Zanieczyszczenia środowiska

advertisement
ZANIECZYSZCZENIE
ŚRODOWISKA
Wykonała:
Patrycja Sawulak
Zanieczyszczenia
Stan wynikający z wprowadzenia
do powietrza, wody lub gleby albo
nagromadzenia na powierzchni Ziemi
Substancji stałych ,ciekłych lub gazowych
albo energii w takich ilościach lub w takim
Składzie ,że może to ujemnie wpływać na
Zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną,
Klimat,glebę, wodę lub powodować inne,
Niekorzystne zmiany. Może być spowodoWane przez źródła naturalne (np.wulkany)
Lub będące wynikiem działalności człowieka
Występuje ono w wyniku systematycznej
Emisji czynników degradujących środowisko lub
Też jest następstwem awarii będącej przyczyną
Nagłego uwolnienia zanieczyszczeń do atmosfery np.:
 Awarie w elektrowniach jądrowych
 Awarie zbiornikowców
 Wycieki paliw płynnych podczas transportu kolejowego
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie to spowodowane jest
głównie przez gazy i pary związków
chemicznych np.: tlenki węgla, siarki,
Azotu, amoniak,fluor,węglowodory,cząstki
Stałe organiczne i nieorganiczne np.:
Popiół lotny, sadza, pyły z produkcji
Cementu, związki ołowiu, miedzi,chromu
I innych metali ciężkich,mikroorganizmyWirusy,bakterie i grzyby, których rodzaj
Lub ilość odbiega od składu naturalnej
Mikroflory powietrza, kropelki cieczy np.:
Kwasów i rozpuszczalników .
OZON-substancja negatywnie wpływająca na
człowieka
W większościach działa szkodliwie
Na organizm ludzki.Ozon występuje przy
powierzchni Ziemi.
Zwiększone stężenie ozonu może wywołać
Podrażnienie oczu, dróg oddechowych i
Spowodować duszności. „Dziura ozonowa”
Spowodowana procesami przemysłowymi,
Lotami kosmicznymi, jest zjawiskiem
Groźnym dla życia na Ziemi.Wysoki poziom
Promieniowania ultrafioletowego osłabia
Nasz system odpornościowy, wpływa na
Powstawanie nowotworów, może
Powodować choroby oczu i wady genetyczne.
Zanieczyszczenia zbiorników wodnych
Zanieczyszczenie wód powodują substancje chemiczne,bakterie
I mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej
Ilości.Skład chemiczny zanieczyszczeń jest kształtowany np.:
Wydobywaniem substancji z gleby i skał, rozwojem i obumieraniem
Organizmów wodnych. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń
Należą:pestycydy, substancje powierzchniowo czynne,węglowodory
Ropopochodne,metale ciężki gł. Ołów, miedź, chrom, rtęć i cynk, a także
Wody podgrzane. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze
Ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są: transport wodny,
Stosowani pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady przemysłowe
I komunalne. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w skutek
Eutrofizacji.
Zanieczyszczenie gleby i gruntów
Zanieczyszczenie gleby i gruntów jest związane z obecnością substancji
Aktywnych pochodzących ze stałych i ciekłych odpadów
Przemysłowych i komunalnych, gazów, płynów emitowanych z zakłaDów przemysłowych, gazów wydechowych silników spalinowych oraz
Substancji stosowanych w rolnictwie np.: nawozy sztuczne, środki
Ochrony roślin. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń
Gleby należą: związki organiczne, metale ciężkie i azotany.
Zanieczyszczenia mogą zmienić właściwości fizyczne i chemiczne gleby
Obniżają jej urodzajność- powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich
Jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin.
Substancje przyczyniające się zanieczyszczeniu
środowiska.
Intensywny rozwój przemysłu spowodowały,że zmienił się zakres
Przestrzenny z lokalnego, poprzez regionalny , aż do globalnego.
Dlatego też wg UNESCO najgroźniejszymi czynnikami zanieczyszczającymi są: dwutlenek węgla- jedna z przyczyn efektu cieplarnianego,
Tlenek węgla, dwutlenek siarki azotu- powodujące zakwaszenie
Środowiska, fosfor- wywołujący eutrofizację, rtęć i ołów-ulegające
Bioakumulacji.
Download