chemia-w-gospodarstwie

advertisement
Bezpiecznie na wsi to
podstawa
Temat:
„Środki chemiczne to nie zabawa”
Chemia w gospodarstwie
Chemia w gospodarstwie
Do substancji chemicznych mogących stanowić zagrożenie
dla zdrowia dzieci należy zaliczyć:

Nawozy mineralne

Środki ochrony roślin,

Środki piorące i czyszczące używane w
gospodarstwie domowym

Rozpuszczalniki ( w tym farby, lakiery)

Paliwa płynne (olej napędowy, benzyna)
Nawozy sztuczne i inne
chemiczne środki ochrony roślin
Bezpieczna praca przy środkach ochrony roślin zależy od
wielu czynników np. właściwego przechowywania
chemikaliów.
Środki chemiczne powinny być przechowywane w
pomieszczeniach jedynie przeznaczonych do tego celu.
Pamiętaj!
Drzwi magazynu oraz drzwi pomieszczeń wewnątrz magazynu
należy zamyka się przy każdym wejściu i wyjściu.
Pamiętaj!
W magazynie środków ochrony roślin niedopuszczalne jest
palenie tytoniu, picie oraz spożywanie posiłków.
W magazynie środków ochrony roślin nie wolno
przechowywać: 1. artykułów żywnościowych i leków,
2. materiałów łatwo palnych.
Nawozy sztuczne i inne chemiczne
środki ochrony roślin
Środki chemiczne używane w gospodarstwach rolnych
są substancjami o dużej toksyczności, szkodliwym
oddziaływaniu na zdrowie i życie człowieka!
Chemia stosowana w
gospodarstwie rolnym to
między innymi środki
ochrony roślin, nawozy,
farby, lakiery, które muszą
być odpowiednio
przechowywane.
Dzieciom nie wolno
pracować z wymienionymi
środkami lub przebywać w
ich pobliżu ponieważ grozi
to zatruciem, poparzeniem
chemicznym a nawet
wybuchem.
Zagrożenia :
- zatrucia
- uszkodzenia skóry /oparzenia, owrzodzenia, rany/
Zagrożenie zdrowia dzieci substancjami chemicznymi jest
wynikiem ich toksycznego działania. Organizm dziecka ze
względu na niedostateczne wykształcenie wszystkich
układów, jest bardziej wrażliwy na uszkodzenie toksyczne
niż osoba dorosła.
Skutki zatruć mogą być:
- miejscowe (np. miejscowe oparzenie substancją żrącą)
- uogólnione - systemowe (np. blokada przewodnictwa
nerwowo-mięśniowego)
- łagodne (nudności, wymioty)
- ostre - poważne (zaburzenia oddychania, zaburzenia
rytmu serca)
Pamiętaj!
W przypadku zatrucia stosowanym środkiem ochrony roślin
należy udając się do lekarza zabrać ze sobą etykietę –
instrukcję jego stosowania.
Co oznaczają symbole i znaki umieszczane
na środkach ochrony roślin?
MIĘDZYNARODOWE SYMBOLE I OBJAŚNIENIA DLA ŚRODKÓW
OCHRONY ROSLIN
MIĘDZYNARODOWE UMOWNE ZNAKI
OSTRZEGAWCZE (piktogramy)



Substancje chemiczne
używane w gospodarstwie
domowym oraz środki
używane do niszczenia
szkodników mogą być
niebezpieczne,
Naucz się rozpoznawać
znaki informujące
( piktogramy ), jak należy
stosować i przechowywać
środki ochrony roślin,
nawozy, produkty chemii
gospodarczej,
Nie pracuj i nie przebywaj
w pobliżu środków
trujących i szkodliwych.
TERAZ WIEM,
JAK
BEZPIECZNIE
POMAGAĆ
RODZICOM! 
Dziękuję za uwagę
Pomagaj bezpiecznie !
Najcenniejszym Twoim skarbem jest
ZDROWIE
Download