Produkty rolnictwa ekologicznego

advertisement
zbieranie nie wpływa na równowagę siedliska przyrodniczego ani na utrzymanie gatunków rosnących na obszarze zbioru.
Przedsiębiorca zgłaszający zbiór dziko rosnących roślin do
certyfikacji powinien do druku Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, składanego w jednostce certyfikującej, dołączyć m.in. mapę terenu z zaznaczonym
obszarem zbioru oraz listę przeszkolonych zbieraczy, zadowalające zaświadczenia od właściciela terenu o niestosowaniu
niedozwolonych nawozów i środków ochrony roślin w okresie 3 lat przed zbiorem, a także gwarancję strony trzeciej, że
zbiór nie wpływa na równowagę siedliska przyrodniczego i na
utrzymanie gatunków na obszarze zbioru.
●
Znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego
Na etykiecie produktów ekologicznych znakowanych z powołaniem się na terminy „ekologiczne”, „bio” i „eko” lub inne, kojarzące się z rolnictwem ekologicznym, w tym samym polu widzenia
co logo musi znajdować się numer identyfikacyjny jednostki
certyfikującej (w przypadku produktów certyfikowanych przez
naszą jednostkę jest to PL-EKO-04), a poniżej wskazanie miejsca, gdzie wyprodukowano surowce w formie napisu „rolnictwo
UE”, „rolnictwo - Polska” lub „rolnictwo spoza UE”.
Logo może być również zastosowane w kolorze czarno-białym
lub innym ciemnym kolorze, jedynie w przypadku, gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niewykonalne. Długość logo musi
wynosić co najmniej 9 mm, a szerokość co najmniej 13,5 mm.
W przypadku bardzo małych opakowań minimalna wielkość
logo może zostać wyjątkowo zmniejszona do wysokości 6 mm.
Więcej informacji oraz logo w dowolnym formacie można
pobrać ze strony: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/logo_pl
Przykładowe oznaczenie na etykiecie:
PL-EKO-04
Rolnictwo - Polska
W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrole na inne standardy:
- rolnictwa biodynamicznego dla celów certyfikacji przez
Demeter International,
- standardy rolnictwa ekologicznego Soil Association,
- standardy rolnictwa ekologicznego Stowarzyszenia
Naturland e.V.
Bioekspert Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca
w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-04
Biuro:
Bioekspert Sp. z o.o., ul. Narbutta 3 A lok. 1, 02-564 Warszawa,
tel. (22) 825 10 78, tel. kom. 509 535 583, fax. (22) 499 53 67
e-mail: [email protected]
www.bioekspert.waw.pl
produkty rolnictwa
ekologicznego
Informator dla przetwórców i handlowców
Biuro informacyjne:
Koziebrody 119 A, 09 -140 Raciąż, Tel./fax (23) 679 70 90
Tel.kom. 509 217 364
e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000144605, NIP: 526-26-85-183
Kapitał zakładowy: 52 000 zł.
IR - informator dla przetwórców i handlowców, wydanie 1 z dnia 13.05.2012 r.
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-04
Produkty rolnictwa ekologicznego na rynku
Ekologiczne produkty żywnościowe potwierdzone certyfikatem, wydanym przez upoważnioną polską jednostkę
certyfikującą, mogą być sprzedawane we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.
Nieprzetworzone płody rolne, powstałe z nich produkty,
zwierzęta, produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego są
wprowadzane do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego, jeżeli otrzymały certyfikat zgodności z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr
2092/91. W Polsce rozporządzenie to wprowadza w życie ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. U.
Nr 116, poz. 975).
Najważniejsze zasady przetwórstwa produktów rolnictwa
ekologicznego:
● surowce muszą posiadać certyfikat zgodności z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
● pozostałe dopuszczone składniki wymienione są w załączniku VIII do ww. rozporządzenia:
● dodatki do żywności – VIII.A
● substancje wspomagające – VIII.B
●
składniki pochodzenia rolniczego niewytworzone metodą ekologiczną – IX
● niedozwolone jest użycie organizmów modyfikowanych genetycznie lub jakichkolwiek produktów z nich otrzymanych
● produkcja ekologiczna powinna być oddzielona od konwencjonalnej pod względem czasu (produkty są przetwarzane
w innym czasie) lub przestrzeni (osobna linia produkcyjna).
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym
Przedsiębiorca zainteresowany wytwarzaniem produktów
ekologicznych, zgłasza się do jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym przekazując druk Zgłoszenia podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Obowiązek zgłoszenia dotyczy przedsiębiorców, którzy
zamierzają prowadzić działalność w rolnictwie ekologicznym w następujących kategoriach:
● produkcja roślinna,
● produkcja zwierzęca,
● zbiór dziko rosnących roślin,
● przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych,
● przetwórstwo pasz,
● produkcja nasion i materiału rozmnożeniowego,
● import,
● wprowadzanie do obrotu.
