VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

advertisement
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Program
Ochrony
Środowiska
Gminy
Dąbrowa
został
wykonany
zgodnie
z ustawowymi wymogami (ustawa Prawo ochrony środowiska – art. 17). Przy tworzeniu w/w
opracowania kierowano się także wskazaniami Ministerstwa Środowiska w tym zakresie
(m. in. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym i
regionalnym).
Charakterystyka i ocena stanu elementów środowiska przyrodniczego
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa dokonano charakterystyki
zasobów i składników środowiska przyrodniczego w zakresie poszczególnych elementów
środowiska.
Na
podstawie
szczegółowej
analizy
scharakteryzowanych
elementów
sporządzono ocenę zagrożeń i tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego obszaru
gminy. W opracowaniu wskazano również źródła i przyczyny zachodzących przeobrażeń.
Stan poszczególnych elementów środowiska na terenie miasta przedstawia się następująco:
Rzeźba terenu i przypowierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej
Do czynników wywołujących zmiany w rzeźbie terenu na obszarze gminy należy
głównie intensywne użytkowanie rolnicze oraz lokalne odkrywki surowców naturalnych.
Udokumentowane są niewielkie pokłady kruszywa naturalnego w rejonie Słaboszewa,
Parlinka oraz Parlina. Pokłady te zalegają głównie w osadach czwartorzędowych, które pod
względem płytkości występowania są dość łatwe do eksploatacji na skalę przemysłową.
Eksploatacja kruszywa naturalnego na terenie Gminy Dąbrowa może w dość znaczny
sposób oddziaływać na ukształtowanie powierzchni ziemi i przypowierzchniowej warstwy
skorupy ziemskiej. Intensywna eksploatacja złóż kruszywa naturalnego powoduje zmiany
w ukształtowaniu terenu (w postaci pozostawionych dołów wyrobiskowych) w miejscach
wydobywania, natomiast w trakcie prowadzonych robót – instalacje służące do wydobywania
kruszyw burzą harmonię krajobrazu.
Na terenach, w których zostały zakończone prace związane z wydobyciem kruszyw,
powinny być prowadzone działania zmierzające do ich rekultywacji.
Kolejną formą przekształcenia powierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej są
składowiska
odpadów.
Na
terenie
Gminy
Dąbrowa
w
miejscowości
Sucharzewo
zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych, które posiada uregulowany stan
formalno – prawny.
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
149
ABRYS Technika Sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
Wody podziemne
Obszar Gminy Dąbrowa położony jest w zasięgu występowania najkorzystniejszych
struktur wodonośnych, tj. leży on w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr
142 „Zbiornik międzymorenowy Inowrocław-Dąbrowa”. GZWP 142 występuje w utworach
czwartorzędowych i ma porowy charakter ośrodka. Rozpoznane czwartorzędowe piętro
wodonośne na terenie gminy występuje głównie w utworach przypowierzchniowych i cechuje
je brak lub słaba izolacja warstwy wodonośnej od powierzchni terenu.
Woda ujmowana jest z jednego piętra wodonośnego: czwartorzędowego (poziom
holoceński i plejstoceński). Obszarem zasobowym poziomu holoceńskiego jest dolina Noteci
i niewielkie bezodpływowe zaklęsłości terenowe, natomiast poziomu plejstoceńskiego
obszarami zasobowymi są piaszczysto-żwirowe utwory pochodzenia wodnolodowcowego
oraz piaszczysto – żwirowe i mułkowate utwory rzeczne tarasu akumulacyjnego.
Wody podziemne obszaru gminy są głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w
wodę do picia, dlatego jakość tych wód i wpływ czynników zewnętrznych jest istotnym
elementem ochrony środowiska. Na terenie Gminy Dąbrowa zlokalizowane są 3 ujęć wód
podziemnych.
Jakość wód podziemnych badana jest przez Państwowy Instytut Geologiczny w
ramach monitoringu krajowego. Na terenie Gminy Dąbrowa monitoring prowadzony jest w
miejscowości Szczepanowo, gdzie zlokalizowano punkt pomiarowo-kontrolny jakości wód
podziemnych. Punkt pomiarowo-kontrolny nr 1759 Szczepanowo analizuje wody wgłębne, a
otwór pomiarowy zlokalizowany jest na głębokości około 90 m.p.p.t. Wody podziemne w
Szczepanowie w 2007 roku charakteryzowały się IV klasą czystości tj. wody i
niezadowalającej jakości. Głównym wskaźnikiem decydującym o tak niskiej klasie był HCO3.
