ZASADY PRZEWODNIE DLA DOSTAWCÓW Jako firma kierująca

advertisement
ZASADY PRZEWODNIE DLA DOSTAWCÓW
Jako firma kierująca się zasadami etyki, Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. wraz ze
spółkami zależnymi (dalej: “Coca-Cola Hellenic” albo “firma”), zobowiązuje się dopilnować, by jej
działania biznesowe nie przyczyniały się bezpośrednio lub pośrednio do naruszania praw
człowieka. W ramach samej organizacji staramy się zapewnić, że pracownicy w pełni rozumieją
znaczenie, jakie firma przywiązuje do praw człowieka, a także swe własne prawa i obowiązki.
Wszystkie podmioty współpracujące z nami na rynkach, na których działamy, wiedzą, jak wielką
wagę przywiązujemy do zarządzania firmą w oparciu o spójny system wartości,
odzwierciedlających najwyższe standardy jakości, uczciwości i doskonałości. Szanujemy lokalne
zwyczaje i tradycje wszystkich społeczności, wśród których działamy. W imię przestrzegania tych
zasad dążymy do nawiązywania współpracy z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i
stosują zasady etyki w biznesie. Staramy się traktować naszych dostawców tak samo, jak
chcielibyśmy, żeby nas traktowano.
W ramach stałych wysiłków na rzecz budowania i wzmacniania relacji z dostawcami przyjęliśmy
Zasady Przewodnie dla Dostawców Coca-Cola Hellenic, stosowane w kontaktach z bezpośrednimi
dostawcami. Zasady Przewodnie dla Dostawców opierają się na przeświadczeniu, że obywatelska
postawa firmy ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu biznesowego w długiej perspektywie i
musi znajdować odzwierciedlenie w naszych postawach i działaniach w odniesieniu do rynku,
miejsca pracy, środowiska naturalnego i społeczności.
Jesteśmy gotowi współpracować z dostawcami tak, by osiągnąć zrozumienie i zgodność z
wymogami zawartymi w Zasadach Przewodnich.
Zasady postępowania w miejscu pracy
W Coca-Cola Hellenic wspieramy uczciwe zasady postępowania wobec pracowników spójne z
naszym poszanowaniem praw człowieka w miejscu pracy. Dążymy do tego, by:
1. Budować mocne i trwałe relacje z pracownikami dzięki otwartej, uczciwej komunikacji.
2. Traktować pracowników uczciwie, godnie i z szacunkiem.
3. Przestrzegać stosownych zasad prawa pracy w danym kraju, w tym dotyczących godzin
pracy, wynagrodzenia, dyskryminacji i reprezentacji strony trzeciej.
4. Doceniać różnorodność w najszerszym sensie tego słowa.
5. Odpowiadać nawzajem przed sobą za wyniki na najwyższym poziomie.
6. Wynagradzać pracowników stosownie do wyników pracy.
7. Zapewniać pracownikom szanse rozwoju osobistego i zawodowego.
8. Dbać, wraz z pracownikami, o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Oczekujemy od naszych dostawców, że w krajach, w których działają, będą przestrzegać
stosownych przepisów prawa oraz podobnych standardów i zasad.
Środowisko pracy
Oczekujemy od naszych dostawców, że będą oceniać swoich pracowników i partnerów
biznesowych pod kątem tego, jak wykonują swoją pracę, a nie na podstawie cech fizycznych i/lub
osobistych albo przekonań, potwierdzając zasadę nie dyskryminowania kogokolwiek ze względu
na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub orientację
seksualną.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Oczekujemy od naszych dostawców, że zapewnią bezpieczne miejsce pracy oraz wdrożą ogólne
zasady i procedury minimalizujące ryzyko wypadków, obrażeń i uszczerbku na zdrowiu.
Praca przymusowa, praca dzieci; nadużycia wobec pracowników
Oczekujemy od naszych dostawców, że nie będą zatrudniać nikogo poniżej wieku dozwolonego
przez prawo, ani tolerować fizycznych lub innych nieuprawnionych nadużyć czy nękania, ani
korzystać w żadnych okolicznościach z pracy przymusowej lub niedobrowolnej.
Płace i świadczenia
Oczekujemy od naszych dostawców, że będą wynagradzać pracowników uczciwie i
konkurencyjnie względem danej branży, w pełni przestrzegając lokalnych i krajowych przepisów
dotyczących płac i godzin pracy, a także oferować pracownikom szanse rozwoju ich umiejętności i
potencjału.
