Rolnictwo a środowisko naturalne ( . ppt)

advertisement
Rolnictwo a środowisko naturalne
mgr Renata Myczko
“Zestaw Edukacyjny dla młodych rolników z krajów
nowo przyjętych do UE”
YOUTH - Farm
Prehistoria
• Współdziałające grupy – łowcy i zbieracze
• Społeczeństwa pierwotne – osadnictwo
• Społeczeństwa zorganizowane – udomowienie
zwierząt i roślin, początek upraw, chowu i
hodowli
Rozwój techniki i rewolucja przemysłowa
• Rozwój wynalazków
• Tworzenie nowych maszyn rolniczych
Zielona rewolucja
Wprowadzenie nowych gatunków zależnych od:
• Nawozów
• Nawadniania i melioracji
• Środków ochrony roślin
• Zabiegów agrotechnicznych
Nowe praktyki wywołały wiele skutków dla środowiska
i spowodowały wzrost kosztów produkcji,
oraz wiele problemów społecznych i socjalnych.
Intensyfikacja rolnictwa
•
•
•
•
Ulepszanie gatunków
Ulepszanie maszyn
Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych
Pogarszanie stanu środowiska
Żywoty roślin na przykładzie
kukurydzy
Rolnictwo
Rolnictwowspółczesne
współczesne
Korzyści
Korzyścii izagrożenia
zagrożenia
Klasyfikacja rolnictwa współczesnego
I - Konwencjonalne
• Ekstensywne – tradycyjne
• Intensywne – uprzemysłowione
• Proekologiczne
II – Ekologiczne
• Zintegrowane – rolnictwo
organiczno – chemiczne
• Biologiczne i Organiczno-Biologiczne
(oparte na naturze )
• Biodynamiczne
(wykorzystanie oddziaływania planet )
Kierunki związane z ekologią
wywodzą się z reakcji na postępującą
degradację agroekosystemu
Cechy rolnictwa
konwencjonalnego
1. Energia kopalin
2. Sterowanie określonymi uprawami
3. Eksploatacja aż do degradacji
4. Produkcja średniej jakości biologicznej
5. Zła jakość przechowalnicza
6. Maksymalizacja plonów
7. Intensywność gospodarowania i obszar nieskoordynowany z
warunkami produkcji i środowiska
8. Zalecenia specjalizacji oparte głównie na kalkulacji ekonomicznej
9. Znaczna chemizacja – nawozy mineralne, biocydy, syntetyczne
regulatory wzrostu
10. Mechanizacja głównie w aspekcie ułatwienia sobie pracy
11. Skażenie środowiska
12. Jakość przypadkowa
• Intensyfikacja
Gospodarstwa
wielkoobszarowe
• Monokultury
• Irygacja
• Pestycydy
• Nawozy chemiczne
• Ciężki sprzęt rolniczy
• Odpady z produkcji rolniczej
• Organizmy modyfikowane genetycznie
• Zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza
Intensyfikacja
Intensyfikacja - rolnictwa, ma na celu
podniesienie wydajności, popycha rolników
zajmujących się uprawą do częstego
używania a nawet nadużywania środków
produkcji, takich, jak maszyny rolnicze,
nawadnianie, stosowanie chemikaliów
rolniczych itd.
Wady:
Nadużywanie środków produkcji
Zagęszczenie inwentarza
Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników
Szybka degradacja gleby: ugniatanie oraz
zniszczenie jej struktury, obniżanie żyzności, wzrost
zawartości soli i kwasów, zanieczyszczenie
chemikaliami, pestycydami oraz erozja.
Przeciążenie ekosystemów i uszczuplanie zasobów
naturalnych
Monokultury
Monokultura - system rolniczy polegający
na wieloletnim uprawianiu na tym samym
obszarze roślin jednego gatunku,
• roślin pokarmowych np. zbóż, trzciny
cukrowej,
monokultura
• roślin w uprawach specjalistycznych np.
uprawy szklarniowe
• roślin przemysłowych np. bawełny, tytoniu.
Wady:
Zmiana krajobrazu rolniczego
Szybka degradacja gleby
Rozprzestrzenianie się chorób i szkodników
Przeciążenie ekosystemów i uszczuplanie zasobów
naturalnych
bioróznorodnosc
Rolniczy krajobraz monokulturowy
Proekologiczna alternatywa dla monokultur to:
Systemy rotacji upraw - płodozmianu
Ta metoda była ogólnie wytyczną przeciwko monokulturom i uprawom z tylko
dwiema zmianami różnych roślin w ciągu roku. Wybór właściwego płodozmianu
dostarcza substancji odżywczych i drastycznie redukuje ataki pasożytów i chorób,
przełamując wznowienie aktywności tych organizmów pomiędzy uprawami.
