Czynniki klimatyczne środowiska i ich wpływ na produkcję roślinną

advertisement
Czynniki klimatyczne środowiska i ich wpływ na produkcję roślinną
1. Podaj przykłady zmian zachodzących w roślinie przy niedostatku światła i wody.
2. Znaczenie fotosyntezy.
3. Czym mierzymy i w jakich jednostkach:
- temperaturę
- wilgotność powietrza
- ciśnienie atmosferyczne
- kierunek i prędkość wiatru
- opady atmosferyczne
4. Wyjaśnij różnicę między pogodą a klimatem.
5. Skład powietrza atmosferycznego
6. Wyjaśnij pojęcia: niż i wyż baryczny, front atmosferyczny, izobary, izotermy, izohiety
7. Wyjaśnij dlaczego latem w południe w warstwie przygruntowej powietrza jest mniej dwutlenku
węgla niż nocą?
8. Wyjaśnij i uzasadnij, który z opadów jest lepiej przez glebę wchłaniany: ulewny deszcz czy
mżawka?
9. Jaką rolę odgrywają wiosną uprawki wykonywane przed siewem?
10. Wymień sposoby zapobiegania ujemnym skutkom złej pogody.
Gleba jako siedlisko roślin
1. Co nazywamy glebą?
2. Jakie procesy tworzyły gleby
3. W jaki sposób możemy zwiększyć żyzność gleby?
4. Skład granulometryczny gleby?
5. Woda glebowa, rodzaje i dostępność dla roślin.
6. Co nazywamy odczynem gleby?
7.Właściwości gleby:
-pojemność wodna
-przepuszczalność
-przewiewność
-właściwości sorpcyjne
8. Mikro i makroelementy
9. Jakie gleby nazywamy strukturalnymi?
10. Podział gleb ze względu na kwasowość?
11. Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy zaliczaniu gleb do poszczególnych klas bonitacyjnych?
Zasady uprawy roli
1. Jakie zadania ma do spełnienia uprawa roli?
2. Co to jest sprawność gleby?
3. Wymień rodzaje orek i podaj jakie zadania ma każda z nich do spełnienia.
4. Dlaczego nie powinno się stosować orek na wiosnę?
5. Na czym polegają różnice w pracy włóki, brony, kultywatora i wału ugniatającego?
6. Z jakich zabiegów uprawowych składa się zespół uprawek pożniwnych i jakie ma on zadania do
spełnienia?
7. Omów zespół uprawek przedzimowych.
8. Narzędzia aktywne stosowane w uprawie roli ?
Zasady nawożenia i nawozy
1 Wymień pierwiastki wchodzące w skład węglowodanów, białek i tłuszczy.
2 Wymień nawozy organiczne
3 Jak należy przechowywać obornik?
4. Jakie składniki pokarmowe wnosimy w oborniku, a jakie w pojedynczych nawozach mineralnych?
5 Dlaczego należy stosować nawozy mineralne?
6. Wymień nawozy azotowe
7. Wymień nawozy fosforowe
8. Wymień nawozy potasowe
9 Co to są nawozy wieloskładnikowe?
10. W jakich terminach stosuje się nawozy (mineralne, organiczne) i pod jakie rośliny
11. ZADANIA Przeliczanie czystego składnika na masę nawozową
Download