Niska jakość dla wód podziemnych na terenie gminy wynika głównie z braku izolującej
pokrywy w stropie warstw wodonośnych, co może być przyczyną niekorzystnych zmian jej
jakości. Brak pokrywy izolującej umożliwia łatwe przenikanie do wód zanieczyszczeń
z powierzchni. Głównie przez infiltrację wód deszczowych wraz z którymi przedostają się do
wód gruntowych środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych
zbiorników bezodpływowych (szamb). Z tego względu należy zadbać o jak najszybszy rozwój
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Ograniczy on w dużym stopniu zagrożenie obniżenia
jakości wód podziemnych na skutek zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków bytowogospodarczych.
150
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
Wody powierzchniowe
Na terenie Gminy Dąbrowa zasoby wód powierzchniowych są ubogie, spowodowane
to jest głównie niskimi sumami opadów atmosferycznych. Udział wód powierzchniowych
(jezior oraz cieków) na terenie gminy wynosi 0,4%.
Głównymi ciekami przepływającymi przez teren gminy jest rzeka Panna i Kanał
Mokre. Dodatkowo, na terenie tym istnieją dwa jeziora: Parlińskie (typ rynnowy) i Mokre (typ
morenowy), których łączna powierzchnia wynosi 20,7 ha.
•
Stan czystości rzek
Do
czynników
wpływających
na
jakość
wód
powierzchniowych
należą
uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność
samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. Według badań WIOŚ istotną
część
zanieczyszczeń
odprowadzanych
do
wód
powierzchniowych
stanowią
zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest:
-
rolnictwo – co wynika przede wszystkim z faktu stosowania nawozów sztucznych
i naturalnych, a także środków ochrony roślin,
-
hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich
niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,
-
niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze,
zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów.
Ostatnie badania cieku zostały przeprowadzone w 2003 roku, na stanowisku
pomiarowo-kontrolnym w Parlin w km 20,0 wykazały one, że wody rzeki zaliczane są do III
klasy
czystości.
Jakość
wód
rzeki
nie
odpowiadała
normom
pod
względem
bakteriologicznym oraz zawartości Mn i azotu.
Z uwagi na zły stan wód cieków w gminie, wymaga się podjęcia zdecydowanych
działań w kierunku uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej z naciskiem na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej.
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
151
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
• Stan czystości zbiorników wodnych
Zbiorniki wodne są bardziej podatne na zanieczyszczenia głównie ze względu na
położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru
związanym
ze
spływem
wód
powierzchniowych
zawierających
związki
biogenne,
a substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych.
Na terenie Gminy Dąbrowa występują dwa jeziora. Badaniami kontrolnymi, które
prowadza WIOŚ Bydgoszcz nie zostało objęte żadne z jezior. W takiej sytuacji niepokojący
jest stan czystości jezior na terenie gminy, które są zazwyczaj stosunkowo płytkie o dużej
podatności na degradację i ograniczonych możliwościach samooczyszczania wód.
Bezpośredni wpływ na jakość wód wszystkich zbiorników mają cieki je zasilające.
Wieloletni dopływ słabo lub w ogóle nieoczyszczonych ścieków do zbiorników wodnych
przyczynia się do obniżenia jakości wód jezior dużych i głębokich, a także do przyspieszenia
eutrofizacji lub degradacji jezior małych i płytkich. Do nadmiernego obciążenia wód
związkami azotu i fosforu przyczynia się również intensywne rolnictwo oraz nieuregulowana
gospodarka wodno-ściekowa na terenie zlewni tych rzek.
Poważnym problemem niosącym zagrożenie jakości wód w jeziorach na terenie
gminy, jest niekontrolowany rozwój osiedli letniskowych nad ich brzegami. Powstają one bez
zachowania stref ochronnych i nie posiadają często odpowiedniej infrastruktury technicznej.
