Sprawozdanie z debaty Eko – uczeń

advertisement
Sprawozdanie z debaty Eko – uczeń - Co możemy zrobić dla dobra naszej Planety?
Dnia 8.04.2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych z
oddziałami dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie odbyła się debata
ekologiczna. Trzyosobowe reprezentacje klas gimnazjalnych i licealnych rozważały bardzo
poważny problem dotyczący ochrony naszego środowiska. Podczas debaty poruszane były
takie zagadnienia jak: źródła zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, a także skutki owych
zanieczyszczeń. Na sam koniec uczestnicy stworzyli plan działania mający na celu
przeprowadzenie skutecznej akcji proekologicznej zachęcającej do wprowadzenia
konkretnych działań w codzienność każdego człowieka oraz Eko-Kodeks ucznia naszej
szkoły.
Debata ekologiczna trwał ok. 2 godz. Uczestnicy wykazywali się niezwykłą
aktywnością, a także zaangażowaniem. Uczniowie posiadali również dużą wiedzę na
poruszany temat.
Debata rozpoczęła się od przywitania zebranych, tj. uczestników i gości (Dyrektor
szkoły Panią mgr inż. Dorotę Grzeszczak, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta
Szprotawy, harcerzy, członków Samorządu Uczniowskiego, Grono Pedagogiczne) przez
Marcina Zarzecznego nauczyciela WOS-u i historii. Następnie głos zabrały i poprowadziły
debatę – Martyna Milczewska i Raffaella Jarzembowska uczennice klasy I Gimnazjum nr 3
z oddziałami dwujezycznymi.
Informacje o debacie zostały przekazane również lokalnej prasie, która nie mogła być
obecna na spotkaniu. Sprawozdanie zostanie również umieszczone na stronie Gimnazjum i
Liceum w Szprotawie, a w szkole zostanie zaprezentowana Eko-gazetka.
Pierwszym poruszonym problemem były zanieczyszczenia wód i ich skutki.
Uczestnicy jako najgorsze zanieczyszczenia uznali: dostające się do rzek nawozy i środki
ochrony roślin, których źródłem jest działalność rolnicza i leśna. Zanieczyszczenia atmosfery
- woda opadowa coraz częściej jest zakwaszana w efekcie czego mamy do czynienia z tzw.
kwaśnymi deszczami. Ścieki komunalne. Trudne do opanowania i gwałtowne katastrofy
ekologiczne takie jak wycieki paliwa ze statków czy tankowców, powodują ogromne
spustoszenia w środowisku wodnym. I ostatnim z poruszanych problemów był transport
wodny a nawet lądowy. Szkodliwe substancje powstałe ze ścierania się asfaltu, opon czy szyn
kolejowych, są spłukiwane i dostają się do wód, przyczyniając się do ich stopniowej
degradacji. Następnie uczestnicy debaty skupili się na rozważaniu skutków jakie niosą za
sobą te zanieczyszczenia. Wszyscy uczniowie byli zgodni. A za najważniejsze i najdotkliwsze
następstwa uznali: trucie zwierząt substancjami chemicznymi, czego skutkiem jest ich
wymieranie, zatrucia pokarmowe wywoływane zawartymi w wodzie mikroorganizmami,
zakwit wody wywoływany dostarczaniem organizmom takich związków jak fosfor, azot.
Uczestnicy zaraz po omówieniu zanieczyszczeń wód przeszli do kolejnego punktu
debaty. Zanieczyszczeń powietrza. Temat nie sprawił im żadnego problemu. Dyskusja była
długa i burzliwa. Uczniowie wymienili mnóstwo zagrożeń, na przykład: uprzemysłowienie i
wzrost liczby ludności co wpływa na emitowanie pyłów i różnych związków chemicznych
głównie przez zakłady przemysłowe, paleniska domowe, lokalne kotłownie. Poza tym
przemysł energetyczny i transportowy. Do najniebezpieczniejszych skutków tych
zanieczyszczeń należą: powiększanie dziury ozonowej, smog, kwaśne deszcze, efekt
cieplarniany oraz różnego rodzaju choroby.
