Wzór umowy dostawy

advertisement
Umowa dostawy
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(miejscowość)
(data)
...........................................................................................
(dane odbiorcy )
.......................................... . ..............................................,
zwanym dalej Odbiorcą,
a
...........................................................................................
(dane dostawcy)
.........................................................................................,
zwanym dalej Dostawcą.
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Odbiorcy wyrobów szczegółowo
określonych w załączniku do umowy w ilości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Do produkcji wyrobów Dostawca zobowiązuje się używać wyłącznie materiałów o cechach
podanych w załączniku do umowy.
§2
1. Dostarczenie wyrobów nastąpi do magazynu Odbiorcy w . . . . . . . . . partiach:
- . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.,
(ilość sztuk)
(data)
- . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.,
(ilość sztuk)
(data)
- . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.,
(ilość sztuk)
(data)
- . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.,
(ilość sztuk)
(data)
2. Przed dostarczeniem każdej z partii wyrobów zostaną one zbadane z udziałem pracownika
Odbiorcy w magazynie Dostawcy.
3. O przygotowaniu wyrobów do zbadania oraz wydania Dostawca ma obowiązek zawiadomić
Odbiorcę z . . . . . . . . . . . . . . wyprzedzeniem, jeszcze przed ustalonymi w ust. 1 terminami dostawy.
4. Koszt podstawowych badań wyrobów ponosi Dostawca. Badania dodatkowe przeprowadzane są
na żądanie Odbiorcy i na jego koszt.
5. Wyroby wydane zostaną w opakowaniu.
6. Koszt transportu wyrobów obciąża Dostawcę.
§3
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za wyroby łącznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),
z czego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . od otrzymania faktury
za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . od otrzymania faktury za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Płatności następować będą na rachunek bankowy Dostawcy w . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§4
1. Za każdy dzień zwłoki w dostawie którejkolwiek z partii wyrobów Dostawca zobowiązany będzie
zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
2. W razie dostarczenia niekompletnej partii wyrobów lub wyrobów złej jakości Dostawca
zobowiązany będzie zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . za każdy
brakujący wyrób lub wyrób złej jakości.
3. Odbiorca może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których
mowa w ust. 1 i 2.
§5
Odsetki za opóźnienie w zapłacie za dostarczony towar wynoszą . . . . . % w skali roku.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
......................
Odbiorca
..................
Dostawca
Download