Rolnictwo ekologiczne a ochrona środowiska - Kujawsko

advertisement
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
ZARZECZEWO 19.05.2011 r.
SYSTEMY PRODUKCJI ROLNICZEJ
• Rolnictwo
konwencjonalne,
• Rolnictwo integrowane,
• Rolnictwo ekologiczne,
Rolnictwo konwencjonalne
• określane jako klasyczne, intensywne, technologiczne, itp. –
jest to system produkcji ukierunkowany na zysk, osiągany
dzięki dużej wydajności w specjalistycznych gospodarstwach
wykorzystujących postęp technologiczny, oparty na dużym
zużyciu przemysłowych środków produkcji.
Rolnictwo ekologiczne
• to sposób gospodarowania zwany także biologicznym,
organicznym lub alternatywnym, określane potocznie jako
rolnictwo „bez chemii”, a stosowane metody produkcji są
przyjazne środowisku przy zrównoważonej produkcji roślinnej i
zwierzęcej w obrębie gospodarstwa.
System gospodarowania oparty jest o środki produkcji
pochodzenia naturalnego tj. biologicznego i mineralnego
nieprzetworzonych
technologicznie.
• Rolnictwo ekologiczne jest to systemem
gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze
mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków
naturalnych zapewnia trwałą żyzność gleby i
zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną
produktów.
• Rolnictwo ekologiczne to system zrównoważony
ekologicznie i ekonomicznie, w dużym stopniu
niezależny od nakładów zewnętrznych, nie obciążający
środowiska, który umożliwia rozwój wsi i rolnictwa jako
bezcennych, ponadczasowych wartości samych w sobie.
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Ochrona środowiska produkcji rolniczej
- gleby,
- wody,
- powietrza,
- krajobrazu,
(dążenie do biologicznej
samoregulacji w obrębie
gospodarstwa rozumianego
jako system ekologiczny)
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
• wysoka wartość biologiczna płodów rolnych („pierwotna”),
nawiązująca do właściwości produktów powstających
naturalnie w przyrodzie, bez ingerencji człowieka;
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
• poprawa żyzności gleby, uważana za podstawę
zdolności produkcyjnych;
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
• dążenie do zamknięcia obiegu materii, poprzez
zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w
gospodarstwie (samowystarczalność paszowonawozowa);
ZASADY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
• różnorodność biologiczna (gatunkowa), sprzyjająca
przywracaniu równowagi w środowisku produkcji.
Przez równowagę przyrodniczą - rozumie się stan, w
którym na określonym obszarze istnieje równowaga we
wzajemnym oddziaływaniu:
- człowieka,
- składników przyrody żywej i
- układu warunków siedliskowych tworzonych przez
składniki przyrody nieożywionej /Ustawa Prawo ochrony
środowiska/
• Generalną zasadą rolnictwa ekologicznego jest
szacunek dla wszelkich form życia: od najmniejszych
mikroorganizmów żyjących w glebie, po najpotężniejsze
drzewa, nie zapominając o człowieku!
• Każdy element w łańcuchu ekologicznej produkcji
żywności jest nastawiony na zachowanie, a jeśli to
możliwe, na zwiększanie różnorodności roślin i zwierząt.
• Utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności
biologicznej jest często rezultatem dobrych
ekologicznych praktyk rolniczych, jak również działań
przewidzianych we Wspólnotowym Rozporządzeniu w
sprawie rolnictwa ekologicznego.
• Kluczową sprawą w rolnictwie ekologicznym jest zakaz
stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Sprzyja
to utrzymaniu rodzimych gatunków roślin i ras zwierząt.
Bioróżnorodność to rozmaitość form wśród organizmów a
także cała zmienność na poziomie chromosomalnym,
gatunkowym, ekosystematycznym. Definicja przyjęta przez
Konwencję o biologicznej różnorodności brzmi natomiast
następująco:
• Bioróżnorodność- jest to zróżnicowanie organizmów
żywych, które występują na Ziemi oraz bliższych
biogeograficznych jednostek.
• Oficjalna definicja bioróżnorodności określa ją jako
różnorodność gatunkową wszystkich żywych organizmów,
które występują na Ziemi, we wszystkich ekosystemach:
morskich, lądowych, wodnych oraz w zespołach
ekologicznych, do których organizmy żywe należą.
Zasadniczymi elementami systemu rolnictwa
ekologicznego są:
• dopływ do systemu (materia, energia, człowiek)
• struktura wewnętrzna systemu (gleba, rośliny, zwierzęta)
• oraz odpływ z systemu (produkcja rolnicza, emisje).
