Polityka Ochrony Praw Człowieka - Coca

advertisement
Polityka Ochrony Praw Człowieka
Deklaracja intencji
Firma Coca-Cola HBC Polska uznaje zróżnicowanie krajów, w których prowadzi swoją
działalność, swych konsumentów, klientów, dostawców i własnych pracowników.
Jesteśmy odpowiedzialną i etyczną organizacją biznesową, szanującą międzynarodowe
zasady dotyczące praw człowieka chronione między innymi na mocy Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz dziesięciu zasad programu ONZ Global Compact.
Angażujemy się w promowanie naszych podstawowych wartości, włączając zasady i
standardy etyczne określone w naszym Kodeksie Postępowania Biznesowego.
Podstawowe wartości firmy Coca-Cola HBC Polska
•
•
•
•
•
•
Pasja – bezustannie dążymy do osiągania wyjątkowych wyników
Poczucie własności - myślimy i działamy jak właściciele firmy, a decyzje
podejmujemy na najniższym szczeblu odpowiednim dla danej sprawy
Otwartość - komunikujemy się otwarcie, szczerze i z wzajemnym szacunkiem
Innowacyjność - mamy odwagę stawiać czoła wyzwaniom, a naszym celem jest
osiąganie coraz wyższych poziomów doskonałości we wszystkim, co robimy
Ludzie - tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik ma szansę
wykorzystać w pełni swój potencjał, a jego osiągnięcia zyskują uznanie
Odpowiedzialność - osiągamy ustalone cele oraz dotrzymujemy obietnic
Standardy dotyczące ochrony praw człowieka firmy Coca-Cola HBC Polska
Promowanie równości szans
Nasze podstawowe wartości stanowią odzwierciedlenie naszego zaangażowania w
tworzenie otoczenia, w którym wszyscy pracownicy są dobrze przeszkoleni, wysoce
wykwalifikowani, zmotywowani i nagradzani w celu osiągnięcia naszych ambitnych celów
biznesowych.
Nasza polityka zakłada brak dyskryminacji w jakimkolwiek aspekcie zatrudnienia na tle
rasowym, religijnym, koloru skóry, etnicznym lub narodowościowym, wieku,
niepełnosprawności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, płci lub stanu
cywilnego (w szczególności art. 18 kodeksu pracy).
We wszystkich aspektach zatrudnienia, rekrutacji, wypłacania wynagrodzeń i świadczeń,
zapewniania szkoleń, awansów, przeniesień i rozwiązywania umowy o zatrudnienie
będziemy traktować wszystkie osoby w sposób sprawiedliwy, z uwzględnieniem ich
zdolności spełnienia wymagań i standardów związanych z zajmowanym stanowiskiem.
Nie bierzemy pod uwagę żadnych czynników związanych z daną osobą niezwiązanych z
pracą, jako że takie podejście może zostać uznane za dyskryminacyjne (w szczególności
Art. 18 -3b par 1 kodeksu pracy).
Żaden pracownik nie będzie doświadczać nękania fizycznego, seksualnego, na tle
rasowym, psychicznego, słownego lub jakiegokolwiek innego rodzaju nadużyć. Firma
dysponuje procedurami, mającymi na celu wykrywanie niedociągnięć w tym zakresie i
zapewniającymi wyeliminowanie ich w szybki i skuteczny sposób.
Nie zatrudniamy osób, które w świetle prawa nie osiągnęły wieku umożliwiającego
podjęcie pracy oraz w żadnych okolicznościach nie zatrudniamy osób poniżej szesnastego
roku życia. Nie będziemy wykorzystywać lub zgadzać się na korzystanie z przymusowej
-1-
siły roboczej w ramach jakichkolwiek działań. Będziemy wykorzystywać nasze wpływy w
celu zapewnienia, by zasady te były przestrzegane w ramach naszego łańcucha dostaw
poprzez zachęcanie do tego naszych dostawców i klientów.
Tworzenie przyjaznego środowiska pracy
Firma Coca-Cola HBC Polska traktuje nadrzędnie zdrowie, bezpieczeństwo i dobro swych
pracowników. Polityka firmy Coca-Cola HBC Polska zakłada całkowitą zgodność z
lokalnymi regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich
podejmowanych przez nią działań, włączając stosowanie wszelkich uzasadnionych i
praktycznych środków zapewniających bezpieczne środowisko pracy w ramach
działalności firmy.
Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie najwyższych standardów dotyczących zdrowia
i bezpieczeństwa w pracy. W tym celu wdrożyliśmy standardy OHSAS 18000 („BHP
(OHSAS) Procedure”, źródło: Intranet).
Standardy dotyczące ochrony praw człowieka firmy Coca-Cola HBC Polska
Godność ludzka w miejscu pracy
Firma Coca-Cola HBC Polska promuje indywidualny udział w pracy zespołu. Podkreśla to
jedna z podstawowych zasad firmy: Odpowiedzialność: „Indywidualna i absolutna
odpowiedzialność wobec współpracowników,” promująca otwartość i pracę zespołową,
zachęcająca pracowników do uwolnienia się od konwenansów i sprzyjająca budowaniu
zaufania do ludzi.
Wszyscy nasi pracownicy mają prawo oczekiwać pełnego respektowania ich godności i
praw w ich miejscu pracy. Uznajemy ich zróżnicowanie kulturowe i indywidualne, starając
się tworzyć silną kulturę zespołową.
Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Uznajemy i promujemy zachowywanie zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym
a prywatnym naszych pracowników i respektujemy ich zobowiązania poza środowiskiem
pracy. Uważamy, że każdy ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, w tym do
stosownego ograniczenia liczby godzin roboczych i do okresowych płatnych urlopów.
