zanieczyszczenia sztuczne

advertisement
Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura
ozonowa, smog i kwaśne deszcze.
to wzrost skupiska gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu,
ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury
na Ziemi. W wyniku ocieplenia dochodzi do topnienia lodowców, podniesienia poziomu
morza, wymierania gatunków oraz nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych (upały,
gradobicia, huragany, trąby powietrzne).
Freony są odpowiedzialne za zjawisko
- zmniejszania się stężenia ozonu
w atmosferze. Powłoka ozonowa chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem
UV. Jej ubytek zwiększa m.in. podatność na oparzenia i nowotwory skóry.
Przemysł i transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie pyłami i toksycznymi gazami, które
przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania
nienaturalnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest
.
Efekt smogu, najbardziej widoczny w obszarach mocno uprzemysłowionych, powoduje niszczenie
elewacji budynków, stanowi także zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę.
Smog może prowadzić do lokalnych opadów
. Opady te zawierają trujące
kwasy (siarkowy i azotowy) powstałe z reakcji gazów wyemitowanych do atmosfery z wodą.
Kwaśne deszcze mają negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do niszczenia lasów
oraz zakwaszania gleby i wód.
mówimy wówczas, gdy w ich składzie w zwiększonej ilości
występują substancje chemiczne, bakterie i mikroorganizmy, które nie są jej naturalnymi
składnikami. Zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wód
spowodowane są wprowadzaniem substancji stałych, ciekłych, gazowych, organicznych
i radioaktywnych.
Ze względu na pochodzenie zanieczyszczenia wód dzielimy na naturalne i sztuczne.
mówimy, gdy woda zawiera roztwory domieszek soli, gazów,
substancji organicznych i drobnoustrojów.
Najmniej domieszek zawiera woda z opadów atmosferycznych, najwięcej woda morska i wody
podziemne, zanieczyszczone złożami naturalnymi.
Wraz z rozwojem miast i przemysłu zaczęły dominować
, pochodzące ze ścieków,
spływy z terenów rolniczych i składowisk odpadów komunalnych. Zanieczyszczenia
sztuczne to biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, glony) i chemiczne (oleje, benzyna, smary,
ropa, nawozy sztuczne, pestycydy, kwasy).
Główną przyczyną degradacji wód są ścieki odprowadzane z kanalizacji przemysłowych
i komunalnych. Największym zagrożeniem dla wód gruntowych są zanieczyszczenia pochodzące
z przemysłu i z terenów rolniczych, na których stosuje się nawozy sztuczne i środki ochrony roślin.
Dla wód lądowych największe niebezpieczeństwo stanowią związki pochodzące z odpadów
domowych, odchodów oraz ścieków przemysłowych.
Lądowe źródła stanowią prawie połowę zanieczyszczeń trafiających do morza. Na skażenie mórz
i oceanów wpływa również przemysł wydobywczy ropy naftowej oraz transport morski. Są one
odpowiedzialne za dziesiątą część zanieczyszczeń wód. Odpady powstałe przy wydobyciu
i produkcji ropy są usuwane wprost do wody, a czyszczenie zbiorników odbywa się bezpośrednio
na morzu. Zanieczyszczenia z tych źródeł są większe niż pochodzące z wycieków ropy na skutek
katastrof.
powodowane są przez wszelkie związki chemiczne, pierwiastki
promieniotwórcze i mikroorganizmy, występujące w glebie w zwiększonych ilościach, które
dokonują zmiany jej cech gleby i uniemożliwiają jej normalne użytkowanie.
Zanieczyszczenia gruntów pochodzą m.in. z gazów i pyłów emitowanych z zakładów
przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), ze stałych
i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, z substancji stosowanych w rolnictwie
(nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz z emisji środków transportu.
Czynnikami degradującymi i dewastującymi glebę są zjawiska naturalne - zachodzące bez
udziału człowieka (trzęsienia ziemi, erozja, susza, pożary oraz zjawiska antropogeniczne –
powodowane działalnością człowieka. Erozja gleby jest procesem rozmywania lub rozwiewania
powierzchniowej warstwy gleby i może być spowodowana m.in. wycinaniem i wypalaniem lasów,
intensywnym wypasem zwierząt, nieprawidłową uprawą ziemi. Nadmierne
wylesianie, prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej i eksploatacja wód może prowadzić
również do efektu stepowienia gleb.
Jednak czynnikiem, który w największy sposób wpływa na zachwianie równowagi biologicznej
gleb są zanieczyszczenia chemiczne. Głównym ich źródłem jest przemysł, rolnictwo oraz
transport. Skutki działania tych gałęzi działalności człowieka mogą prowadzić do
zjawiska zmęczenia gleby, czyli obniżenia jej żyzności.
W najbardziej skrajnych przypadkach zanieczyszczenia mogą skutkować zjawiskiem degradacji gleb i szaty
roślinnej, zwanym dewastacją gleb. Przykładem takiej degradacji jest techniczne
unicestwienie gleb, jakie dokonuje się poprzez odkrywkową i podziemną eksploatację dóbr
naturalnych, zabudowę przemysłową, miejską, budownictwo mieszkaniowe i drogowe.
Źródło: http://www.ekologia.pl/
Download