„Rolnictwo i gospodarka żywnościowa”

advertisement
Wybrane informacje
 Rolnictwo
 Przemysł spożywczy
 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Rolnictwo
Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 r.
 Użytki rolne stanowiły 48,1% w ogólnej powierzchni kraju (31,3 mln ha)
 Powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze stanowiła 96,5%
ogólnej powierzchni użytków rolnych
 Globalna produkcja rolnicza obniżyła się o 0,4% w wyniku zmniejszenia
produkcji zwierzęcej o 1,4% w porównaniu z poprzednim rokiem
 Udział towarowej produkcji rolniczej w globalnej produkcji rolniczej
wzrósł – 67,7% w 2005 r. do 70,8% w 2011 r.
 Udział sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w PKB
utrzymuje się od 2005 r. na poziomie ok. 4%
Rolnictwo
DYNAMIKA PRODUKCJI ROLNICZEJ
(rok poprzedni=100)
110
108
produkcja roślinna
globalna produkcja
rolnicza ogółem
106
104
102
100
98
96
produkcja zwierzęca
94
92
90
88
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rolnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo
Rolnictwo
POGŁOWIE BYDŁA
tys. szt.
bydło ogółem
6 500
krowy
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
VI
XII
2000
VI
XII
2001
VI
XII
2002
VI
XII
2003
VI
XII
2004
VI
XII
2005
VI
XII
2006
VI
XII
2007
VI
XII
2008
VI
XII
2009
VI
XII
2010
VI
XII
2011
VI
XII
2012
Rolnictwo
Rolnictwo
Środki ochrony roślin w 2012 r.
 Krajowa produkcja pestycydów była o ok. 19% większa w stosunku
do poprzedniego roku
 Na potrzeby rolnictwa sprzedano o 5,2% więcej środków ochrony roślin
(w masie towarowej) niż w poprzednim roku
 Zdecydowana większość (79,0%) środków pochodziła z importu
 Sprzedaż substancji czynnej zawartej w środkach ochrony roślin była
o ok. 0,5% większa niż w poprzednim roku
 Środki chwastobójcze stanowiły 62,7% sprzedaży środków ochrony roślin
Rolnictwo
RELACJA PRZECIĘTNYCH CEN SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO
DO PRZECIĘTNYCH CEN ŻYTA NA TARGOWISKACH
11
9,5
10
9
8
7
6,3
6
6,7
5,4
5
4
3
2
1
0
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2010
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2011
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2012
II III IV V
2013
Rolnictwo
DYNAMIKA CEN PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH, ZAKUPYWANYCH
ORAZ WSKAŹNIK „NOŻYC CEN” W ROLNICTWIE
(rok poprzedni =100)
120
118,8
116
114,5
112,1
112
110,2 110,7
107,3 106,7
107,2
108
104,7
104
102,6 102,0
102,0
101,2
101,9
101,7
100
96
98,1
97,9
97,9
96,0
96,1
92
ceny towarów i usług zakupywanych na cele
bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje
ceny produktów rolnych sprzedawanych
nożyce cen
90,1
88
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rolnictwo
Rolnictwo
Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy
 Udział przemysłu spożywczego w PKB - blisko 3%
 Udział w wartości dodanej brutto całego przemysłu – 13%
 Udział zatrudnionych w gospodarce narodowej - 4%
 Udział zatrudnionych w przemyśle - 15%
Przemysł spożywczy
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny
Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego w 2012 r.
IMPORT
EKSPORT
Niemcy
25,1% (-1,0)
pozostałe
33,2% (+0,1)
W. Brytania
6,7% (+0,3)
Słowacja
2,6% (+0,1)
Czechy
6,3% (+0,1)
Szwecja
2,6% (-0,3)
Niemcy
21,1% (-1,2)
Republika
Korei
2,3% (+0,1)
Rosja
14,3% (+2,2)
Wielka
Brytania
2,4% (-0,2)
Chiny
9,0% (+0,3)
Stany
Ukraina
2,9% (+0,4)
Holandia
4,5% (+0,1)
pozostałe
31,7% (-1,0)
Włochy
4,9% (-0,4)
Francja
5,8% (-0,3)
Rosja
5,4% (+0,9)
Zjednoczone
2,6% (+0,3)
Czechy
3,7% (0,0)
Francja
Holandia
4,0%
(-0,2)
3,8% (0,0)
Włochy
5,1% (-0,3)
Zmiany do okresu I–XII 2011 r. (w p.proc.).
Podsumowanie
 Wysoki udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju
 Zmniejszenie ilości gospodarstw rolnych w latach 2002 – 2010
 Trzykrotny wzrost ilości gospodarstw ekologicznych w latach 2005 – 2010
oraz wzrost powierzchni użytków rolnych pod produkcję ekologiczną
 Spadek nakładów pracy w gospodarstwach rolnych
 Wysoki udział nowoczesnego, zmodernizowanego przemysłu spożywczego
w strukturze produkcji przemysłowej (największy udział)
 Dodatnie saldo eksportu towarów rolno-spożywczych
Dziękuję bardzo za uwagę
www.stat.gov.pl
Departament Analiz i Opracowań
Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 26 czerwca 2013 r.
Zbiorczych
Download