Strony trzecie
W sytuacji, gdy pracownicy dostawcy zgodnie z prawem wybrali stronę trzecią jako swego
przedstawiciela, oczekujemy od dostawców, że uznają taką reprezentację w dobrej wierze i nie
będą brać odwetu na pracownikach za zgodne z prawem zaangażowanie w działania organizacji
pracowniczej.
Praktyki środowiskowe
Oczekujemy od naszych dostawców, że będą prowadzić biznes w taki sposób, by chronić i
zachowywać środowisko naturalne. Jako minimum oczekujemy od dostawców przestrzegania
stosownych ustaw, rozporządzeń i przepisów środowiskowych w krajach, gdzie prowadzą
działalność.
Konflikty interesów
Od pracowników Coca-Cola Hellenic oczekuje się, by zawsze wybierali dostawców chcących
współpracować z firmą, a także postępowali z tymi, którzy już z firmą współpracują, w sposób
absolutnie bezpośredni i uczciwy, kierując się wyłącznie walorami tych osób i ich produktów bądź
usług i bez żadnych specjalnych przysług świadczonych im, ich znajomym czy rodzinom.
Analogicznie, pracownicy nie powinni utrzymywać jakichkolwiek relacji o charakterze finansowym
bądź innym z żadnym dostawcą, które mogłyby znajdować się w sprzeczności (albo stwarzać takie
wrażenie) z obowiązkiem pracownika, by działać w najlepszym interesie Coca-Cola Hellenic.
Przykładowo, dostawca nie powinien zatrudniać ani w inny sposób opłacać żadnego pracownika
Coca-Cola Hellenic w czasie, gdy realizowane są transakcje między tym dostawcą a firmą.
Przyjaźnie poza pracą są nieuniknione i dopuszczalne, ale dostawcy powinni zwracać uwagę na
to, by żadna relacja osobista nie służyła wywieraniu wpływu na decyzje o charakterze służbowym
podejmowane przez pracownika Coca-Cola Hellenic. Jeśli pracownik dostawcy jest kimś bliskim
(małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dzieci, wnuki, teściowie lub partnerzy) dla
pracownika Coca-Cola Hellenic albo jeśli dostawca jest w jakiejkolwiek innej relacji z pracownikiem
Coca-Cola Hellenic, która mogłaby stanowić konflikt interesów, dostawca powinien albo sam
ujawnić ten fakt firmie Coca-Cola Hellenic albo upewnić się, że zrobi to pracownik Coca-Cola
Hellenic.
Prezenty, posiłki i rozrywka
Pracownikom Coca-Cola Hellenic zabrania się przyjmowania czegokolwiek, co wykracza poza
normalny wyraz gościnności, wedle rozsądku i stosownie do danych okoliczności. Zwykłe posiłki
biznesowe i skromne dowody uznania są co do zasady dopuszczalne, ale dostawcy nie powinni
oferować pracownikom Coca-Cola Hellenic wystawnych posiłków i przyjęć ani kosztownych
prezentów, mogących sugerować próby wywierania nadmiernego wpływu. Prezenty w gotówce czy
jej ekwiwalentach, takich jak karty podarunkowe, są zawsze niedopuszczalne. Prezenty dla
dostawców i podejmowanie ich muszą służyć uprawnionym interesom biznesowym firmy oraz
powinny być rozsądne i stosowne w danych okolicznościach. Nasi pracownicy powinni zawsze
wykazywać wrażliwość wobec własnych reguł dostawców dotyczących przyjmowania prezentów i
podejmowania gości.
Dokumentacja biznesowa i finansowa
Zarówno dostawca, jak i Coca-Cola Hellenic muszą dokładnie dokumentować wszelkie kwestie
dotyczące współpracy dostawcy z Coca-Cola Hellenic. Obowiązek dotyczy wszelkich wydatków i
płatności. Jeśli Coca- Cola Hellenic jest obciążana za czas pracy pracownika dostawcy, musi być
prowadzona pełna i dokładna rejestracja godzin pracy. Dostawcy nie powinni zalegać z wysyłką
faktur czy w inny sposób powodować przesunięcia wydatku do kolejnego okresu rozliczeniowego.
Przekupstwo
Dostawcy działający w imieniu Coca-Cola Hellenic muszą przestrzegać wszystkich stosownych
przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji. W związku z jakąkolwiek transakcją dostawy dla
Coca-Cola Hellenic albo dotyczącą w inny sposób Coca-Cola Hellenic dostawcy nie wolno
przekazywać bezpośrednio lub pośrednio żadnych wartości materialnych jakiemukolwiek
urzędnikowi państwowemu, pracownikowi spółki kontrolowanej przez państwo ani partii politycznej
w celu uzyskania korzyści czy przewag. Dostawcy muszą prowadzić pisemną dokumentację
księgową wszelkich płatności (w tym za wszystkie prezenty, posiłki, rozrywkę czy cokolwiek, co ma
jakąś wartość) dokonywanych w imieniu Coca-Cola Hellenic albo ze środków zapewnionych przez
Coca-Cola Hellenic. Dostawcy muszą na życzenie Coca-Cola Hellenic dostarczyć kopie takich
dokumentów.
