Polityka w zakresie zmian klimatycznych Coca

advertisement
Polityka w zakresie zmian klimatycznych
Coca-Cola Hellenic dąży do tego, by minimalizować wpływ, jaki firma wywiera na zmiany klimatyczne i prowadzić
wszelkie działania biznesowe z jak najmniejszym uszczerbkiem dla środowiska, na zasadzie zrównoważonego rozwoju.
Uważamy, że przemysł ma do odegrania kluczową rolę w poszukiwaniu przyjaznych środowisku odpowiedzi na
dzisiejsze wyzwania klimatyczne.
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z zakładów Coca-Cola Hellenic wiążą się głównie ze zużywaniem energii
przez rozlewnie i firmowe samochody. Pośrednie emisje wynikają z użycia surowców (komponenty oraz opakowania) i
urządzeń chłodniczych.
W zgodzie z naszą Polityką środowiskową będziemy:
Zmniejszać zużycie energii w naszych zakładach.
W uzasadnionych przypadkach wdrażać technologie oparte na alternatywnych i odnawialnych źródłach energii,
takie jak takie układy trigeneracyjne (CHP), panele słoneczne, dostarczając zakładom dodatkowe źródła
zrównoważonej energii.
Angażować się wraz z interesariuszami w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poprzez współpracę z
dostawcami na rzecz zmniejszenia ilości związków węgla zawartych w opakowaniach, „śladu węglowego”
naszego sprzętu chłodniczego oraz dostawcami surówców, aby zmniejszyć ich wpływ na „ślad węglowy”.
Ustalać cele zmniejszające emisję dwutlenku węgla w naszym łańcuchu dostaw.
Informować o emisji gazów cieplarnianych, naszych zamiarach, podejmowanych działaniach i ich efektach w
sposób otwarty i zgodnie z Protokołem w sprawie emisji gazów cieplarnianych.
Jako Prezes Zarządzający uznaję „Politykę w zakresie zmian klimatycznych” - ustaloną i zatwierdzoną przez komitet ds.
społecznej odpowiedzialności biznesu w radzie nadzorczej – za wiążącą. Odpowiedzialność za wdrażanie z
powodzeniem tego programu spoczywa na każdym pracowniku Coca-Cola Hellenic, niezależnie od szczebla w firmowej
hierarchii i zajmowanego stanowiska.
Dimitris Lois
Prezes Zarządzający
Aktualizacja: styczeń 2014 r.
Download