"Zanieczyszczenia wód" - Janina Pionk-Fularczyk

advertisement
ZANIECZYSZCZENIA
WÓD
Przygotowała
Janina Pionk- Fularczyk
Nauczycielka chemii
W Publicznym Gimnazjum nr 2
im. Jana Heweliusza
Główne źródła
zanieczyszczenia wód
•
•
•
•
Przemysł
Rolnictwo
Powietrze
Gleba
PRZEMYSŁ
• KWEŚNE DESZCZE
(spowodowane spalinami powstającymi w
procesie spalania paliw kopalnianych)
• METALE CIĘŻKIE
(kadm, ołów, cynk)
POWIETRZE
•
•
•
•
Popiół
Tlenek węgla
Kurz
Toksyczne ciecze i gazy
(podtlenek azotu, dwutlenek siarki)
ROLNICTWO
• Środki ochrony roślin
(owadobójcze i chwastobójcze)
• Nawozy sztuczne
(fosforany, azotany)
• Toksyczne związki wydobywające się z
silosów i ferm hodowlanych
(aldehydy, ketony, kwasy)
GLEBA
• Azotany
• Glin
• Magnez
SPOSOBY OCZYSZCZANIA
WÓD
– Oczyszczanie mechaniczne (wykorzystuje się
filtry i osadniki)
– Oczyszczanie chemiczne (neutralizacja
szkodliwych związków chemicznych)
– Oczyszczanie biologiczne (wykorzystanie
mikroorganizmów)
Download