zalacznik 3

advertisement
UMOWA wzór
Zawarta w dniu ………………….. r. w Łapach pomiędzy:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez
1. …………………………………..
2. …………………………………..
zwanym dalej Dostawcą,
a
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Polna 19A, 18-100 Łapy, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388103,
NIP: 9662066818, REGON: 200444682, Kapitał zakładowy 11 235 000 złotych
reprezentowanym przez
1. Jacek Michał Płoński - Prezes Zarządu
zwanym dalej Odbiorcą.
§ 1.
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia miału węglowego, w ilości od 2400 do
3500 ton, na plac składowy kotłowni PEC sp. z o.o. zlokalizowanej w Łapach przy
ul. Długiej 74B na sezon grzewczy 2017/2018 w cenie netto …………….. zł za tonę.
§ 2.
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać i rozładowywać Odbiorcy miał węglowy na plac
składowy kotłowni zlokalizowanej w Łapach przy ul Długiej 74B.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać miał węglowy według następującego
harmonogramu:
Termin dostawy
Wrzesień 2017
Październik 2017
Listopad 2017
Grudzień 2017
Styczeń 2018
Luty 2018
Ilość
300-500 ton
500-600 ton
500-800 ton
500-600 ton
300-500 ton
300-500 ton
3. Odbiorca zastrzega sobie, iż w sytuacjach interwencyjnych, możliwe jest na żądanie
Odbiorcy, przyspieszenie dostaw paliwa.
4. Odbiorca zastrzega sobie prawo zrealizowania brakującej ilości miału węglowego do
ilości maksymalnej zawartej w umowie (3500 t) w końcowym okresie harmonogramu
dostaw.
§ 3.
1. Dostarczane paliwo będzie fakturowane według ceny franco plac składowy przy ulicy
Długiej 74B w Łapach, zgodnie z §1. niniejszej umowy.
2. Do ceny netto miału węglowego będzie doliczany podatek VAT w wysokości
określonej w obowiązujących przepisach.
1
3. Podstawą zapłaty za dostarczone paliwo będzie stanowić faktura VAT wystawiona
przez Dostawcę.
4. Termin płatności za dostarczony miał węglowy Strony ustalają: przelewem na 30 dni
od wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT lecz nie wcześniej niż 10 dnia
każdego miesiąca
5. W przypadku nieterminowego regulowania należności, Dostawcy przysługują odsetki
ustawowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 4.
Dostawy partiami od 100-300 ton, w terminie 72 godz. od zgłoszenia przez
Odbiorcę. Realizacja dostawy w godzinach od 700 - 1430 w dni robocze. Odbiorca
zastrzega sobie, iż w sytuacjach interwencyjnych, możliwe jest na żądanie Odbiorcy,
przyspieszenie dostaw paliwa.
Warunki dostawy:
a) miał węglowy powinien spełniać wymagania jakościowe określone w § 5.
b) wraz z dostawą, Dostawca ma przedłożyć certyfikat jakości miału,
c) transport, załadunek i rozładunek na koszt Dostawcy,
d) Odbiorca zastrzega sobie prawo do kontroli wagi wybranej dostawy paliwa,
e) rozliczenie dostaw w kilogramach wg wskazań wagi przy załadunku
Odbiorca ma prawo poddać analizie technicznej wybranej przez Odbiorcę dostawy
paliwa oraz w przypadku nie przedstawienia przez Dostawcę certyfikatów na
dostarczoną partię opału.
Dostawca ma prawo być obecny przy poborze próbek paliwa, przy czym chęć jego
uczestnictwa winna być zgłoszona Odbiorcy najpóźniej w chwili realizacji dostawy
danej partii. Brak takiego zgłoszenia powoduje, iż Dostawca nie będzie mógł
podważyć pobrania próbek samodzielnie przez Odbiorcę.
Reklamacje z tytułu ilości lub jakości paliwa Odbiorca składa Dostawcy natychmiast,
jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia jego na plac
składowy.
Podstawę rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej stanowi protokół
sporządzony przy odbiorze paliwa przez Odbiorcę i przedstawiciela Dostawcy.
Odbiorca traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych lub jakościowych, jeżeli o
stwierdzeniu sytuacji powiadomi Dostawcę w terminie późniejszym niż termin
określony w punkcie 5 niniejszego paragrafu.
W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej Dostawca wystawi fakturę
korygującą VAT, stosowną do faktycznych ilości (§ 4, pkt 2, ppkt d) lub parametrów
jakościowych surowca (§ 6 pkt 6).