Stosowanie nowoczesnych technik uprawy
• konieczność zastąpienia nakładów substancji
chemicznych w praktykach uprawy jak:
• wprowadzenie międzyplonów,
• szczególnie z roślinami motylkowymi
• techniki uprawy wewnątrz rzędów
Irygacja
Irygacja – statyczne lub mechaniczne systemy
dostarczania wody uprawom w sposób:
• naturalny: wodociągi rynnowe, systemy zalewowe
• mechaniczne: kropelkowe
• wysokociśnieniowe z zamgławianiem,
deszczowaniem
Wady:
Zmiana krajobrazu rolniczego
Szybka degradacja gleby aż do skorupienia
Obniżanie poziomu wód gruntowych
Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i
gruntowych
Rolniczy krajobraz z irygacją mechaniczną
Melioracja
Melioracja – trwałe polepszanie właściwości fizycznych
gleby, głównie przez regulację jej stosunków wodnych, tj.
osuszanie.
Wady:
Zmiana krajobrazu rolniczego
Szybka degradacja gleby prowadząca do erozji
Nieodwracalny zanik pierwotnych ekosystemów
Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych
Pestycydy
Pestycydy – stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie,
leśnictwie i sadownictwie, są to grupy związków
chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne)
i syntetycznego stosowanych do niszczenia
pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych
i roślin. Używane są również do zwalczania chorób
roślin, regulacji ich wzrostu i usuwania chwastów.
Wady:
Wysoka toksyczność i długi czas degradacji
Niszczenie organizmów pożytecznych
Akumulacja w środowisku, prowadząca do bioakumulacji w
tkankach roślin i zwierząt prowadząca do chorób i mutacji
Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie gleby i wód
Podział pestycydów w zależności od kierunku zastosowania
I. Zoocydy - środki do zwalczania szkodników zwierzęcych:
I.Insektycydy - środki owadobójcze,
II.Rodentycydy - środki gryzoniobójcze,
III.Moluskocydy - środki slimakobójcze,
IV.Nematocydy - środki nicieniobójcze,
V.Larwicydy - środki larwobójcze,
VI.Aficydy - środki mszycobójcze,
VII.Akarycydy - środki roztoczobójcze,
VIII.Owicydy - środki do niszczenia jaj owadów i roztoczy.
II. Fungicydy - środki grzybobójcze.
III. Herbicydy - środki chwastobójcze.
IV. Regulatory wzrostu - środki stymulujące
lub hamujące procesy życiowe roślin:
I.Defolianty - środki do odlistniania roślin,
II.Desykanty - środki do wysuszania roślin,
III.Defloranty - środki do usuwania nadmiernej ilości
kwiatów.
V. Atraktanty - środki zwabiające.
VI. Repelenty - środki odstraszające.
Los pestycydów w środowisku
Pestycydy, po tym jak zostaną użyte na rośliny, albo na glebę, przechodzą cykl przemian,
fizycznych, chemicznych i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają
przeniesione do tkanek roślinnych i zwierzęcych a nawet ludzkich.
Obecnie mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że cząsteczki wielu pestycydów a
szczególnie pestycydy chlorowe, pozostają w glebie i wodzie przez lata albo dziesięciolecia a
ich stężenie w bardzo małych ilościach w wodzie (trzecia milionowa), mogą być
zwielokrotnione biologicznie 105-107 razy w tkankach bezkręgowców, ryb, ptaków, i ssaków a
ostateczne stężenie osiąga milionowe ilości (ppm) u zwierząt.
Innym problemem wynikającym ze stosowania pestycydów na glebę, jest fakt, że bardzo często
blokują zmianę upraw na wiele lat i stwarzają problemy związane z toksycznymi
pozostałościami w produktach rolnych. Zatrucie gleby pestycydami zaszło tak daleko, że nawet,
jeśli ich stosowanie zostało zarzucone, znaleziono gleby, które zawierają powyżej 2 kilo DDT
na 0,1 ha, nawet wiele lat po jego ostatnim zastosowaniu.
Wpływ stosowania pestycydów
Niepożądane efekty po zastosowaniu pestycydów w rolnictwie są ważne z
powodu całego szeregu aspektów ekologicznych, na które wpływają, a często
znacznie bardziej niż początkowo zakładano.
