Zmiany klimatyczne - e

advertisement
Zmiany klimatyczne
Impas i perspektywy.
Punkt widzenia krajów globalnego Południa
Efekt cieplarniany
Zasady ograniczania emisji gazów
cieplarnianych
1992r. – KONWENCJA DOTYCZĄCA
ZMIAN KLIMATYCZNYCH
1997r. – POSTANOWIENIE KONWENCJI
PRZEKSZTAŁCONE W PROTOKÓŁ Z
KIOTO
Wpływ zmian klimatycznych
EKOSYSTEMY
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
WODA
SKUTKI SPOŁECZNO – EKONOMICZNE
UCHODŹCY
ZDROWIE
Wzrost globalnej średniej rocznej
temperatury przy powierzchni nie
powinien przekroczyć 2 °C
Podział krajów na rozwinięte i rozwijające się mające równy wpływ na
zanieczyszczenie.

:
 Możliwość sprzedaży nadwyżki przysługującego „
dozwolenia” innemu państwu
Susze
Bardzo wysokie temperatury
Spalenie się pól oraz lasów
Rozwój chorób tropikalnych
Topnienie Antarktydy i Grendlandii
Skutki zmian klimatycznych w
tropikach – przypadek Afryki
 Dane z ostatnich 40 lat pokazują, że jeżeli
tendencja do postępującego wzrostu
temperatur się utrzyma to do 2050 w Afryce
subsaharyjskiej temperatury wzrosną od 0,5
do 2,0 stopni C
 Potrzeba stworzenia strategii łączącej
kontrolę emisji gazów cieplarnianych i
przystosowania do skutków tych zmian.
 Dla Afryki strategia ta zakłada:
- rozwój możliwości naukowych, technicznych,
politycznych, które oparte będą na świadomości
społecznej i wewnętrznej mobilizacji.
Udostępnienie środków technicznych i
finansowych przez społeczność
międzynarodową ułatwi proces przystosowania.
Ramowa konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
 CEL: „doprowadzenie do ustabilizowania
koncentracji gazów cieplarnianych w
atmosferze na poziomie, który zapobiegałby
niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w
system klimatyczny”
 Uniknięcie zagrożenia produkcji żywności i
umożliwienie zrównoważonego rozwoju
ekonomicznego.
 Negocjacje Ramowej konwencji:
-stabilizacja stężenia CO2 na poziomie 550ppm
(cząsteczek na milion) lub niższym
-ograniczenia wzrostu temperatury do 2 stopni C
- ograniczenie wzrostu poziomu mórz do 20 cm
ponad stan z 1990 roku.
W 1999 roku kraje G8 odpowiadały za
niemal połowę (48,7%) światowej emisji
CO2.
Trzeci raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu):
„Afryka jest najbardziej wrażliwa na zmiany
klimatu z powodu skrajnej biedy wielu
mieszkańców, częstych katastrof
naturalnych takich jak susze i powodzie,
oraz silnego uzależnienia rolnictwa od
opadów”
Profil kontynentu:
- państwa różniące się od siebie pod względem zasobów
naturalnych i poziomu biedy
- jałowe obszary – w regionach suchy i bardzo wilgotnych
- katastrofy naturalne: susze, powodzie, epidemie
 1/3 populacji kontynentu żyje
na terenach zagrożonych
suszą. Ocieplenie klimatu =
nasilenie suszy i powodzi
 Prawie wszystkie kraje
afrykańskie należą do
kategorii państw o słabym
rozwoju. Z 49 najsłabiej
rozwiniętych krajów 33 leżą w
Afryce - 70%.
Badania obserwacyjne
 W XX wieku: co dekadę kontynent
ogrzewał się o 0,5 stopnia.
 Rekordowo ciepłe lato: 1995 i 1998
 Zmniejszenie opadów w zależności od
regionu: od 2,4% do 4,2%
 Modele klimatyczne do roku 2099:
 Afryka Północna: wzrost temperatury o 9
stopni, spadek odpadów od 25 – 60%
 Afryka Południowa: wzrost temperatury o
7 stopni , spadek opadów od 15-62%
Oddziaływanie wariacji klimatycznych i stałych
zmian klimatycznych na poszczególne sfery
1. ZASOBY WODNE
Spadek poziomu wody w zbiornikach i rzekach oraz spowodowany tym wzrost ścieków
wpłyną niekorzystnie na:
 jakość wody,
 zapadalność na choroby
 zmniejszą ilość przeznaczoną do użytku domowego
W latach 1970-1995 afrykańskie zasoby wody zmniejszyły się prawie 3 razy.