Degradacja gleb
Degradację gleb możemy podzielić na chemiczną i naturalną. Na naturalną
degradację gleb składają się czynniki środowiskowe takie jak klimat czy ukształtowanie
terenu oraz dobór roślin uprawnych i ich usytuowanie do spadku terenu. Na terenie gminy
gleby są narażone na degradację naturalną związaną przede wszystkim z intensywnym
użytkowaniem rolniczym, a ze względu na położenie gminy w rejonie Pojezierza
Gnieźnieńskiego gleby w znacznym stopniu narażone są również na erozję wietrzną i wodną
powierzchniową.
Badania zanieczyszczenia gleb pod względem zawartości metali ciężkich na terenie
Gminy Dąbrowa wskazują na brak występowania przekroczeń naturalnej zawartości metali
ciężkich, oraz stwierdzono najmniejsze w województwie zanieczyszczenie gleb siarką.
Degradacja chemiczna gleb objawia się w postaci podwyższonej kwasowości. Jest
ona ważnym wskaźnikiem degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej
jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu
przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe
152
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Zgodnie z danymi ze Stacji Chemiczno –
Rolniczej, Oddział w Bydgoszczy, można wywnioskować iż gleby Gminy Dąbrowa
charakteryzują się dość niską kwasowością w porównaniu do odczynu gleb na terenie całego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jednym z kierunków działań mogących przyczynić się do poprawy wydajności
i jakości produkcji rolnej na omawianym terenie jest wapnowanie gleb.
Powietrze atmosferyczne
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenie Gminy
Dąbrowa jest droga wojewódzka nr 254. Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się
również emisja niska, czyli zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego, zakładów
usługowych, indywidualnych gospodarstw. Na terenie gminy występują dwa zakłady
przemysłowe wymagające pozwoleń na emisję do powietrza atmosferycznego.
Ocena jakości powietrza na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego została
dokonana w odniesieniu do stref, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem
kryteriów
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
W ocenie pod kątem ochrony zdrowia dla zanieczyszczeń (NO2, SO2, C6H6, Pb, CO,
As, Cd, Ni, PM10), zgodnie z oceną jakości powietrza w 2007 roku, Gmina Dąbrowa
należąca do strefy mogileńsko – żnińskiej została przypisana klasie A. Stężenia w/w
związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz długoterminowych.
Wyjątkiem jest stężenie benzo(a)pirenu które w 2007 roku przekroczyło poziom docelowy i
zostało przypisane klasie C, jest to równoznaczne z koniecznością opracowania Programu
Ochrony Powietrza (POP) dla strefy mogileńsko-żnińskiej.
Gmina Dąbrowa pod względem oceny pod kątem ochrony zdrowia, dla określenia
zanieczyszczenia ozonem O3, należy
do strefy kujawsko-pomorskiej, o kodzie strefy
PL.04.00.b.22. Zgodnie z badaniami wykonywanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, pod względem zawartości ozonu na terenie tej strefy, w 2007
roku można ją zaliczyć do klasy A. Stężenie ozonu dla tej klasy nie przekraczają poziomów
docelowych oraz długoterminowych.
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono zanieczyszczenia: SO2, NOx.
Zgodnie
z
przeprowadzoną
oceną
zanieczyszczeń
z
uwzględnieniem
poziomów
dopuszczalnych, docelowych oraz długoterminowych, dla wszystkich zanieczyszczeń, strefa
mogileńsko - żnińska zaliczana jest do klasy A. Natomiast pod względem oceny pod kątem
ochrony roślin, dla określenia zanieczyszczenia ozonem O3, gmina należy
do strefy
kujawsko-pomorskiej. Zgodnie z przeprowadzoną oceną zanieczyszczeń z uwzględnieniem
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
153
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin z uwzględnieniem poziomów docelowych oraz
długoterminowych, dla zanieczyszczenia ozonem strefa kujawsko-pomorska zaliczana jest
do klasy A. Wyjątkiem jest stężenie ozonu, które w 2007 roku przekroczyło poziom celu
długoterminowego.
Przekroczenie
poziomu
celu
długoterminowego
dla
tego
zanieczyszczenia nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza.