• Wpływ stosowania pestycydów na ekosystemy biologiczne
• Obniżenie ilości dostępnego pokarmu
• Obniżenie ilości konkurentów
• Obniżenie ilości wrogów biologicznych
• Obniżenie bioróżnorodności
w bio-społecznościach
• Konsekwencje sukcesji gatunków
• Wpływ pestycydów na zdrowie
„Użycie pestycydu na ekosystem
wpływa jak niekontrolowany
pożar”
Najważniejsze efekty działania pestycydów na zdrowie to:
• upośledzenie centralnego układu nerwowego
• dermatozy, oparzenia i inne choroby skórne
• choroby żołądka i zatrucia
• osłabienie, zawroty głowy, paraliż stóp
• upośledzenie układu oddechowego
• zmiany operacyjne wątroby i nerek
• nagromadzenie się metabolitów toksyn
• działanie mutagenne i nowotworowe
• nowotwory (prostaty, żołądka, przełyku, płuc, ust, skóry, układu oddechowego i limfy -
białaczka)
• zahamowanie wielu działań biologicznych ciała
• współdziałanie z paleniem i napojami alkoholowymi
Nawozy chemiczne
Nawozy chemiczne – są to grupy związków
chemicznych, pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego stosowane do zwiększenia żyzności
gleby.
Są to zwykle sole pierwiastków niezbędnych dla
prawidłowego rozwoju roślin.
Wady:
Wady wynikają ze złego stosowania i
nadużywania gdy brak dokładnych analiz
zasobności gleby
Zasolenie i wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i
gruntowych
Ciężki sprzęt rolniczy
Szczególnie niekorzystne dla struktury gleby i jej
urodzajności jest stosowanie wielu, następujących po
sobie zabiegów uprawowych wykonywanych przy
użyciu różnego rodzaju maszyn uprawowych.
„Potężne uprawy to potężne maszyny„
Wady:
Zmiana, niszczenie struktury gleby poprzez ugniatanie,
Szybka degradacja gleby prowadząca do erozji wietrznej
Wzmaganie pyłów i wywiewanie warstwy próchniczej
Wysokie zużycie paliwa
Zanieczyszczenie powietrza spalinami
Podniesienie kosztów produkcji
Plantacja we Francji
Odpady z
produkcji rolniczej
Odpady z produkcji rolniczej – możemy
podzielić na naturalne i sztuczne
Największy problem to ich zagospodarowanie w
taki sposób aby nie szkodzić środowisku
GMO – Organizmy modyfikowane genetycznie
Modyfikacja genetyczna – jest to
laboratoryjna technika przenoszenia genów
pomiędzy różnymi gatunkami a nawet
królestwami (od bakterii do roślin i zwierząt)
Prowadząca do otrzymania organizmu o
nowych cechach, służy głównie poprawieniu
plonowania, syntezy określonych związków
(insulina, witaminy, białko), wytworzeniu
ochrony przeciw szkodnikom, odporności na
choroby itp.
Rośliny modyfikowane genetycznie
jako „pasożyty” i „najeźdźcy”
Aby jaśniej opisać i wyjaśnić pojęcie „pasożyt” należy wspomnieć, że termin ten jest
używany w praktykach rolniczych, i oznacza jakakolwiek roślinę, która w jakimkolwiek czasie
nie jest przydatna dla uprawy. Termin „najeźdźca” będzie używany na określenie rośliny
modyfikowanej genetycznie przeniesionej do innych ekosystemów, dając początek nowym
organizmom, które wcześniej nie istniały.
Mają również określone cechy takie jak:
• pozostają w ekosystemach przez długi okres czasu
• rozpoczynają okres kwitnienia
• rozprzestrzeniają pyłek kwiatowy przez wiatr lub owady
• produkują nasiona na wielką skalę i na duże obszary
• posiadają umiejętność odnowienia wzrostu ze starych roślin
• stare rośliny są kruche w okolicach gleby i przez to trudne do wykorzenienia
• mają specjalne mechanizmy, jak rozety, gęste ulistnienie i produkują substancje
toksyczne.
Konsekwencje stosowania roślin modyfikowanych
• Rozwój oporności u owadów co prowadzi do powstania opornych
populacji szkodników
• Powstawanie nowych alergenów i toksyn
• Zachwianie funkcji organizmów symbiotycznych
• Niebezpieczeństwo ucieczki genu do roślin spokrewnionych
• Rozwój oporności na antybiotyki
• Pojawienie się opornych chwastów
Rolnicze zagrożenia
dla zdrowia i środowiska
Skutki intensyfikacji
• Emisje szkodliwych gazów
• Powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów i kurzu
• Toksyczne wycieki pestycydów
• Zanieczyszczenia wody i gleby
• Niszczenie bioróżnorodności
• Wprowadzanie obcych gatunków
• Zmiana krajobrazów rolniczych
Emisje gazów do atmosfery
Głównymi źródłami w rolnictwie,
emisji gazów wywołujących efekt
cieplarniany są:
• emisje N2O z gleb,
spowodowany głównie przez
użyźnianie nawozami azotowymi
• emisje CH4 spowodowane
przez fermentację jelitową u
przeżuwaczy – 41% całkowitej
emisji CH4 w Unii są
spowodowane przez rolnictwo
• emisje CH4 i N2O z obróbki
nawozu naturalnego.
