Załacznik 1 wzór umowy DOSTAWCA Z108_2089 odlew dna

advertisement
Zapytanie: Z/108/2089
Załącznik nr 1 do zapytania
UMOWA RAMOWA NR JZR\..........\2013
Umowa zawarta w dniu : ................
Pomiędzy:
.............................
...............................
...............................
Sąd Rejonowy ..................
KRS: ......................
REGON: ................
NIP: .......................
Wysokość kapitału zakładowego:
reprezentowaną przez :
1. ........................... -Prezes Zarządu
2. ........................... –Z-ca Prezesa Zarządu
zwaną w treści umowy „DOSTAWCĄ”,
a
„JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE” Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000088012
REGON 276057813
NIP 633-19-71-048
Wysokość kapitału zakładowego: 66.529.500,00 zł
reprezentowaną przez :
1. Tatiana Hajduczek
Z-ca Prezesa Zarządu
2. Henryk Nowakowski
Z-ca Prezesa Zarządu
zwaną w treści umowy „ODBIORCĄ”,
o następującej treści
PRZEDMIOT I CEL UMOWY
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków dostaw 350 sztuk odlewów
dna, wg rysunku 15-0105010005, zwanych w dalszej części umowy „materiałami”
wyszczególnionymi w załączniku nr …. do niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami
i zobowiązaniami, wynikającymi z zapisów niniejszej umowy, zawartej na podstawie
procedury przetargowej, zapytanie: Z108/2089.
§ 2.
Nabycie materiałów następować będzie na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień.
I.
OBOWIĄZKI STRON
§ 3.
1. DOSTAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
a. Dostarczania materiałów przez cały okres obowiązywania umowy w terminie nie
przekraczającym 30.04.2013r., na koszt i staranie Dostawcy, na wskazany na zamówieniu
magazyn wydziału Odbiorcy, w godzinach pracy magazynów tj. od 600 do 1300.
b. Potwierdzenia faktu otrzymania zamówienia w formie pisemnej.
c. Dostarczania z każdą partią materiałów dokumentów:
- WZ
Strona 1 z 4
- Faktura VAT
- Atest producenta 3.1 wg PN-EN 10204
d. Dostarczenia omodelowania do wykonania odlewów wraz z ostatnią dostawą materiałów.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ
§ 4.
1. Strony ustalają, że każda partia dostarczanego materiału podlegała będzie odbiorowi
ilościowemu i jakościowemu u Odbiorcy. Ze względu na brak możliwości badań
jakościowych – odbiór jakościowy dokonywany będzie na podstawie dokumentów
dostawy.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo wykonywania u Dostawcy własnego auditu
sprawdzającego.
3. Odbiorca zastrzega sobie okresowe badanie zakupionych materiałów w jednostkach
specjalistycznych. W przypadku wystąpienia niezgodności w parametrach technicznych
w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji złożonej do dostawy kosztami
badania zostanie obciążony Dostawca, a Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię dostawy.
W przypadku zgodności parametrów technicznych w stosunku do parametrów
określonych w dokumentacji złożonej do przetargu , koszt badań pokrywa Odbiorca.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na okres – 12 miesięcy od daty dostawy
materiałów.
Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Dostawca gwarantuje wymianę materiałów z przyczyn wynikłych z uszkodzeń
w transporcie, wad ukrytych w procesie produkcji, niezgodności wymiarów
z dokumentacją techniczną, złej jakości.
§ 6.
Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane Dostawcy w formie pisemnej bezzwłocznie
po odbiorze ilościowym towaru u Odbiorcy, nie później jednak niż do 3 dni roboczych po
otrzymaniu materiału.
Reklamacje jakościowe Odbiorca będzie zgłaszał w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 7 dni od stwierdzenia jej przyczyny zgodnie z § 5 ust. 3.
Reklamacja zostanie wstępnie przesłana faksem, a następnie oryginał pocztą. Zgłoszenie
faksowe uznaje się za dopełnienie terminu zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę, jeżeli
dysponuje on potwierdzeniem jego nadania.
Reklamacje tak jakościowe jak i ilościowe składane przez Odbiorcę będą rozpatrywane
przez Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od zgłoszenia.
III. ROZLICZENIA STRON
§ 7.
