O rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli

advertisement
Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie
O rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
Ewa i Peter Stratenwerth
2011
1
Szanowni Państwo,
Materiały , które przygotowaliśmy dla Państwa – na prośbę Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego – mają pomóc w przygotowaniu uczniów do konkursu Smak
Ekologicznej Żywności.
Rolnictwo ekologiczne jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się
dziedzin życia w ostatnim dwudziestoleciu. Widać to po gwałtownie wzrastającej liczbie
gospodarstw ekologicznych w Polsce i na świecie, liczbie publikacji, opracowań, konkursów,
konferencji, sklepów sprzedających taką żywność i innych najróżnorodniejszych inicjatyw.
Przez te dwadzieścia lat byliśmy naocznymi świadkami tych zmian. Kiedy na
początku1989 roku zaczęliśmy prowadzić gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie na
Mazowszu, grono rolników ekologicznych było tak niewielkie, że praktycznie wszyscy się
znaliśmy. Wszystkie podejmowane wówczas przez nas i inne osoby inicjatywy miały smak
całkowitej pionierskości, pierwsze wydarzenia ekologiczne takie jak Dzień Ziemi, pierwsze
próby sprzedaży w Warszawie, samoorganizacji rolników ekologicznych, itp.
Stosunek władz, mediów, wielu zwykłych ludzi był wtedy pełen ostrożności, żeby nie
powiedzieć sceptycyzmu. Byliśmy traktowani trochę jak nieszkodliwi maniacy, trochę jak ci,
którzy dążą do swego rodzaju skansenizacji Polski.
Po dwudziestu latach oglądamy się wokół i okazuje się, że w zeszłym roku liczba
gospodarstw ekologicznych przekroczyła 20 000. 1000 razy więcej niż kiedy zaczynaliśmy!
Mimo iż wiele gospodarstw nie ma znaczącej produkcji, to i tak jest to duży rozwój.
Poważne państwowe instytucje takie jak np. IJHARS (Inspekcja Handlu Artykułami RolnoSpożywczymi) czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy na przykład Urzędy
Marszałkowskie mają wielkie programy wspierania i rozwijania rolnictwa ekologicznego, na
uczelniach pojawiły się specjalizacje w tym zakresie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego mają
wielu doradców właśnie w obszarze rolnictwa ekologicznego, jest rozwinięty cały system
programów rolno-środowiskowych dzięki którym ci, którzy gospodarują w sposób przyjazny
środowisku otrzymują finansowe wsparcie.
Podobnie jest za granicą. IFOAM, Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego,
skupiająca na początku kilku pasjonatów, liczy obecnie 710 organizacji członkowskich z
całego świata, liczbę rolników ekologicznych szacuje się na 1,4 miliona
Jesteśmy praktykami, nie autorami podręczników. Mamy gospodarstwo i przetwórnię
ekologiczna i doświadczenie w pracy z uczniami i nauczycielami, gdyż od dwudziestu lat
prowadzimy warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych i studenckich. Pisząc tę publikację –
oprócz własnego doświadczenia - korzystaliśmy też z innych, licznych źródeł, w tym z tych
dostępnych w Internecie, zawsze podawaliśmy pochodzenie materiałów, żeby umożliwić
Państwu i uczniom dostęp do nich.
Jesteśmy przekonani, że włączenie rolnictwa rolniczego w zajęcia szkolne, nie tylko
przygotuje uczniów do planowanego konkursu, ale poszerzy ich perspektywy w patrzeniu na
świat, pomoże im zrozumieć wpływ rolnictwa na środowisko, a także odkryć jak wrażliwa
jest równowaga naszej planety i jak bardzo wymaga naszych wspólnych działań, by ją
zachować. Dlatego znajdziecie Państwo dużo wykresów, oprócz materiału spisanego w kilku
rozdziałach dołączamy kilka prezentacji multimedialnych oraz stron internetowych, z których
można dodatkowo korzystać. Część materiałów została udostępniona od autorów, reszta jest
naszego autorstwa. Większość zdjęć pochodzi z archiwum Stowarzyszenia ZIARNO.
Ewa i Peter Stratenwerth
2
Rolnik zmienia środowisko: wczoraj i dziś
„Pan Bóg wziął zatem człowieka, którego ulepił i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał
go i doglądał” Księga Rodzaju, 2,15.
Kiedy człowiek zaczął uprawiać ziemię ok. 12 000 lat temu, miał za sobą 250 tysięcy lat
historii. Przez ponad 95% swojej historii przedstawiciele Homo sapiens prowadzili
gospodarkę zbieracko łowiecką i koczowniczy tryb życia, nie zaburzając równowagi
przyrody. Dopiero z nastaniem ery rolniczej człowiek zaczął trwale zmieniać środowisko.
Ta zmiana nie jest jednak równoznaczna z niszczeniem przyrody. Wiele gatunków roślin i
zwierząt skorzystało przez wieki z ingerencji człowieka i dostosowały się do krajobrazu
rolniczego. Zagrożeniem dla flory i fauny stało się dopiero rolnictwo przemysłowe, które tak
gwałtownie rozwinęło się w ubiegłym wieku. Aby zrozumieć rolę człowieka jako opiekuna
czy niszczyciela przyrody i zrozumieć znaczenie i perspektywy rolnictwa ekologicznego,
warto najpierw poświęcić trochę czasu na przyjrzenie się historii rolnictwa i jego wpływowi
na środowisko.
Początki rolnictwa
Rozwój cywilizacji człowieka i jego panowanie nad naturą rozpoczęło się z nastaniem epoki
rolnictwa, czyli z początkiem rewolucji neolitycznej. Początek rewolucję neolitycznej datuje
się na okres około 10 tys. lat p.n.e., a umiejscawia wśród ludów Bliskiego Wschodu,
zamieszkujących obszary Mezopotamii, Syrii i Egiptu. Jednocześnie rozpoczęła się epoka
kamienia gładzonego, stąd nazwa neolit. Specyfika i skutki rewolucji neolitycznej były
niezwykle istotne dla rozwoju cywilizacji. Przede wszystkich zerwano z koczowniczym
trybem życia typowym dla ludów zbieracko-łowieckich. Osiadły tryb życia umożliwił
bardziej planowe zdobywanie żywności i większy podział pracy: oprócz zawodu rolnika
pojawiło się rzemiosło (zwłaszcza garncarstwo i tkactwo) oraz handel i usługi. Powstaniu
upraw rolniczych towarzyszyło udomowienie i chów zwierząt, najpierw owiec i kóz (ok.
9 000 lat p.n.e.), potem świń, krów, kur, koni, pszczoły miodnej.
Rozwojowi rolnictwa towarzyszył stały wzrost liczby ludności. Wymuszało to dalsze
zwiększanie areału upraw, początkowo głównie przez wypalanie roślinności trawiastej, potem
przez wypalanie i karczowanie lasów lub poszukiwanie nowych obszarów nadających się pod
uprawę. Rewolucja neolityczna, nazwana tak ze względu na swe doniosłe znaczenie dla
rozwoju cywilizacji, uruchomiła proces zmieniania środowiska przez człowieka.
Na terenach dzisiejszej Polski neolit trwał od 5200-1900 lat p.n.e. Według badań
archeologicznych pierwotni rolnicy dotarli na teren naszego kraju z południowego wschodu z
terenów dzisiejszej Ukrainy.
Na rysunku : ekspansja ludów
neolitycznych, rolniczych
należących do tzw. Kultury
pucharów lejkowatych, ok. IV
tysiąclecia p.n.e. pokazuje szlaki,
jakimi pierwotni ogonicy mogli
dotrzeć nad Wisłę.(mapa Wikipedii)
3
Historia rolnictwa w czasach nowożytnych
Jeszcze blisko 200 lat temu ponad połowę obszaru Polski pokrywały lasy. W takiej
pierwotnej postaci lasy przetrwały jedynie w Puszczy Białowieskiej. Od kiedy (ok. 11,5
tysiąca lat temu) skończyło się ostatnie zlodowacenie, takie lasy pokrywały powierzchnię
całej Europy.
Na ilustracji widać wylesianie jakie miało miejsce w centralnej Europie od roku 900 do roku
1900, Ilustracja pochodzi
z książki „Changing the face of the Earth, I.G.Simmonsa
Rolnictwo jest nieodłącznym
elementem cywilizacji człowieka od
zarania dziejów. Nie tylko dlatego, że
dostarcza pożywienia, ale – jak
wspomnieliśmy – wymusiło osiadły
tryb życia, niezbędny warunek
rozwoju bardziej złożonych kultur
ludzkich.
Przez kilka tysiącleci rolnicy
stopniowo udoskonalali metody
uprawy i hodowli. Środowisko
przyrodnicze „nadążało” za tymi
zmianami i powstały
charakterystyczne ekosystemy
rolnicze. Przyroda towarzyszyła
rolnikowi: łąki i pastwiska
pielęgnowane przez człowieka stały
się cennymi siedliskami dla wielu
dziko żyjących zwierząt, nieprzyjazne
tereny górskie zamieniły się w
pastwiska dla owiec i bydła,
pielęgnowane przez rolników lasy
zatrzymują lawiny i zapobiegają
erozji gleby, nad rzekami zaprawieni
w zagospodarowywaniu terenów
zalewowych rolnicy (w Polsce np.
tzw. osadnicy olenderscy sprowadzani przez właścicieli ziemskich głównie w XVIII i XIX
wieku) osuszali bagna i budowali systemy rowów melioracyjnych, regulujących nawadnianie
pól. Dzięki temu były wykorzystywane
rolniczo urodzajne gleby nad rzekami .
na zdjęciu charakterystyczne dla
nadwiślańskiego osadnictwa
holenderskiego nasadzenia wierzb i płoty
wiklinowe,( fot. M.Lica-Kaczan)
4
Dopiero XIX wiek z jego rewolucją przemysłową dokonał radykalnych zmian w rozwoju
rolnictwa. Pojawiły się pierwsze maszyny napędzane mechanicznie, rozpoczęto przemysłową
produkcję nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
Syntetyzowane w fabrykach nawozy zastąpiły nawozy zwierzęce. Zaniechano stosowania
płodozmianu na rzecz monokultur, a chwasty i patogeny, które na takich polach pojawiły się z
większą intensywnością – zwalczano środkami chemicznymi: (herbicydami - chwasty,
pestycydami – owady, fungicydami – grzyby) .