Ostatnim problemem, którym postanowili się zająć nasi uczestnicy były
zanieczyszczenia gleb. Największe ilości zanieczyszczeń przedostają się do gruntów wraz ze
ściekami, pyłami oraz stałymi i ciekłymi odpadami wytwarzanymi przez przemysł. Zawierają
one najczęściej metale ciężkie oraz sole. Według uczestników źródłami tych zanieczyszczeń
są zakłady przemysłowe, niewłaściwa działalność rolna (nawozy mineralne i organiczne),
przemysł transportowy. Do najistotniejszych skutków uczniowie zaliczyli: zmniejszenie
plonów, zanieczyszczenie żywności i wiążące się z tym konsekwencje zdrowotne, zakłócenia
funkcjonowania naturalnych ekosystemów.
Kiedy uczestnicy debaty omówili już największe zagrożenia naszego środowiska
przyszedł czas na stworzenie planu działań zapobiegających dalszym zanieczyszczeniom.
Uczniowie mieli wiele doskonałych pomysłów. Za wszelką cenę postanowili ratować swoje
otoczenie. Dlatego też postanowili stworzyć plan działania zapobiegający zanieczyszczeniom.
Plan działania uwzględniał głównie sposoby ochrony wód, powietrza i gleby. Akcja
proekologiczna ochrony zasobów wodnych będzie polegała na hasłach wzywających do:
rozsądnego zużywania wody, budowania oczyszczalni ścieków, stosowania technologii mało
odpadowych
lub
bezodpadowych,
ograniczania
ilości
produkowanych
zanieczyszczeń, budowy zbiorników retencyjnych, odcinania dopływu wód zawierających
wysokie stężenia pierwiastków biogennych do naturalnych zbiorników wodnych, kontrole
stanu wód powierzchniowych, właściwą lokalizację i eksploatację wysypisk niebezpiecznych
odpadów.
Następnie uczestnicy zajęli się planem zapobiegawczym dalszym zanieczyszczeniom
powietrza. Według uczniów konieczne są następujące działania: likwidacja przestarzałych
technologii i instalacji produkcyjnych o silnych emisjach pyłowo-gazowych, instalacja
urządzeń redukujących i neutralizujących zanieczyszczenia, tzw. technologie bezodpadowe,
stosowanie bezołowiowych i bezsiarkowych paliwa, wprowadzanie urządzeń ochrony
atmosfery o wysokiej skuteczności (filtry, odpylacze), stosowanie biologicznych metod
osłony, np. pasy zieleni, otuliny.
Na sam koniec uczestnicy ułożyli również plan działań ochrony zasobów glebowych,
zawierający następujące punkty: podejmowanie działań przeciwdziałających erozji,
wapnowanie zakwaszonych gleb, prowadzenie prawidłowych zabiegów rolniczych,
racjonalne użytkowanie gleb, zastosowanie właściwego płodozmianu, odpowiednie
rozmieszczenie użytków leśnych i rolnych, obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez
ograniczenie regulacji rzek, utylizowanie, kompostowanie oraz oczyszczanie odpadów
komunalnych i ścieków.
Spotkanie zakończyło się stworzeniem EkoKodeksu (w języku polskim i angielskim)
ucznia naszej szkoły, który również dołączyliśmy do sprawozdania.
Debata ekologiczna, choć burzliwa i długotrwała zakończyła się sukcesem.
Uczestnicy, dzięki współpracy potrafili przeanalizować najistotniejsze problemy dotyczące
naszego środowiska, a co ważniejsze wyciągnąć odpowiednie wnioski i wykorzystać je w
bardzo praktyczny sposób – tworząc Eko-Kodeks w języku polskim i angielskim. Dlatego też,
trzymamy kciuki za Nas i naszą Planetę!
