Sesja 10: Promieniowanie synchrotronowe i lasery rentgenowskie

advertisement
Ostatnia aktualizacja (04.09.2015)
Sesja 10: Promieniowanie synchrotronowe i lasery rentgenowskie
Organizator:
data
Tytuł sesji: Podglądanie materii promieniowaniem
rentgenowskim
wykładowca
tytuł wykładu
Synchrotrony i lasery na swobodnych
J. Pełka
elektronach w biologii i medycynie
Promieniowania synchrotronowe w badaniu
J. Kowalska
struktury elektronowej enzymu nitrogenezy
Wykorzystanie techniki małokątowego
rozpraszania promieniowania
M. Kozak
synchrotronowego do charakterystyki
złożonych układów makrocząsteczek
biologicznych
przerwa
Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna a
K. Ławniczak-Jabłońska
wyzwania cywilizacyjne
Magnetyczny dichroizm kołowy
Cz. Kapusta
w promieniowaniu X (XMCD)
Dynamika spinów w multiferroiku
T. Kubacka
wywołana ultrakrótkimi impulsami
promieniowania terahercowego
Marek Pajek
czas
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
8.09.2015
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
15:00-15:30
J. Korecki
15:30-16:00
J. Kołodziej
16:00-16:30
B. Kowalski
16:30-17:00
17:00-17:30
J. Krzywiński
17:30-17:50
W. Gawełda
17:50-18:10
J. Szlachetko
18:10-18:30
W. Błachucki
Spektro-mikroskopia z użyciem miękkiego
promieniowania X w „Solaris”
UARPES – Linia badawcza dla kątoworozdzielczej spektroskopii fotoelektronów
w Narodowym Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS
Kątowo-rozdzielcza spektroskopia
fotoemisyjna topologicznych izolatorów
krystalicznych
przerwa
LCLS-SLAC Menlo Park, USA – Linear
Coherent Light Source (LCLS) an X–ray Free
Electron Laser (XFEL) at the SLAC National
Accelerator Laboratory
Badania nad dynamiką reakcji chemicznych
przy użyciu ultrakrótkich impulsów
promieniowania rentgenowskiego
Badanie procesu dwufotonowej absorpcji z
wykorzystaniem XFELs
Wolna od samoabsorpcji metoda HEROS
zastosowana do badania katalizatora
tantalowego w czasie rzeczywistym
Download