Zakłady produkcji pasz dostarczały gotowych mieszanek, toteż rolnicy rezygnowali z uprawy
w gospodarstwie roślin przeznaczonych na pasze. ( Współcześnie zakłady produkcji pasz
treściwych coraz bardziej korzystają z upraw soi i kukurydzy, których ogromne monokultury
powstają kosztem lasów tropikalnych. Dlatego tracą znaczenie rośliny motylkowe, tak istotne
dla wzbogacania gleby w azot i inne cenne składniki odżywcze.) Następowała specjalizacja
gospodarstw rolnych, co prowadziło do zmniejszenia liczby uprawianych gatunków roślin i
hodowanych ras zwierząt. Rolnicy, którzy jeszcze na początku XIX wieku stanowili ponad
połowę zatrudnionych, stawali się mniejszością. Jednocześnie następował znaczący wzrost
plonów (nawet o 100%).
Gospodarstwo rolnicze stawało się nowoczesnym zakładem przemysłowym.
Wydawało się, że osiągnięto niekwestionowany sukces. Rynki krajów przede wszystkim
Europy Zachodniej i Ameryki Północnej zapełniły się żywnością o niewygórowanej cenie, a
udział wydatków na żywność spadł z kilkudziesięciu procent w latach 50-tych do kilkunastu
w latach 80-tych i dalej maleje.
na ilustracji obok wylesianie na terenie
Cadiz Township w stanie Wisconsin, USA
w okresie, kiedy obszar ten został
zasiedlony przez Europejczyków. To, co
zajęło w Europie tysiąc lat, tu dokonało
się w ciągu 120 lat. Powierzchnia
prostokąta obejmuje obszar 90km2.
Porównaj z ilustracją z początku
rozdziału. Ilustracja pochodzi
z
książki „Changing the face of the Earth",
I.G.Simmonsa
W Europie był to efekt prowadzonej
konsekwentnie Wspólnej Polityki Rolnej, systemu dopłat, subwencji dla rolników, który
miał zagwarantować godziwy poziom życia dla producentów, a niskie ceny dla konsumentów.
Ponieważ wysokość subwencji zależała od wielkości upraw i liczby zwierząt, wzmagało to
rozwój przemysłowej produkcji żywności i doprowadziło w latach 70-tych ubiegłego wieku
do poważnej nadprodukcji żywności.
Pojawiły się też inne problemy środowiskowe i społeczne. Okazało się, że nawozy sztuczne,
pochodzące z syntezy przemysłowej, powodują zachwianie równowagi jonowej w glebie i jej
5
zakwaszenie. Niektóre składniki mineralne znajdujące się w roztworze glebowym w
nadmiarze pobierane przez rośliny uprawne, skutkują pogorszeniem jakości i zwiększeniem
podatności na choroby i szkodniki. Nadmierne stosowanie przez rolników, pragnących
osiągnąć jak najwyższe plony, nawozy azotowe i fosforowe, powodują skażenie wód
gruntowych i powierzchniowych poprzez przede wszystkim eutrofizację. Wykryto szereg
negatywnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin; koncentracja
pestycydów w glebie, w wodach i organizmach żywych, zwłaszcza w kolejnych ogniwach
łańcucha troficznego (np. najwyższe stężenia stwierdzono u ptaków drapieżnych). Poważne
zaburzenia równowagi wśród organizmów glebowych spowodowane przez herbicydy,
prowadzi z kolei do dominacji niektórych gatunków chwastów, których nie da się wyplenić,
bo intensywnie się rozrastają nie mając naturalnej konkurencji.
Stosowanie pestycydów powoduje, że giną nie tylko szkodniki, ale też wiele owadów
pożytecznych, naturalnych wrogów szkodników oraz tak niezbędne dla przyrody owady
zapylające. Skutkiem tego jest poważne zachwianie równowagi w ekosystemie, jakim jest
pole uprawne.
Z kolei duża specjalizacja gospodarstw i intensywny chów zwierząt prowadzi na następnego
negatywnego skutku, którym jest skażenie środowiska przez nadmiar odchodów zwierzęcych,
co prowadzi np. do eutrofizacji wód gruntowych i powierzchniowych.
Ponadto zwierzęta w dużych przemysłowych gospodarstwach są traktowane w
niehumanitarny sposób: trzymane w zamkniętych, często pozbawionych naturalnego światła
pomieszczeniach, w bardzo dużej koncentracji.
Powiększanie areałów gospodarstw rolnych, typowe dla rozwoju rolnictwa w XX wieku,
wiązało się także z likwidowaniem żywopłotów i zadrzewień śródpolnych, małych oczek
wodnych, miedz, co z jednej strony powodowało zanikanie tradycyjnego krajobrazu
wiejskiego, z drugiej zaś strony prowadziło do poważnego zubożenia biologicznej
różnorodności. Ornitolodzy bili na alarm, bo zanikały gatunki ptaków od wieków
towarzyszące człowiekowi; coraz rzadsze stawały się skowronki, bociany, sikorki,
myszołowy.
Na zdjęciu: widok z lotu ptaka
na współczesny wiejski
krajobraz polski wsi: widoczny
brak zadrzewień i żywopłotów
(for. M. Czasnoić)
.
Trend „wyciskania” maksymalnej korzyści ekonomicznej z farm przemysłowych znalazł
swoiste apogeum w przypadku historii, która zaczęła się w Wielkiej Brytanii w latach 90-tych
ubiegłego wieku, a mianowicie epidemii choroby szalonych krów (BSE). Nie przypadkiem
choroba ta pojawiła się w kraju o najbardziej uprzemysłowionym rolnictwie w Europie.
6
Karmienie roślinożernych przeżuwaczy wysokobiałkową mączką ze zmielonych odpadów
mięsnych i kostnych powodowało, że bydło przybierało na wadze kilka razy szybciej niż
karmione naturalnie, ale okazało się, że wzbogacanie pasz przemysłowych mączkami mięsnokostnymi doprowadziło do epidemii choroby BSE i bezpośrednio zagroziło zdrowiu
konsumentów.
Ofiarami epidemii szalonych krów było nie tylko kilkadziesiąt osób, które zmarło na skutek
choroby Creutzlfelda-Jacoba (gąbczaste zwyrodnienie mózgu) po spożyciu zarażonej
wołowiny. Wybito co najmniej 4,5 miliona sztuk bydła (zaledwie 4 % z tej liczby stanowiły
zarażone zwierzęta), a kilkudziesięciu rolników (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii)załamanych
zniszczeniem dorobku ich życia - popełniło samobójstwo.
W okresie nasilonego zagrożenia i dużej paniki wokół choroby szalonych krów spędziłam
dwa tygodnie w Wielkiej Brytanii, odwiedzając gospodarstwa ekologiczne. Organizująca tę
wizytę studyjną Angielka świadomie częstowała mnie wołowiną, podkreślając jak bezpieczne
jest mięso pochodzące z gospodarstw ekologicznych, gospodarstw, dla których priorytetem
nie jest maksymalizacja zysku za wszelką cenę, a współpraca z przyrodą w celu osiągnięcia
zdrowych plonów.
Epidemia szalonych krów, jak i – nieco później - pojawienie się rakotwórczych dioksyn w
belgijskiej paszy czy panika związana z pryszczycą oraz ogromne problemy z
zanieczyszczaniem wód gruntowych przez agrochemię przyczyniły się do długo oczekiwanej
i przygotowywanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Pojawiły nowe
programy tzw. rolno-środowiskowe, które wyraźniej wspierają rozwój rolnictwa
zrównoważonego, w tym przede wszystkim rolnictwa ekologicznego.
Rolnictwo świata – dzisiaj
Tabela pokazuje, jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniała się liczba mieszkańców ziemi
oraz osób związanych z rolnictwem. Widać, że ciągle proporcja populacji rolniczej do
całkowitej populacji maleje.
lata
1999/01
2003/05
2008
2010
Całkowita
populacja
populacja
rolnicza
6 115 mln
6 433 mln
6 750 mln
6 909 mln
2 571 mln
2 598 mln
2 617 mln
2 624 mln
Udział procentowy
populacji rolniczej
do populacji świata
42%
42%
39%
38%
Strona statystyki FAO http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/essyearbook2010/yearbook2010-reources/en/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=PopDiv
7
Statystyki i tendencje
Oglądając reklamy nowoczesnego sprzętu rolniczego czy choćby modernizujące się polskie
gospodarstwa rolne, łatwo zapomnieć, że na świecie większość mężczyzn i kobiet
pracujących na roli nadal posługuje się prostymi narzędziami, a nawet gołymi rękoma. Liczbę
wszystkich aktywnych zawodowo rolników na początku XIX wieku szacuje się na 1 miliard
300 tysięcy . Ten jeden miliard 300 tysięcy rolników pracuje na blisko 5 mld hektarów
użytków rolnych na świecie, co daje średnia wielkość gospodarstwa 3,5ha.
Na tych 1,3 mld rolników przypada zaledwie ok. 28 milionów traktorów, czyli niewiele
więcej niż dwa traktory na 100 osób pracujących na roli. Rolnicy korzystający z wielkiej
mechanizacji (np. ciągnikami z napędem na 4 koła o mocy ponad 200KM i osprzętem
pozwalającym jednemu rolnikowi obrabiać ponad 200 hektarów, łącznie sprzętem wartości
200 000 euro) stanowią bardzo mała mniejszość.
Jedna trzecia wszystkich rolników (czyli ok. 400-500 milionów) to ci, którzy wykorzystują
zwierzęta juczne i pociągowe. Wśród nich najlepiej wyposażeni mają konie lub woły, pługi i
wozy, sprzęt, którego wartość może wynosić ok. 10 000 euro i pozwala jednemu rolnikowi
uprawiać kilkanaście hektarów.
Pozostałe dwie trzecie ludności na świecie zajmującej się rolnictwem i hodowlą (ok. 800-900
milionów ludzi) ma tylko motyki, łopaty, sierpy, kosze, cepy jako całe wyposażenie (wartości
poniżej 100 euro) do uprawy swoich pól. Pozwala to jednemu rolnikowi obrobić jeden hektar
ziemi.
8
Do tych rażących nierówności w wyposażeniu w sprzęt i powierzchnie upraw przypadająca
na jednego rolnika dochodzą inne czynniki warunkujące różnice w wydajności z hektara:
dostęp do nawozów, środków ochrony roślin, najlepszych odmian. Przykładowo na
zmechanizowanej farmie stosującej najlepsze odmiany, nawozy i środki ochrony roślin (ok.
500 euro nakładów na hektar) można osiągnąć wydajność 10 ton z hektara, podczas gdy w
ekstensywnym gospodarstwie stosującym tradycyjne odmiany rodzime i bez nakładów na
nawozy, środki ochrony roślin, czy sprzęt osiąga się wydajność około 1 tony z hektara.