Postanowiłyśmy stworzyć Szkolny Kodeks Ekologiczny.
W tym celu każdy z uczestników debaty przygotował własny kodeks ekologiczny,
który zawierał do 10 haseł zachęcających do ochrony przyrody i wyrażających właściwe
postawy proekologiczne. Z pomysłów uczestników naszej debaty razem stworzyliśmy jeden
wspólny kodeks, przedstawiony poniżej.
Kodeks EKO-UCZNIA
1. Organizujemy segregację odpadów wszędzie gdzie się da, będziemy również
kupować rzeczy wykonane z surowców wtórnych.
2. Śmieciom w lesie mówimy GOODBYE - będzie u nas EKORAJ.
3. Wybieramy spacer lub dojazd rowerem niż samochodem.
4.
Kupujemy rzeczy jak najmniej opakowane lub opakowane w opakowania
przyjazne środowisku. Na zakupy wybieramy się ze szmacianą torbą lub koszykiem.
Światło oszczędzać to ważna rzecz, niech duże rachunki idą precz. Wyłączamy
urządzenia, z których nie korzystamy.
5.
Myjąc ręce i zęby zakręcaj kran w łazience. Naprawiamy kapiące krany
6.
W lesie zachowujemy spokój, nie hałasujemy, nie straszymy i nie dotykamy
zwierząt.
7.
8.
9.
10.
11.
Oszczędzamy papier, by ratować drzewa.
Dbamy o zwierzęta domowe, zapewniamy im jedzenie i picie.
Fauna i flora jak dobrze wiecie, bez nich nie istniałby ekosystem na świecie.
Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w naszej szkole.
12.
Zbierajmy makulaturę.
Zamykajmy drzwi, gdy wychodzimy z pomieszczeń. Nie będzie uciekać
ciepło.
13.
Używajmy „śniadaniówek”, zamisat plastikowych torebek.
14.
15.
16.
17.
Odnośmy przeterminowane leki do apteki.
Wyłączajmy sprzety elektroniczne, gdy ich nie używamy.
18.
19.
Używajmy naturalnych kosmetyków.
Promujmy odnawialne źródła energii.
Kto kodeks ten przestrzega cały, człowiekiem będzie wspaniałym.
We decided to create a code of environmental school.
In order to do so, each participant has developed its own eco-friendly code, which
contained up to 10 passwords to encourage the conservation about nature and environmentfriendly attitudes.
We have created one common code out of the ideas of all participants, as shown below
STUDENT CODE OF ECO
1.
2.
We organize the segregation of waste wherever possible, we will also buy
things made from recycled materials.
We say GOODBYE to the garbage in the woods –EKO PARADISE will be
with us.
3.
4.
5.
6.
We choose a walk or a bike than drive a car.
We buy a few things which are wrapped or packaged in environmentally
friendly packaging. We choose to shop with a rag bag or basket.
Light saving is an important thing, let big bills go away. Turn off the device,
which we don’t use.
When you wash your hands and teeth, turn off the tap in the bathroom. We
repair dripping taps.
In the forest we keep quiet, we don’t make noise and we don’t scare the
animals and don’t touch them.
7.
8.
9.
10.
We are saving paper to save trees.
We take care of pets, provide them with food and drink.
Flora and fauna as you well know, without them there would be no ecosystem
in the world.
11.
We throw used batteries into special containers at our school.
12.
13.
We collect waste paper.
We close the door, when we leave the rooms. The heat will not escape.
14.
We use cautioners for breakfast reusable bags instead of plastic.
15.
16.
17.
We refer expired drugs to the pharmacy.
We turn off electronic equipments when we don’t use them.
18.
19.
We use natural cosmetics.
We promote renewable sources of energy.
Whoever observes the code of the whole will be a great man.
Download