Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste ? Zanieczyszczeniami wód

advertisement
Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz
mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych. Do
zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane zanieczyszczenie termiczne.
Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody
należą: pestycydy, detergenty, barwniki, fenole, węglowodory
ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo
czynne, aminy aromatyczne itp.. Wśród organizmów żywych największą
rolę w zanieczyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli.
Zanieczyszczenia mogą występować w postaci rozpuszczonej (gazy,
ciecze, ciała stałe), układów koloidalnych lub zawiesin.
Na jakość wód w rzekach w
Polsce ma wpływ wiele
czynników, które należą do
uwarunkowania naturalnego.
Najwięcej zanieczyszczeń trafia
do wód razem ze ściekami.
Wody ulegają zanieczyszczeniu
także w wyniku eutrofizacji.
Polska zajmuje jedno z dalszych
miejsc pod względem czystości
wód w Europie.
 Zanieczyszczenia fizyczne stanowią je wszelkie substancje stałe występujące
w wodzie jako zawiesiny o różnym stopniu
rozdrobnienia, np.: szczątki roślin i zwierząt, drobne
elementy gleby, nierozpuszczalne substancje
będące efektem działania człowieka etc.
 Zanieczyszczenia chemiczne wśród zanieczyszczeń chemicznych należy wymienić
chemiczne związki organicznie i mineralne,
najczęściej będące efektem działania przemysłu.
Często substancje te są toksyczne. Zanieczyszczenia
te chemiczne hamują lub spowolniają szybkość
procesów biologicznych odbywających się w
zbiornikach wodnych oraz wpływają negatywnie
na smak i zapach wody.
Zanieczyszczenia bakteriologiczne - znaczna część
bakterii żyjących w wodzie nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie.
Istnieją jednak bakterie, które działają chorobotwórczo, wraz z wodą dostają
się do układu pokarmowego ludzi lub zwierząt. Są przyczyną groźnych chorób
m.in. czerwonkę, dur brzuszny, cholerę.
Zanieczyszczenia radioaktywne - substancje radioaktywne
mogą dostawać się do wód wraz ze ściekami z zakładów, które używają
radioaktywnych izotopów swojej działalności. Możliwe jest też skażenie
wód przez pyły radioaktywne opadające z atmosfery, będące efektem
wybuchów broni nuklearnej bądź katastrof elektrowni atomowych.
 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych - najczęściej
wody powierzchniowe nie są zdatne do spożycia bez uprzedniego poddania
ich procesowi uzdatniania. Są w różnym stopniu zanieczyszczone, wyjątkiem
są tu rzeki górskie. W największym stopniu zanieczyszczone są wody
powierzchniowe znajdujące się blisko siedlisk ludzkich; miast, fabryk.
W wodach takich znajdują się składniki ścieków komunalnych oraz
przemysłowych.
 Chemiczne
- odnoszą się do
zmian składu chemicznego i odczynu,
trwale utrzymują się w wodzie. Należą
do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej
składniki, detergenty, chemiczne środki
ochrony roślin (pestycydy), nawozy
(głównie związki fosforu i azotu), itp..
 Biologiczne - są
spowodowane obecnością
drobnoustrojów patogennych, np.
bakterii, wirusów, glonów, grzybów,
pierwotniaków i ich toksyn.
 Ścieki komunalne zawierające m.in.: detergenty, produkty
rozkładu substancji organicznych, fekalia oraz ścieki szpitalne
zawierające bakterie chorobotwórcze.
 Ścieki przemysłowe
zawierają najczęściej rozmaite
związki chemiczne (substancje
toksyczne) będące ubocznym
produktem procesów
technologicznych stosowanych
w zakładach przemysłowych.
Stanowią duże zagrożenie dla
odbiorników naturalnych.
 Ścieki rolnicze
pochodzące z hodowli
zwierząt (mogą zawierać
bakterie chorobotwórcze), z
pól (niosą ze sobą
wypłukane z gleby nawozy
oraz środki ochrony roślin).
 Katastrofy
ekologiczne, np. awarie
tankowców przewożących
paliwa płynne, awarie w
przemyśle chemicznym i
energetycznym.
1. Zawiesiny szybko opadające.
2. Zawiesiny wolno opadające
oraz nie opadające.
3. Substancje rozpuszczone.
4. Składniki stałe.
5. Substancje toksyczne.
6. Składniki łatwo podlegające
biochemicznemu rozkładowi.
 Obniżenie jakości wód
powierzchniowych i
podziemnych.
 Nadmierne zużycie tlenu w
zbiornikach wodnych, co
prowadzi do obumierania
organizmów, takich jak ryby.
 Zarastanie zbiorników
(eutrofizacja), masowe
zakwity glonów.
 Pogorszenie warunków
zdrowotnych człowieka
wywołane znajdującymi się
w zanieczyszczonych
wodach wirusami i
bakteriami
chorobotwórczymi.
 Zagrożenie żuciu zwierząt i
roślin wodnych przez
substancje toksyczne.
 Zakaz kąpieli w
zanieczyszczonych jeziorach
lub rzekach.
 Oczyszczanie mechaniczne - polegające na usuwaniu
zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, czyli ciał stałych i tłuszczów ulegających
sedymentacji lub flotacji przy użyciu urządzeń rozdrabniających, cedzących
(krat, sit, piaskowników), osadników, odtłuszczaczy.

Oczyszczanie chemiczne - polegające na wytrącaniu niektórych
związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą takich procesów,
jak koagulacja, czy też sorpcja na węglu aktywnym.

Oczyszczanie biologiczne -najważniejsze w technologii
oczyszczania ścieków, polegające na zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki
działaniu mikroorganizmów, głównie bakterii tlenowych. Głównymi
urządzeniami technicznymi są: złoża biologiczne, komory osadu czynnego
oraz komory fermentacyjne.
 Budowanie oczyszczalni ścieków w
każdej miejscowości.
 Oczyszczanie ścieków i
unieszkodliwianie osadów
ściekowych.
 Stosowanie bezściekowych
technologii w produkcji
przemysłowej.
 Budowanie bezpiecznych
składowisk śmieci.
 Stosowanie nawozów
sztucznych i środków
ochrony roślin zgodnie z
zaleceniami producenta.
 Racjonalne stosowanie
detergentów.
 Zabezpieczanie hałd i
wysypisk.
 Zamykanie obiegów
wodnych w cyklach
produkcyjnych i odzysk
wody ze ścieków.
Strony
Internetowe :
 http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/ekologia/17206zanieczyszczenia_w%C3%B3d.html
 http://ekoproblemy.2ap.pl/zanwod.htm
 http://ziemia.ovh.org/morza.html
 http://www.gridw.pl/globe/sd/poppage.php?id=popup-20.html
 http://cube_prim93.eu.interiowo.pl/zaniecz_wod.htm
 http://www.dwspit.pl/konkurs/feniks5/skazenie.jpg
 http://www.ekologiczne.info.pl/wp-content/uploads/2009/05/uttra-lake.jpg
 http://www.wigo.pl/media/greenpeace__Stan_jakosci_wod_zanieczyszczenia
_w_polskich_rzekach_trucizna_w_wodzie_wigo_gasiorowski_18.jpg
 http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Lassoltysowicki_013.jpg
KONIEC
Paulina
Chowaniec,
Kl. 2 Gim.
Download