Zaangażowanie pracowników
Nasza wewnętrzna strategia komunikacji ma zapewnić, by pracownicy na każdym
poziomie zatrudnienia całkowicie skupiali się na planach, działaniach i zachowaniach
mających na celu spełnienie oczekiwań konsumentów i klientów.
Uważamy, że im wyższy jest poziom zaangażowania pracowników w działania firmy, tym
bardziej są oni pozytywnie nastawieni, skuteczni i skupieni na osiągnięciu ambitnych
celów biznesowych. W tym celu staramy się wspierać prowadzenie dwukierunkowej
komunikacji w ramach firmy Coca-Cola HBC Polska i stale opracowywać niezbędne
procesy.
Firma Coca-Cola HBC Polska respektuje wyjątkowość swoich pracowników jako
odrębnych jednostek, wspierając synergie płynące z pracy zespołowej, zarówno w
ramach działalności krajowej, jak i na przestrzeni całej organizacji.
-2-
Będziemy szanować prawo pracowników do wstąpienia (lub też nie) do związków
zawodowych, a także do konsultowania się z firmą w sprawach związanych z ich
wspólnymi interesami. Uznamy reprezentacyjne związki zawodowe
Respektowanie suwerenności krajów
Firma Coca-Cola HBC Polska uważa, że fakt naruszania praw człowieka w niektórych
krajach pociąga za sobą potencjalny konflikt i dylemat moralny. W takiej sytuacji ważne
jest, by firma Coca-Cola HBC Polska wzięła na siebie odpowiedzialność za to, by jej
działalność biznesowa nie przyczyniała się bezpośrednio ani pośrednio do naruszania
praw człowieka. Wykorzystujemy swoje wewnętrzne wpływy do zapewnienia pełnego
zrozumienia przez naszych pracowników dla zaangażowania firmy w ochronę praw
człowieka oraz ich własnych praw i obowiązków.
Społeczeństwo
Jako odpowiedzialna firma, Coca-Cola HBC Polska zdaje sobie sprawę ze swojej
odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Wierzymy, że poprzez działania na rzecz
społeczności, w ramach której działamy, możemy w najbardziej skuteczny sposób
wypełnić nasze powinności wobec społeczeństwa i wprowadzić pozytywne zmiany.
Misja firmy Coca-Cola HBC Polska
Coca-Cola HBC Polska będzie:
• przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów,
• współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa,
• wypracowywać zysk dla naszych udziałowców
… i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.
Podstawy ochrony praw człowieka
Zarządzanie prawami człowieka
Coca-Cola HBC Polska jest zaangażowana we wdrażanie polityki dotyczącej ochrony praw
człowieka w ramach wszystkich funkcji i działań. Aby osiągnąć ten cel, firma opracowuje
stosowne systemy zarządzania informacjami, programy szkoleniowe, procedury
konsultacyjne i inne procesy niezbędne do realizacji tej polityki.
Podkomisja ds. Odpowiedzialności Społecznej przy Zarządzie firmy Coca-Cola HBC Polska
jest odpowiedzialna za monitorowanie naszej polityki ochrony praw człowieka w 28
krajach, w których firma prowadzi swoją działalność. Odpowiedzialność jest zapewniona
przy pomocy poniższej struktury zarządzania i raportowania:
1. Grupa robocza ds. ochrony praw człowieka firmy Coca-Cola HBC Polska, w skład której
wchodzą przedstawiciele kluczowych stanowisk i lokalizacji, jest odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
Monitorowanie zmian wewnętrznych, jak i zewnętrznych mających wpływ na
politykę ochrony praw człowieka i podejmowanie stosownych działań;
Uzyskiwanie wsparcia ze strony wyższej kadry kierowniczej w zakresie polityki
ochrony praw człowieka firmy i jej wdrażania;
Opracowywanie strategii dotyczącej zgodności z polityką ochrony praw człowieka,
a w szczególności określonych w niej standardów;
Dzielenie się najlepszymi praktykami na przestrzeni wszystkich jednostek i
informowanie wewnętrzne i zewnętrzne na temat kwestii i działań związanych z
ochroną praw człowieka;
Monitorowanie ustalania celów i osiągnięć w ramach tej polityki.
-3-
Kadra kierownicza firmy Coca-Cole HBC Polska jest odpowiedzialna za zapewnianie
dostępności zasobów do celów wdrożeniowych i szkoleniowych oraz zapewnianie
zgodności z polityką.
2. Partnerzy, dostawcy oraz współpracujące osoby trzecie są zachęcane do przyjęcia
takiej samej postawy. Firma Coca-Cola HBC Polska przyjęła zestaw zasad dla dostawców,
obejmujący etyczne praktyki biznesowe, standardy dotyczące ochrony środowiska,
ochrony praw człowieka i podstawowe zasady pracy.
Sposoby pracy
Podobnie jak w przypadku innych zobowiązań biznesowych, dążymy do ciągłego
udoskonalania realizacji polityki ochrony praw człowieka. W tym celu będziemy:
•
•
•
Edukować i szkolić naszych pracowników, a zwłaszcza kadrę kierowniczą, w
zakresie implikacji związanych z polityką ochrony praw człowieka;
Monitorować i dokonywać oceny skuteczności naszej własnej realizacji założeń tej
polityki;
Dokonywać systematycznej oceny naszej skuteczności w ramach zastosowania
najlepszych praktyk w celu ciągłego podnoszenia naszych aspiracji i skuteczności.
Poza tym będziemy upubliczniać informacje na temat skuteczności naszego
zaangażowania w ochronę praw człowieka i dialog z kluczowymi interesariuszami.
Ponadto, będziemy zachęcać naszych partnerów biznesowych do promowania i
respektowania praw człowieka.
-4-
Download