Zanieczyszczenia powietrza

advertisement
BADANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA
Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi
przyczynami globalnych zagrożeń środowiska.
Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają
atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu oraz pyły.
Źródła zanieczyszczeń powietrza

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje
gazowe, stałe lub ciekłe. Zanieczyszczenia
powietrza są najbardziej niebezpieczne ze
wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą
skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie
komponenty środowiska.
Źródłami zanieczyszczeń powietrza są:








chemiczna konwersja paliw,
wydobycie i transport surowców,
przemysł chemiczny,
przemysł rafineryjny,
przemysł metalurgiczny,
cementownie,
składowiska surowców i odpadów,
motoryzacja
Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:





wybuchy wulkanów,
erozja wietrzna skał,
pożary lasów i stepów,
pył kosmiczny,
niektóre procesy biologiczne.
Skutki zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez
ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają
się do powstawania schorzeń układu oddechowego,
a także zaburzeń reprodukcji i alergii. W
środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia
powietrza powodują korozje metali i materiałów
budowlanych. Działają niekorzystnie również na
świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy,
transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i
gleby. W skali globalnej maja wpływ na zmiany
klimatyczne.
Ocena stopnia zapylenia powietrza
Informacje



Pyły - stałe cząstki lub kropelki cieczy zawieszone w
powietrzu, osiągające wielkość od 0,0001 do 0,1mm. Pyły
mogą być pochodzenia naturalnego lub technicznego.
Głównym źródłem pyłów jest sama przyroda i zachodzące
w niej procesy, wśród których należy wymienić kwitnienie
roślin nasiennych, erozję gleby, uwalnianie pyłu soli morskiej.
Źródłem pyłów technicznych są pojazdy mechaniczne,
paleniska pieców, przemysł. Pyły techniczne powodują
silniejszy i bardziej negatywny wpływ na organizmy żywe
wywołując zmiany nowotworowe, zmiany w układzie
oddechowym, ograniczenie procesu fotosyntezy.
Doświadczenie

Na przełomie września i października nasza grupa
w kilku miejscach, w różnych odległościach (3m, 6m
i 8m) od ruchliwej drogi, na wysokości około 2m
zawiesiła słoiki w celu zbadania stopnia zapylenia
powietrza. Po upływie 4 dni zostały one zebrane i
opłukane kolejno wodą destylowaną (ok. 200 ml).
Otrzymaną zawiesinę przesączono. Porównaliśmy
ilość substancji stałej, która pozostała na sączku.
Pomiary zostały wykonane trzykrotnie.
Pierwszy pomiar
Wyniki trzech pomiarów
Sączki po dwóch pomiarach
Doświadczenie

Stopień zabrudzenia sączka określamy wg skali:
0
- brak osadu,
 1 - niewielka ilość osadu,
 2 - wyraźny osad,
 3 - osad znaczny, duża ilość substancji stałej.
Tabela pomiarów
Ilość osadów
Numer punktu
pomiarowego
Numer próby
I
II
II
I (3m)
3
2
2
II (6m)
2
2
1
III (8m)
1
1
1
Wnioski


Najwięcej zanieczyszczeń znalazło się na sączkach
ze słoików zawieszonych najbliżej ulicy. Im
odległość była większa, tym zanieczyszczeń było
mniej. Jest to wynik dużej emisji spalin
wytwarzanych przez pojazdy.
Doświadczenie wykazało, że Tarnobrzeg nie należy
do bardzo zanieczyszczonych miast.
Download