9
Źródło: Ziemia widziana z nieba, Yann Arthus-Bertrand, artykuł „Rolnictwo świata: cena
naszej przyszłości, wykresy i mapy pochodzą ze strony Wydawnictw Edukacyjnych Wiking:
http://wiking.edu.pl/article.php?id=271
Radykalne zmniejszenie różnorodności płodów rolnych:
¾ żywności na świecie pochodzi z 7 podstawowych surowców: pszenicy, , ryżu, kukurydzy,
ziemniaków, jęczmienia, manioku i sorgo.
Hodujemy 1,3 mld sztuk bydła, 0,9 mld sztuk trzody chlewnej i 1,3 mld kurczaków.
Ludzkość stoi w obliczu coraz trudniejszych decyzji, coraz
trudniejszych wyborów. W ciągu ostatnich czterdziestu lat
liczba mieszkańców Ziemi podwoiła się. Konsumpcja rośnie
jeszcze szybciej.
Globalna dystrybucja
dochodów
każdy pasek odpowiada jednej
piątej ludności kuli ziemskiej
najbogatsi
Wielu już dziś zadaje sobie pytanie: jak długo jeszcze
bogaci będą mogli żyć w oderwaniu od reszty świata?
W ciągu ostatnich 50 lat zużycie ropy na świecie wzrosło
siedmiokrotnie.
Ilość produkowanego mięsa, łowionych w morzach ryb oraz
emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla wzrosła co
najmniej czterokrotnie. Zużycie wody w ciągu ostatniego
wieku – sześciokrotnie.
Najnowsze badania wskazują, że rośnie tak zwany wskaźnik
najbiedniejsi
odcisku stopy – konsumpcja ludzkości jest obecnie o 20%
źródło:UNPD 1989
większa niż „ekologiczna wydolność” planety. Innymi
słowy, mieszkańcy Ziemi żyją „na kredyt” - konsumują o jedną piątą więcej niż produkuje
Ziemia. Pogłębia się przepaść między biednymi i bogatymi. Prawie 30% ludzi na świecie jest
niedożywionych. Prawie dwie trzecie żyje za mniej niż 2 dolary dziennie.
Wąska grupa najbogatszych (1% ludzkości) konsumuje tyle samo, co blisko połowa (44%)
najbiedniejszych mieszkańców globu.
źródło:UNPD 1989
Bioróżnorodność
w gospodarstwie ekologicznym
fot. M. Deja
10
Wyzwania współczesnego świata wobec rolnictwa
Ponad 80% z blisko miliarda osób głodujących na świecie stanowią mieszkańcy terenów
wiejskich w krajach rozwijających się – drobni rolnicy i ich rodziny – czyli producenci
żywności.
Jednocześnie na skutek światowej polityki żywnościowej corocznie liczba rolników na
świecie spada o 50 milionów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. W Stanach Zjednoczonych
spadła już poniżej 1% ogółu pracujących, przez co zawód rolnika wypadł z klasyfikacji
zawodów,
Najważniejsze wyzwanie, z którym boryka się współczesna cywilizacja to: jak mądrze
gospodarować ziemią, by wyżywić rosnącą liczbę ludności, a jednocześnie nie degradować
środowiska naturalnego.
Współczesna produkcja żywności na skalę masową daleka jest od zrównoważonego
korzystania z zasobów Ziemi. Rolnictwo konwencjonalne opiera się na energochłonnych
monokulturach, przemysłowych fermach, destrukcyjnych praktykach połowowych i innych
intensywnych metodach produkcji żywności. Coraz częściej wykorzystuje organizmy
zmodyfikowane genetycznie (GMO), które są zagrożeniem dla bioróżnorodności oraz
naszego zdrowia.
Obecnie światowe
uprawy z GMO to
ponad 100 mln
hektarów!
Ilustracja pochodzi z
http://images.google.pl/
imgres?imgurl=http://2
.bp.blogspot.com/
Przedstawia gen
bakterii wprowadzony
poprzez modyfikacje
genetyczne do
kukurydzy, gen ten
powoduje śmierć
owadów roślinożernych
Nie możemy bagatelizować formy, jaką przybiera współczesne rolnictwo, ponieważ sposób
wytwarzania żywności ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, przyrodę oraz życie społeczne.
Produkty żywnościowe są jednym z najważniejszych przedmiotów handlu na świecie! Jako
konsumenci chcemy, aby kupowane przez nas towary odznaczały się wysoką jakością i
gwarancją smaku. Co więcej, mamy prawo do wyboru produktów, których sposób
wytworzenia, przechowywania i transportu zapewnia uczciwą cenę dla producenta i
konsumenta, poszanowanie środowiska naturalnego oraz praw zwierząt. Musimy zdać sobie
sprawę, że poprzez nasze codzienne decyzje jako konsumentów możemy wspierać taki model
11
gospodarki rolnej, który jest przyjazny zarówno człowiekowi jak i przyrodzie.
• Myślmy globalnie, ale kupujmy i jedzmy lokalnie!
• Gdy mamy taką możliwość, wybierajmy produkty ekologiczne, lokalne i sezonowe,
najlepiej wyprodukowane w naszym regionie i kraju;
• W trakcie codziennych zakupów zwracajmy uwagę na etykiety – nasze pieniądze będą
miały szansę zostać tam, gdzie powinny;
• Unikajmy żywności modyfikowanej genetycznie
• Kupujmy produkty Sprawiedliwego Handlu, aby w ten sposób pomagać mieszkańcom
krajów rozwijających się wyjść z ubóstwa, uniezależnić się od pomocy międzynarodowej,
zarabiać na utrzymanie rodzin oraz rozwijać własną działalność;
• Interesujmy się wewnętrzną polityką rolną Unii Europejskiej oraz umowami, jakie zawiera z
krajami rozwijającymi się;
• Podnośmy własną świadomość odnośnie kwestii żywnościowych i zrównoważonego
rolnictwa;
• Wspierajmy działania organizacji rolniczych i pozarządowych na rzecz suwerenności
żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa na szczeblu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym.
Źródło: Emilia Ślimko, Polska Zielona Sieć, Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT
Więcej informacji: Globalne Południe - wyżywić świat! oraz eKonsument.pl
Rolnictwo ekologiczne
Historia
Alternatywne metody gospodarowania pojawiły się w pierwszej połowie XX wieku, jako
odpowiedź na zagrożenia, które niosło ze sobą uprzemysłowienie rolnictwa. Stało się to
równolegle w kilku krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych.
Niemniej za prekursora alternatywnego rolnictwa uważa się
austriackiego filozofa, Rudolfa Steinera (obok fotografia), twórcę
antropozofii, systemu filozoficzno-religijnego. Steiner, w 1924 roku, na
prośbę właścicieli ziemskich, zaniepokojonych degeneracją materiału
siewnego, wzrostem zachorowalności zwierząt i spadkiem jakości
plonów, wygłosił - w Kobierzycach pod Wrocławiem - cykl wykładów.
Przedstawił w nich swoja koncepcję rolnictwa, którą nazwał rolnictwem
biologiczno-dynamicznym, czy – jak się w Polsce przyjęło nazywać –
biodynamicznym. Steiner jako pierwszy podkreślił konieczność
taktowania gospodarstwa rolnego jako odrębnego, indywidualnego organizmu, o
maksymalnie zamkniętym obiegu materii, gospodarującego w oparciu o własne nawozy i
pasze. Rolnictwo biodynamiczne jest bardziej złożonym systemem niż współczesne rolnictwo
ekologiczne: np. wyróżnia się stosowaniem preparatów biodynamicznych ( z krzemionki, z
nawozu bydlęcego, z ziół), czy uwzględnianiem wpływu rytmu księżyca na wzrost i rozwój
roślin (tzw. kalendarz biodynamiczny).
Kilkanaście lat później równolegle w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
pojawiły alternatywne koncepcje rolnictwa ekologicznego, nie wypływające – jak w
przypadku rolnictwa biodynamicznego - z całościowego systemu filozoficzno-religijnego, ale
mające z nim wiele cech wspólnych.
Na przykład Szwajcarzy, Müller i Rusch, opracowali koncepcję rolnictwa organicznobiologicznego, zwracającą uwagę na maksymalnie zamknięty obieg materii w gospodarstwie
12
oraz utrzymanie i podwyższanie żyzności gleby, wyrażanej bogactwem gatunków
zamieszkujących glebę i aktywnością mikroflory glebowej.
W Wielkiej Brytanii w rozwoju rolnictwa ekologicznego ( nazywanego w języku angielskim
organicznym) pionierską rolę odegrała Lady Eve Balfour i Albert Howard. Byli oni
założycielami pierwszej organizacji rolnictwa ekologicznego na świecie – Soil Association,
która powstała w roku 1946.
Obok logo z hasłem brytyjskiej
organizacji rolnictwa ekologicznego Soil
Association (Stowarzyszenie Gleby, która
obecnie liczy ponad 27 000 członków)
www.soilassociation.org
W USA , pojęcie rolnictwa organicznego wprowadził J.I.Rodale, podkreślając podobnie jak
Lady Balfour i Albert Howard znaczenie nawożenia organicznego, a w szczególności
stosowania kompostu.
We Francji propagatorami rolnictwa ekologicznego, nazywanego tam biologicznym, byli
Lemaire i Boucher.
Do lat 60-70-tych rolnictwo ekologiczne było traktowane jako pewien nieistotny margines
ogólnych trendów w rolnictwie. Zmianę przyniosły dopiero lata sześćdziesiąte. Zaczęto
dostrzegać ujemne skutki nadmiernego rozwoju przemysłu, ukazywały się opracowania i
raporty, ukazując rosnące zagrożenia i dramatyczną sytuację środowiska przyrodniczego (np.
raport ówczesnego sekretarza ONZ, U Thanta z roku 1968). Symboliczne znaczenie
przypisuje się książce Rachel Carson pt. ”Cicha wiosna”, która ukazała się w 1963 roku..
Autorka przedstawiła w niej wizję środowiska zdegradowanego przez stosowanie
toksycznych środków chemicznych w rolnictwie, zwłaszcza pestycydów.
W listopadzie roku 1970 liderzy ruchu rolnictwa ekologicznego spotkali się na
międzynarodowym kongresie w Wersalu pod Paryżem i założyli Międzynarodową Federację
Ruchu Rolnictwa Ekologicznego IFOAM (International Federation of Oganic Agriculture
Movements). Pięciu założycieli reprezentowało różne organizacje: Lady Eve Balfour,
organizację Soil Association z Wielkiej Brytanii, Kjell Arman, reprezentujący Szwedzkie
Stowarzyszenie Biodynamiczne, Pauline Raphaely z Soil Association z Południowej Afryki,
Jerome Goldstein z Rodale Press ze Stanów Zjednoczonych i przedstawiciel gospodarzy
kongresu Roland z Chevriot, reprezentujący organizację Nature et Progres z Francji.
