Zał. 6 do S. I. W. Z. OPS/01/15

advertisement
Załącznik nr 6
do S.I.W.Z.
OPS/01/15
Umowa Nr......./2015
W dniu ........................... w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, mieszczący się w Warszawie przy
ul. Wiatracznej 11, NIP 113-02-14-533, REGON 002155793, reprezentowany
przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Brzózka, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP – 0052/2965/2011 z dnia 26 lipca 2011r.
- zwany dalej w treści Umowy „Odbiorcą”
i firma ................................................................................ ....................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NIP ………………… REGON …………………….. reprezentowana przez
..............................................
zwana dalej w treści Umowy „Dostawcą”, zawarli Umowę następującej treści:
§1
1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.) nr sprawy OPS/01/15, przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez
Dostawcę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem /
przełączników sieciowych , zwanego dalej w treści umowy „sprzętem”.
2. Sprzęt zostanie dostarczony zgodnie ze specyfikacją sprzętu, stanowiącą
załącznik nr ……. do Umowy.
§2
Za dostarczony sprzęt obowiązują ceny jednostkowe zawarte w ofercie,
stanowiącej załącznik nr …….. do umowy. Łączna wartość przedmiotu umowy
stanowi kwotę netto ……………………. zł plus podatek od towarów i usług
…% stanowiący kwotę …………………. zł. Ogółem wartość przedmiotu
Umowy stanowi kwotę brutto …………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………….. złotych). Cena ta obejmuje
również transport do miejsc wskazanych przez Odbiorcę.
1
§3
1.
2.
3.
4.
Za dzień wykonania Umowy, uważa się dzień dostarczenia zamówionego
sprzętu do Odbiorcy. Strony ustaliły nieprzekraczalny termin realizacji
Umowy na dzień …………… 2015 r.
Odbioru sprzętu w imieniu Odbiorcy dokonywać będzie Pan Grzegorz
Bukat.
Sprzęt nie może nosić śladów użytkowania, musi być fabrycznie nowy i
wolny od wad.
Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie protokołu podpisanego przez
przedstawicieli Stron.
§4
1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …. miesięcy od
daty przekazania go Odbiorcy.
2. Dostawca dokonuje naprawy sprzętu w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania zgłoszenia.
3. Odbiorca powiadomi Dostawcę o wystąpieniu awarii sprzętu
telefonicznie/faksem na nr ………………… lub e-mailem na adres ………..
4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Odbiorca ma prawo usunąć wady na koszt Dostawcy, przy użyciu osoby
trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
§5
1. Zapłata za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na konto Dostawcy
……………………………………………………. w terminie siedmiu dni
od dnia doręczenia faktury Odbiorcy.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru, o którym
mowa w § 3 ust. 4 Umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
§6
1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 782, j.t. ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.
2. Dostawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w
ust.1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w
2
zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej- również w zakresie firmy.
3. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których
Administratorem Danych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z
dostępem do systemów informatycznych Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca
zobowiązany jest zapłacić Odbiorcy kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy brutto, gdy
Odbiorca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca,
b) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu;
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy odsetki ustawowe w przypadku
nieterminowego uregulowania faktury.
3. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Dostawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
4. Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
5. Dostawca wyraża zgodę na dokonanie przez Odbiorcę potrącenia kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy w terminie
trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§9
1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane:
Odbiorcy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
04-366 Warszawa, ul. Wiatraczna 11
3
Dostawcy
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie
adresu. Powiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji Umowy będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Odbiorcy.
§ 12
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech
egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy i jeden dla Dostawcy.
jednobrzmiących
4
Download