Konsekwencja: napięcia na kontynencie, szczególnie w obszarach wiejskich gdzie dostęp
do czystej wody i warunków sanitarnych już jest ograniczony
Do 2050 roku obszary dotknięte brakiem wody powiększą się o 30%.
W rejonie Nilu: do 2100 roku przepływ obniży się o 75%. Przydział dla państw położonych
nad Nilem został wynegocjowany – może to wywołać poważne konflikty, według agend
wojskowych dotyczących bezpieczeństwa
Rolnictwo w Afryce
 W większości krajów subsaharyjskich
zatrudnia od 70% do 90% całej siły roboczej
 W Afryce subsaharyjskiej produkcja
żywności nie jest w stanie nadążyć za
wzrostem populacji
 w ciągu ostatnich 30 lat powierzchnia
upraw znacznie się zwiększyła się jednak ze
szkodą dla środowiska
 Sytuację pogarszają nawracające susze i
wojny domowe
Produkcja rolna
 Globalne ocieplenie może ograniczyć opady i skrócić okres wegetacyjny poniżej 120
dni wymaganych przez większość zbóż.
 Rośliny, które rosną w tropikach są bardzo wrażliwe na zmiany klimatyczne
Hodowla
 W Afryce subsaharyjskiej hodowla i
jej produkty stanowią tylko 19%
całkowitej wartości sektora
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
 pastwiska zajmują do 83%
powierzchni agroekosystemu
Rybołówstwo
 Globalne zmiany klimatyczne
wpłyną również na temperaturę
wody, jej skład chemiczny i
cyrkulację.
 Najbardziej narażone będą ryby
w ciekach oraz jeziorach.
Bezpieczeństwo żywnościowe
 Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo
pomnoży liczbę osób zagrożonych
głodem
 średni wzrost temperatury o 2,5 C może się
odbić na cenach żywności
Zdrowie
 W Afryce występuje 85% przypadków zachorowań i zgonów na malarię.
 Można oczekiwać, że niewielkie zmiany temperatury i opadów wzmocnią
epidemie na obszarach obecnego występowania choroby.
 W wyniku zmian klimatycznych obszar zapalenia opon mózgowych z
najsuchszych rejonów Afryki Zachodniej i Środkowej przesuwać się będzie
na wschód kontynentu.
Strefy nadbrzeżne
 W Afryce charakterystyczne dla stref nadbrzeżnych
są wysoce produktywne ekosystemy (namorzyny,
estuaria, delty, rafy koralowe), od których zależą
ważne sektory ekonomiczne – turystyka i połowy
 Zasadniczymi problemami stref nadbrzeżnych są:
zanieczyszczenie, konflikty związane z zasobami i
ziemią, nadmierna eksploatacja ekosystemów i
związanych z nimi gatunków.
 W krajach, gdzie ważne produkty żywnościowe
pochodzą z wybrzeża, można się obawiać
znacznych strat w wyniku powodzi i zasolenia
gruntu
 Władze publiczne wycofują się z dystrybucji elektryczności na rzecz
prywatnych dostawców
 Reorientacja polityki energetycznej jest niezbędna ze względu na potrzeby
ludzi biednych i konieczność łagodzenia zmian klimatycznych
 Budowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej i podłączanie ludności do
dużych elektrowni funkcjonujących w oparciu o paliwa kopalne (ropę
naftową, węgiel, gaz) wymaga ogromnych inwestycji.
Przystosowanie do zmian
klimatycznych
 łagodzenie, które polega na kontroli emisji gazów
cieplarnianych po to, by ustabilizować zmiany
klimatyczne,
 przystosowanie się do skutków zmian klimatycznych
wynikających z nagromadzenia gazów
cieplarnianych w atmosferze.
Właściwa droga
 Budowanie potencjału
 Zastosowanie odpowiednich technologii
 Korzystanie z tradycyjnej wiedzy
 Finansowanie adaptacji do zmian klimatycznych
Protokół Montrealski
Protokół Montrealski,
właśc. Protokół Montrealski
w sprawie substancji
zubożających warstwę
ozonową –
międzynarodowe porozumieni
e dotyczące
przeciwdziałania dziurze
ozonowej podpisane
w Montrealu 16
września 1987 roku.
Dziękujemy za
uwagę!
Download