IFOAM przyczynił się do wypracowania standardów rolnictwa ekologicznego, tzw.
kryteriów, wywiera wpływ na legislację rządów i Unii Europejskiej, wspiera i
rozpowszechnia wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego, wydaje liczne publikacje
i organizuje kongresy i seminaria. Obecnie IFOAM liczy 710 organizacji członkowskich na
całym świecie.
logo IFOAM
Czym jest rolnictwo ekologiczne?
Stereotypy
Na to pozornie łatwe pytanie jest wiele odpowiedzi. Wynika to w dużej mierze stereotypów,
które wciąż funkcjonują. Na przykład niektórzy uważają, że rolnictwo ekologiczne to po
prostu rolnictwo bez chemii czy też rolnictwo ekstensywne. Nie jest to prawdą, ponieważ
13
choć rolnicy ekologiczni nie stosują nawozów mineralnych czy chemicznych środków
ochrony roślin (pestycydów, herbicydów i fungicydów), jest szereg substancji chemicznych,
które są dozwolone.
Zaś ekstensywne rolnictwo nie jest tożsame z rolnictwem ekologicznym. W ekstensywnym
rolnictwie też nie stosuje się nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin (lub
stosuje się je w niewielkim stopniu), nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie. Ten rodzaj
rolnictwa stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo o rozleglejszych terenach
Owszem, wiele gospodarstw ekologicznych może być jednocześnie gospodarstwami
ekstensywnymi, ale jest też wiele eko-rolników, którzy gospodarują całkiem intensywnie,
starając się osiągnąć jak najlepsze plony, stosując nowoczesne i/lub samodzielnie wymyślone
maszyny. Nawet zetknęliśmy się z krytyką takich gospodarstw w USA, które zdobywają
certyfikat produkcji ekologicznej, ale stylem pracy przypominają duże gospodarstwa
przemysłowe.
Inny stereotyp to przekonanie, że gospodarstwo ekologiczne to rodzaj skansenu z początku
wieku. Rolnik ekologiczny musi wykazać się sporą wiedzą i nie wystarczy zaniechać
„nowoczesności” takiej jak Round-up Ready (silnie toksyczny , popularny ostatnio herbicyd
firmy Monsanto), żeby uporać się z chwastami. Trzeba np. wiedzieć coś o sąsiedztwie roślin,
umieć prawidłowo ułożyć płodozmian, pamiętać o terminach i zabiegach agro-technicznych
niezbędnych w gospodarstwie.
Ostatni stereotyp to pogląd, że rolnictwo ekologiczne wiąże się z określonym stylem życia,
np. związany z radykalnymi, ekologicznymi poglądami właściciela gospodarstwa. Owszem w
początkowej fazie, kiedy rolników ekologicznych można było policzyć na palcach jednej ręki,
można było powiedzieć, że to pasjonaci, idealiści, ludzie kierujący się konkretnym
światopoglądem. Ale nie teraz, kiedy rolników ekologicznych jest w Polsce ponad 20 000
tysięcy, a na świecie prawie 1,4 miliona.
Grupa rolników ekologicznych to dziś bardzo różnorodna grupa, łączy nas stosowanie
podobnych metod w gospodarstwie, metod przyjaznych środowisku, ale jednocześnie które
spełniających wyraźnie określone kryteria rolnictwa ekologicznego.
Terminologia i kryteria
Rolnictwo ekologiczne (lub organiczne czy biologiczne, są to terminy tożsame ) polega na
przestrzeganiu określonych zasad (inaczej spełnianiu konkretnych kryteriów), które zostały
wypracowane przez różne organizacje rolnictwa ekologicznego. Takie kryteria ma np.
wspomniana Federacja IFOAM czy polskie Stowarzyszenie EKOLAND.
Są też kryteria rolnictwa ekologicznego wypracowane dla całej Unii Europejskiej. Kryteria
EKOLANDU, czy innej organizacji działającej na terenie Unii Europejskiej, nie mogą być
bardziej liberalne niże kryteria unijne, natomiast mogą być nieco surowsze.
Np. zgodnie z kryteriami unijnymi można na jednym gospodarstwie mieć część pola
prowadzonego metodami ekologicznymi, a część pola - metodami konwencjonalnymi.
Natomiast jeżeli rolnik chce posługiwać się znanym powszechnie logo Ekolandu i otrzymać
atest (certyfikat zgodności) tej organizacji to całe gospodarstwo musi być prowadzone
metodami ekologicznymi. Czyli wymogi rodzimej organizacji są surowsze niż unijne.
Na stronie Stowarzyszenia EKOLAND www.stowarzyszenieekoland.pl można znaleźć
szczegółowe kryteria, które są poprzedzone informacją:
Niniejsze Kryteria zostały opracowane na bazie wytycznych Międzynarodowej
Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), której Stowarzyszenie EKOLAND jest
członkiem. Zachowano przy tym zgodność z odpowiednimi regulacjami prawnymi Unii
Europejskiej, a w szczególności Rozporządzeniem Rady WE nr 834/2007* oraz
Rozporządzeniem Komisji WE nr 889/2008**, z tym, że Kryteria EKOLANDu nakładają na
14
producentów żywności ekologicznej wymagania wykraczające poza te rozporządzenia.
Przestrzeganie Kryteriów przez rolników i przetwórców jest nieodzownym warunkiem
stosowania znaku towarowego (logo) EKOLAND na produktach oferowanych do sprzedaży.
Spełnianie kryteriów czyli stosowanie się do tych zasad jest kontrolowane przez specjalne
jednostki certyfikujące. Lista upoważnionych jednostek certyfikujących znajduje się na
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie jest w Polsce 10 takich instytucji.
Rolnik czy przetwórca wybiera jedną spośród nich, najpierw zgłasza chęć przestawienia na
metody ekologiczne, potem inspektor jednostki certyfikującej odwiedza i kontroluje
gospodarstwo oraz prowadzoną dokumentację. Certyfikat zgodności otrzymuje się tylko na
jeden rok, potem ponownie gospodarstwo jest kontrolowane.
Obok przykładowy certyfikat zgodności wydany przez
jedną z 10 jednostek certyfikujących w Polsce:
AgroBioTest.
Rolnictwo ekologiczne a ochrona
środowiska
Jedną głównych przyczyn zmniejszania się
biologicznej różnorodności, zarówno siedlisk, jak
gatunków, jest intensyfikacja rolnictwa. Jest to
efektem zarówno chemizacji rolnictwa, jak i zmiany
struktury upraw: likwidowanie zadrzewień, oczek
wodnych, tworzenie dużych monokultur.
Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe
wykazują, że rolnictwo ekologiczne służy
zachowaniu lub wręcz zwiększaniu
bioróżnorodności. Na przykład wyniki badań szwajcarskiego instytutu FiBL (www.fibl.org)
świadczą, że na gospodarstwach ekologicznych jest średnio – w zależności od wysokości nad
poziomem morza – od 46 do 72% więcej siedlisk, co najmniej 30 więcej gatunków
organizmów dziko-żyjących i 50% więcej osobników niż na gospodarstwach
konwencjonalnych. W szczególności ekologiczne metody służą ptakom, owadom
drapieżnym, organizmom glebowym i florze.
Ochrona wód
Z kolei ciekawe dane przytacza francuskie ministerstwo rolnictwa.
• W 2004, 61% wód gruntowych we Francji i 96 % wód powierzchniowych jest
skażonych pestycydami
• Połowa wód gruntowych i powierzchniowych wykazuje nadmierne stężenie azotanów,
które zagraża życiu w wodzie
• Koszty oczyszczenia wody bieżącej, aby spełniała normy Unii Europejskiej są bardzo
wysokie
15
•
Rolnictwo ekologiczne można wykorzystać do chronienia zasobów wody przed
skażeniem dowiedziono, że koszt oczyszczenia wody dzięki wprowadzeniu upraw
ekologicznych w okolicy jest dla władz lokalnych niższy
• Dzięki wprowadzeniu rolnictwa ekologicznego pestycydy, nawozy sztuczne,
antybiotyki z hodowli, nie dostają się do zbiorników wodnych
• Wieloletni płodozmian poprawia strukturę gleby i jej właściwości retencji wody
• Wysiewanie poplonów, np. nawozów zielonych, przykrywa glebę po żniwach i w ten
sposób hamuje erozję i wyciekanie składników odżywczych
• Stosowanie nawozów opartych na oborniku uwalnia do gleby azot I inne cenne
składniki
• Sadzenie i troska o żywopłoty, łąki i naturalną wegetację poprawia retencję wody i
redukuje erozję gleby
• W kilkunastu regionach Francji wykorzystano z sukcesem rolnictwo ekologiczne w
zwalczaniu kosztów skażenia wód gruntowych
Informacje te, jak i poniższy schemat przekazał nam Frédéric Séguret z francuskiego
Ministerswa Rolnictwa.
Wieloletni
płodozmian
Mechaniczne
odchwaszczanie
Pastwiska I łaki
miedze
Strea
m
ziemniaki
Bez
syntetycznych
pestycydów
motylkowe
Gleba pokryta
roslinnością po
żniwach
Miedze z
kwiatami polnymi
żywopłot
dom
om
Ograniczona liczba
zwierząt na 1
hektar
zboża
nawożenie naturalne:
compost, obornik,
nawozy zielone
Wybór
odmian
odpornych
na choroby
Wody gruntowe
Bez nawozów
sztucznych I
chemicznych środków
ochrony roślin
pompa
Mniej azotanów I
pestycydów
Na następnych 6 stronach znajdują się informacje ze strony Unii Europejskiej
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl
gdzie znajduje się wiele cennych informacji o rolnictwie ekologicznym oraz dodatkowych
materiałów.
Zasady rolnictwa ekologicznego
Generalną zasadą rolnictwa ekologicznego jest szacunek dla wszelkich form życia: od
najmniejszych mikroorganizmów żyjących w glebie, po najpotężniejsze drzewa, nie
zapominając o człowieku! Każdy element w łańcuchu ekologicznej produkcji żywności jest
16
nastawiony na zachowanie, a jeśli możliwe, na zwiększanie różnorodności roślin i zwierząt.
Utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej jest często rezultatem dobrych
ekologicznych praktyk rolniczych, jak również działań przewidzianych we Wspólnotowym
Rozporządzeniu w sprawie rolnictwa ekologicznego.
