Prof. Wojciech Hanke 1,2 MB PPT File pobierz plik:Prof. Wojciech

advertisement
Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia
9.02.2017
Skutki zdrowotne ekspozycji na
zanieczyszczenia powietrza u kobiet
w ciąży i dzieci
Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
Konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego
Instytut Medycyny Pracy
W Łodzi
Stan wiedzy na temat zagrożeń ciąży i chorób wieku
dziecięcego związanych z zanieczyszczeniami
powietrza
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wpływa
• Stan zdrowia matki - zagrożenia ciąży – m.in. wcześniactwo
• Rozwój płodu - wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania (IUGR)
• Zdrowie dziecka – efekt ekspozycji prenatalne i postnatalnej
 Infekcje dróg oddechowych
 Alergie dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego
 Wolniejszym przyrostem parametrów spirometrycznych
 Wolniejszym rozwój psychomotoryczny dzieci
 Zwiększonego ryzyko cukrzycy wieku młodzieńczego i
nadwagi/otyłości
Zanieczyszczenia powietrza a wynik ciąży
Exposures to Airborne Particulate Matter and Adverse Perinatal Outcomes: A Biologically Plausible Mechanistic Framework for
Exploring Potential Effect Modification by Nutrition
Srimathi Kannan, Dawn P Misra, J. Timothy Dvonch, and Ambika Krishnakumar; Environ Health Perspect 114:1636–1642 (2006)
Zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego ograniczenie
wzrastania płodu (JUGR)
• Drobne cząstki pyłu przenikają przez płuca do krwiobiegu i wyniku
szeregu procesów upośledzają przepływ krwi przez łożysko,
w wyniku czego płód rozwija się wolniej.
• Na terenach o wysokich zanieczyszczeniach powietrza więcej rodzi
się dzieci z małą masa urodzeniową w stosunku do okresu trwania
ciąży (wskaźnik JUGR)
• JUGR sprzyja otyłości chorobom układu krążenia i cukrzycy (catch
up growth)
Zapalenie płuc u dzieci eksponowanych na zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego - projekt ESCAPE -metaanaliza
wyników 10 europejskich kohort urodzeniowych
Ekspozycją na PM2,5 w 1-wszym roku życia
dziecka zwiększa ryzyko zapalenia płuc 4 krotnie
Air Pollution and Respiratory Infections during Early
Childhood: An Analysis of 10 European Birth Cohorts
within the ESCAPE Project-. MacIntyre E. A i wsp.
Environmental Health Perspectives 122,107-113,2014
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój
neurobehawioralny dzieci
• Badanie realizowane w Krakowie – obniżenie zdolności
poznawczych dzieci 5-letnich związane z narażeniem na WWA
(Edwards 2010)
Wpływ prenatalnego narażenia na WWA na ryzyko
wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego u
dzieci
Zwiększone ryzyko
• chorób układu oddechowego oraz wydłużenie czasu ich
trwania (interakcja z bierną ekspozycją na dym tytoniowy)
(Miller 2004, Jędrychowski 2005)
• astmy (interakcja z bierną ekspozycją
na dym tytoniowy) (Rossa 2011)
• alergii pokarmowej (Jerzyńska 2016)
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza a czynność
płuc u dzieci – Projekt ESCAPE
FEV1
Wyższe stężenia NO2, NOx, , PM2.5 w miejscu zamieszkania, ale także, chociaż w
mniejszym stopniu w miejscu urodzenia były związane z mniejszymi wartością
FEV1 (skorygowano o czynniki zakłócające)
Gehring U, Environ Health Perspect 121:1357–1364
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza a
cukrzyca u dzieci
• Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza jest związana z
rozwojem T1D u dzieci w wieku poniżej 5 lat
Hathout 2002, Hathout 2006.
Zanieczyszczenia powietrza a nadwaga i
otyłość u dzieci
Obserwowano istotne wyższe ryzyko występowania chorób
układu oddechowego u dzieci z nadwagę eksponowanych na
średnio- wysokie stężenia benzo(a)pirenu ( > 3,08ngm3)
Rundle, 2012, Guang-Hui Dong 2014, Jarrett M 2014
Zanieczyszczenia powietrza szczególnie groźne dla
dzieci z nadwagą
W badaniu Chinach (N =30 056 dzieci w wieku 2–14 lat)
obserwowano istotne wyższe ryzyko występowania astmy u
dzieci eksponowanych na zanieczyszczenia powietrza z
jednoczesną nadwagę w porównaniu z dziećmi bez nadwagi i
otyłości (GH Dong 2013)
Mniejsza ekspozycja na pyły – mniejsze ryzyko astmy
u dzieci w Linz Austria
INTERWENCJA
Manfred Neuberger*, Hanns Moshammer, Michael Kundi Atmospheric Environment 36 (2002) 1733–1736
Podsumowując
• Zanieczyszczenia powietrza związane są z szeregiem
negatywnych skutków zdrowotnych występujących u
eksponowanych kobiet w ciąży i dzieci
• Ryzyko wzrasta z wielkością i czasem trwania ekspozycji
• Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest skuteczną
metodą poprawy zdrowia całej populacji
• Pamiętajmy o modyfikacji innych istotnych czynników ryzyka
powikłań ciąży i chorób dzieci tj. palenia przez kobiety w
ciąży palenia biernego, nadwagi i otyłości
Dziękuje bardzo za uwagę
Download