cena-funkcje-rodzaje

advertisement
.
2
Sztaba. Notatka składa się z 2 stron.
Cena 1). Cena - jest to wartość towaru wyrażana w jednostkach pieniężnych (cena równowagi to
taka przy której nabywcy gotowi są kupić dany produkt czy usługę).
2). Funkcje ceny:
- funkcja informacyjna, informuje uczestników rynku o jakości danego produktu
- funkcja przychodowa, polega na kształtowaniu strumienia przychodów finansowych
przedsiębiorstw
- funkcja motywacyjna, wysokość cen poszczególnych produktów kształtuje u producentów
strukturę produkcji konsumpcji
- funkcja bilansowa, jest to możliwość wykorzystania cen.
3). Rodzaje cen:
- cena rynkowa, oscyluje wokół wartości towaru, zależy od gry popytu i podaży, państwo nie ma na
nią wpływu
- cena odstraszająca, jest to przypadek kiedy dostawca proponuje cenę, która zraża do współpracy z
nim. W tej sytuacji ryzykuje on utratę klienta lecz wydaje mu się, iż nie jest to bardzo wygodne niż
oznajmić, że jest w stanie sprostać dodatkowym zamówieniom
- cena zachęcająca, propozycja ceny niższej od rynkowej, w celu uzyskania pierwszego kontraktu z
przedsiębiorstwem
- cena błędna, jest to hipoteza, której nigdy nie można ozucić, dostawca może się mylić na swoją
korzyść lub swoim kosztem
- cena latarnia, istnieją pewne specyficzne rynki (np.: Rotterdam dla produktów naftowych, Kair dla
bawełny), gdzie można uzyskać bardziej korzystne warunki koncentracji popytu i podaży, a w
konsekwencji bardziej rozwiniętej produkcji
- cena dumpingowa, w tym przypadku cena jest niższa od kosztów produkcji
- cena darmowa (niebezpieczna), można skorzystać z ceny, która nawet nie pokrywa w całości
kosztów ogólnych
4). Metody ustalania cen:
- metoda kosztowa, czyli cena ustalona tą metodą powstaje przez dodanie kosztów jakie
przedsiębiorstwo poniosło w związku z wytwarzaniem określonego produktu i pożądanego zysku.
- metoda popytowa, polega na tym, że podstawą wyznaczania ceny jest istniejący lub
przewidywalny popyt. Stosowanie tej metody wymaga dokonania segmentacji rynku, a następnie
przeprowadzenia w każdym segmencie badań marketingowych.
- metoda ustalania cen na podstawie cen produktów konkurencyjnych, polega na tym, że decyzje
dotyczące ceny są podejmowane po przeprowadzeniu analizy cen produktów konkurencyjnych.
5). Style negocjowania:
- negocjacje twarde, w których jedna ze stron zyskuje korzyści poprzez wymuszanie ustępstw na
ugiej
- negocjacje miękkie, które są dążeniem do porozumienia nawet kosztem ewentualnych strat jednej
lub obydwu stron
- negocjacje rzeczowe, eliminujących wady negocjacji twardych i miękkich. Ich celem jest
osiągnięcie rozwiązania, które nie oznacza nadmiernego wyrzeczenia dla żadnej ze stron
6). Obniżki cenowe
Podstawy Marketingu - cena - omówienie
Wykład - cena
Wykład - Klasyfikacja produktów
decyzje cenowe, ściąga Rogoda UEK
Cena - wykład z podstaw marketingu
marketing cwiczenia
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download