Oceniając ogólny stan jakości powietrza na terenie Gminy Dąbrowa, można uznać go
za zadowalający. Największa koncentracja zanieczyszczeń występuje w rejonie Dąbrowy
i Parlinka, gdzie zlokalizowane są największe emitory zanieczyszczeń oraz liniowo wzdłuż
ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu (droga wojewódzka). Lokalne
zanieczyszczenie powietrza wynika również z obecności znacznej ilości źródeł niskiej emisji.
Ich stopniowa likwidacja, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej lub zmianę nośnika
energetycznego (np. węgla słabej jakości na węgiel o lepszych parametrach jakościowych
albo gaz), powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
W znacznym stopniu na stan powietrza atmosferycznego omawianego terenu
przyczyniają się zanieczyszczenia transgeniczne pochodzące z niedalekiego Mogilna,
Inowrocławia oraz Bielaw i Janikowa.
Środowisko akustyczne
Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych
elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian
w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące
koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych). Badania prowadzone w kraju i za granicą
potwierdzają szkodliwy wpływ hałasu na środowisko przyrodnicze i osiedla ludzkie.
•
Hałas komunikacyjny
Na hałas komunikacyjny na terenie gminy składać się będzie hałas związany z ruchem
samochodowym.
Zagrożenie
dla
środowiska
akustycznego
wynikającego
z
ruchu
samochodowego na terenie gminy, dotyczy zwiększonego poziomu hałasu komunikacyjnego
głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 przechodzącej przez teren zwartej zabudowy
gminy. Duży wpływ na kształtowanie się akustyki na terenie gminy ma także natężenie na
drogach powiatowych.
154
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
ABRYS Technika Sp. z o.o.
•
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
Hałas przemysłowy
Źródłem hałasu przemysłowego są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich
procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla
każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności
obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji
urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.
Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy
charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.
Lokalizacja przedsiębiorstw w obrębie zabudowy mieszkaniowej, wymaga jednak
szczególnej dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu. W tym celu tworzy się strefy
obszaru przemysłowego w celu izolacji rozwoju funkcji mieszkaniowych i bytowych od tego
terenu.
Ze względu na brak aktualnych badań emisji hałasu z podmiotów o potencjalnej
emisji hałasu, nie jest możliwa faktyczna ocena środowiska akustycznego wokół nich.
Przyroda ożywiona
•
Szata roślinna
Szata roślinna analizowanego obszaru jest jego cennym walorem. Znaczna część
gminy objęta jest różnymi formami ochrony. Na obszarze gminy znajduje się „Obszar
Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich” oraz 1 rezerwat przyrody „Mierucinek”.
Szczególną ochroną objęte zostały pojedyncze okazy w ilości 4 obiektów, które otrzymały
statut pomników przyrody. Tereny Gminy Dąbrowa zostały także W odpowiedzi włączone w
Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000, są to m.in.: „Jezioro Gopło” (kod obszaru: PLH
040007) – specjalny obszar ochrony (SOO), „Pojezierze Gnieźnieńskie” (kod obszaru: PLH
300026) – specjalny obszar ochrony (SOO), „Ostoja Nadgoplańska” (kod obszaru: PLB
040004) –obszar specjalnej ochrony (OSO).
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy oprócz dość wysokiej lesistości, spełnia
roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna.
Obszary
te,
jak
również uprawy
rolne na terenie gminy poddawane
są
nadzwyczajnym zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich formami są:
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
155
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
ABRYS Technika Sp. z o.o.
•
zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emitorów przemysłowych;
•
zanieczyszczenia związane z ruchem komunikacyjnym;
•
zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
•
zanieczyszczenia odpadami komunalnymi (dzikie wysypiska śmieci);
•
zanieczyszczenia liniowe związane z promieniowaniem elektromagnetycznym
(linie wysokiego napięcia).
Gmina posiada dość znaczną w stosunku do krajowej lesistość wynoszącą 20,6 %
jest to bardzo pozytywnym zjawiskiem, wynikającym między innymi także z zalesiania
gruntów porolnych. Jest to istotne, z uwagi na funkcję ochronną lasów.