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia paliwa przechodzi z Dostawcy na
Odbiorcę z chwilą odbioru danej partii przez Odbiorcę na placu kotłowni przy
ul. Długiej 74B.
§ 5.
Wymagania jakościowe miału węglowego nie mogą być gorsze niż:
- wartość opałowa minimum 22 KJ/KG
- wymiar ziarna
do 22 mm
- zawartość popiołu do12%
- zawartość siarki do 0,4 %
- wilgotność
do 16%
- zawartość podziarna 0-3 mm < 20%
2
§ 6.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
płacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Odbiorca ma prawo podać analizie technicznej dostarczany opał. W przypadku
udowodnienia (świadectwo badania), że opał nie opowiada parametrom zawartym w
umowie, kosztami poniesionymi za kontrolne badanie jakości opału Odbiorca obciąży
Dostawcę notą obciążeniową i dokona potrącenia kwoty wynikającej z tej noty z
wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne kary umowne w
wysokości 10% wartości netto pozostałej maksymalnej do realizacji części
planowanych dostaw w przypadku, gdy Dostawca odstąpi od realizacji umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca
3. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne w wysokości 10%
wartości /netto/ pozostałej maksymalnej do realizacji części planowanych dostaw w
przypadku, gdy Odbiorca odstąpi od realizacji umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Dostawca.
4. Dostawca zobowiązuję się zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% ceny
za każdą tonę dostarczonego paliwa, określonej w § 1 za każdy dzień zwłoki w
dostawie w stosunku do terminów, określonych w harmonogramie ustalonym w
§2 umowy.
5. Zasady i tryb rozliczeń jakościowych węgla kamiennego dostarczonego przez
Dostawcę:
1. Strony rozliczają parametry dostarczanego i odebranego miału węglowego na
podstawie:
a) certyfikatu jakości,
b) świadectwa badania dostarczonej partii zamówienia,
c) zawyżenie kaloryczności lub zaniżenie zawartości popiołu, siarki i wilgotności,
zawartości podziarna, nie powodują zobowiązań Odbiorcy wobec Dostawcy i
nie ma wpływu zmianę ceny,
d) zaniżenie kaloryczności o 500 kJ/kg powoduje zmniejszenie ceny netto o 8
zł/tonę za każde rozpoczęte 500 kJ/kg.,
e) zawyżenie zawartości popiołu o 1 % powoduje zmniejszenie ceny netto o 5
zł/tonę za każdy procent przekroczenia,
f) zawyżenie zawartości siarki o 0,1 % powoduje zmniejszenie ceny netto o 5 zł/tonę
za każdą dziesiątą część procentu przekroczenia,
g) zawyżenie zawartości wilgotności o 1 % powoduje zmniejszenie ceny netto o 4
zł/tonę za każdy procent przekroczenia,
h) zawyżenie parametru zawartości podziarna 0-3 mm < 20% w stosunku do
parametrów węgla stanowiącego przedmiot umowy powoduje zmniejszenie
ceny netto o 7 zł za tonę
i) w przypadku znacznego przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w
§ 5 (zaniżenie kaloryczności o 1000kJ/kg, zawyżenie wartości popiołu o 3%,
zawyżenie wartości siarki o 0,3%, zawyżenie wartości wilgotności o 3%,
zawyżenie zawartości podziarna 0-3 mm < 20%) Dostawca własnym
staraniem odbierze reklamowany węgiel i zrezygnuje z zapłaty. Ponadto
Odbiorca może rozwiązać natychmiast umowę z winy Dostawcy
3
§ 7.
1. Od obowiązków wynikających z zawarcia niniejszej umowy strony mogą być
zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych,
niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu
należytej staranności (siła wyższa) i które wystąpiły po zawarciu niniejszej umowy,
uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części, takich jak pożary, trzęsienia
ziemi, wojny, strajki, zarządzenia władz państwowych, katastrofy, powodzie itp.
2. O zaistnieniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą strony są zobowiązane
niezwłocznie się powiadomić.
§ 8.
1.
2.
3.
4.
5.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu
kodeksu cywilnego.
Spory powstałe związku z wykonaniem umowy rozpatrywać będzie właściwy dla
Odbiorcy Sąd Gospodarczy z siedzibą w Białymstoku.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 28.02.2018 r.
...........................................................
Dostawca
.........................................................
Odbiorca
4
Download