W jaki sposób i dlaczego nale*y chroni powietrze?

advertisement

Produkcja energii, fabryki (emisja dwutlenku węgla)

Transport na skalę światową przemysł samochodowy wydala
rocznie ok. 300 mln ton toksycznych spalin, przedostających się do powietrza
atmosferycznego. Są źródłem takich niebezpiecznych emitowanych gazów jak:
tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx), węglowodory, dwutlenek siarki (SO2) i
cząstki stałe, powstające na skutek spalania paliw. Obecność katalizatorów
może znacznie ograniczyć emisję lotnych zanieczyszczeń, natomiast ich
obecność może być skutkiem powstawania innych zanieczyszczeń, mianowicie
cząstek metali ciężkich, takich jak platyna, pallad i rod, a ich wpływ na
środowisko nie jest w pełni poznane.

Przemysł chemiczny (otrzymywanie nawozów, np.
azotowe, fosforowe, paliwa płynne, oleje, smary i włókna
sztuczne)

Przemysł rafineryjny Rafinerie ropy naftowej są
producentami paliw, olejów i smarów, wielce uciążliwych
procesów technologicznych będących źródłami emisji
zanieczyszczeń.
Dziura ozonowa
 Kwaśne opady
 Efekt cieplarniany
 Smog


Dziura ozonowa –
Dziurą ozonową nazywa się zjawisko zmniejszania się stężenia
ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. Ozon stratosferyczny
pochłania część promieniowania ultrafioletowego, którego
niektóre rodzaje są szkodliwe dla organizmów żywych i mogą
powodować oparzenia (uszkadzanie komórek) oraz
uszkadzanie materiału genetycznego, co odpowiada za
starzenie się. U ludzi i zwierząt promieniowanie to może
powodować zmiany nowotworowe. W wyniku powiększania
się dziury ozonowej, coraz więcej promieniowania dostaje się
na Ziemię.
Problem pojawił się, gdy zaczęto używać związku CCl2F2,
zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i
etanu (nazwanych wspólnie freonami lub CFC) do produkcji
aerozoli. Związki te wykorzystywane były w konstrukcji
systemów chłodniczych:
• w sprężarkach lodówek
• chłodniach i urządzeniach klimatyzacyjnych
• do produkcji lakierów
• w przemyśle kosmetycznym
• w medycynie

Kwaśne opady –
Opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli
kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z
pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek
siarki. Deszcz ten w przypadku roślin może uszkodzić ich igły
lub liście. Zakwasza glebę i powoduje uszkodzenie
kamiennych budynków i rzeźb.

Efekt cieplarniany –
wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną
koncentracją dwutlenku węgla (lub innzch tzw. gazów
cieplarnianych)Polega na zatrzymywaniu się w atmosferze
coraz większych części promieniowania podczerwonego, co
prowadzi do ogrzewania się Ziemi. W następnym stuleciu
poziom wód morskich może wzrosnąć w wyniku topnienia
lodów o ok. 1 m, zalewając większość delt rzecznych, wysp
na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie
Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata
niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady
deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi.

Smog-
zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i
toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i
przemysł. Rozróżnia się dwa rodzaje smogu:
1) smog typu Los Angeles -może wystąpić od lipca do
października, powoduje ograniczenie widoczności (powietrze
ma brązowawe zabarwienie). Dla wytworzenia się smogu tego
typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast
ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia.
2) smog typu londyńskiego (kwaśny, "siarkawy"), może wystąpić
w zimie, powoduje ograniczenie widoczności nawet do
kilkudziesięciu m. Powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie
pracy układu krążenia, podrażnienie skóry. Wywiera również silne
działanie korozyjne na środowisko.
Sadzić dużo lasów
 Ograniczyć emisję spalin
 Tworzyć samochody na biopaliwo

Prezentację wykonała:
Anna Ryduchowska, IbG
Download