Europe`s environment – State and outlook 2005

advertisement
Środowisko europejskie 2005
— Stan i perspektywy
— Krótka prezentacja
1
Co to jest
— raport o stanie i perspektywach
środowiska za rok 2005?
Trzeci raport EEA o stanie i
perspektywach środowiska
Poprzedni raport opublikowano w
1999 r.
Pomaga UE w planowaniu i ocenie
polityki środowiskowej
Nowe elementy w wydaniu z 2005
roku
2
Struktura raportu
Raport za rok 2005 zawiera:
Zintegrowaną ocenę środowiska
europejskiego
Podstawowy zestaw wskaźników
Analizę porównawczą krajów
Bibliografię
3
Poprawa sytuacji w Europie,
decyzje lokalne, skutki globalne
Prawodawstwo UE z zakresu ochrony środowiska jest
skuteczne gdy jest poprawnie wdrożone
Największy postęp osiągnięto w przypadku
punktowych źródeł zanieczyszczń — są one łatwe do
zarządzania i kontroli
Obecnie największe wyzwanie stanowią
zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych
Użytkowanie ziemi, wzorce konsumpcyjne i modele
handlowe stanowią największe zagrożenie dla
środowiska
Nasz „ślad ekologiczny” (ang. footprint) z konsumpcji i
handlu jest ponad dwa razy większy niż nasze
możliwości biologiczne
4
Wzrost urbanizacji, porzucanie
ziemi
W latach 1990–2000 obszary zabudowane w UE-25
powiększyły się o trzykrotność powierzchni
Luksemburga. Rolę odegrały tu fundusze strukturalne
— lekcja na lata 2007–2013?
Ekspansja urbanistyczna nadmiernie zwiększa presję
na ekosystemy (np. bagna) graniczące z obszarami
zabudowanymi.
Rozwój turystyki wywiera dodatkową presję na i tak
już nadmiernie eksploatowane tereny przybrzeżne
Niska cena terenów rolniczych zniechęca do
ponownego zagospodarowania obszarów miejskich
Brak dostępu do usług na obszarach wiejskich i
starzejąca się populacja rolnicza przyczyniają się do
porzucania obszarów wiejskich.
5
Zmiany klimatu już następują
W tym stuleciu temperatury w Europie mogą wzrosnąć
nawet o 2–6 °C (w zeszłym wieku było to 0,95 °C, a
średnia globalna wyniosła 0,7 °C).
Oczekiwane skutki to niedobór wody, więcej
ekstremalnych zjawisk pogodowych, migracje gatunków
morskich i straty gospodarcze.
Cele krótkookresowe wyznaczone w Kioto mogą być
osiągnięte, cele długofalowe — na rok 2020 i później —
będą trudniejsze do osiągnięcia
Głównym czynnikiem jest sektor transportu.
Zapotrzebowanie na transport przewyższa oszczędności
uzyskane dzięki bardziej ekonomicznym pojazdom.
Zanieczyszczenia emitowane przez transport lotniczy
podwoją się do roku 2030.
6
Niewielkie postępy w zakresie zarządzania
zapotrzebowaniem na energię
Zapotrzebowanie na energię nadal rośnie, ale wolniej niż
PKB. Efektywność ekologiczna odniosła sukces w sektorze
przemysłowym; największe wyzwania leżą w sektorach:
usług i gospodarstw domowych
Niższe emisje w przyszłości, można osiągnąć poprzez
zmniejszone zużycie energii, większe wykorzystanie
energii odnawialnej i poprawę wydajności energetycznej.