Fot.: M. Szewczyk
W ekologicznym gospodarstwie rolnym możemy
wyróżnić dwie grupy organizmów żywych: w obrębie
gospodarstwa - rośliny uprawne i inne rośliny im
towarzyszące (tzw. chwasty) oraz zwierzęta hodowlane,
a także cały świat fauny i flory w powierzchniowej
warstwie gleby (roli) oraz w otoczeniu gospodarstwa
(miedze, rowy, zadrzewienia i zakrzewienia) - dzikie
rośliny i zwierzęta.
• Możemy zatem wydzielić różnorodność biologiczną
gatunków, odmian roślin i ras zwierząt żyjących na
terenach rolniczych oraz różnorodność biologiczną
gatunków dzikich.
• Te dwa rodzaje różnorodności biologicznej w
gospodarstwie ekologicznym przenikają się i zależą
wzajemnie od siebie.
Produkcja metodami ekologicznymi
• polega na stosowaniu:
- płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania
lub podwyższania biologicznej aktywności i żyzności
gleby;
- nawozów organicznych, środków ochrony roślin i
środków żywienia zwierząt uzyskiwanych inaczej niż w
drodze przemysłowej syntezy chemicznej;
Produkcja metodami ekologicznymi
- materiału siewnego oraz rozmnożeniowego
otrzymywanego z roślin, które co najmniej przez jedno
pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich co najmniej
przez dwa sezony wegetacyjne były uprawiane w
ekologicznym gospodarstwie rolnym;
- doboru gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras
zwierząt, uwzględniającego ich naturalną odporność na
choroby; w szczególności wykorzystującego populacje i
rasy miejscowe.
• Gleba jest podstawowym składnikiem struktury
wewnętrznej systemu rolnictwa ekologicznego. Od jej
jakości (żyzność i produktywność) i miejsca położenia
(strefa klimatyczna, wysokość nad poziom morza) zależy
dobór roślin uprawnych, wysokość i jakość plonów
głównych i ubocznych.
Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym ma do
spełnienia kilka ważnych funkcji:
a)
b)
c)
d)
utrzymać optymalną zawartość próchnicy oraz
żyzność gleby,
zapobiegać nadmiernemu rozwojowi chorób i
szkodników,
nie dopuszczać do niekontrolowanego rozwoju
chwastów.
zmniejsza ryzyko produkcji dzięki
większej różnorodności biologicznej
Przy produkcji polowej metodami ekologicznymi stosuje
się co najmniej czteroletni płodozmian (maksymalnie
zróżnicowany), w którym do zwiększania żyzności i
biologicznej aktywności gleby stosuje się:
• rośliny strukturotwórcze, zwiększające zawartość materii
organicznej w glebie oraz rośliny motylkowe wieloletnie,
wysiewane głównie w mieszankach z trawami;
• nawozy pochodzące od zwierząt z ekologicznej produkcji
zwierzęcej oraz inne materiały organiczne dopuszczone
Rozporządzeniem Rady.
Ochrona roślin w gospodarstwach ekologicznych opiera
się na:
a)
promowaniu własnej obrony roślin poprzez uprawę
lokalnych roślin genetycznie odpornych na choroby i
szkodniki;
b)
ochronie naturalnych wrogów szkodników poprzez
zapewnienie im dogodnych warunków (np. żywopłoty,
tereny gniazdowania, wpuszczanie drapieżników);
c)
działaniach profilaktycznych;
d)
biologicznych środkach
ochrony roślin.
Ograniczenie zachwaszczenia w gospodarstwach
ekologicznych realizowane jest przez działania
zapobiegawcze oraz przez bezpośrednie zwalczanie
chwastów.
•
•
•
•
•
Do działań profilaktycznych należą
właściwy płodozmian (dobór i następstwo roślin
uprawnych);
zagęszczenie łanu roślin;
uprawa pasowa i szeroko-rzędowa;
pokrycie pól przez cały okres wegetacyjny
( międzyplony, śródplony, poplony)
Zwierzęta gospodarskie są integralną częścią
ekologicznego gospodarstwa rolnego, ponieważ
spełniają w nim bardzo ważną rolę w strukturze
wewnętrznej systemu.
•
•
•
•
•
•
•
Spełniają w nim bardzo ważne zadania między innymi
takie jak:
zwiększają bioróżnorodność;
dostarczają nawozy organiczne;
mają wpływ na dobór roślin w płodozmianie (np. rośliny
motylkowe z trawami);
wykorzystują pasze, których nie można sprzedać poza
gospodarstwem (np. pochodzące z łąk i pastwisk,
rośliny pastewne, słoma);
mają wpływ na lepsze wykorzystanie siły roboczej,
zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności rolniczej,
dostarczają produkty żywnościowe dla gospodarstwa
oraz stanowią jego kapitał.