Rolnictwo ekologiczne realizuje swoje cele poprzez odpowiednie działania agro- i
zootechniczne, które minimalizują ludzkie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i
umożliwiają naturalne funkcjonowanie systemu rolniczego.
Najważniejsze praktyki rolnictwa ekologicznego:







Wieloletni płodozmian, jako warunek wydajnego wykorzystywania zasobów
lokalnych
Radykalne ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów
syntetycznych, antybiotyków dla zwierząt, dodatków do żywności i substancji
pomagających w przetwarzaniu oraz innych sztucznych środków produkcji
Całkowity zakaz stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)
Gospodarowanie w oparciu o zasoby własne, na przykład obornik i pasze wytwarzane
w gospodarstwie
Dobór odmian roślin oraz ras zwierząt odpornych na choroby i dobrze
zaadaptowanych do lokalnych warunków
Utrzymanie zwierząt w systemie wolno-stanowiskowym, dostęp do wybiegów oraz
żywienie paszami z rolnictwa ekologicznego
Stosowanie praktyk hodowlanych odpowiednich dla poszczególnych ras zwierząt.
Gospodarstwo to miejsce, gdzie rozpoczyna się ekologiczna produkcja, gdzie powstają
świeże, ekologiczne produkty o wysokiej jakości, które trafiają do sklepów, restauracji, czy
też są sprzedawane bezpośrednio od rolnika.
Ekologiczne gospodarstwa uprawiając rośliny i utrzymując zwierzęta nie zdają się na
przyrodę, one są częścią przyrody. Ekologiczni rolnicy wykorzystują wszelkie możliwości,
aby produkując żywność w otaczającym krajobrazie, stosować system produkcji najbardziej
zbliżony do naturalnego.
Ich działania zmierzają do zamykania obiegu materii w gospodarstwie. Np. żyzne środowisko
glebowe pozyskiwane przez stosowanie obornika i innych nawozów organicznych ogranicza
erozję glebową oraz utratę składników mineralnych i wody. Takie środki produkcji jak
obornik i pasze dla zwierząt powinny być produkowane w tym gospodarstwie, w którym są
stosowane lub w gospodarstwach sąsiednich.
Certyfikacja
Kiedy konsumenci, którzy decydują się na zakup produktów ekologicznych, muszą być
pewni, że dostają dokładnie to, za co płacą. Ekologiczne logo i system znakowania stanowią
mechanizm, który to umożliwia.
Jest on tak zaprojektowany, by dać Ci całkowitą pewność, że produkty, które kupujesz, są
wytwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia Unii Europejskiej o rolnictwie
17
ekologicznym , a w przypadku produktów importowanych - zgodnie z równorzędnymi lub
identycznymi, surowymi przepisami.
Produkcja i dostarczenie produktów ekologicznych na rynek UE wraz z etykietami i logo
podlega szeregowi działań składających się na określony proces, który musi zostać w pełni
zrealizowany.
Rolnicy tradycyjni muszą przejść przynajmniej dwuletni okres przejściowy, zanim będą mogli
rozpocząć produkcję rolną, którą można wprowadzić na rynek jako ekologiczną. Jeśli chcą
produkować zarówno produkty konwencjonalne, jak i ekologiczne, muszą wyraźnie oddzielić
od siebie te dwie działalności.
Zarówno rolnicy, jak i przetwórcy muszą przez cały czas przestrzegać przepisów określonych
w Rozporządzeniu Wspólnotowym. Będą oni poddawani kontrolom prowadzonym w UE
przez jednostki certyfikujące lub urzędy kontroli, w celu zapewnienia zgodności z tymi
przepisami.
Pomyślnie zweryfikowani wytwórcy uzyskują eko-rolniczą certyfikację i mogą znakować
swoje produkty jako ekologiczne.
Od 1 lipca 2010 r. UE wprowadziło nowe logo
ekologiczne, aby zapewnić ochronę praw
konsumentów i jednolity standard produktów
Przejrzystość
Rozporządzenie określa ścisłe zasady znakowania oraz zamieszczania logo, aby
zminimalizować ryzyko wprowadzania w błąd konsumentów, jak również ryzyko
potencjalnych nadużyć:
„Terminy, takie jak: ekologiczne, bio, eko, itd., włączając terminy używane w znakach
towarowych lub w znakowaniu i reklamie, sugerujące, że produkt lub jego składniki spełniają
wymagania rozporządzenia, nie mogą być wykorzystywane w przypadku produktów nieekologicznych.”
Ponadto, ekologiczne oznakowanie nie może być zamieszczone na etykiecie, jeśli widniałaby
na niej informacja, że odnośny produkt zawiera GMO.
Oznaczenia
Aby zwiększyć wiarygodność, na wszystkich produktach znakowanych jako ekologiczne
muszą, z mocy prawa, znajdować się: nazwa ostatniego podmiotu przygotowującego produkt
do obrotu, tzn. rolnika, przetwórcy lub sprzedawcy oraz nazwa i/lub numer identyfikacyjny
jednostki certyfikującej.
18
Logo
Logo eko-rolnicze UE i loga stosowane w państwach członkowskich są używane
uzupełniająco, by zwiększyć rozpoznawalność ekologicznej żywności i napojów wśród
konsumentów.
Tak więc, konsumenci kupujący produkty z nadrukowanym logo UE mogą być pewni, że:




Co najmniej 95% składników produktu jest ekologicznych
Produkt spełnia wymogi urzędowego systemu kontroli
Produkt pochodzi prosto od producenta lub został dostarczony w zapieczętowanym
opakowaniu
Produkt jest opatrzony nazwą producenta, przetwórcy lub konfekcjonera oraz nazwą
i/lub kodem jednostki certyfikującej.
Na zdjęciu: artykuły p. Babalskich z etykietami
Oznaczanie paczkowanych produktów
żywnościowych nowym ekologicznym logo UE,
będzie obowiązkowe od 1 lipca 2010 r. Po tej
dacie będzie je można również dobrowolnie
umieszczać na produktach importowanych. Po
wejściu w życie nowego rozporządzenia, tam
gdzie pojawia się logo UE, powinna się także
znaleźć informacja, skąd pochodzi surowiec
rolniczy. Może to być adnotacja 'UE', 'spoza UE'
lub nazwa kraju, w którym został
wyprodukowany produkt lub jego składniki.
Jeśli producenci chcą sprzedawać swoje produkty z innego państwa członkowskiego do
własnego kraju, potrzebują zazwyczaj użyć dodatkowe logo rozpoznawalne na rynkach
docelowych. Stosowanie ekologicznego logo UE może zapobiec podwójnemu znakowaniu,
poprzez uznanie ogólnoeuropejskiego symbolu.
Inspekcje
Po zakończeniu okresu przestawienia, producenci nadal podlegają corocznym,
pełnozakresowym kontrolom obejmującym:




Kontrolę dokumentacji kupna i sprzedaży, księgę zwierząt gospodarskich, księgę
weterynaryjną, etc.
Pobieranie próbek
Kontrolę warunków w budynkach inwentarskich i na wybiegach
Kontrolę magazynów, pól, sadów, szklarni i pastwisk.
Dodatkowe inspekcje i niezapowiedziane wizyty mogą być przeprowadzane przez
inspektorów w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wobec producentów.
Każde państwo członkowskie ustanowiło system kontroli oraz wyznaczyło określone
publiczne urzędy i/lub upoważniło prywatne jednostki certyfikujące do prowadzenia inspekcji
i certyfikacji produkcji ekologicznej. Niezgodności: w przypadku niezgodności z wymogami,
19
producentom można zawiesić certyfikat i odebrać prawo wprowadzania do obrotu produktów
oznakowanych jako ekologiczne
Powrót do natury
Pojęcie „różnorodności biologicznej” w kontekście rolnictwa ekologicznego nie oznacza
wyłącznie, że utrzymywanych jest więcej gatunków roślin uprawnych i ras zwierząt, ale
również to, że więcej rodzimych roślin i zwierząt bytuje na danym terenie w naturalny
sposób. Szczególną uwagę przywiązuje się do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i
roślin.
Rolnicy ekologiczni starają się tworzyć harmonię pomiędzy przyrodą i działalnością
człowieka, poprzez praktyki, które wymagają ludzkiego zaangażowania, ale nie wywołują
negatywnych zmian w środowisku. Przykładem jest mechaniczne niszczenie chwastów
zamiast stosowania herbicydów.
Korzyści
Wiele praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym ma pozytywny wpływ na
różnorodność biologiczną. Na przykład:





Stosowanie nawozów naturalnych zwiększa w glebie populację mikroorganizmów,
dżdżownic i innych bezkręgowców glebowych
Stosowanie właściwego płodozmianu i odpowiednich odmian roślin zdolnych
konkurować z chwastami i odpornych na choroby i szkodniki zwiększa szanse roślin
uprawnych względem gatunków niepożądanych
Rozbudowany płodozmian oznacza poszerzenie listy upraw o gatunki o znaczeniu
towarowym, rośliny motylkowate i paszowe
Priorytetowe traktowanie lokalnych odmian roślin i ras zwierząt podtrzymuje
różnorodność biologiczną w regionie
Wprowadzanie naturalnych wrogów szkodników i chwastów zamiast stosowania
pestycydów wzbogaca różnorodność świata zwierzęcego.
Inne działania
Rolnicy ekologiczni podejmują również inne działania, które nie są ujęte w żadnych
rozporządzeniach, chociaż sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej i równowagi
biologicznej na terenie gospodarstw ekologicznych i w ich otoczeniu. Do tych działań zalicza
się:




Zakładanie zadrzewień śródpolnych i żywopłotów, sadzenie drzew
Utrzymywanie starych łąk
Utrzymywanie naturalnych cieków wodnych
Ochrona drzew i innej lokalnej roślinności.
Wprowadzenie zakazów stosowania sztucznych nawozów, syntetycznych pestycydów i
innych syntetycznych środków produkcji oznacza też, że przed potencjalnym
zanieczyszczeniem spływającym z pól chronione są cieki wodne i żyjące w nich organizmy.
20
Ograniczenia przyczyniają się także do zmniejszania zagrożeń bio-akumulacji, co ma miejsce
wtedy, gdy wiele drapieżników, na przykład ptaki drapieżne, ginie na skutek spożycia toksyn
pochodzących z zanieczyszczeń, a których ilość wzrasta w kolejnych ogniwach łańcucha
żywnościowego.