•
Świat zwierzęcy
Zasoby świata zwierzęcego na terenie gminy można uznać za bogate, jednak o dość
znacznym zróżnicowaniu gatunkowym, co wynika z występowania ich na obszarze
Pojezierza
Gnieźnieńskiego.
Zwarte
kompleksy
leśne
umożliwiają
swobodne
przemieszczanie się zwierzyny, a łąki znajdujące się w dolinach rzecznych tworzą doskonale
warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych gryzoni.
Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki, żerujące i gniazdujące
głównie w dolinach rzecznych, przede wszystkim rzeki Panny. Dla licznie reprezentowanej
grupy ptaków oraz dla gatunków ssaków, płazów, gadów i ryb, występujących na
omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:
•
zanieczyszczenia wód powierzchniowych – niedostateczny stopień skanalizowania i
niewystarczająca ilość oczyszczalni ścieków oraz dzikie wysypiska;
•
nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów;
•
rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska;
•
rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, szczególnie
w sąsiedztwie jezior;
•
156
zmienność i niedobory stanu wód.
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
ABRYS Technika Sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
Walory krajobrazowe
Pod
względem
walorów
krajobrazowych
teren
gminy
jest
bardzo
bogaty
i zróżnicowany. Większą część terenu charakteryzuje krajobraz otwarty i leśny z nielicznie
występującymi zbiornikami wodnymi.
Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych dużych zakładów przemysłowych
naruszających walory krajobrazowe, natomiast istnieje wiele małych i średnich zakładów
usługowo – handlowych. Są one zlokalizowane w większości we wsi Dąbrowa i Pralinek, a
poprzez powiązanie z siedliskowym charakterem zabudowy nie pogarszają one, mimo
swoich rozmiarów, walorów estetyczno – krajobrazowych.
W sposób podobny na walory estetyczno - krajobrazowe oddziaływają maszty
telefonii komórkowej, rozstawione na terenie gminy. Na terenie Gminy Dąbrowa znajduje się
jeden tego typu nadajnik, znajduje się w miejscowości Dąbrowa.
Za naruszenie walorów estetyczno - widokowych można uznać także chaotyczną i
nieujednoliconą stylowo zabudowę mieszkalną na terenie gminy.
Awarie przemysłowe
Zdarzające się losowo awarie techniczne i technologiczne w jednostkach stosujących,
produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne oraz w transporcie takich
substancji, powodować mogą negatywne skutki w środowisku. Skutki te określa się jako
"awarie przemysłowe".
Do źródeł stwarzających potencjalne awarie przemysłowe należy przebiegający przez
południową część gminy rurociąg solankowy oraz linia przesyłowa gazu ziemnego
(wysokiego ciśnienia) – północny teren gminy. Zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie
gminy jest również transport drogowy materiałów niebezpiecznych, stwarzający potencjalną
możliwość wystąpienia awarii.
Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość
wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane
pożarami lasów bądź powodzią. Na omawianym terenie zagrożenia powodziowe mogą
wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych.
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
157
ABRYS Technika Sp. z o.o.
Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa
Cele i zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska
Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na
terenie Gminy Dąbrowa, zaproponowano działania zmierzające do poprawy istniejących
warunków. W ramach polityki ekologicznej na podstawie ustalonych zasad określono cele
ekologiczne, kierunki działań oraz zadania ekologiczne.
Polityka ekologiczna gminy oparta jest na Polityce Ekologicznej Państwa na lata
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Programie Ochrony
Środowiska dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Powiatowym Programie Ochrony
Środowiska oraz istniejących uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem dostosowania
prawa do prawa wspólnotowego Unii Europejskiej jak również założeniach rozwoju
społeczno - gospodarczego gminy.
Wyznaczone cele ekologiczne i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie
ochrony środowiska przedstawione są w harmonogramie będącym odzwierciedleniem
polityki ekologicznej gminy.
W celu realizacji Polityki ekologicznej na terenie Gminy Dąbrowa ustalono
harmonogram prowadzenia zadań ekologicznych z rozbiciem na zadania krótkookresowe
oraz długookresowe na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2015.
Z uwagi na specyfikę ciągłości realizacji niektórych zadań będą one realizowane
zarówno w ramach harmonogramu krótko jak i długoterminowego.
158
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Download