Do druku należy dołączyć następujące informacje:
● pełny opis przedsiębiorcy i/lub obiektów oraz działalności,
● opis wszystkich praktycznych środków, które muszą być
zastosowane przez przedsiębiorcę i muszą obejmować jego
obiekty i działalność, aby zapewnić zgodność z zasadami produkcji ekologicznej,
● opis środków podejmowanych w miejscach składowania oraz
cyklu produkcyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zanie-
czyszczeniem niezatwierdzonymi produktami lub substancjami i zachowania czystości.
Wymagane opisy mogą stanowić część systemu jakości wdrażanego przez przedsiębiorcę (np. HACCP lub
GMP/GHP) oraz muszą być zawarte w podpisanej przez niego
deklaracji.
Po przesłaniu Zgłoszenia jednostka certyfikująca zawiadamia
przedsiębiorcę o:
● krajowych przepisach dotyczących certyfikacji,
● zasadach kontroli i certyfikacji,
● opłatach za kontrolę i certyfikację.
Ponadto jednostka certyfikująca udostępnia niezbędne formularze i wykazy oraz podpisuje z przedsiębiorcą umowę
o kontroli i certyfikacji.
Przedsiębiorca musi niezwłocznie zgłaszać do jednostki certyfikującej wszelkie zmiany w dostarczonym opisie i innych
dokumentach.
Kontrola
Kontrola dotyczy przedsiębiorców zajmujących się:
● przetwórstwem (przygotowaniem) produktów ekologicznych,
● pakowaniem i/lub przepakowywaniem produktów,
● znakowaniem i/lub ponownym znakowaniem produktów
ekologicznych.
Jednostka certyfikująca przeprowadza kontrolę przedsiębiorstwa co najmniej raz w roku. Podczas kontroli sprawdzana jest
m.in. ewidencja surowców, produktów gotowych oraz dokumentacja finansowa. Weryfikowane są dane dotyczące:
● dostawcy, sprzedawcy lub eksportera produktów,
● rodzaju i ilości surowców oraz zakupionych materiałów,
● rodzaju, ilości i odbiorców produktów (oprócz ostatecznych
konsumentów), które opuściły przedsiębiorcę.
Ponadto sprawdzane są receptury produktów, certyfikaty na
surowce, dowody dostaw lub zakupów surowców, sposób
pakowania i znakowania produktów, sposób transportu i zamknięcia opakowań, pojemników oraz pojazdów.
Podczas wizyty kontrolnej sporządzany jest protokół, podpisywany przez inspektora jednostki certyfikującej oraz przedstawiciela przedsiębiorcy. Następnie protokół przekazywany
jest do jednostki certyfikującej, gdzie podejmowana jest decyzja w sprawie certyfikacji. Przedsiębiorca otrzymuje certyfikat
zgodności, jeśli spełnione są wszystkie warunki wynikające
z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.
Składniki i substancje pomocnicze
W przetwórstwie produktów rolnictwa ekologicznego konieczne jest zapewnienie, że użyte surowce są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007. Ponadto można stosować
wyłącznie dodatki do żywności i substancje wspomagające
wymienione w Załączniku VIII do ww. rozporządzenia. Są to
produkty i substancje używane w przetwórstwie:
Dodatki do żywności i ich nośniki
● dodatki do żywności, w tym nośniki, takie jak m.in.: węglan
wapnia, dwutlenek siarki, azotyn sodu, kwas mlekowy, dwu-
tlenek węgla, kwas askorbinowy, lecytyna, kwas cytrynowy,
agar, karagen, mączka chleba świętojańskiego, guma guar,
pektyna, chlorek wapnia przy zachowaniu specjalnych warunków określonych dla każdej z tych substancji,
● środki zapachowe, w tym substancje i produkty oznakowane jako naturalne substancje smakowo-zapachowe lub naturalne preparaty smakowo-zapachowe, woda i sól,
● preparaty na bazie mikroorganizmów i enzymów,
● minerały, witaminy, aminokwasy i inne związki,
● barwniki do oznaczania produktów, np. barwniki do pieczętowania jaj.
Substancje wspomagające do przetwórstwa i inne produkty
m.in.: woda, chlorek wapnia, wodorotlenek wapnia, siarczan
wapnia, chlorek magnezu, dwutlenek węgla, azot, alkohol etylowy, kazeina, żelatyna, talk.
