Rolnictwo świata

advertisement
Rolnictwo świata - gra BINGO
1. Tytuł
Rolnictwo świata- gra BINGO
2. Autor
Krystyna Ozon
3. Obszar edukacyjny
nauki przyrodnicze
4. Poziom edukacyjny
szkoła ponadgimnazjalna
5. Problematyka
Działanie mające na celu podniesienie progu zainteresowania przedmiotem
(zagadnieniem) na zajęciach edukacyjnych. Uczy logicznego i strategicznego
myślenia, wprowadza elementy zabawy w proces dydaktyczny, utrwala
przerobiony materiał.
6. Niezbędne materiały do przeprowadzenia działania
plansze do gry BINGO - dla każdego uczestnika lub pary uczestników, listy pojęć
dla każdego grającego lub pary grających, zestaw haseł tematycznych dla
prowadzącego
Materiały do gry:
Plansza (może składać się w wersji trudniejszej z 16 pól- 4x4), na planszy w
wyznaczone pola grający wpisuje wybrane przez siebie hasła z podanej listy
Hasła do odgadnięcia: Rolnictwo świata
Numer
1
Pojęcia dla ucznia
Bezrobocie agrarne
2
Towarowa produkcja
rolna
3
dt/ha
Objaśnienia dla prowadzącego
Bezrobocie agrarne - bezrobocie w rolnictwie
wynikające z nadmiaru rąk do pracy na wsi oraz
z dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych
Towarowa produkcja rolna - całkowita, łączna
wartość produktów rolnych sprzedanych poza
rolnictwo
dt/ha- miara wydajności produkcji roślinnej
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ekstensywna hodowla Ekstensywna hodowla - hodowla związana z
wykorzystaniem rozległych obszarów
naturalnych pastwisk
Rolnictwo intensywne Rolnictwo intensywne - rolnictwo o dużych
nakładach kapitału i pracy na jednostkę
powierzchni upraw lub jednostkę hodowlaną
Sizal
Sizal - bardzo wytrzymałe włókno naturalne
służące do wyrobu lin uzyskiwane z liści agawy
Specjalizacja
Specjalizacja produkcji w rolnictwie produkcji w
ograniczenie asortymentu produkcji rolniczej do
rolnictwie
jednego produktu lub kilku ze sobą powiązanych
Agrotechnika
Agrotechnika - nauka o sposobach uprawy roli i
hodowli roślin
Ferma
Ferma - gospodarstwo specjalizujące się w
hodowli lub produkcji ogrodniczej
Rolnictwo Stanów
Rolnictwo Stanów Zjednoczonych- rolnictwo
Zjednoczonych
tego kraju należy do najwyżej
wyspecjalizowanych i towarowych na świecie
Cotton Belt
Cotton Belt- Pas Bawełniany, wielki obszar
uprawy bawełny w USA
Marikultura
Marikultura - hodowla ryb i innych organizmów
morskich oraz uprawa roślin morskich
Rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne - rolnictwo nastawione
ekologiczne
na produkcję „zdrowej żywności” i wykazujące
troskę o stan środowiska naturalnego
Konwencja o prawie Konwencja o prawie morza - kompromisowe
morza
uzgodnienia dotyczące obszarów mórz
przybrzeżnych, uznawanych przez poszczególne
kraje za ich narodowe strefy ekonomiczne
Kibuc
Kibuc - spółdzielnia prod. rolniczej w Izraelu
Żyzne obszary
Żyzne obszary oceanów - obszary wysokiej
oceanów
wydajności łowisk
Użytki rolne
Użytki rolne - ziemia wykorzystywana rolniczo,
składa się z gruntów rolnych, łąk i pastwisk,
sadów i ogrodów
Rośliny alimentacyjne Rośliny alimentacyjne - rośliny, których bulwy,
owoce, liście, ziarna spożywa się bezpośrednio
lub wykorzystuje w produkcji żywności
Interwencjonizm w
Interwencjonizm w rolnictwie- metody i
rolnictwie
instrumenty oddziaływania państwa na
gospodarkę rolną
Rolnictwo farmerskie Rolnictwo farmerskie - rolnictwo oparte na
farmach, czyli dużych, wyspecjalizowanych
gospodarstwach rolnych
Monokultura
Monokultura - uprawa przez wiele lat na tym
samym obszarze takich samych roślin
„Republiki
„Republiki Bananowe” - grupa państw w
Bananowe”
Ameryce Środkowej, w eksporcie których
główne miejsce zajmują banany
23
Maniok jadalny
24
Corn Soy Belt
25
Rolnictwo
ekstensywne
26
Wheat Belt
27
Rośliny przemysłowe
28
Ryż suchy
29
30
Mate
Kukurydza
Maniok jadalny - roślina uprawiana w strefie
międzyzwrotnikowej, ma bulwy o wielkości od 5
do 10 kg
Corn Soy Belt- Pas Kukurydziano -Sojowy na
Równinach Centralnych USA
Rolnictwo ekstensywne - małe nakłady pracy i
kapitału na jednostkę powierzchni upraw bądź
jednostkę hodowlaną
Wheat Belt- Pas Pszeniczny wielka strefa upraw
pszenicy na preriach w USA
Rośliny przemysłowe - grupa roślin, którą można
spożytkować dopiero po specjalistycznym
przetworzeniu
Ryż suchy - ryż uprawiany na wyżynach i w
górach
Mate - herbata paragwajska
Kukurydza - roślina zbożowa pochodząca z
Meksyku, do Europy sprowadzona na początku
XVI wieku
7. Niezbędne warunki oraz czas realizacji działania
Godzina lekcyjna, liczba grających - jeżeli jest to cała klasa czyli ok. 30 osób to
dobrze podzielić ich na 2-osobowe drużyny
8. Przebieg
 Uczestnicy gry otrzymują kartony do gry z 9 lub 16 polami- karta do gry jest
możliwa do wykorzystania tylko raz.
 Każdy gracz dostaje listę pojęć, z którą się zapoznaje.
 Na kartonie do gry gracz samodzielnie wpisuje w kratki (9 lub 16) wybrane
przez siebie pojęcia, które są zapisane na liście w pojęciach dla ucznia.
 Prowadzący wyraźnie czyta z listy losowo wybrane definicje haseł (tylko
definicje i ewentualnie numer, pod którym hasło to jest zapisane).
 Grający znajduje na liście to pojęcie, jeżeli wcześniej je wybrał to skreśla je
na swoim kartonie, może wpisać odpowiadający mu podany numer.
 Jeżeli grający nie odnalazł czytanego pojęcia na swoim kartonie do gry, to
czeka na następną kolejkę.
 Gdy grający zdoła zakreślić trzy sąsiadujące ze sobą pola (pionowo, poziomo,
skośnie) wypowiada szybko słowo BINGO.
 Rundę wygrywa ten gracz, który pierwszy wypowie słowo BINGO.
9. Przedstawienie wyników i wniosków
Gry dydaktyczne pełnią obok funkcji kształcących również funkcje
wychowawcze. Uczą współpracy (gra w grupach), przestrzegania reguł,
panowania nad emocjami przy przegrywaniu lub wygrywaniu - mają ogromne
znaczenie uspołeczniające. Gry nie mogą trwać zbyt długo, szczególnie w
młodszych klasach. Można je wprowadzić jako element lekcji, np. przy
podsumowaniu i powtórzeniu materiału, na kółku przedmiotowym lub na
zielonej szkole.
Download