Niszczenie bioróżnorodności
Bioróżnorodność syn. różnorodność
biologiczna – ogólnie, różnorodność i
zmienność wśród roślin, zwierząt, grzybów i
mikroorganizmów, oraz wśród ich
ekosystemów.
Możemy wyróżnić 3 poziomy:
• różnorodność ekosystemu,
• różnorodność gatunków, i
• różnorodność genetyczna (w obrębie
gatunku).
Pojęcie utrzymywania bioróżnorodność stwierdza, że cywilizacja
powinna zachowywać możliwie największą liczbę istniejących
gatunków, tak aby póle genetyczne były możliwie najbardziej
zróżnicowane, dzięki czemu zostaną utrzymane pożyteczne lub
korzystne cechy, które będą dostępne w przyszłości.
Genetyczna rozmaitość dostarcza zasobów genetycznej odporności na
szkodnik i choroby.
W rolnictwie, bioróżnorodność jest systemem produkcyjnym opisanym
przez obecność wielu gatunków roślin i/lub zwierząt, jako
przeciwieństwo dla genetycznie wyspecjalizowanej monokultury.
W zgodzie z naturą
czyli rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne – (organiczne, biologiczne) - system gospodarowania, w
którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych,
pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych.
Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym:
gleba – roślina – zwierzę,
przy zachowaniu dużej samowystarczalności.
Traktowane jest bardziej jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, aniżeli system
produkcji. Cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cechy rolnictwa
ekologicznego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Sterowanie całym gospodarstwem
Programowa ochrona krajobrazu
Produkcja wysokiej jakości biologicznej
Dobra jakość przechowalnicza
Specjalizacja dopuszczalna w ramach zasady prawidłowego
funkcjonowania gospodarstwa
Obszar gospodarstwa i agrotechnika optymalna w stosunku do środowiska
8. Plon optymalny
9. Ograniczenie lub zaniechanie chemizacji
10. Mechanizacja dostosowana do warunków
glebowych , potrzeb roślin i zwierząt
11. Ochrona gleby i wody
12. Produkty najwyższej jakości
Metoda organiczno - biologiczna
Metodę organiczno - biologiczną zainicjował Hans Muller - działacz społeczny w latach
30-tych w Szwajcarii. Teoretyczne podstawy sformułował niemiecki lekarz i mikrobiolog
Hans Peter Rusch w latach 50-tych.
Agrotechnika według tej metody ma na celu uzyskiwanie optymalnych plonów, o wysokiej
jakości, bez zastosowania nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin.
Cel ten jest możliwy do osiągnięcia pod warunkiem otrzymania
maksymalnej żyzności gleby. W gospodarstwie należy stosować właściwe
następstwo roślin przy maksymalnie wydłużonym płodozmianie.
Powinno się uprawiać rośliny na zielony nawóz z uwzględnieniem
motylkowych w plonie głównym oraz jako wsiewkę. Należy w pełni
wykorzystać nawozy organiczne wytwarzane w gospodarstwie w tym
gnojówkę i gnojowicę oraz właściwie uprawiać glebę ograniczając orkę
na rzecz spulchnienia gleby.
W metodzie tej dopuszczalne jest stosowanie naturalnych minerałów.
Glebę przed erozją chroni się poprzez ściółkowanie. Szkodniki i choroby
zwalcza się stosując środki biologiczne, chwasty zwalcza się
mechanicznie.
Metoda biodynamiczna
Autorem metody jest Rudolf Steiner (1861 - 1925) austriacki filozof i przyrodnik.
Biodynamiczna koncepcja przyrody akcentuje ścisłą zależność Ziemia - Człowiek Kosmos oraz zapewnia obecność „sił„ w materii. Utrzymując także, że za
pośrednictwem określonych preparatów i działań człowiek może te siły
aktywizować w kierunku podwyższenia biologicznej jakości produktów rolniczych.
Poza ogólnymi zasadami ekologicznego
gospodarowania , jako podwyższania jakości gleby,
nie stosowania nawozów syntetycznych i chemicznych
środków ochrony roślin, metodę biodynamiczną
wyróżnia stosownie preparatów biodynamicznych;
krowieńca na glebę, krzemionki na rośliny oraz sześciu
preparatów do dynamizowania kompostów.
Drugim wyróżnikiem jest przekonanie o wpływie
rytmów księżyca na wzrost i rozwój roślin.