Ochrona informacji
Dostawcy powinni chronić poufne informacje Coca-Cola Hellenic. Dostawcy, którzy uzyskali dostęp
do informacji poufnych w ramach współpracy biznesowej nie powinni nikomu udostępniać tych
informacji, o ile nie zostaną do tego upoważnieni przez Coca-Cola Hellenic. Dostawcy nie powinni
handlować papierami wartościowymi przy wykorzystaniu poufnych informacji uzyskanych od CocaCola Hellenic, ani zachęcać nikogo do takich transakcji. Jeśli dostawca podejrzewa, że uzyskał
dostęp do poufnych informacji Coca-Cola Hellenic wskutek pomyłki, powinien natychmiast
powiadomić osobę kontaktową w firmie i powstrzymać się od dalszego rozpowszechniania tych
informacji. Analogicznie, dostawca nie powinien udostępniać nikomu w Coca-Cola Hellenic
informacji dotyczących innej firmy, jeśli jest zobowiązany umową czy innym aktem prawnym, by
tego nie czynić.
Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości
Dostawcy, którzy uważają, że pracownik Coca-Cola Hellenic czy ktokolwiek, kto występuje w
imieniu Coca-Cola Hellenic, podejmuje działania nielegalne czy w inny sposób niewłaściwe,
powinien zgłosić taką sprawę firmie. Dostawca może skontaktować się z przełożonym pracownika
albo wysłać ostrzegawczy e-mail na utworzony specjalnie w tym celu adres:
[email protected]. Uczciwe zgłoszenie potencjalnych nieprawidłowości nie
wpłynie w żaden sposób na stosunki dostawcy z Coca-Cola Hellenic.
Zgodność ze stosownymi przepisami i standardami
Za minimum, które będą musieli spełnić dostawcy Coca-Cola Hellenic, uznaje się następujące
standardy w odniesieniu do całokształtu ich działań:
Przepisy i uregulowania
Dostawca będzie przestrzegać wszelkich stosownych
przepisów prawnych, zasad, regulacji i wymogów
odnoszących się do wytwarzania oraz dystrybucji
produktów i zaopatrzenia, a także usług świadczonych
świadczenia firmie.
Praca dzieci
Dostawca nie będzie korzystać z pracy dzieci zgodnie z
jej definicją w prawie danego kraju.
Praca przymusowa
Dostawca nie będzie korzystać z pracy przymusowej
bądź niedobrowolnej.
Nadużycia wobec pracowników
Dostawca nie będzie dopuszczać się fizycznych czy
jakichkolwiek innych nadużyć wobec pracowników.
Strony trzecie
Dostawca uszanuje prawo pracowników do swobodnego
wyboru, czy chcą być reprezentowani przez stronę
trzecią i wszczynać spory zbiorowe w zgodzie z
obowiązującym prawem.
Płace i świadczenia
Płace i inne świadczenia będą zgodne z obowiązującym
prawem.
Godziny pracy i nadgodziny
Godziny pracy i nadgodziny będą zgodne z
obowiązującym prawem.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Warunki pracy będą zgodne z obowiązującym prawem.
Środowisko naturalne
Dostawca będzie przestrzegać stosownych przepisów
prawa o ochronie środowiska.
Konflikty interesów
Dostawca nie będzie używać żadnych niewłaściwych
środków nacisku ani wykorzystywać osobistych
znajomości, by wpływać na decyzje pracownika CocaCola o charakterze służbowym.
Prezenty, posiłki i rozrywka
Dostawca może oferować pracownikom Coca-Cola
Hellenic wyłącznie takie prezenty, posiłki i rozrywkę,
które są rozsądne i stosowne w danych okolicznościach.
Dokumentacja biznesowa i
finansowa
Dostawca będzie przestrzegać wszystkich stosownych
przepisów prawa w zakresie dokumentacji i
sprawozdawczości finansowej.
Przekupstwo
Dostawca działający w imieniu Coca-Cola Hellenic
będzie przestrzegać wszystkich stosownych przepisów
prawa w zakresie przeciwdziałania przekupstwom i
korupcji.
Ochrona informacji
Dostawca będzie chronić wszelkie informacje
niepubliczne, udostępnione mu przez firmę i strony
trzecie.
Download