Wzór umowy sprzedaży wraz z gwarancją dla CL

advertisement
ZP-3213-1/2010
załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA
dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania
zawarta w dniu .................... w Środzie Śląskiej pomiędzy:
Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą Środa Śląska przy ul. Wrocławskiej 4, posiadającą NIP:
913-114-92-33, reprezentowaną przez:
1. Halina Semegen - Dyrektor
2. Beata Hołdys – Główny Księgowy
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
zwaną w treści umowy „Dostawcą”,
łącznie zwane dalej w umowie „Stronami”
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest: sprzedaż i dostawa przez Dostawcę na rzecz
Zamawiającego sprzętu komputerowego na zasadach określonych w niniejszej umowie,
1. Szczegółowe zestawienie sprzętu komputerowego będącego przedmiotem sprzedaży:
§ 2. Postanowienia wstępne
1. Dostawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie zajmujący się sprzedażą urządzeń i
usług będących przedmiotem świadczenia w ramach niniejszej umowy, zobowiązuje się do
starannego działania wynikającego z zawodowego charakteru jego działalności, w zakresie
1
niezbędnym dla wykonania czynności opisanych w niniejszej umowie oraz zapewnia, że
sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostawy będzie fabrycznie nowe.
2. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia
Dostawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy.
§ 3. Zasady sprzedaży i dostawy sprzętu komputerowego
1. Dostawca
dostarczy
Zamawiającemu
sprzęt
komputerowy,
będący
przedmiotem
świadczenia w ramach niniejszej umowy, w ilościach wyszczególnionych § 1 pkt.1
do
niniejszej umowy. Dostawa wraz z montażem nastąpi w terminie do dnia 30.11.2010r.
Dostawa powinna nastąpić od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. O planowanym terminie dostawy Dostawca powiadomi Zamawiającego
nie później niż na 3 dni robocze przed tym terminem.
2. Wyznaczony przez Dostawcę termin dostawy jest dla Zamawiającego wiążący chyba, że
niezwłocznie
zawiadomi
on
Dostawcę
o
istniejących
w
wyznaczonym
terminie
przeszkodach w dokonaniu odbioru sprzętu komputerowego, a Strony ustalą inny
dogodny termin, w którym odbiór będzie możliwy do dokonania.
§ 4. Zasady płatności
1. Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczony sprzęt komputerowy o którym mowa w § 1
ust. 1 cenę w wysokości: ................... , nie wcześniej niż po dostarczeniu przedmiotu
umowy zgodnego z zamówieniem Zamawiającego.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, będzie płatna na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, na rachunek w niej wskazany.
Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
§ 6. Gwarancja
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej
umowy sprzęt komputerowy na zasadach określonych przez producenta sprzętu
komputerowego. Sprzęt komputerowy zostanie objęty gwarancją jakości z dniem
dostarczenia sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego.
2
§ 7. Postanowienia końcowe
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a
wynikające z postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków
prawnych ani faktycznych.
1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3 Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY
…………………….
DOSTAWCA
…………………….
3
Download