czy wiesz co zjesz_wspolczesne sposoby wytwarzania zywnosci

advertisement
CZY WIESZ CO JESZ?
WSPÓŁCZESNE SPOSOBY
WYTWARZANIA I ICH WPŁYW NA
ZDROWIE, ŚRODOWISKO I
CZŁOWIEKA.
Maria Staniszewska
Polski Klub Ekologiczny
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
DOSTĘPNOŚĆ ŻYWNOŚCI = TANIA
ŻYWNOŚĆ
ROLNICTWO PRZEMYSŁOWE

•
•
•
•




Wprowadzenie nowych gatunków zależnych od:
Nawozów
Nawadniania i melioracji
Środków ochrony roślin
Zabiegów agrotechnicznych
Nowe praktyki wywołały wiele skutków dla
środowiska
i spowodowały wzrost kosztów produkcji,
oraz wiele problemów społecznych i socjalnych
INTENSYFIKACJA ROLNICTWA
•
•
•
•
Ulepszanie gatunków
Ulepszanie maszyn
Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych
Pogarszanie stanu środowiska
Rolnictwo przemysłowe – gospodarstwa
wielko-obszarowe
•Intensyfikacja
• Monokultury
• Irygacja
• Pestycydy
• Nawozy chemiczne
• Ciężki sprzęt rolniczy
• Odpady z produkcji
rolniczej
• Organizmy
modyfikowane
genetycznie
• Zanieczyszczenie
gleby, wody i powietrza
CECHY ROLNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
Energia kopalin
2. Sterowanie określonymi uprawami
3. Eksploatacja aż do degradacji
4. Produkcja średniej jakości biologicznej
5. Zła jakość przechowalnicza
6. Maksymalizacja plonów
7. Intensywność gospodarowania i obszar nieskoordynowany z warunkami
produkcji i środowiska
8. Zalecenia specjalizacji oparte głównie na kalkulacji ekonomicznej
9. Znaczna chemizacja – nawozy mineralne, biocydy, syntetyczne regulatory
wzrostu
10. Mechanizacja głównie w aspekcie ułatwienia sobie pracy
11. Skażenie środowiska
12. Jakość przypadkowa
1.
Rolniczy krajobraz monokulturowy
Intensyfikacja hodowli
zwierząt
SKUTKI INTENSYFIKACJI

Emisje szkodliwych gazów
•
Powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów i kurzu
•
Toksyczne wycieki pestycydów
•
Zanieczyszczenia wody i gleby
•
Niszczenie bioróżnorodności
•
Wprowadzanie obcych gatunków
•
Zmiana krajobrazów rolniczych
PRODUKT KONWENCJONALNY
Bywa zanieczyszczony azotanami, azotynami,
chemicznymi środkami ochrony roślin
 Zawiera substancje dodatkowe do żywności ‘E’
W celu: przedłużenia trwałości produktu spożywczego,
nadania lub przywracania pożądanej barwy, smaku,
zapachu, konsystencji, ułatwiania procesów
technologicznych, otrzymywania nowych produktów,
zwiększanie atrakcyjności konsumenckiej

ROLNICTWO TRADYCYJNE – PRODUKT
TRADYCYJNY
Rolnictwo utrzymujące różnorodność biologiczną krajobrazu
rolniczego, posługujące się tradycyjnymi metodami uprawy, nie
stosujące środków chemicznych oraz ciężkiego i szybko
pracującego sprzętu, szeroko wykorzystujące możliwości
współpracy z siłami przyrody; rolnictwo ekstensywne jest
dobrym sposobem ochrony przyrody krajobrazu rolniczego.
Produkty tradycyjne stanowią przeciwwagę w stosunku do
żywności wytwarzanej masowo żywności przemysłowej,
wytwarzane z udziałem lokalnych surowców i tradycyjnej
technologii.
Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych to udokumentowanie 25letniej tradycji wytwarzania, a rozpoznawalność na rynku
umożliwiają znaki graficzne.
SPRAWIEDLIWY HANDEL

Sprawiedliwy handel to ruch społeczny wspierający
rozwój ubogich krajów Globalnego Południa.
Produkty Sprawiedliwego Handlu to gwarancja:
godziwych zarobków producentów, szacunku w
relacjach handlowych, nie wykorzystywania pracy
dzieci i odpowiedzialności ekologicznej
SLOW FOOD
Slow Food jest międzynarodową organizacją
typu non-profit, która w manifeście określa swój
cel jako: "ochrona prawa do smaku".
Powstała w 1986 roku we Włoszech i od
początku zajęła się szeroko rozumianą ochroną
oraz wspieraniem niewielkich regionalnych
producentów żywności - szczególnie żywności
oryginalnej, produkowanej w sposób
niespotykany w innych miejscach na świecie,
żywności tradycyjnej, zdrowej i niestety
zagrożonej zniknięciem w wyniku coraz
bardziej natarczywej ekspansji tego, co na
całym świecie znane jest jako fast food.
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Rolnictwo ekologiczne jest to system
gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze
mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie
środków naturalnych, nie przetworzonych
technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby
i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość
biologiczną produktów rolniczych.
Jest to system zrównoważony pod względem
ekologicznym, ekonomicznym i społecznym:
nie obciąża środowiska, jest w dużym stopniu
niezależny od nakładów zewnętrznych, umożliwia
zachowanie i rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii
społecznych i kulturowych.
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Żyzność gleby:
w rolnictwie ekologicznym żyzność gleby jest podstawową
wartością. Uzyskujemy ją poprzez nawożenie gleby
dostarczając „pokarm” organizmom glebowym, a te
udostępniają korzeniom składniki pokarmowe w
odpowiedniej formie, ilości i proporcjach. Takie
zrównoważone odżywianie roślin, w przeciwieństwie do
pobierania wyłącznie zjonizowanych związków
chemicznych, zapewnia ich harmonijny pełny skład, a w
konsekwencji wysoką wartość pasz i surowców
spożywczych.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Różnorodność biologiczna:
rolnictwo ekologiczne to także kształtowanie
i pielęgnacja krajobrazu rolniczego, na który
składają się zarówno pola i łąki, jak i zadrzewienia
śródpolne, pasy zadrzewień ochronnych i miedze.
Dużą wagę przywiązuje się również do utrzymania
tzw. małej retencji: stawów, sadzawek, oczek
wodnych – wpływających na stosunki wodne w
całej gospodarce.
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Równowaga paszowo-nawozowa:
czyli dążenie do zamknięcia obiegu materii w
gospodarstwie poprzez zrównoważenie
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Obsada
zwierząt rzędu 0,5-1,5 SD/ha pozwala
utrzymać samowystarczalność paszowo
nawozową gospodarstwa.
PRODUKT EKOLOGICZNY
PRODUKT EKOLOGICZNY
Certyfikowany
 Wysokiej jakości odżywczej
 Technologie przetwarzania tak dobrane, aby
utrzymać tzw. pierwotnosć produktu
 Wolne od składników GMO
 Na etykietach informacja ‘Produkt rolnictwa
ekologicznego’

JAKIE ROLNICTWO W PRZYSZŁOŚCI?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Download