Załącznik Nr 6 - Wzór umowy - Białostockie Centrum Onkologii

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 6
UMOWA
DOSTAWY
NR … - ZP / 12 / 14 (wzór)
Dnia .......................... w Białymstoku pomiędzy: .................................................................................
z siedzibą w .......................... , adres .......................................................................................................
NIP ...................... , KRS ........................, oznaczenie sądu rejestrowego .............................................
wysokość kapitału zakładowego ................................................ , wpłacony w całości,
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, w imieniu którego działają:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
a Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
pod nr 0000002253, Regon 050657379, NIP 966-13-30-466, zwanym w dalszej części umowy
„Odbiorcą”, reprezentowanym przez:
1. DYREKTORA - dr n. med. Marzenę Juczewską
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
1.
2.
3.
4.
5.
§2
Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy przedmiotu umowy: cytostatyków, leków
wspomagających, kontrastów, zwanych dalej „lekami” oraz płynów infuzyjnych i materiałów
medycznych, zwanych dalej „płynami” i ”materiałami medycznymi”, (zgodnie z ofertą
przetargową) w cenach i ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
Wartość umowy na jej dzień zawarcia wynosi brutto ........................... zł (słownie: .......................
.................................................... zł), w tym podatek VAT .... %.
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia, z możliwością jej przedłużenia
do czasu zrealizowania ilościowego przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do trzech lat.
Okres ważności dostarczonych „leków” i „płynów”, w dniu dostawy, nie może być krótszy niż
połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta.
Okres ważności dostarczonych sterylnych „materiałów medycznych”, w dniu dostawy, nie może
być krótszy niż 12 miesięcy.
§3
1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy (wraz z fakturą), o którym mowa w § 2 umowy na swój
koszt i ryzyko do Apteki Odbiorcy, adres: Białystok, ul. Ogrodowa 12. Dostawy przedmiotu
umowy odbywać się będą na podstawie zamówień składanych przez Odbiorcę w ilościach,
dawkach i terminach ustalonych przez strony w bezpośrednich uzgodnieniach.
2. Na fakturze Dostawca zamieści:
a) numery serii i daty ważności dostarczanego przedmiotu umowy;
b) kody EAN dostarczanych leków.
3. Dostawy zostaną zrealizowane w ciągu .... dni (maksimum 2) roboczych od daty złożenia
zamówienia Odbiorcy.
4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji,
wygaśnięcie świadectw rejestracji, zdarzenie losowe u Dostawcy lub producenta przedmiotu
umowy, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników przedmiotu umowy
1/4
5.
6.
7.
8.
9.
objętych umową wyłącznie za zgodą Odbiorcy. Cena nie może być wyższa niż określona w
Załączniku Nr 1 do umowy.
W przypadku zmiany list refundacyjnych, Strony dopuszczają możliwość dostarczenia leków
będących na aktualnej liście refundacyjnej, wyłącznie za zgodą Odbiorcy. Ceny leków nie mogą
być wyższe niż określone w Załączniku Nr 1 do umowy.
W przypadku pojawienia się nowych dawek leków, Dostawca ma prawo zaoferować Odbiorcy
nową dawkę przy zachowaniu ceny jednostki rozliczeniowej leku.
Cena leków refundowanych ma być skalkulowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
środków medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 122, poz. 696 ze zm.).
W sytuacji, gdy Dostawca dostarczył przedmiotu umowy z krótszym terminem ważności niż
określony w § 2 ust. 4 i 5 Odbiorca (w razie niewykorzystania przedmiotu umowy, przed
upływem terminu ważności) zastrzega sobie prawo wymiany na przedmiotu umowy z
właściwym terminem ważności, lub też przysługuje mu prawo zwrotu niewykorzystanego
przedmiotu umowy Dostawcy, za zwrotem uiszczonej zapłaty.
Wszelkie zwroty i wymiany określone w § 3 ust. 8 odbywają się na koszt Dostawcy.
§4
1. Strony uzgadniają, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu umowy wymienionego w Załączniku Nr 1.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, Odbiorca zastrzega sobie prawo
rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość
umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Dostawca nie może wnosić z tego tytułu
roszczeń w stosunku do Odbiorcy.