... Na szczęście wciąż jesteśmy krajem dziewiczym pod względem
„ulepszania” żywności. – Polskie płody rolne mają lepszą wartość
biologiczną niż produkty intensywnego rolnictwa zachodniego dzięki
temu, że u nas zużywa się trzy razy mniej nawozów mineralnych i
dziesięć razy mniej środków ochrony roślin – informuje dr Urszula
Sołtysiak z SGGW. Jakkolwiek w ciągu ostatnich 10 lat zużycie
nawozów mineralnych w Polsce wzrosło o niemal 15 proc., wciąż
jest o wiele mniejsze niż w UE, nie mówiąc już o Japonii (niemal
dwukrotnie większe niż w UE). Wiele ubogich obszarów w Polsce
nigdy nie nawożono, a rosnących na nich upraw nie opryskiwano.
Mieliśmy więc szczęście w nieszczęściu, polskie rolnictwo miało
bowiem do niedawna charakter ekstensywny, a produkty małych
gospodarstw rodzinnych są ekologiczne w najlepszym znaczeniu
tego słowa...
Polityka dla Rolnika
czyli programy UE dla rolnictwa
Unijne rozporządzenia w sprawie programów ochrony
środowiska rolniczego
Programy rolno-środowiskowe
Rolnicy zobowiązują się przynajmniej przez pięć lat, stosować praktyki przyjazne dla
środowiska, które zstąpią tradycyjne praktyki rolnicze, biorąc pod uwagę dodatkowo utratę
dochodów, która wynika ze zmiany praktyk rolniczych.
Przykłady zobowiązań pokrywanych przez reżimy krajowe/regionalne związane ze
przeistoczeniem rolno-środowiskowym są następujące:
 Wprowadzenie upraw przyjaznych dla środowiska
 Gospodarowanie pastwiskami w systemie niskiego obciążenia
 Pełne gospodarowanie uprawami rolniczymi i organicznym rolnictwem
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_el.htm)
 Zachowanie wartości krajobrazów i cech historycznych, jak drzewa, rowy, ogrodzenia itp.
 Podtrzymywanie wysokich wartości siedlisk i towarzyszącej im bioróżnorodność
Co to są programy rolnośrodowiskowe?
Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią
kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc we wdrażaniu
europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, której wprowadzenie wymuszają na państwach
Wspólnoty Dyrektywa Siedliskowa (92/43/WE) i Dyrektywa Ptasia (79/409/WE) Unii
Europejskiej.
Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?
Składa się z czterech podprogramów:
I - ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich
II - ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu
III - rolnictwo ekologiczne
IV - ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie
Gdzie będzie realizowany podprogram?
I - na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych /obszary przyrodniczo wrażliwe/.
Na wyznaczonym terenie zachowanie bioróżnorodności zależeć będzie od kontynuacji
tradycyjnych form użytkowania rolniczego. W skład tych obszarów wejdą: obszary
chronione wraz z otulinami. Wstępnie oblicza się, że tereny te obejmą ok. 10%
powierzchni kraju.
II - na terenie całego kraju, z wydzieleniem regionów w każdym z obszarów
problemowych. W ramach podprogramu przewiduje się działania zachowujące i
przywracające walory przyrodnicze, ochronę genetyczną roślin uprawnych i ras zwierząt
gospodarskich, kształtowanie struktury krajobrazu, przeciwdziałanie erozji i obniżaniu
retencji wodnej etc.
III - na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych
IV - na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych
Jakie są zalecenia minimum rolnośrodowiskowego?
• właściwe stosowanie nawozów organicznych i
mineralnych
• bezpieczne dla środowiska przechowywanie odchodów
zwierząt gospodarskich
• przestrzeganie zakazów obowiązujących podczas
stosowania środków ochrony roślin
• zakaz wypalania traw
• zakaz emisji ścieków bytowych i płynnych nawozów
organicznych do zbiorników otwartych i wód płynących
• utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie
Kto może uczestniczyć w programie?
• rolnicy (osoby fizyczne i prawne, np. spółdzielnie lub zrzeszenia prywatnych
właścicieli gruntów rolnych
• wieloletni dzierżawcy gruntów rolnych (właściciel musi wyrazić zgodę na piśmie)
• gospodarstwa posiadające co najmniej 3 ha (w przypadku gospodarstw
ekologicznych 1 ha)
• rolnicy utrzymujący się wyłącznie z pracy na roli, jak i rolnicy czerpiący dodatkowe
dochody z innego stosunku pracy
• możliwe jest także składanie wniosków grupowych ze względu na duże
rozdrobnienie gospodarstw rolnych (minimum 5 rolników)
Za jakie działania można uzyskać dopłatę i w jaki sposób
obliczane są płatności?