Zwierzęta w gospodarstwie
Praktyki mające na celu dobrostan zwierząt (zwierzęta wykorzystywane do produkcji
żywności są za życia traktowane humanitarnie: otrzymują dobrą paszę, odpowiednie warunki
bytowe i dobrą opiekę weterynaryjną) charakteryzujący się zapewnieniem dostępu do
wybiegów dla drobiu, świń, bydła i innych zwierząt, to kolejny element wspierania
różnorodności biologicznej.
Zdjęcie pochodzi hów i utrzymanie zwierząt
Fotografia pochodzi z archiwum Stowarzyszenia ZIARNO. Przedstawia kozy w gospodarstwie
ekologicznym w Grzybowie
Produkcja zwierzęca to dziedzina, w której umiejętności rolników ekologicznych są nie do
przecenienia i są najczęściej wykorzystywane.
Obejmuje ona wiele zasad i działań praktycznych zaplanowanych tak, by zapewnić
zwierzętom wygodne, pozbawione stresu bytowanie, zgodne z ich naturalnymi potrzebami.
21
Stosownie do potrzeb gatunku
Ważną koncepcją ekologicznego chowu jest stwarzanie zwierzętom gospodarskim warunków
życia odpowiadających potrzebom gatunku. Składają się na to m.in.:






Stały dostęp do wybiegów
Odpowiednie pastwiska spełniające potrzeby pokarmowe i behawioralne zwierząt
Zakaz uwiązywania zwierząt w budynkach inwentarskich oraz ich izolowania
Odpowiednie stanowiska do leżenia oraz ściółka
Ograniczona obsada zwierząt
Możliwie krótki czas transportu.
Generalną zasadą ekologicznego chowu zwierząt jest także zakaz urządzania legowisk na
podłogach rusztowych.
Bez okaleczania
Rolnictwo ekologiczne ogranicza obcinanie lub skracanie:



Ogonów - owcom, świniom, etc.
Dziobów - kurczętom, indykom, etc.
Rogów - bydłu, owcom, etc.
Indywidualne potrzeby
Powszechną praktyką jest dostosowywanie działań do potrzeb poszczególnych gatunków. Na
przykład akceptuje się, że drób potrzebuje długich „pustych” okresów pomiędzy okresami
znoszenia jaj. Uwzględnia się, że zwierzęta funkcjonują w małych grupach, w których może
ustalić się społeczna hierarchia, jak to ma miejsce w warunkach naturalnych.
Nowe rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego wyraźnie określa wymogi
dotyczące postępowania ze zwierzętami, wymagając m.in. żeby personel obsługujący
posiadał odpowiednie kwalifikacje, by zapewniać zwierzętom zdrowie i dobrostan.
Bez bólu
Rolnictwo ekologiczne podkreśla, że ból i cierpienie zwierząt muszą być zredukowane do
minimum w ciągu całego ich życia. Z tego właśnie względu ogranicza się czas transportu, a
techniki uboju muszą być możliwie szybkie i jak najmniej bolesne.
Bez GMO
Kluczową sprawą w rolnictwie ekologicznym jest zakaz stosowania organizmów
zmodyfikowanych genetycznie, zarówno w produkcji
roślinnej, jak i zwierzęcej. Sprzyja to utrzymaniu
rodzimych gatunków roślin i ras zwierząt, zwłaszcza w
połączeniu z postulatem wielości gatunków roślin i
zwierząt w gospodarstwie ekologicznym.
22
Logo szwajcarskiej organizacji Basler Appell gegen Gentechnologie, z którą Stowarzyszenie
ZIARNO współpracuje w kampanii anty GMO
Emisje
Z badań wynika, że rolnictwo ekologiczne emituje mniej dwutlenku węgla, co może mieć
istotny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych. Czynniki, które prawdopodobnie mają
na to wpływ, to:



Mniejsze zużycie energii poprzez zagospodarowanie organicznych odpadów i
produktów końcowych, zamiast stosowania syntetycznych nawozów produkowanych
przy wykorzystaniu dużych ilości energii
Utrzymywanie bogatej szaty roślinnej, na którą składa się także roślinność lokalna.
Wiązanie węgla w organicznych substancjach zawartych w glebie, ponieważ celem
rolnictwa ekologicznego jest poprawa zawartości próchnicy oraz składu gleby.
Instytut Badawczy Rolnictwa Biologicznego (FiBL) www.fibl.org, wykazał w badaniach, że
w przypadku rolnictwa ekologicznego, ilość uwalnianych gazów cieplarnianych na jeden
hektar jest o 32% mniejsza niż w systemach bazujących na nawożeniu mineralnym i o 3537% mniejsza niż przy konwencjonalnym nawożeniu obornikiem. Wg tych badań, jest to
związane z faktem, że rolnictwo ekologiczne zwraca do gleby średnio o 12-15% więcej
dwutlenku węgla niż mineralny system nawożenia. Zapewnia to glebie żyzność i utrzymanie
poziomu próchnicy.
Informacje na tej i 6 poprzednich stronach pochodzą ze strony internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl na której można znaleźć wiele cennych
informacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych do wykorzystania. Nauczycielom
polecamy komiks o rolnictwie ekologicznym na stronie
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/download-information/informationmaterial/comic_book_pl.pdf
23
Na zdjęciu: żniwa w gospodarstwie ekologicznym w Grzybowie . Widać, że ekologiczne
rolnictwo nie wyklucza stosowania kombajnów.
Najważniejsze rezultaty ostatniego światowego
raportu na temat rolnictwa ekologicznego
(większość danych pochodzi z końca roku 2008)




35 milionów hektarów użytków rolnych jest uprawianych metodą
ekologiczna przez prawie 1,4 miliona rolników ekologicznych
Regiony, gdzie znajdują się największe obszary upraw ekologicznych to
Oceania (12.1 milionów hektarów), Europa (8.2 milionów hektarów) oraz
Ameryka Łacińska (8.1 milionów hektarów). Kraje o największych
areałach ekologicznych to: Australia, Argentyna i Chiny.
Procentowo największy udział użytków rolnych ekologicznych znajduje się
na Wyspach Falklandzkich (36.9 % wszystkich użytków), Lichtenstein
(29.8 %) i Austria (15.9).
Kraje o największej liczbie producentów ekologicznych to: Indie
(340’000), Uganda (180’000) i Meksyk (130’000). Więcej niż jedna trzecia
producentów ekologicznych jest w Afryce. Uprawy ekologiczne
24




powiększyły się we wszystkich regionach świata o prawie 3 miliony
hektarów, czyli 9% w porównaniu z rokiem 2007.
O 26% (r 1.65 milionów hektarów) wzrosła powierzchnia upraw
ekologicznych w Ameryce Łacińskiej, przede wszystkim dzięki silnemu
rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Argentynie. W Europie
powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 0,5 miliona hektarów, zaś w
Azji o 0,4miliona hektarów.
Około jednej trzeciej upraw ekologicznych znajduje się w krajach
rozwijających się, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, potem w Azji
I Afryce.
Kraje o największych uprawach ekologicznych to Argentyna, Chiny i
Brazylia.
31 milionów hektarów upraw ekologicznych to tereny związane ze
zbiorem dzikich owoców leśnych oraz związane z pszczelarstwem.
Większość tych upraw znajduje się w krajach rozwijających się. Zupełnie
odwrotnie wygląda sytuacja z uprawami rolnymi których 2/3 znajduje się w
krajach rozwiniętych. Inne ekologiczne uprawy obejmują: akwakultury
(0.43 miliona hektarów), lasy (0.01 miliona hektarów).
Informacje pochodzą z publikacji z publikacji: “The World of Organic Agriculture 2011”
(źródło FIBL i IFOAM)
Obszary upraw ekologicznych w różnych regionach świata
Dane FiBL & IFOAM 2011
25
10 krajów europejskich z największą powierzchnią upraw
ekologicznych w roku 2009 (dane w milionach hektarów) (Australia,
Argentyna, USA, Chiny, Brazylia, Hiszpania, Indie, Włochy, Niemcy, Urugwaj)
10 krajów europejskich z największym procentowym udziałem
upraw ekologicznych w roku 2009 (Falklandy. Lichtenstein, Austria, Szwecja,
Gujana Francuska, Szwajcaria, Estonia, Czechy, Łotwa, Włochy)
26
Source: FiBL & IFOAM, 2011
Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 1999-2009
wyrażony w powierzchni pod uprawami ekologicznymi
10 krajów z największą liczbą producentów ekologicznych (Indie,
Uganda, Meksyk, Etiopia, Tanzania, Peru, Włochy, Turcja, Burkino Faso, Hiszpania)
27
Kraje o najbardziej rozwiniętym rynku ekologicznym 2009 (USA,
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Hiszpania, Austria)
Kraje o najwyższej konsumpcji produktów rolnictwa ekologicznego
na mieszkańca 2009 (Dania, Szwajcaria, Austria, Luksemburg, Lichtenstein,
Szwecja, Niemcy, USA, Francja, Kanada)
28
Mapa Europy: procentowy udział upraw ekologicznych w różnych
krajach
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
W Polsce jako pierwszy (w latach 30tych XX wieku) metodę biodynamiczną zastosował w
1716-hektarowym gospodarstwie w Szelejewie hrabia Stanisław Karłowski. Starał się też
upowszechniać tę metodę, prowadząc kursy i wydając publikacje szkoleniowe. Jego życie i
działalność przerwała II wojna światowa, zginął zamordowany przez gestapo. Idea, którą
propagował poszła w zapomnienie. Dopiero Julian Osetek, z wykształcenia inżynier chemik,
doznał swoistego oświecenia, zrozumiał szkodliwość chemii w rolnictwie i zafascynowany
myślą Steinera, postanowił kompletnie zmienić swoją pracę: stał się rolnikiem
biodynamicznym na 3 hektarowym gospodarstwie w Nakle nad Notecią. W latach 60-tych
kiedy w PRL płaciło się kary za niestosowanie nawozów, Osetek prowadził pierwsze
gospodarstwo bez stosowania chemii w Polsce po-wojennej.
Julian Osetek na początku lat 80-tych zaczął aktywnie propagować rolnictwo ekologiczne,
jeżdżąc po kraju, prowadząc wykłady i pogadanki. Między innymi zaraził swoja pasją
kilkunastu rolników oraz naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, zwłaszcza prof. Mieczysława Górnego, który stał się – mimo wielu trudności, z
którymi spotykał się na rodzimej uczelni, wielkim promotorem rolnictwa ekologicznego. Inne
przedstawicielki świata naukowego SGGW – Urszula Sołtysiak i Dorota Metera, stały się
liderkami ruchu rolnictwa ekologicznego w Polsce, obecnie kierują jednostkami
certyfikującymi.
