Scenariusz zajęć dla uczniów

advertisement
ZNACZENIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZASOBÓW
I ŹRÓDEŁ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
Od ponad stu lat obserwujemy gwałtowny rozwój techniki i nauki, który doprowadził do
powstania cywilizacji określanej mianem „cywilizacji technicznej”. Jej rozwój
i rozprzestrzenianie się miało doprowadzić do zaspokojenia wszelkich potrzeb ludzkich.
Wytwarzanie nowych i w coraz większej ilości dóbr techniki związane było jednak z
nieracjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska naturalnego. Doprowadziło to do
zachwiania równowagi ekologicznej w środowisku naturalnym. Wtedy dopiero ludzkość
dostrzegła, że naruszyła coś bez czego sama nie może istnieć i czego jest integralną częścią.
Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom ONZ organizowała szereg międzynarodowych
konferencji mających na celu podkreślenie znaczenia ochrony środowiska i podjęcie działań
na rzecz kształtowania społeczeństw w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Termin
ekorozwój został wprowadzony i wszedł do ogólnoświatowego słownictwa w czasie
konferencji w Sztokholmie (1972 r.). Najogólniej przez zrównoważony rozwój — ekorozwój —
rozumie się prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą, tak aby
nie spowodować w niej nieodwracalnych zmian, w celu zagwarantowania zaspokojenia
potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną — została zapisana
w art. 5 Konstytucji RP.
Dla rozwoju gospodarczego niezbędnym elementem jest pozyskiwanie energii i ciągły wzrost jej
pozyskiwania. Człowiek na różnych etapach rozwoju wykorzystywał różne źródła energii.
Początkowo była to siła jego mięśni, później nauczył się wykorzystywać ogień, siłę wiatru
i wody oraz energię zwierząt pociągowych.
W dobie rewolucji przemysłowej zapotrzebowanie na energię gwałtownie wzrosło. Początkowo
podstawowym źródłem było drewno, a na przełomie XIX/XX wieku węgiel kamienny. Od
połowy ubiegłego stulecia gwałtownie zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, a następnie
gazu ziemnego. Niestety zasoby tych surowców wcześniej czy później się wyczerpią.
Tymczasem klimatolodzy alarmują, że skutkiem spalania surowców kopalnych do atmosfery
dostaje się coraz większa ilość tzw. gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla),
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Konsekwencją tegoż efektu jest występowanie
szeregu poważnych zakłóceń w środowisku naturalnym (m.in. zmiany klimatu).
Wobec ciągle wzrastającego zapotrzebowania na energię nasuwają się pytania: Co będzie, gdy
zostaną wyczerpane zasoby węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego? Czy stopniowa zamiana
paliw kopalnych na energię z odnawialnych zasobów nie staje się współcześnie jednym
z najważniejszych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju?
Naukowcy przypuszczają, że dotychczas znane złoża ropy naftowej przy obecnym wydobyciu,
wyczerpią się w przeciągu 30 lat. złoża gazu ziemnego powinny wystarczyć na eksploatacje ich
przez najbliższe 100 lat.
Trzeba się już teraz zastanowić skąd będziemy czerpać energię za 100 lat... .Może warto by
było już teraz skorzystać z energii słońca, wiatru, morza i Ziemi. Z tych zasobów będziemy
mogli korzystać jeszcze przez co najmniej milion lat.
NIEODNAWIALNE ZASOBY ENERGII
NIEODNAWIALNE ZASOBY PRZYRODY
TWORZYŁY SIĘ WIELE MILIONÓW LAT.
(POWSTAJĄ POWOLI), CIĄGŁA ICH EKSPLOATACJA
DOPROWADZA DO WYCZERPANIA

WĘGIEL KAMIENNY

WĘGIEL BRUNATNY

TORF

ROPA NAFTOWA

GAZ ZIEMNY
ODNAWIALNE ZASOBY ENERGII:
ODNAWIALNE ZASOBY ENERGII — ZASOBY
ENERGII KTÓRE SAME SIĘ ODNAWIAJĄ I Z TEGO
POWODU SĄ PRAKTYCZNIE NIEWYCZERPALNE.
 ENERGIA GEOTERMALNA
 ENERGIA SŁONECZNA
 ENERGIA WODNA
 ENERGIA WIATRU
 ENERGIA BIOMASY
OZE
—
ODNAWIALNE
ZASOBY
(NP. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE)
ENERGII
OŹE
—
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
(NP. KOLEKTOR SŁONECZNY
ENERGII
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Zanieczyszczenie powietrza jest to wprowadzanie do atmosfery substancji, które mogą wpłynąć
ujemnie na zdrowie człowieka lub spowodować szkody w środowisku. Zanieczyszczenie występuje w
tedy, gdy skład powietrza odbiega od przyjętego składu czystego powietrza. Zanieczyszczenia
powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż przemieszczają się i
mogą skazić na dużych obszarach wszystkie elementy środowiska. W skali globalnej mają wpływ na
zmiany klimatyczne.
Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na:
1. Zanieczyszczenia pyłowe
a) pyły pochodzące ze spalania paliw
b) pyły pochodzące z procesów technologicznych
2. Zanieczyszczenia gazowe
a) dwutlenek siarki
b) dwutlenek azotu
c) tlenek węgla
d) dwutlenek węgla
e) pozostałe gazy pochodzące ze specyficznych procesów technologicznych
GAZAMI CIEPLARNIANYMI (SZKLARNIOWYMI)
NAZYWAMY TE SKŁADNIKI ATMOSFERY
ZIEMSKIEJ, KTÓRE DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM
FIZYKOCHEMICZNYM MAJĄ ZDOLNOŚĆ
ZATRZYMYWANIA ENERGII SŁONECZNEJ W
OBRĘBIE ATMOSFERY ZIEMSKIEJ. NALEŻĄ DO
NICH PRZEDE WSZYSTKIM:
WZROST STĘŻENIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
W ATMOSFERZE WYWOŁANY DZIAŁALNOŚCIĄ
CZŁOWIEKA MOŻE BYĆ POWODEM
OCIEPLENIA KLIMATU NA ZIEMI (EFEKT
CIEPLARNIANY).
PRZECIWDZIAŁANIA EFEKTOWI
CIEPLARNIANEMU (PRZYKŁADY):
 ZWIĘKSZENIE ILOŚCI TERENÓW
ZIELONYCH,
 OCHRONA LASÓW (M.IN. PRODUKCJA
PAPIERU Z SUROWCÓW WTÓRNYCH),
 ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA
NA PROCESY, KTÓRE SĄ PRZYCZYNĄ
EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
(PROPAGOWANIE KORZYSTANIA
Z TRANSPORTU ZBIOROWEGO),
 STOSOWANIA BIOPALIW,
KORZYSTANIA Z ROWERÓW,
 KORZYSTANIE Z ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
Download