Lista zagadnień do kolokwium z Biofizyki

advertisement
Lista zagadnień do kolokwium z Biofizyki
(Inżynieria Biomedyczna)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Klasyfikacja układów termodynamicznych;
Rodzaje prac termodynamicznych;
Energia wewnętrzna i entalpia (całkowita i swobodna);
Entropia;
Zasady termodynamiki;
Bodźce termodynamiczne i transport substancji;
Druga zasada termodynamiki dla układu żyjącego;
Demon Maxwella i informacja;
Kodowanie i przepływ informacji;
Kontrola przepływu informacji – sprzężenie zwrotne (dodatnie i ujemne);
Aminokwasy i białka;
Denaturacja i renaturacja białek;
Nukleotydy i kwasy nukleinowe;
Transkrypcja, translacja i replikacja;
Wiązania w cząsteczkach;
Cukry proste i złożone;
Fosfolipidy;
Modele błony komórkowej;
Systemy transportu błonowego;
Eksperymentalne badanie systemów transportu;
Potencjał chemiczny i elektrochemiczny;
Osmoza;
Potencjał dyfuzyjny (potencjał kontaktowy)
Potencjał czynnościowy;
Przekazywanie sygnałów w komórce i między komórkami;
Typy tkanki mięśniowej;
Budowa i działanie miofibryli w mięśniu szkieletowym;
Aktywacja i skurcz mięśnia szkieletowego;
Praca mięśnia;
Zasada ciągłości strumienia;
Prawo Bernouli’ego;
Opór naczyniowy przepływu krwi;
Osiowa kumulacja elementów morfotycznych krwi;
Lepkość krwi;
Przepływ laminarny i turbulentny;
Fala tętna;
Elektryczne właściwości gazów cieczy i ciał stałych;
Pasmowa teoria ciała stałego;
Półprzewodniki i izolatory;
Polaryzacja dielektryka;
Dielektryk w polu elektrycznym wysokiej częstotliwości;
Magnetyczne właściwości materii;
Rodzaje promieniowania;
Promieniowanie kosmiczne i tło;
Promieniowanie jądrowe wytwarzane przez człowieka;
Jednostki promieniowana;
Stadia radiacyjne;
Oddziaływanie promieniowania gama z materią;
Powstawanie promieniowania X - widma;
Ryzyko wynikające ze stosowania metalowych wyrobów dentystycznych;
Ogniwa stężeniowe tworzone przez metalowe konstrukcje i wypełnienia dentystyczne;
Źródła ryzyka związane ze stosowaniem biomateriałów;
Powstawanie biofilmu;
Metody biologii molekularnej w inżynierii materiałowej i nanoechnologii.
Download