Rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne

advertisement
Wykonała: grupa w6b2
 KONWENCJONALNE
-ekstensywne (tradycyjne)
-intensywne (uprzemysłowione)
-proekologiczne
-integrowane (rolnictwo organiczno –
chemiczne)
EKOLOGICZNE
-biologiczne i organiczno-biologiczne
(oparte na naturze)
-biodynamiczne (wykorzystanie
oddziaływania planet)
 Wyspecjalizowane,
wysokowydajne rolnictwo
wykorzystujące nowoczesne środki produkcji
pochodzenia biologicznego, chemicznego,
mechanicznego i elektronicznego. Stosuje
technologie produkcji opartą na dużym
zużyciu przemysłowych środków produkcji
i bardzo małych nakładach robocizny.
Wywołuje wiele negatywnych zjawisk, np.
spadek żyzności gleby, wzrost zagrożenia
erozją, pogorszenie jakości żywności, wzrost
zanieczyszczenia środowiska itd.


Rolnictwo ekstensywne – rodzaj rolnictwa, w którym nie
stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy,
takich jak nawozy mineralne i pestycydy, co skutkuje
jednak zmniejszonymi plonami. W systemie tym nakłady
pracy są wysokie, a koszty niskie. Ten rodzaj rolnictwa
stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo.
Wykorzystuje się do tego tereny rozleglejsze niż
w rolnictwie intensywnym.
Rolnictwo intensywne - system produkcji rolniczej
ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach
dużego nakładu pracy i środków finansowych.
Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko
wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo
intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko
rozwiniętych.

rolnictwo integrowane – sposób gospodarowania, który
umożliwia realizację celów ekonomicznych i ekologicznych
poprzez świadome wykorzystanie nowoczesnych technik
wytwarzania, systematyczne usprawnianie zarządzania
oraz wdrażanie różnych form postępu biologicznego w
sposób sprzyjający realizacji tych celów.
 Rolnictwo
ekologiczne (inaczej: biologiczne,
organiczne lub biodynamiczne) oznacza
system gospodarowania o zrównoważonej
produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie
gospodarstwa. Oparty jest na środkach
pochodzenia biologicznego i mineralnego
nieprzetworzonych technologicznie.
Podstawową zasadą jest odrzucenie w
procesie produkcji żywności środków chemii
rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.

Metodę organiczno - biologiczną zainicjował Hans Muller działacz społeczny w latach 30 -tych w Szwajcarii. Agrotechnika
według tej metody ma na celu uzyskiwanie optymalnych plonów,
o wysokiej jakości, bez zastosowania nawozów syntetycznych i
chemicznych środków ochrony roślin. Wszelkie substancje obce
muszą być z tego cyklu wyłączone, ponieważ zakłócają
oddziaływanie wpływu naturalnego środowiska i uniemożliwiają
wypełnianie zadań każdego z jego elementów. Cel ten jest
możliwy do osiągnięcia pod warunkiem otrzymania maksymalnej
żyzności gleby. W gospodarstwie należy stosować właściwe
następstwo roślin przy maksymalnie wydłużonym płodozmianie.
Powinno się uprawiać rośliny na zielony nawóz z uwzględnieniem
motylkowych w plonie głównym oraz jako wsiewkę. Należy w
pełni wykorzystać nawozy organiczne wytwarzane w
gospodarstwie w tym gnojówkę i gnojowicę oraz właściwie
uprawiać glebę ograniczając orkę na rzecz spulchnienia gleby


Metoda biodynamiczna
Autorem metody jest Rudolf Steiner ( 1861 - 1925 )
austryjacki filozof i przyrodnik . Rolnictwo biodynamiczne
najszerzej znane jest w krajach zachodniej, środkowej i
północnej Europy. Jego podstawowym założeniem jest
osiągnięcie harmonijnej współpracy między ziemią a
człowiekiem. W gospodarstwach biodynamicznych nie
stosuje się nawozów mineralnych i chemicznych środków
ochrony roślin. Zaleca się natomiast preparaty, które po
pewnym czasie doprowadzają glebę do takiej kondycji, że
nawozy stają się niepotrzebne. Podstawą nawożenia ziemi
jest kompleksowy obornik pochodzący z własnego
gospodarstwa. Za optymalną obsadę inwentarza żywego
uważa się 1 sztukę bydła na 1 ha ziemi. Do obornika przed
jego kompostowaniem dodaje się różnego rodzaju odpadki
organiczne i specjalne preparaty biodynamiczne, które
mogą również służyć do ochrony roślin. Sporządza się je
we własnym gospodarstwie. W rolnictwie biodynamicznym
obowiązuje odpowiedni uporządkowany płodozmian, ze
szczególnym uwzględnieniem roślin motylkowych, jako
głównego źródła azotu, a także określone międzyplony.
Gleba nie powinna nigdy pozostawać w czarnym ugorze.
Rolnictwo konwencjonalne
Rolnictwo ekologiczne
Sterowanie określonymi
uprawami
Sterowanie całym
gospodarstwem
Eksploatacja aż do degradacji
Programowa ochrona
programowa
Produkcja średniej jakości
biologicznej
Produkcja wysokiej jakości
biologicznej
Zła jakość przechowalnicza
Dobra jakość przechowalnicza
Maksymalizacja plonów
Plon optymalny
Znaczna chemizacja
Ograniczenie, lub zaniechanie
chemizacji
Skażenie środowiska
Ochrona gleby i wody
Download