Owocami pionierskiej działalności Juliana Osetka jak i wsparcia rozwoju rolnictwa
ekologicznego przez niemieckie i szwajcarskie organizacje rolnictwa biodynamicznego i
ekologicznego były też lokalne inicjatywy, jak np. powstanie w 987 roku w Grzybowie na
Mazowszu – Kółka Rolniczego-Ekologicznego ZIARNO. Kontynuatorem pracy kółka jest
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO.
29
Przełomowym momentem w rozwoju uchu rolnictwa ekologicznego było – 1 września 1989
roku - zawiązanie w Przysieku pod Toruniem pierwszej ogólnopolskiej organizacji
skupiającej rolników i
sympatyków eko-rolnictwa:
Stowarzyszenia
Producentów Żywności
Metodami Ekologicznymi
EKOLAND.
Założycielami – oprócz
wspomnianych naukowców
– byli pierwsi rolnicy
ekologiczni w Polsce, m.in.
Mieczysław Babalski, Piotr
Hillar, Krzysztof
Łepkowski, Tadeusz
Szynkiewicz, Józef
Brodzki, Marian Lipiński,
Andrzej i Kazimierz
Michałkiewicz i inni.
Na zdjęciu: pionierzy rolnictwa ekologicznego w Polsce podczas jednego z zebrań
założycielskich w Przysieku..
Kalendarium rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
1931-1941 pionier, hrabia Stanisław Karłowski prowadzi gospodarstwo metodą
biodynamiczną (1760 ha) w Szelejewie na Śląsku
1960 – Julian Osetek, zainspirowany myślą twórcy antropozofii, Rudolfa Steinera, zaczyna
prowadzić małe 3 hektarowe gospodarstwo w Nakle nad Notecią metodą biodynamiczną
1981 - Julian Osetek zaczyna podróżować po Polsce i Europie i prowadzić wykłady o
rolnictwie bio-dynamicznym. Między innymi jego wykład odbywa się w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Idea rolnictwa ekologiczne trafia na podatny grunt:
naukowcy jak np. prof.
Mieczysław Górny i
Urszula Sołtysiak,
włączają się w ruch
rozwoju rolnictwa We
współpracy z niemieckimi
szwajcarskimi
organizacjami prowadzone
są kursy rolnictwa
ekologicznego. Powstają
pierwsze pionierskie
gospodarstwa ekologiczne
w Polsce, np. Mieczysława
i Aleksandry Babalskich,
Piotra i Małgorzaty
Hillarów.
Na zdjęciu Julian Osetek (pierwszy z prawej) wyjaśnia rolnikom zasady biodynamicznego
gospodarowania.
30
1989 - 1 września zostaje zarejestrowane pierwsza organizacja rolnictwa ekologicznego w
Polsce: Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland z
własnymi kryteriami rolnictwa ekologicznego i własnym symbolem – logo.
Obok – logo Ekolandu,
1990 – pierwsze stoisko z żywnością ekologiczną (sprzedaż bezpośrednia) uruchomione przy
Ośrodku Edukacji Ekologicznej EKO-OKO w Warszawie
1990 – Stowarzyszenie Ekoland staje się członkiem Federacji IFOAM;
1993 – Powstaje druga organizacja rolnictwa ekologicznego: Polskie Towarzystwo Rolnictwa
Ekologicznego (PTRE );
1993-5 - AgroBioTest i Bioekspert (jednostki certyfikujące) wydzielają się ze Stowarzyszenia
Ekoland;
1998 – pierwsze formy wsparcia finansowego dla rolników ekologicznych: dofinansowanie
kosztów certyfikacji
1999 – zostają wprowadzone pierwsze płatności dla rolników;
2001 – zostaje uchwalona pierwsza Ustawa o rolnictwie ekologicznym, m.in. regulująca takie
obszary jak: wymagania w okresie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, produkcja
rolnicza i przetwórstwo, system kontroli i certyfikacji.
2002 – dopracowanie systemu certyfikacji
2004 – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, nowa ustawa n/t rolnictwa ekologicznego,
większe dopłaty dla rolników ekologicznych, wyznaczenie instytucji państwowych do
administrowania spraw związanych z rolnictwem ekologicznym(PCA, IJHARS, IUNG,
IOR, PIORiN);
2004 –
Stowarzyszenie
ZIARNO we współpracy z niemieckim
związkiem rolników
ekologicznych
NATURLAND,
zaczyna organizować
coroczne seminarium
„Dobre Żniwa”
n/t współpracy w rolnictwie ekologicznym
Na zdjęciu w czasie
seminarium „Dobre
Żniwa 2005” prof. M.
Górny ostatni raz
przemawia do
rolników.
2005 – przygotowanie nowych kryteriów EKOLAND;
2005 – powstanie Stowarzyszenia DEMETER Poland, promującego metody i kryteria
rolnictwa biodynamicznego;
31
2006 – Polska jest krajem roku podczas największych targów rolnictwa ekologicznego
BioFach w Norymberdze;
2006 – ogłoszenie 3-letniego planu promocji rolnictwa ekologicznego w Poslce;
2007 – nowe zasady schematu płatności z programu rolno-środowiskowego
2009 – nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym wprowadzająca w życie rozporządzenie UE
nr 834/2007 i 889/2008.
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
w ostatnim dwudziestoleciu
Początkowo rolnictwem ekologicznym zajmowała się garstka pionierów, tych, których na
początku zainspirował Julian Osetek. Na początku lat 90-tych było to już kilkadziesiąt osób.
Liczba ta nieznacznie wzrastała, tak jak rolnicy szukali nowych możliwości. Ale brak
jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa oraz słabo rozwinięty rynek powodował, że w
połowie lat 90-tych liczba rolników ekologicznych zaczęła nawet spadać. Dopiero
pojawienie się dopłat, najpierw jedynie do kosztów kontroli, a potem także do samego
gospodarstwa, które po wejściu do Unii Europejskiej, stanowiły już pewną rekompensatę
poniesionych kosztów - zachęciło rolników do przestawiani się na metody ekologiczne.
Niestety zdarzają się nie tak rzadko przypadki, że rolnicy nie produkują żywności, a jedynie
korzystają z dotacji unijnych.
Dużą pomocą jest także zaangażowanie władz na różnych szczeblu, zarówno centralnych jak i
władz samorządowych, w promocję i rozwój rolnictwa ekologicznego. Są prowadzone
kampanie, kursy, wydawane publikacje, organizowane konkursy i konferencję, które
udowadniają, że dostrzeżono znaczenie i potencjał, jaki kryje się w rolnictwie ekologicznym.
Od początku XIX wieku liczba gospodarstw w Polsce jak i uprawiana ekologicznie
powierzchnia wzrasta wykładniczo, osiągając w roku ubiegłym liczbę ponad 20 000
gospodarstw.
32
Geograficzne rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w Polsce (żółtym kolorem
zaznaczono liczbę gospodarstw, zielonym - areał gospodarstw ekologicznych w danym
województwie. (dane IJHARS z roku 2007)
Dane
poch
odzą
ze strony Inspektora jakości Handlu Artykułami Spożywczymi.
http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-i-analizy.html
Producenci ekologiczni* w 2010 r.

producenci ekologiczni w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. nr 116, poz. 975).Do producentów ekologicznych zaliczamy wszystkie podmioty,
które podjęły działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce
wynosiła 20 956 (ok. 20 % więcej niż rok wcześniej). Dla porównania, w roku 2009
działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 17 423 producentów
ekologicznych i było to o 14,6 % więcej niż w roku 2008.
W 2010 roku najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność
w województwach: zachodniopomorskim (2392), warmińsko-mazurskim (2288) oraz
małopolskim (2183). Najwięcej ekologicznych producentów rolnych było w województwach:
zachodniopomorskim (2373) warmińsko-mazurskim (2279) oraz małopolskim (2156),
a przetwórni ekologicznych w województwach: mazowieckim (47), wielkopolskim
i lubelskim (36) oraz małopolskim (27).
33
Procentowy wzrost liczby producentów ekologicznych w Polsce, w latach 2005-2010
(rok poprzedni = 100 %).
2005 r. – 91,0 %
2006 r. – 28,0 %
2007 r. – 31,8 %
2008 r. – 25,5 %
2009 r. – 14,6 %
2010 r. – 20,3 %
Widać wyraźnie, że rolnictwo ekologiczne staje się bardzo ważnym kierunkiem
w rozwoju rolnictwa światowego i polskiego. Rolnicy ekologiczni to już nie jest
mała grupa pasjonatów, których kojarzy się ze skansenem, ale wielka grupa
producentów żywności wysokiej jakości, którzy wytwarzając tę żywność, nie
eksploatują przyrody, ale współpracują z nią w celu osiągnięcia jak najlepszych
plonów.
34
Gleba
Gleba – matka wszystkich rzeczy powiedzenie chińskie.
W 1862 roku, niemiecki naukowiec, uznawany za ojca nauki o glebie, Friedrich Albert Fallou
napisał: „Nie ma nic w całej przyrodzie co byłoby ważniejsze i wymagało większej uwagi niż
gleba. W istocie gleba jest tym elementem, który czyni świat środowiskiem przyjaznym dla
ludzkości. To gleba właśnie odżywia i służy całej przyrodzie; całe stworzenie zależy od gleby,
która jest ostatecznym fundamentem naszego istnienia.”
Fakt, że rośliny wypuszczają korzenie w głąb ziemi i karmią się
różnymi zawartymi w niej substancjami wydaje się prostą, banalną
rzeczą. Jednak procesy biologiczne i chemiczne przebiegające w
glebie są bardzo skomplikowane i naukowcy mają jeszcze wiele
tajemnic do odkrycia. Do połowy XIX stulecia uważano, że
podstawowym pokarmem roślin jest próchnica (humus), ale nowa
teoria opracowana przez Justusa von Liebiga o mineralnym
odżywianiu się roślin, przyczyniła się z jednej strony do rozwoju
nowoczesnej chemii rolnej i produkcji nawozów sztucznych, z
drugiej zaś strony do zlekceważenia znaczenia próchnicy przez
następne kilkadziesiąt lat.
Na zdjęciu Justus von Liebig, zwany „ojcem nawozów” 1803-1973
(zdjęcie z Wikipedii)
Pionierzy rolnictwa ekologicznego byli przekonani od początku, że dbałość o żyzną glebę jest
podstawą pomyślnej gospodarki rolnej. Dziś wiemy, że wskutek stosowania ciężkich maszyn
rolniczych, pestycydów, nawozów mineralnych, straty żyznej ziemi na świecie sięgają
milionów hektarów .