• uczestnicy programów uzyskują dopłatę przeliczaną na powierzchnię hektarów użytków rolnych
lub na metry gdy dopłata dotyczy struktur liniowych np. zadrzewień
• płatności mogą uwzględniać utracony dochód netto w wyniku przestawienia gospodarki
na ekstensywne metody produkcji rolniczej
• dopłaty obowiązują także za dodatkowo poniesione koszty nie wynikające z normalnej produkcji
rolniczej
• za przywrócenie rolnictwa na gruntach odłogowanych ze względów ekonomicznych
• za przywracanie zanikających tradycyjnych praktyk rolniczych
• nie stosuje się podwójnego finansowania za te same czynności w odniesieniu do tej samej
powierzchni
• uwzględniane przy tytułach płatności mają być te działania, które wykraczają poza podstawowe
dobre praktyki rolnicze
Program Działania 2000 – Zasada zgodności
Zasady zgodnie, z którymi rolnicy muszą dostosowywać się do wymogów ochrony
środowiska, jako warunek wstępny uzyskania dofinansowania, zostały włączone w reformę
pod nazwą Planu Działań 2000. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z roku 2003 postawiła
zwiększyć nacisk na wzajemne dostosowanie, które stało się obowiązkowe.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej oraz Planu Działań 2000 wymagały, aby państwa
członkowskie koniecznie zastosowały programy środowiskowe, biorąc pod uwagę stan
użytkowanego terenu, lub względną produkcję. Państwa członkowskie miały do wyboru trzy
możliwości aby spełnić te wymagania:
• dotacja do przekształcenia na zasadach rolno-środowiskowych,
• określenie powszechnie obowiązujących wymagań środowiskowych (opartych na
ustawodawstwie dotyczącym środowiska), oraz
• określenie specjalnych prototypów środowiskowych.
Rolnictwo i bioróżnorodność
W Planie Działań na rzecz bioróżnorodności, Komisja zasugerowała wprowadzenie nowego
wspólnego programu dla podtrzymania i gromadzenia zasobów genetycznych w rolnictwie.
Ten nowy wspólny program przypada na okres między 2004-2006 rokiem, i został
ustanowiony przez Radę 24 kwietnia 2004 (Zasada Nr 870/2004(ΕΚ).
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/#genres).
Priorytety tego Planu są następujące:
• Wspieranie i poparcie przyjaznych dla środowiska praktyk i systemów, które
bezpośrednio, albo pośrednio uwzględniają bioróżnorodność
• Poparcie zrównoważonej działalności rolniczej o bogatej bioróżnorodności
• Przebudowa i poparcie infrastruktury
• Wspieranie działań mających na celu dla podtrzymywanie zagrożonych lokalnych
gatunków roślin albo zwierząt.
Zasoby genetyczne i rolnictwo
Program ten działa na rzecz różnorodności genetycznej i wymiany informacji, obejmując ścisłą
koordynację między państwami członkowskimi Unii, dla utrzymania różnorodności ekologicznej
zasobów genetycznych w rolnictwie. Wymaga również koordynacji na poziomie zobowiązań
międzynarodowych, pod względem zasobów genetycznych.
Celem tego nowego programu jest:
• sprzyjać działalności zmierzającej do podtrzymywania zasobów genetycznych “in situ” (w
miejscu), które będą stanowić sposób promowania i podtrzyma materiał genetycznego gatunków
i rodzajów, jak również charakterystykę i sposób wykorzystania tych gatunków i rodzajów w
rolnictwie. Te działalności będą mieć miejsce pomiędzy państwami, mając na uwadze, tam, gdzie
to konieczne, bio-geograficzne cechy regionu.
• promować wymianę informacji, w ścisłej koordynacji między państwami członkowskimi i
Komisją, jak również ochronę i podtrzymywanie użytkowania zasobów genetycznych w
rolnictwie, zgodnie z zaleceniami i potrzebami Wspólnej Polityki Rolnej
• ułatwić koordynację na polu zasobów genetycznych w rolnictwie,
Rolnictwo a organizmy modyfikowane genetycznie
Zgodnie z ustawami dotyczącymi zasad nadzoru produktów transgenicznych, jest ważne,
aby:
• istniała ocena „efektów niebezpiecznych” dla środowiska i zdrowia ludzi, w związku z
uprawą i dostępnością na rynku organizmów transgenicznych,
• obowiązkowo nadzorować okres „po sprzedaży”, który obejmuje konsekwencje długo
terminowe powiązane z interakcją pomiędzy organizmami transgenicznymi a środowiskiem,
• wprowadzić obowiązkowe kampanie informacyjne dla ludności, dla której zostały
przeznaczone te organizmy i produkty,
• wprowadzić wymóg w stosunku do wszystkich państw członkowskich, oznaczania i
odnalezienia produktów na wszystkich etapach przetwarzania i handlu,
• przestrzegać okresu potęgi pierwszych przydziałów pod względem emisji organizmów
transgenicznych do środowiska przez maksimum 10 lat,
• prowadzić obowiązkową dyskusję z zespołami naukowców,
• wprowadzić obowiązek wymagania opinii Parlamentu Europejskiego dotyczącej decyzji
zezwolenia na emisję organizmów modyfikowanych.
