Wady i zalety stosowania *rodków ochrony ro*lin i nawozów

advertisement
WADY I ZALETY STOSOWANIA ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW
SZTUCZNYCH W ROLNICTWIE.
WIKTORIA MALINOWSKA KL. II E
WSPÓŁCZESNE ROLNICTWO – ROLNICTWO
PRZEMYSŁOWE
Współczesne rolnictwo to rolnictwo przemysłowe nastawione na
maksymalną wydajność i maksymalny zysk.
Najważniejsze zasady rolnictwa przemysłowego to:
 1. Monokultura, czyli uprawa jednego gatunku rośliny na
dużym obszarze, co pozwala na mechanizację siewu,
pielęgnacji i zbiorów.
 2. Wprowadzanie wysokoplennych odmian, czyli odmian
dających wysoki plon, ale często mało odpornych.
 3. Chemizacja rolnictwa, czyli stosowanie dużych ilości
nawozów sztucznych w celu podniesienia wydajności
oraz środków ochrony roślin (tzw. pestycydów) w celu
ochrony mało odpornych roślin przed szkodnikami.
 4. Przemysłowy chów zwierząt, czyli hodowla stad
liczących kilka, a nawet kilkanaście tysięcy sztuk
zwierząt wysoko wydajnych odmian.
CHEMIZACJA ROLNICTWA
Jednym z elementów rolnictwa przemysłowego jest
chemizacja czyli stosowanie nawozów sztucznych i
środków ochrony roślin.
NAWOZY SZTUCZNE
Nawozy sztuczne to produkty przemysłowe
otrzymywane przez przeróbkę surowców
mineralnych, stosowane jako środki wzbogacające
glebę w składniki niezbędne dla rozwoju roślin.
Nawozy sztuczne mogą być jednoskładnikowe
lub wieloskładnikowe (biorąc pod uwagę jako
składniki: azot, fosfor, wapń i potas). Wynika stąd
podstawowy podział nawozów sztucznych na: nawozy
azotowe, nawozy fosforowe, nawozy
potasowe i nawozy wapniowe.
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Środki ochrony roślin – substancje lub ich
mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone
do ochrony roślin uprawnych przed organizmami
szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin,
regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów
biologicznych w roślinach uprawnych.
ZALETY STOSOWANIA NAWOZÓW SZTUCZNYCH
I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Nawozy sztuczne to substancje chemiczne
wykorzystywane do wzbogacania gleby w
makroelementy, takie jak azot, fosfor, potas,
wapń, magnez i siarkę, a także mikroelementy
takie jak bor, chlor, miedź, żelazo, mangan,
molibden, cynk, czy nikiel, które są niezbędne do
życia roślin. Intensywna uprawa roślin
jednorocznych tego samego gatunku prowadzi do
wyjaławiania gleby i musi być ona wzbogacana w
pierwiastki wymienione wyżej za pomocą
nawozów. Nawozy sztuczne pozwalają też na
dopasowanie pH gleby do wartości optymalnej dla
uprawy danego gatunku roślin.
Środki ochrony roślin czyli pestycydy
umożliwiają zwiększenie produkcji żywności
przez niszczenie chwastów i szkodników
atakujących rośliny uprawne i płody rolne, w
następstwie czego zwiększa się wydajność z
hektara, a także ograniczają straty w czasie
transportu i przechowywania żywności.
WADY STOSOWANIA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Nadmierne wprowadzenie do gleby nawozów
mineralnych powoduje:
 Naruszenie równowagi jonowej wzmagające ubytek
składników.
 Zanik zdolności przyswajania przez rośliny innych
niezbędnych do życia składników odżywczych, np.
miedzi w wyniku nadmiaru azotu, fosforu, potasu.
 Degradację struktury gleby.
 Zatrucie środowiska substancjami toksycznymi,
np. metalami.
Badania wykazały szkodliwy wpływ pestycydów na
większość organizmów żywych, w tym także ludzi.
Stosowanie pestycydów w bardzo dużym stopniu
przyczyniło się do zanieczyszczenia środowiska.
Zanieczyszczenia gleb i gruntów mogą zmieniać
właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne
gleby obniżając jej urodzajność, a więc powodują
zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości,
zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory
ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także
mogą powodować korozję fundamentów budynków i
konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.
Analizując wszystkie wady i zalety stosowania
nawozów oraz środków ochrony roślin należy
wyciągnąć wnioski.
Współczesny człowiek powinien ograniczyć
stosowanie powyższych środków.
Maksymalizacja zysków, wysokość plonów nie
powinny być priorytetem.
Zdrowie, jakość życia, przyszłe pokolenia to aspekty
na których powinniśmy się koncentrować swoją
uwagę.
Bibliografia:
Dobrzeński B., Zawadzki S., praca zbiorowa
„Gleboznawstwo” Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne, Warszawa (1995)
Kalinowska A. „Ekologia – wybór przyszłości”
Biziuk M., praca zbiorowa „Pestycydy – występowanie,
oznaczanie i unieszkodliwianie”, WNT Warszawa
(2001)
http://portalwiedzy.onet.pl/39812,,,,nawozy_sztuczn
e,haslo.html
Download