Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym

advertisement
Imię i nazwisko
Mjr dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI
Rodzaj
projektu/pracy
Projekt badawczy rozwojowy – O R00 0086 06
2008-2010
Tytuł
Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie
spektralnym 8−18 m
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie w pełni funkcjonalnego modelu użytkowego,
systemu łączności w otwartej przestrzeni (ang. Free Space Optics) wykorzystującego
promieniowanie optyczne z zakresu 8-18 mikrometrów. Kluczowymi podzespołami
wykorzystanymi do realizacji celu są:

źródła promieniowania w postaci dostępnych na rynku laserów kaskadowych
(QCL Lasers),

detektory promieniowania w postaci opracowanych i wykonanych w ramach
projektu optymalizowanych modułów detekcyjnych z HgCdTe.
W trakcie realizacji projektu badawczego planuje się wykonanie:
szerokopasmowego
1. Optymalizacji
modułu
detekcyjnego
długofalowego
promieniowania podczerwonego (8-18μm) przeznaczonego do otwartych łączy
optoelektronicznych.
2. Badania parametrów optycznych i elektrycznych stosowanych laserów i optymalizacja
ich sterowania w celu zapewnienia efektywnych warunków pracy i osiągnięcia
założonej szybkości transmisji.
3. Opracowanie i optymalizacja nadajnika i odbiornika promieniowania optycznego.
4. Opracowanie i badanie modelu łącza optycznego w otwartej przestrzeni.
5. Wykonanie w pełni funkcjonalnego modelu (demonstrator technologii) łącza
optycznego
składającego
przystosowanych
do
się
współpracy
z
dwóch
platform
z
istniejącymi
nadawczo-odbiorczych
teleinformatycznymi
sieciami
kablowymi (w tym światłowodowymi).
Proponowane w ramach projektu rozwiązanie bezprzewodowego systemu łączności
optycznej
zapewni
dwukierunkową
transmisję
danych
pomiędzy
zintegrowanymi
modułami nadawczo-odbiorczymi wyposażonymi w odpowiednie źródła i dopasowane do
nich układy detekcji. W proponowanym łączu nośnikiem informacji będzie promieniowanie
optyczne z zakresu dalekiej podczerwieni (8−18 μm). Ośrodkiem transmisyjnym jest w
tym przypadku otwarta przestrzeń, w której propaguje się impulsowo modulowana wiązka
promieniowania laserowego. Przewiduje się uzyskanie szybkości transmisji rzędu 10
Mb/s.
Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum ustanowionego z firmą
VIGO System S.A.
Download