1. Dostawa materiałów Odbiorcy następować będzie po nw. cenie netto:
 Odlew dnia wg rys. 15-0105010005 – ………….zł/szt
Wartość przedmiotu umowy: ……………………………………
Dostawca będzie doliczał podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej
wysokości.
2. W cenie §7 ust. 1 wliczono komplet omodelowania dna.
3. Strony oświadczają że są czynnymi podatnikami podatku VAT.
4. Strony ustalają następujący termin płatności należności – przelew 60 dni od daty
dostarczenia faktury VAT. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania
świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.
Strona 2 z 4
W przypadku dokonania przelewu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury, Dostawca
udzieli Odbiorcy skonto w wysokości ........od ceny netto wykazanej w §7 ust. 1.
Wybór terminu płatności pozostawiono do wyboru Odbiorcy. Termin ten zostanie podany
na zamówieniu zgodnie z § 2.
5. Zapłata należności za dostarczone Odbiorcy materiały następowała będzie na podstawie
faktur VAT Dostawcy.
6. Należności wynikające z powyższej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja,
sprzedaż ) bez zgody Odbiorcy. Postanowienie powyższe dotyczy należności głównych
jak i ewentualnych odsetek.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
§ 8.
1. Odbiorca może obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Za termin dostawy uznaje się dzień,
o którym mowa w § 3 ust. 1a.
Algorytm wyliczenia kary przedstawia się następująco:
Wartość kary = 0,2% x ilość dni opóźnienia w dostawie x wartość zamówienia brutto
(zaokrąglona wzwyż do liczb całkowitych).
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 30% wartości brutto danego
zamówienia, w przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od tego zamówienia, z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy.
3. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 30% wartości netto umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę, z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
4. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody przekraczającej wysokość kar
umownych , Odbiorca może dochodzić odszkodowania od Dostawcy na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Strony ustalają że nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite
niewykonanie postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy ich wypełnienie będzie
całkowicie lub częściowo niemożliwe z przyczyn natury „siły wyższej”, jak np. pożar,
powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły
roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Strona
zgłaszająca przypadek „siły wyższej” zawiadomi natychmiast drugą stronę o zaistnieniu
takiego przypadku na piśmie.
6. Strony ustalają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Odbiorcy, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku braku wymaganego atestu przy dostawie materiału:
- termin płatności ulegnie wydłużeniu o czas dostarczenia atestu,
- data odbioru materiału będzie przyjmowana zgodnie z datą dostarczenia atestu.
8. Dostawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, praw
autorskich i praw majątkowych osób trzecich.
V.
CZAS TRWANIA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 9.
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas od 02.04.2013r. i obowiązywać będzie do czasu
dostarczenia ilości zawartych w § 1, przy czym dostawa całego przedmiotu umowy musi
być zrealizowana do dnia 30.04.2013r.
2. Umowa może zostać przedłużona za zgodą Odbiorcy.
Strona 3 z 4
3. Ponadto umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem
stron.
4. Rozwiązanie umowy nie narusza uprawnień Dostawcy do otrzymania zapłaty za
dostarczony materiał z uwzględnieniem § 4 ust 3.
5. Wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej umowy wszelkie dotychczasowe umowy
i porozumienia dotyczące dostaw materiałów będących przedmiotem niniejszej umowy
przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy.
VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 10.
1. Strony postanawiają że wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy
rozstrzygane będą polubownie, w drodze rokowań.
2. Spory których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby
Odbiorcy sąd gospodarczy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
§ 11.
Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
tajemnicy handlowej lub produkcyjnej o jakich powzięły wiadomość w trakcie
wykonywania niniejszej umowy.
Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia
oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych
negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej
strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł/weszła w związku
z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem umowy.
Odbiorca zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na
potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot
dominujący wobec Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. – Jastrzębską
Spółkę Węglową S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 12.
Zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej umowy dokonywane będą wyłącznie na
piśmie w formie aneksu do umowy, na który obie strony wyrażą bezwarunkową zgodę.
Zmiany dokonywane w innym trybie nie będą ważne i wiążące.
§ 13.
Do spraw w tej umowie nie uregulowanych będą miały zastosowania odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
DOSTAWCA
ODBIORCA
1. .........................................
1. ............................................
2. .........................................
Załącznik nr ..... stanowi integralną część umowy.
2. ............................................
Strona 4 z 4
Download