3. Dopuszcza się możliwość zamiany ilości przedmiotu umowy w poszczególnych pozycjach w
ramach grupy, w granicach nieprzekraczających wartości grupy.
4. Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 20% dostaw przedmiotu umowy w przypadkach
zwiększonego zapotrzebowania, np. ze względu na wzrost liczby pacjentów.
5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Odbiorca powiadomi Dostawcę, który
niezwłocznie dokona wymiany na przedmiot umowy wolny od wad.
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Odbiorca niezwłocznie powiadomi Dostawcę,
który uzupełni braki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§5
Zapłata za dostarczony przedmiot umowy, o których mowa w § 2 będzie realizowana wg cen
zaproponowanych w ofercie i określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
Ceny leków, płynów i materiałów medycznych, na które obowiązują ceny umowne, będą stałe
przez okres .... miesięcy od daty podpisania umowy. Po tym okresie ceny mogą ulec zmianie o
zaproponowany procentowy wskaźnik, uzasadniony czynnikami niezależnymi od Dostawcy.
Podwyższona cena będzie mogła obowiązywać od następnego miesiąca, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Odbiorcy.
Dostawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Odbiorcy o proponowanej zmianie
cen, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Ceny leków, na które obowiązują ceny urzędowe mogą ulec zmianie jedynie w chwili ogłoszenia
zmian cen urzędowych przez właściwego Ministra. Wzrost cen nie może być wyższy niż
wynikający z tych zmian. Procentowy wskaźnik udzielonych rabatów i upustów,
zaproponowany w ofercie i określony w Załączniku do umowy, jest stały i będzie stosowany
również po zmianie cen urzędowych.
Ceny przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmian stawek opłat celnych
wprowadzonych decyzją odnośnych władz, z dniem obowiązywania odpowiednich przepisów.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje
z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
2/4
7.
8.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena brutto ulega zmianie.
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi na rynku
obniżka ceny lub nastąpi spadek kursu walut a Dostawca wyrazi zgodę na stosowanie nowych
cen.
9. Strony przewidują możliwość obniżki ceny na skutek zmiany polegającej na zmniejszeniu
wyceny refundacji leków przez właściwy organ.
10. Dostawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich promocji i możliwych upustów od cen
określonych w umowie oraz informowania Odbiorcy wedle swojej najlepszej wiedzy, o
pojawieniu się na rynku farmaceutycznym zamienników leków objętych przedmiotową umową,
powodujących obniżenie kosztów leczenia (nawet na czas określony). Wprowadzenie
zamienników wymaga akceptacji kierownika Apteki Odbiorcy.
11. Odbiorca zastrzega sobie prawo do korzystania z promocji na leki objęte przedmiotową umową,
a oferowane przez inne podmioty prowadzące obrót farmaceutyczny na rynku polskim.
Korzystanie z promocji u innych Wykonawców nie może powodować zmniejszenia wartości
zawartej umowy, jedynie wydłużenie czasu jej wykorzystania.
12. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu .......... dni od daty zrealizowania jednostkowej dostawy i
dostarczenia faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
§6
Stosowanie kar umownych:
1. Odbiorca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 10 % wartości umownej
niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy. Odbiorca
ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1 % wartości brutto jednostkowego
zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach
ogólnych.
3. Odbiorca w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji zamówienia,
nie rezygnując z kary umownej.
4. W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę płatności w terminie określonym w § 5 Dostawcy
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.
§7
Dostawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Odbiorcy.
§8
„SIWZ na dostawę cytostatyków, leków wspomagających, kontrastów oraz płynów infuzyjnych i
materiałów medycznych” oraz oferta Dostawcy z dnia ................... 2014 r. wraz z załącznikami
stanowią integralną część niniejszej umowy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w § 5 ust. 4, 5 i 6 niniejszej umowy.
§ 10
1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Dostawcę tj. w
szczególności:
a) naruszenia postanowień § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) naruszenia postanowień § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
c) naruszenia postanowień § 5 niniejszej umowy.
3/4
Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszej umowy, Odbiorca zastrzega
sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego
załatwienia sprawy) poddaje się rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Powszechnemu zgodnie z
siedzibą Odbiorcy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w/w umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
DOSTAWCA :
ODBIORCA :
......................................
......................................
4/4
Download