Konieczne są jednak długoterminowe, spójne działania
Wiele okazji do poprawy wydajności pozostaje
niewykorzystanych, w szczególności w sektorach: usług i
gospodarstw domowych
Inwestowanie w niższe emisje w przyszłości może być
bardziej opłacalne (wydatki szacowane na 45 euro/na
osobę/rok w porównaniu z szacunkowymi kosztami
socjoekonomicznymi braku działania 300–1 500 euro/na
osobę/rok)
7
Jesteśmy zdrowsi, lecz narażenie na
zanieczyszczenia pozostaje
Europa odniosła sukces w redukcji smogu i kwaśnego deszczu
Pomimo tego, zanieczyszczenie powietrza nadal powoduje
problemy zdrowotne w wielu miastach (pyły i ozon)
Czystsze technologie w transporcie i lepsze planowanie
urbanistyczne mogą przyczynić się do poprawy sytuacji
Wykorzystanie instrumentów rynkowych które wpływają na
zachowania ludzi (np. opłaty za wjazd do miast) również może
być skuteczne
Narażenie na chemikalia oddziałuje na ludzi w Europie i poza
nią. U osób mieszkających w Arktyce wykryte poziomy
stężenia PCB we krwi dowodzą jak daleko dociera
zanieczyszczenie z Europy. Część „śladu” Europy
8
Zubożenie zasobów naturalnych
Wiele europejskich łowisk jest nadmiernie
eksploatowanych, co ma wpływ na gatunki znajdujące się
dalej w łańcuchu pokarmowym. W połączeniu ze zmianą
klimatu sytuacja ta zagraża ekosystemom morskim
Bioróżnorodność: Pomimo pewnych postępów wiele
gatunków ptaków, ssaków i owadów jest zagrożonych z
powodu fragmentacji siedlisk. UE-10 ma najwięcej do
stracenia
Europejskie gleby są zagrożone erozją, zabudową
powierzchni, zanieczyszczeniem i zasoleniem
— 2 miliony miejsc jest potencjalnie zanieczyszczonych,
a 100 tys. wymaga rekultywacji
Woda: Istnieje zagrożenie niedoborem wody w
południowej Europie. Oczekuje się, że zagrożenie to
wzrośnie w wyniku wzmożonego ruchu turystycznego,
irygacji i zmian klimatycznych
9
Ochrona przed zanieczyszczeniem
opłaca się
Podjęto wiele starań aby oczyścić ścieki — 50 %
wydatków na ochronę środowiska — ale pozostaje
jeszcze wiele do zrobienia
Najlepsze rozwiązania łączą w sobie inwestycje w
oczyszczanie ścieków z instrumentami ekonomicznymi
ograniczającymi ścieki u źródła
Zanieczyszczenie wody przez rolnictwo pozostanie
bolączką w nowych Państwach Członkowskich —
przewiduje się zwiększenia wykorzystywania nawozów
Oczyszczenie wody gruntowej zajmie dziesięciolecia
Zapobieganie tańsze niż oczyszczanie — pomocne mogą
okazać się zmiany zachowań np. praktyk rolniczych przy
wykorzystaniu bodźców finansowych w ramach WPR
10
Co możemy zrobić?
Gospodarka europejska może stać się bardziej energooszczędna
i zużywać mniej surowców — EU-10 posiada możliwość 4-krotnej
poprawy wydajności — do osiągnięcia obecnego poziomu UE-15
Transfer technologii, subwencje innowacyjne oraz podatki i
opłaty od zanieczyszczeń mogą przyczynić się do postępu
Lepsze uwzględnienie zagadnień ochrony środowiska potrzebne
jest w sektorach, które wywierają najwiekszą presję na
środowisko — rolnictwie, energetyce, transporcie, przemyśle i
gospodarstwach domowych
Sektor transportu ilustruje korzyści ze zintegrowanego
podejścia. Przyczynia się on do zanieczyszczania powietrza,
zabudowy powierzchni ziemi, fragmentacji siedlisk i
zanieczyszczenia wody, począwszy od poziomu lokalnego do
globalnego
11
Co możemy zrobić?
Opracować długoterminowe, spójne polityki, które wyślą
sygnały rynkowe w kierunku zrównoważonej produkcji i
konsumpcji
Poprzez wszystkie sektory pójść w kierunku szerszych,
zintegrowanych instrumentów rynkowych, które łączą w
sobie cele zrównoważonego rozwoju — ekologiczna
reforma podatków i subsydiów
Zwiększyć wydatki publiczne i sektora prywatnego na
badania i rozwój w dziedzinie środowiska w celu
ułatwienia Europie konkurowania na rynku globalnym
Pomóc strukturom instytucjonalnym w opracowywaniu i
wdrażaniu zintegrowanych podejść. Takie struktury mogą
być równie ważne jak same polityki
12
Część C — Struktura i niektóre
kluczowe punkty
Analiza porównawcza krajów
Oparta na dziewięciu spośród
podstawowych wskaźników
“Krajowa karta wyników”
EEA wybrała które z
podstawowych wskaźników należy
wykorzystać w niniejszej analizie
13
Emisje gazów cieplarnianych
Emisje gazów cieplarnianych na
głowę mieszkańca, 2002
Emisje gazów cieplarnianych na
PKB, 2002
Odległość do celu założonego w Kioto, liniowa ścieżka do celu, 2002
14
Ranking dla Polski
15
Środowisko europejskie
— sprawozdanie o stanie i perspektywach
środowiska za rok 2005 w sieci
Pełne sprawozdanie — jeden plik pdf na
rozdział
Streszczenie w 25 językach
Notatka prasowa w 25 językach
Przemówienia
Konferencja prasowa (wideo)
Animacje (Flash)
Prezentacja za pomocą programu
Powerpoint
www.eea.europa.eu
16
Download