• Produkcja zwierzęca musi przyczyniać się do
utrzymania równowagi między rolniczymi systemami
produkcji poprzez zaspakajanie zapotrzebowania roślin
uprawnych na składniki odżywcze i wzbogacenie materii
organicznej gleby.
• W ten sposób tworzy się i podtrzymuje układ
wzajemnych zależności:
-między glebą a roślinami,
-roślinami a zwierzętami
- i zwierzętami a glebą.
Podsumowując cały system rolnictwa ekologicznego,
przyjęło się mówić, że w ekologicznym gospodarstwie
rolnym zdrowa gleba to zdrowa roślina, a zdrowa roślina
to zdrowe zwierzę i zdrowy człowiek.




Do podstawowych zadań nowoczesnego rolnictwa i
leśnictwa należy także utrzymywanie przy życiu wielu
różnorodnych układów przyrodniczych ze wszystkimi
właściwymi im gatunkami.
Utrzymywanie różnorodności biologicznej przez
rolnictwo i leśnictwo, chroniąc całe działające układy
przyrodnicze, chroni zarazem zagrożone gatunki roślin i
zwierząt (np. owadów, ptaków, nietoperzy)
oraz jednocześnie polepsza warunki:
produkcji zdrowej żywności,
otrzymywania czystej wody pitnej,
zabezpieczenia przed powodziami,
wypoczynku i rekreacji dla ludzi ze środowisk miejskich.
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku rozumiemy, że
ważne jest zachowanie różnorodności biologicznej we
wszystkich ekosystemach. Różnorodność trzeba chronić
po to, by:
• podtrzymać mechanizmy działania żywej przyrody,
• zachować jej zdolność do przetrwania zmian
środowiska,
• nie tracić tych wartości, których jeszcze nie umiemy
odkryć i wykorzystać, a które mogą być podstawą
rozwoju i gwarancją przeżycia przyszłych ludzkich
pokoleń.
Baltic Sea Region
Programme 2007-2013
BERAS
IMPLEMENTATION
• Baltic Sea Region Programme 2007-2013
BERAS IMPLEMENTATION
• Czas trwania projektu: 11.06.2010 -10.09.2013
• Partnerzy: Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa,
Niemcy, Dania, Białoruś, Polska
• Partnerzy z Polski: Instytut Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, Polski
Klub Ekologiczny w Krakowie- Koło Miejskie w
Gliwicach, NSZZRI „Solidarność”, Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
BERAS IMPLEMENTATION
•
•
•
•
Głównym celem projektu jest:
ratowanie środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego
propagowanie ekologicznego gospodarstwa o
zrównoważonej produkcji roślinnej
i zwierzęcej
wykorzystanie tylko odnawialnych zasobów w oparciu o
regionalną organizację produkcji rolniczej
stosowanie tylko nawozów organicznych, nie
powodujących zanieczyszczeń gleby
i wód gruntowych
BERAS IMPLEMENTATION
• Kluczowym elementem projektu jest utworzenie
wzorcowych, ekologicznych gospodarstw w 8
państwach: (Danii, Białorusi Finlandii, Estonii, Szwecji,
Niemczech, Litwie, Łotwie, Polsce), opartych na ERA
farms (Ecological Recycling Agriculture)
• Mają też powstać biura konsultacyjne, odpowiedzialne
za rozpowszechnianie informacji oraz edukację i
doradztwo lokalnym podmiotom w zakresie
ekologicznych, recyklingowych gospodarstw.
KPODR w Minikowie jest odpowiedzialne
m.in. za:
1) Wzrost wiedzy i świadomości wśród rolników na temat organicznego,
ekologicznego gospodarstwa
2) Przekształcenia gospodarstwa na modelowe spełniające normy ERA farms
(Ecological Recycling Agriculture)
3) Doradztwo w zakresie rolnictwa konwencjonalnego jak i ekologicznego
4) Edukacja prywatnych jednostek i instytucji -„Dieta dla czystego Bałtyku”
5) Wprowadzanie do ośrodków doradztwa rolniczego i instytucji rolniczych
techniki wiedzy o ERA (gospodarstwach ekologicznych) w województwie
6) Przygotowanie biznes składników pokarmowych i plan nawozowy dla
ekologicznych gospodarstw wzorcowych oraz doradztwo dla rolników
7) Rozwój polityki rolniczej w celu zapewnienie eko-producentom wysokiej
jakości życia, odpowiednich dochodów i wprowadzenia długo okresowych,
ekonomicznych korzyści przy małym wkładzie ekologicznego rolnictwa w
połączeniu z zasadą „Zanieczyszczający płaci”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Minikowie
Bożena Błaszczyńska - tel. (052) 386-72-43
[email protected]
Download