Gospodarstwa ekologiczne w próbie Polskiego FADN

advertisement
PRZESTAWIANIE
GOSPODARSTWA ROLNEGO
NA METODY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
mgr inż. Marcin Żekało
ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ
PRZESTAWIANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
NA METODY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
Metody rolnictwa ekologicznego stanowią specyficzny rodzaj
produkcji rolnej.
Proces produkcji odbywa się według określonych zasad
i pod ścisłym nadzorem jednostek kontrolnych.
Rolnik decydując się na przestawienie gospodarstwa na
metody produkcji ekologicznej musi spełnić wiele wymagań
i kryteriów w rolnictwie ekologicznym.
PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
OBOWIĄZUJĄCE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r.
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania
produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz. Urz. WE L 198, 22.07.1991 r., z późn. zm.)
• nadrzędny akt prawny dla wszystkich krajów członkowskich UE
• zawiera regulacje warunków wytwarzania i dystrybucji produktów
rolnictwa ekologicznego w krajach unijnych
• określa system kontroli wytwarzania i przetwarzania produktów
ekologicznych
PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
OBOWIĄZUJĄCE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 898)
• określa zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych
w zakresie rolnictwa ekologicznego
• precyzuje organizację systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie
ekologicznym (Art. 3 Ustawy)
• definiuje zasady postępowania w celu przestawienia gospodarstwa
na ekologiczne metody produkcji (Art. 6 Ustawy)
• zawiera warunki dopuszczające środki ochrony roślin, nawozy, środki
poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym
(Art.10 Ustawy)
• określa możliwość udzielania z budżetu państwa dotacji do kosztów
kontroli gospodarstw ekologicznych (Art. 13 Ustawy)
NIEZBĘDNE INFORMACJE O ZASADACH
PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI
• wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym (prowadzony przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu)
• wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby
zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (prowadzony
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach)
• wykaz producentów i dostawców ekologicznego materiału siewnego
i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego (prowadzony przez
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie)
ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE
EKOLOGICZNYM
Przestawianie produkcji na ekologiczne metody
gospodarowania:
• następuje od momentu złożenia zgłoszenia,
• jest równoznaczne z udostępnieniem gospodarstwa do kontroli przez
inspektorów Jednostki Certyfikującej.
Rolnik zobowiązany jest zgłosić działalność w rolnictwie
ekologicznym:
• Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (właściwemu dla miejsca zamieszkania rolnika),
• wybranej dowolnie Jednostce Certyfikującej upoważnionej przez
Ministra Rolnictwa do przeprowadzania kontroli oraz wydawania
i cofania certyfikatów w zakresie rolnictwa ekologicznego.
• Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, natomiast w przypadku
upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata.
• Co najmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z rolnikiem zostaje
przeprowadzona kontrola realizacji przestawiania na prowadzenie
produkcji metodami ekologicznymi.
• Kontrolą objęte są gospodarstwa zarówno w okresie przestawiania
jaki i posiadające certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym.
• W okresie przestawiania jak i posiadania certyfikatu możliwe są także
dodatkowe kontrole przeprowadzane nieodpłatnie bez powiadomienia
właściciela gospodarstwa.
WYSOKOŚCI STAWEK DOTACJI
DO KOSZTÓW KONTROLI
zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 31 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 99, poz.831)
Powierzchnia gospodarstwa
Stawka dotacji
na gospodarstwo (zł)
do 5 ha użytków rolnych
450
od 5 ha do 10 ha użytków rolnych
500
od 10 ha do 20 ha użytków rolnych
550
od 20 ha do 50 ha użytków rolnych
600
od 50 ha do 100 ha użytków rolnych
650
powyżej 100 ha użytków rolnych
700
Wnioski o dotację do poniesionych kosztów kontroli rolnicy składają
do właściwej okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Wynikiem decyzji Jednostki Certyfikującej wydanej na
podstawie raportu z przeprowadzonej kontroli jest
zaświadczenie o posiadaniu statusu w systemie produkcji
ekologicznej tj. gospodarstwa:
• przyjętego do kontroli,
• w okresie przestawiania,
• z certyfikatem zgodności w rolnictwie ekologicznym.
GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE
PRODUKCJĘ METODAMI EKOLOGICZNYMI W POLSCE
Gospodarstwa ekologiczne
Rok
razem
z certyfikatem
w okresie
przestawiania
2004
3760
1683
2077
2005
7183
2050
5133
Źródło: dane Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
DOPŁATY DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Dopłaty realizowane są w ramach Działania 4. Wspieranie przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt będącego częścią
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006
Dotacje do powierzchni prowadzonej produkcji ekologicznej w ramach
pakietu rolnictwo ekologiczne (SO2)
DOPŁATY DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Aby uzyskać dopłaty w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne
rolnik zobowiązany jest:
• złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wraz z zaświadczeniem o posiadaniu statusu
gospodarstwa w systemie produkcji ekologicznej,
• sporządzić 5-letni plan rolnośrodowiskowy dla swojego
gospodarstwa,
• stosować zwykłą dobrą praktykę rolniczą na całym obszarze
gospodarstwa.
W zależności od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa
ekologicznego stosowana jest degresywność płatności:
• 100% stawki podstawowej (od 1 do 100 ha),
• 50% stawki podstawowej za kolejne 200 ha (od 100,1 ha do 300 ha),
• 10% stawki za powierzchnię powyżej 300 ha.
Równocześnie płatność może być udzielona w wysokości 120%
stawki podstawowej, jeśli:
• występuje zbilansowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej w
gospodarstwie (nawożenie użytków rolnych azotem pochodzącym z nawozów
naturalnych zawiera się między 51 do 170 kg/ha/rok),
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Prezentacja dostępna pod adresem internetowym:
www.ierigz.waw.pl Wydarzenia/seminaria-materiały
Download