Rolnictwo i zmiany klimatu
Rolnictwo jest odpowiedzialne, w obrębie Unii Europejskiej, za około 10% emisji gazowych, które
powodują “efekt cieplarniany”. Europejski Program do spraw Zapobiegania Zmianom Klimatu
(ECCP), obowiązujący od marca 2000, o redukowaniu emisji gazów odpowiedzialnych za powstanie
efektu cieplarnianego do 8% do 2012.
Głównymi źródłami w rolnictwie, emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany są:
• emisje N2O z gleb, spowodowany głównie przez użyźnianie nawozami azotowymi
• emisje CH4 spowodowane przez fermentację jelitową u przeżuwaczy – 41% całkowitej emisji CH4
w Unii są spowodowane przez rolnictwo
• emisje CH4 i N2O z obróbki nawozu naturalnego.
Wprowadzenie technicznych sposobów na ograniczanie emisji gazów efektu cieplarnianego
obejmuje:
• Zachętę w stronę wydajniejszej aplikacji nawozów, tak że ich ogólne zastosowanie zostanie
zredukowane, procedura która już zaczęła się tworzyć w strukturze istniejącego ustawodawstwa o
wytycznych dotyczących związków azotowych w nawozach azotowych, nawożenie i poprawa w
systemach reakcji beztlenowych (np. dla produkcji biogazu), w celu obróbki produktów bio-rozkładu
produktów wtórnych i odpadów.
• Nowy nacisk na produkcję biomasy, w konserwatywnych systemach orki i w rolnictwie
organicznym.
Rolnictwo i ochrona gleby
Wspólne Polityki Rolne wzmacniają wzory na dobre praktyki rolnicze i środowiskowe, w
odniesieniu do zabezpieczenia gleby przed erozją i podtrzymywanie materii organicznej i
struktury gleby.
Komisji Europejska przygotowała Ogłoszenie zatytułowane "Ku tematycznej strategii do
ochrony gleby”, które jest podstawą działania Unii Europejskiej w celu powstrzymania
niszczenia gleby.
Programy rolno-środowiskowe stwarzają okazję do wspierania wzbogacania gleby w
materię organiczną, powstrzymywania erozji, zanieczyszczenia i kompresji (ugniatania). Te
programy obejmują wsparcie dla rolnictwa organicznego, konserwatywnej orki,
zabezpieczania i ochrony tarasów górskich, bardziej bezpiecznego stosowania pestycydów,
zintegrowanego zarządzania uprawami, zarządzania pastwiskami w sposób niskionakładowy,
redukowanie pogłowia zwierząt i stosowanie certyfikowanych nawozów.
Szczegółowe informacje dotyczące strategii Unii Europejskiej dla ochrony gleby są
dostępne na stronach internetowych “Utworzenie polityki ds. gleby”
Rolnictwo i pestycydy
Do redukcji niekorzystnych skutków działających na środowisko, wynikających ze stosowania
pestycydów, Unia Europejska wyznaczyła jako cele zapewnienie ich właściwego użytkowania i
informowanie ludzi odnośnie sposobów ich użytkowania oraz efektów, które mogą być
spowodowane przez ich pozostałości.
Przepisy Unijne zostały zebrane i wydane w związku z dostępnością produktów ochrony roślin
i określają limity dla pozostałości tych środków w żywności. Szczegółowe informacje dotyczące
strategii Unii Europejskiej w sprawie pestycydów są dostępne na stronach internetowych
"Ochrona roślin”.
Ponadto, przepisy Unii regulują ochronę jakości wody, niejako w odniesieniu do pestycydów.
Zasady regulujące jakość wody, zakładają na wstępie kompletne podstawy do oceny,
monitorowania i ochrony wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozporządzenie narzuca stosowanie programów do zmniejszenia emisji, odpadów i strat
niebezpiecznych substancji w celu chronienia wód powierzchniowych. Do roku 2001, 33
wstępne substancje zostały ujęte w katalogu, i 13 spośród nich były związkami używanymi w
produktach ochrony roślin.
Rolnictwo i zanieczyszczenia azotanami
Ustawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie zanieczyszczenia azotanami ma na celu
zredukowanie zanieczyszczenia wód związkami azotowymi rolniczego pochodzenia oraz
powstrzymywanie dalszego zanieczyszczenia.
