wzór ogłoszenia w prasie

advertisement
WZÓR OGŁOSZENIA W PRASIE
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Powiat Opolski przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zrealizował inwestycję
pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chróścina na odc. od km
0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina”
Całkowita wartość inwestycji:
Koszty kwalifikowane:
Udział Unii Europejskiej 85 % kosztów kwalifikowanych:
Udział Powiatu Opolskiego:
Udział Gminy Dąbrowa:
1 891 002,76 zł
1 622 054,92 zł
1 378 746,68 zł
412 256,08 zł
100 000,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 1
Download