Aby dbać o żyzność gleby, co jest podstawą rolnictwa ekologicznego, stosuje się naturalne
nawożenie organiczne; obornik lub kompost oraz płodozmian, gdzie trzeba szczególna
uwagę zwrócić na uprawy roślin motylkowych. Ważny jest także odpowiedni sprzęt rolniczy,
który nie niszczy struktury gleby (np. nie wolno głęboko orać). Nie stosuje się tez wcale
chemicznych środków, które mogą zaszkodzić mikroskopijnym organizmom glebowym.
Udowodniono naukowo, że zabiegi omówione powyżej są jak najbardziej uzasadnione gdyż:
- poprawiają porowatość gleby
- zwiększa się retencja wodna gleby
- łatwiej gleba wchłania ciepło i napowietrza się
- lepsza jest struktura gleby jej pH (nie zakwasza się)
- lepiej magazynowane są niezbędne dla roślin minerały
czyli poprawiają żyzność gleby!
Żyzna gleba:
- zawiera cenne, łatwiej dla rośliny dostępne składniki i ma wyższe pH (obojętne lub
zasadowe)
- potrafi zgromadzić o wiele więcej wody i dlatego jest dłużej wilgotna
- przy ulewnych deszczach łatwiej przepuszcza nadmiar wody do głębszych warstw w
przypadku gleb gliniastych, natomiast w przypadku lżejszych gleb piaszczystych wilgoć
utrzymuje się dłużej
- zawiera przestrzenie wypełnione powietrzem, umożliwiające wymianę gazową
35
Rysunek obok pochodzi z „Das
Grosse Buch vom Biologischen
Land- und Gartenbau“, , Orac
Pietsch, 1980, wykorzystaliśmy
go w publikacji naszego
autorstwa: „O czym śpiewają
skowronki – ścieżką przez wieś”
Pokazuje on podstawowe
składniki żyznej gleby ich
proporcje.
Na rysunku poniżej
przedstawiono równe organizmy
wchodzące w skład edafonu od
mikroskopijnych bakterii po
nicienie i skorupiaki
(na rysunku znacznie
powiększone) do dżdżownicy.
Na działce o powierzchni 50 m2
żyznej gleby można znaleźć 4-5
kg dżdżownic, 3,5 kg owadów i
innych bezkręgowców oraz
różnych bakterii (na 1 hektar –
400-600kg dżdżownic oraz 3
tony bakterii)
36
Najbogatszą mikroflorę znajdziemy w ryzosferze, czyli przestrzeni w najbliższym otoczeniu
młodych korzeni. Jest ona poddana działaniu wydzielin korzenia. Różni się od innych części
gleby składem oraz większą ilością bakterii i grzybów. Naukowcy podają, że w 1g ryzosfery
może się znajdować 100-200mld komórek bakterii! Może zaistnieć zjawisko symbiozy roślin
wyższych z bakteriami (bakterioryzy) i grzybami (mikoryzy), co ma pozytywny wpływ
zwłaszcza na pobieranie substancji odżywczych przez korzeń. Jednym z najbardziej znanych
przykładów bakterioryzy, mającym duże znaczenie gospodarcze i wykorzystywanym przez
rolników ekologicznych jest związek między bakteriami azotowymi z rodzaju Rhisobium a
roślinami motylkowymi (np. groch, fasola, łubin, seradela, koniczyna, bób). Bakterie te żyją
w brodawkach wytwarzanych przez tkankę korzenia, stąd też określa się je mianem bakterii
brodawkowych. Rośliny i bakterie czerpią z tego korzyści. Bakterie wiążą azot z powietrza i
redukując go do jonów amonowych dostarczają jego związki roślinie. Roślina zaopatruje
bakterie w węglowodany.
Na rysunku brodawki korzeniowe
zasiedlone przez bakterie Rhizobia
Rysunek pochodzi z Wikipedii.
Ćwiczenie:
Jabłko reprezentuje Ziemię
Proponujemy proste ćwiczenie o jabłku, żeby przybliżyć uczniom znaczenie gleby.
Ćwiczenie to przekazała nam Elżbieta Tyralska-Wojtycza, ale- jak powiedziała - nie zna jego autora.
Potrzebne materiały: jabłko i nóż.
1. Pokaż uczniom jabłko i powiedz, że przedstawia ono Ziemię. Przekrój jabłko na pół:
rdzeń jabłka reprezentuje jądro Ziemi, część jadalna – płaszcz Ziemi, skórka – skorupę
ziemską.
2. Przekrój każdą połówkę jeszcze na pół i odłóż trzy ćwiartki, mówiąc, że ¾ ziemi jest
pokryte przez wody: oceany, morza, jeziora, rzeki. (powierzchnia Ziemi to 510 mln km2,
z czego morza i oceany zajmują 71%, powierzchnia lądu to 149 mln km2).
Zostawiamy ćwiartkę, która reprezentuje stały ląd.
3. Tę ćwiartkę, która zostawiamy, kroimy na pół i jedną „ósemkę” odkładamy – to tundry,
pustynie, tereny niegościnne do zasiedlenia przez człowieka.
4. Kawałek, który został (1/8 jabłka) to obszar zasiedlony przez człowieka. Ponownie
przecinamy ten kawałek na 2 części, połówkę odkładamy: ludzie mogą tam mieszkać, ale
nie mogą tam uprawiać ziemi, jest tam za mokro, lub za sucho, lub są to tereny
37
zabudowane, skażone. Ze 149 mln km2 terenów lądowych na ziemie uprawne
wykorzystuje się tylko ok. 45mln km2 (ok. 3% lądów, a 8,8% całej powierzchni Ziemi).
5.
Zostaje 1/16 jabłka. Ta część symbolizuje tę część Ziemi, którą pokrywają użytki rolne.
Z tej cieniutkiej cząstki zdejmujemy delikatnie i skórkę i pokazujemy uczniom. Ta
obierzynka to skorupa, na której powierzchni znajduje się cieniutka warstwa próchnicy,
od której zależy życie na Ziemi. Powoli tracimy tę część, z powodu zanieczyszczeń,
erozji, nieumiejętnej uprawie gleby, karczowaniu i niszczeniu lasów itp.
Próchnica (humus, na rysunku oznaczona
symbolem O) – bezpostaciowe, organiczne
szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i
fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie
roślinne, nagromadzone w glebach albo na jej
powierzchni (np. w lesie)
Erozja gleby, proces rozdrabniania i
przemieszczania (zdzierania) wierzchniej warstwy
gleby wskutek oddziaływania wiatru (wywiewanie
gleby, deflacja) i wody (zmywanie gleby, erozja
wgłębna).
Wyróżniamy erozję wodną, powierzchniową,
rozmywową oraz odmianę łagodną tej ostatniej erozję żłobinową i jej formę ciężką - erozję
wąwozową.
Erozja jest jednym z najważniejszych czynników degradacji gleby . Uformowanie się
2,5 cm warstwy próchnicznej wymaga średnio 500 lat. Rocznie w skali globu erozji
ulega 0,7% gleb rolnych. Uważa się, że w ciągu ostatnich 50 lat straty żyznej gleby
sięgają 25%, co równa się powierzchni takiego kraju jak Indie. Utrzymanie się tego
tempa grozi utratą ponad 30% gleb użytkowanych rolniczo do 2050.
38
Pisząc te materiały korzystaliśmy z następujących źródeł:
„Ziemia widziana z nieba”, Yann Arthus-Bertrand, artykuł „Rolnictwo świata: cena naszej
przyszłości,
strona Wydawnictw Edukacyjnych Wiking: http://wiking.edu.pl/article.php?id=271
„Ochrona przyrody” Ewa Simonides 2008
„Das Grosse Buch vom Biologischen Land- und Gartenbau“, , Orac Pietsch, 1980
„Organic farming” – Nicolas Lampkin, 1994
„Changing the face of the Earth”, I.G.Simmons 1990
“O czym śpiewają skowronki – ścieżką przez wieś”2002, artykuły Ewy i Petera Stratenwerth i
Sylwii Biemans-Żakowskiej
Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej,
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl
www.ifoam.org i publikacja “The World of Organic Agriculture 2011”
www.fibl.org
Ważne kontakty i strony internetowe:
Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej,
Rolnictwo ekologiczne. Dobre dla natury, dobre dla Ciebie.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
www.ziarno.eu
EKOLAND – Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi
www.stowarzyszenieekoland.pl
Społeczny Instytut Ekologiczny
www.sie.org.pl
EkoConnect – International Centre for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe
Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy
www.ekoconnect.org
www.organic-marketing-forum.org
Międzynarodowa Koalicja na rzecz Ochrony Polskiej Wsi
ICPPC www.icppc.org.pl
Fundacja Greenpeace Polska
www.greenpeace.org
Koalicja Polska Wolna od GMO
 www.koalicja-polska-wolna-od-gmo
 www.halat.pl
 www.icppc.pl
39
 www.gmwatch.eu strona anglojęzyczna
Slow Food
www.slowfood.pl oraz www.terramadre.info
www.facebook.com/pages/BioBazar/
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne.html
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje następujące zadania w
zakresie rolnictwa ekologicznego:








sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad
produkcją ekologiczną,
upoważnia producentów do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z państw
trzecich nie wymienionych na liście Komisji Europejskiej,
dopuszcza do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów rolnictwa
ekologicznego z krajów trzecich, przez sprawdzenie przesyłki i potwierdzenie
świadectwa kontroli,
gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o producentach w rolnictwie
ekologicznym,
rozpatruje wnioski o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw
od zasad produkcji ekologicznej,
przejmuje uprawnienia jednostki certyfikującej, na okres nie dłuższy niż 60 dni, której
zostało cofnięte upoważnienie,
informuje producentów ekologicznych objętych przez daną jednostkę certyfikującą
kontrolą, o cofnięciu upoważnienia tej jednostce,
przygotowuje egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz prowadzi
rejestr tych inspektorów.
W ramach nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor
JHARS






przeprowadza audyty i dokonuje inspekcji upoważnionych jednostek certyfikujących,
dokonuje sprawdzenia u producentów prawidłowości kontroli wykonanych przez
upoważnione jednostki certyfikujące,
przekazuje jednostkom certyfikującym wnioski pokontrolne,
nakazuje wykonanie odpowiednich działań naprawczych związanych z
funkcjonowaniem jednostek certyfikujących,
może żądać od jednostek certyfikujących wszelkich dodatkowych danych i informacji
związanych ze sprawowanym nadzorem,
przeprowadza analizy danych i informacji dostarczanych przez jednostki
certyfikujące.
40
Download