Składniki pochodzenia rolniczego niewytworzone metodami ekologicznymi m.in: suszone maliny, suszone czerwone
porzeczki, pieprz peruwiański, jelita.
Wiele z tych składników i substancji ma określone szczegółowe warunki zastosowania, w związku z tym przed opracowaniem receptury produktu przetworzonego należy sprawdzić
możliwość ich użycia w aktualnej wersji rozporządzenia.
Produkty rolnictwa ekologicznego
i inne produkty w tym samym przedsiębiorstwie
Większość przedsiębiorców wytwarza lub pakuje produkty
rolnictwa ekologicznego i produkty konwencjonalne w tych
samych obiektach. Jest to możliwe, o ile spełnionych zostanie
kilka warunków.
Jeśli przedsiębiorca wytwarza, pakuje lub składuje produkty ekologiczne i produkty niepochodzące z rolnictwa
ekologicznego:
● musi posiadać obszary fizycznie lub chronologicznie wydzielone do składowania produktów każdego rodzaju,
● działania muszą być wykonywane w sposób ciągły, aż do
całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronologicznie oddzielone od innych działań na produktach niepochodzących
z rolnictwa ekologicznego
Należy o nich zawiadomić jednostkę certyfikującą oraz udostępnić rejestry wszystkich działań i przetworzonych ilości.
Należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację
partii i uniknąć pomieszania lub zamiany z produktami nieuzyskanymi zgodnie z przepisami rozporządzeniem Rady
(WE) 834/2007. Działania prowadzone na produktach ekologicznych mogą być wykonywane dopiero po oczyszczeniu
urządzeń produkcyjnych.
Pakowanie i transport
Przedsiębiorca zobowiązany jest do odpowiedniego zorganizowania transportu do podmiotów, w tym hurtowników i detalistów. Produkty powinny być przewożone w opakowaniach,
pojemnikach lub pojazdach zamkniętych tak, aby uniemożliwić zamianę zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia
pieczęci. Produkty powinny być opatrzone również etykietą
zawierającą:
● nazwę i adres przedsiębiorcy oraz właściciela lub sprzedawcy produktu, jeśli są różne,
● nazwę produktu wraz z odniesieniem do metody produkcji
ekologicznej,
● nazwę lub numer kodowy jednostki certyfikującej, której
podlega przedsiębiorca,
● znak identyfikacji partii towaru zgodnie z systemem znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym lub uzgodnionym z jednostką certyfikującą (gdzie stosowne).
Zamknięcie opakowania, pojemników lub pojazdów nie jest
wymagane jeśli:
● transport odbywa się bezpośrednio między przedsiębiorcą
i innym podmiotem gospodarczym, jeżeli obaj podlegają systemowi kontroli,
● produktom towarzyszy dokument zawierający informacje,
wymagane na mocy poprzedniego akapitu,
● prowadzona jest ewidencja działań transportowych i jest
ona kontrolowana przez jednostki certyfikujące.
Produkty importowane z krajów trzecich
Produkty importowane z krajów trzecich (poza Unią Europejską) wyprodukowane metodą ekologiczną mogą być uznane
za równoważne po spełnieniu wymogów określonych w art.
32 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 oraz rozporządzenia
Komisji (WE) 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
Importer zamierzający dokonywać przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich, niewymienionych na
aktualnej liście rozporządzenia Komisji (WE) 1235/2008, ma
obowiązek zgłoszenia zamiaru powadzenia takiej działalności
Głównemu Inspektorowi i jednostce certyfikującej.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu „Wniosku o wydanie upoważnienia do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do UE”.
Kontrola i certyfikacja zbioru produktów
dziko rosnących na obszarach naturalnych
Runo leśne oraz inne rośliny zbierane na obszarach naturalnych, certyfikowane jako produkty ekologiczne, są cenionymi i poszukiwanymi produktami na rynkach światowych.
Najczęściej eksportowane są grzyby, owoce borówki czernicy i zioła, najczęściej w postaci zamrożonej, wysuszonej, pulpy lub koncentratu. Przedsiębiorca prowadzący skup może
ubiegać się o certyfikację zbioru surowców pochodzących ze
stanu naturalnego, jeśli spełnia wymagania rozporządzenia
Rady (WE) 834/2007. Zbieranie roślin jadalnych i ich części
(w tym grzybów) rosnących w sposób naturalny na obszarach naturalnych, lasach i na obszarach rolniczych może być
uznane jako metoda produkcji ekologicznej, pod warunkiem, że:
● na obszarach tych nie stosowano nawozów i środków ochrony roślin, które nie są dopuszczone w rolnictwie ekologicznym,
przez co najmniej 3 lata przed zbiorem roślin,
Download