Zarządzanie Unii w sprawie zanieczyszczenia azotanami wydane zostało w 1991 roku, i
zawiera, co następuje:
• obserwację jakości wody w powiązaniu z działalnością rolniczą,
• definicję terenów wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami,
• definicję (opcjonalną) kodeksu dobrych praktyk rolniczych i (obligatoryjne) zasady do
stosowania na terenach wrażliwych na zanieczyszczenia powodowane przez azotany.
Na tych obszarach Rozporządzenie określa najwyższy limit zawartości azotanów w
naturalnym nawozie zwierzęcym, dozwolony i zaadoptowany na 170 kg azotu/ha/rok.
Rolnictwo i woda
Wspólna Polityka Rolna opiera się na inwestycjach służących ulepszeniu infrastruktury
irygacyjnej oraz dawaniu rolnikom szansy na zmianę techniki nawadniania na lepszą. To
również zabezpiecza jakość wód, niejako w odniesieniu do pestycydów i zanieczyszczeń
azotanami.
Komisji Europejska przygotowała Ogłoszenie zatytułowane „Polityki cenowe – Polityki
dla wzmacniania utrzymania zasobów wodnych", które zawiera podstawowe zasady
polityki dla sektora gospodarki wodnej, mające na celu promowanie (zrównoważonego)
nienaruszającego równowagi ekologicznej, użytkowania zasobów wody.
W ramach programu rozwoju rolnictwa mamy inwestycje zmierzające do zachęcania
rolników do zmiany techniki nawadniania na bardziej nowoczesne (np. stosowanie metody
irygacji kropelkowej), która nie wymaga dużych nakładów wody, a całość dostarczonej
wody jest pochłaniana przez rośliny. Ponadto programy rolno-środowiskowe pokrywają
koszty adaptacji zmierzających do obniżenia ilości wody irygacyjnej i adaptacje w kierunku
poprawy metod irygacji.
Unia Europejska ustaliła również zasady ochrony jakości wody w stosunku do
pestycydów oraz zanieczyszczeń azotanami.
NATURA 2000
spójny system obszarów chronionych na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej, określany
mianem europejskiej sieci ekologicznej, która zapewni warunki do zachowania pełnego
dziedzictwa przyrodniczego krajów Unii Europejskiej.
W skład sieci mają wejść:
1. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), zidentyfikowane na podstawie dyrektywy
Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Special Protection Areas, SPAs)
2. Specjalne obszary ochronne (SOO), wyselekcjonowane na podstawie dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Special
Areas of Conservation, SACs).
Utworzenie sieci obszarów chronionych ma sprzyjać zachowaniu miejsc
występowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz odbudowy
liczebności populacji do poziomu gwarantującego ich trwałość. Zostanie to
osiągnięte przez zachowanie siedlisk przyrodniczych (biotopów) oraz siedlisk
gatunków ptaków, które chronione są na podstawie Dyrektywy Ptasiej.
Do ważnych zadań Dyrektywy Siedliskowej należy także przywracanie utraconych
walorów siedliskom, które pełniły lub powinny pełnić rolę ważnego ogniwa w
strukturze sieci
Kodeks Żywnościowy (ang. Codex Alimentarius)
stanowi zbiór norm i standardów dotyczących żywności, jest szeregiem zarówno ogólnych jak
i szczegółowych standardów zapewniania bezpieczeństwa żywności. Jego celem jest ochrona
zdrowia konsumenta oraz gwarancja stosowania uczciwej praktyki w branży żywnościowej.
Żywność wprowadzana na rynek lokalny, czy też wysyłana na eksport musi być bezpieczna
i dobrej jakości. Codex Alimentarius został utworzony w 1960 roku wspólnie przez dwie
agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych: Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(Food and Agriculture Organization - FAO) i Światową Organizację Zdrowia (World Health
Organisation - WHO). Jego celem było wprowadzenie oraz propagowanie definicji oraz
wymagań dla żywności ułatwiających harmonizację międzynarodowego obrotu żywnością.
W pracach nad Kodeksem Żywnościowym bierze udział 166 państw, które skupiają większość
ludności świata. Ustalenia międzynarodowe są następnie wprowadzane w życie również na
szczeblu krajowym i regionalnym.
Rolnictwo w przyszłości
Przemysł rolniczy
czy
Rolnictwo tradycyjne
Wybór należy do Państwa
Bardzo dziękuję za uwagę
mgr Renata Myczko
Zakład Informacji Naukowo
-Technicznej i Promocji
IBMER o/Poznań
tel. (61) 820 33 31
e-mail: [email protected]
Download