Zanieczyszczenia gleb są ściśle powiązane ze stanem całego

advertisement
Stan gleb w Polsce – zajęcia terenowe
Zanieczyszczenia gleb są ściśle powiązane ze stanem całego środowiska, a wpływają
na nie pośrednio zanieczyszczenia wód i powietrza. Podobnie jak w przypadku pozostałych
zanieczyszczeń, do zatruwania gleb przyczynia się rozwój przemysłu i urbanizacja, ale także
komunikacja i rolnictwo. Jednak źródłem zanieczyszczeń ziemi jest nie tylko działalność
człowieka związana z produkcją przemysłową czy rolniczą, ale także wszelkie
przekształcenia krajobrazu.
Zagadnieniom związanym z typami gleb występującymi w Polsce oraz źródłami ich
zanieczyszczeń poświęcone zostały zajęcia terenowe zorganizowane dla uczniów klas
trzecich gimnazjum. Młodzież poznała profil bielic oraz siedliska roślinne występujące na
wybranych podłożach glebowych. Zajęcia te były przyczynkiem do poznania źródeł
zanieczyszczenia oraz sposobów ochrony gleb. Dużą ciekawość budziła różnorodność
gatunkowa polskich lasów. Po zajęciach terenowych uczniowie na podstawie analizy mapy
przedstawiającej rozmieszczenie przemysłu w Polsce oraz miejsca, gdzie gleby są skażone,
wyciągali wnioski na temat źródeł zanieczyszczeń. Omówione zostały również główne
działania zmierzające do ochrony gleb m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń
przemysłowych i komunikacyjnych, ograniczenie uciążliwości rolnictwa dla środowiska,
budowanie bezpiecznych składowisk odpadów.
Opracowanie Paulina Durka
Download