Program rolnośrodowiskowy – zasady ogólne

advertisement
Powiat augustowski ma wspaniałe warunki przyrodnicze,
piękny krajobraz, rozwiniętą turystykę, Kanał
Augustowski, malownicze rzeki i jeziora. Powiat
augustowski zamieszkuje ~60tysięcy mieszkańców. Bazę
turystyczną stanowi 48 obiektów stałych. Są to hotele,
pensjonaty, schroniska, ośrodki wypoczynkowe. Baza to
7.000 miejsc noclegowych, około 90 gospodarstw
agroturystycznych z bazą około 1.000 miejsc
noclegowych. Mamy na terenie powiatu 2 Parki
Narodowe (Biebrzański i Wigierski), 10 rezerwatów
przyrody, 55 jezior. Na terenie powiatu rozciągają się
tereny chronione, 41% obszaru stanowi NATURA 2000.
Kanał Augustowski to zabytek wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA DODATKOWYCH
FUNDUSZY UNIJNYCH Z PROGRAMÓW ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007- 2013 Z
DZIAŁAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH.
-Rolnictwo ekologiczne
-Ekstensywne trwałe użytki zielone
-Ochrona gleb i wód
Celem tych działań jest poprawa środowiska
przyrodniczego i obszarów wiejskich w
szczególności :
Przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych
siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie
różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.
Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania.
Odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód.
Ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i
lokalnych odmian roślin uprawnych.
Działania obejmują 9 pakietów rolno środowiskowych.
Forma i wysokość pomocy.
Płatność rolno środowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i
stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych
poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych ( w
przypadku pakietu 4 i 5).
Płatności r.s. są przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują
na siebie zobowiązania rolno środowiskowe.
Płatność r.s. jest pomocą wieloletnią wypłacaną corocznie, po
wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu.
Płatność r.s. określono w przeliczeniu na hektar powierzchni, sztukę
zwierzęcia gospodarskiego, lub metr bieżący elementu liniowego. (np.
strefy buforowej)
Kryteria dostępu
Beneficjent może ubiegać się o płatności rolno
środowiskowe:
-Jest rolnikiem gospodarstwa położonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o powierzchni UR nie mniejszej
niż 1 ha.
-Zobowiązuje się do realizacji programu rolno
środowiskowego przez okres 5 lat zgodnie z Planem RS
-Zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych
wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego.
-Zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wynikających
z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.
Wymogi obowiązujące we wszystkich pakietach
Zgodnie z PROW 2007-2013 rolnik realizujący
zobowiązania rolnośrodowiskowe w ramach
wszystkich pakietów i ich wariantów jest
zobowiązany do:
-Zachowania TUZ i elementów krajobrazu rolniczego
nieużytkowanych rolniczo na terenie gospodarstwa
rolnego.
-Prowadzenie rejestru działalności
rolnośrodowiskowej zawierającego wykaz wypasów
zwierząt oraz działań agrotechnicznych.
Przystąpienie beneficjenta do programów rolno środowiskowych.
-Sprawdź czy spełniasz wszystkie kryteria dostępu do programu.
-Zgłoś swoje gospodarstwo do kontroli w wybranej Jednostce Certyfikującej
-Skontaktuj się z doradcą rolnośrodowiskowym, który wskaże Ci jakie pakiety
realizować możesz w swoim gospodarstwie.
-Doradca sporządzi plan rolnośrodowiskowy dla Twojego gospodarstwa.
-Wypełnij starannie wniosek rolnośrodowiskowy otrzymany z ARiMR lub ze strony
internetowej www.arimr.gov.pl
-Złóż wniosek r.s. z załącznikami w Biurze Powiatowym ARiMR. ( będą
przyjmowane od 15.03. do 17.05.2010r.)
-Po złożeniu wniosku o pierwszą płatność, otrzymasz formularz rejestru
działalności rolnośrodowiskowej.
-Każdy Twój wniosek zostanie skontrolowany w Biurze Powiatowym ARiMR .
Możesz mieć także kontrolę na miejscu.
-Wraz z przystąpieniem do programu jesteś zobowiązany do realizacji zadań
zgodnie z planem RS . O każdej zmianie dotyczącej Twojego zobowiązania, możesz
powiadomić właściwe Biuro Powiatowe ARiMR.
Jak zostać rolnikiem ekologicznym?
Producent rolny który podjął decyzję o przestawieniu swojego
gospodarstwa na metodę ekologiczną zobowiązany jest taką
działalność zgłość do :
-Wybranej jednostki certyfikującej (obecnie jest 11
uprawnionych)
- wypełniony formularz wysłać listem poleconym
zostawiając dla siebie kopię
- wypełnienie zgłoszenia oznacza , że rolnik rozpoczął
przestawienie produkcji na ekologiczne metody
gospodarowania i udostępni swoje gospodarstwo do
kontroli
Co zrobić by otrzymać dotację do produkcji ekologicznej?
-Posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha UR.
- numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR
- wspólnie z doradcą r-s posiadającym certyfikat przygotować plan
działalności r.s.
zawierający pakiet rolnictwo ekologiczne , a jego
założenia realizować przez 5 kolejnych lat
- przestrzegać podstawowych wymogów od 01.01.2009r. Wymogi tzw
wzajemnej zgodności odnoszące się do stosowania nawozów
naturalnych i mineralnych
- utrzymanie porządku i czystości w gospodarstwie oraz ochrony
siedlisk
- zachować trwałe użytki zielone i elementy krajobrazu nieużytkowane
rolniczo
- przestrzegać przepisów o rolnictwie ekologicznym
- przeznaczyć plon do produkcji pasz ekologicznych do
bezpośredniego skarmiania , na sprzedaż do gospodarstw
ekologicznych lub przeznaczyć na kompostowanie
Rolnictwo ekologiczne można realizować na
terenie całego kraju.
Gospodarowanie metodami rolnictwa ekologicznego wyklucza
stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony
roślin.
Ekologiczna forma gospodarowania zapewnia wysoką różnorodność
biologiczną:
-Jeśli połączyć to z ochroną nieużytków , będących siedliskiem wielu
pożytecznych organizmów
-Utrzymanie gleby w wysokiej sprawności
-Dostosowanie terminów zabiegów uprawowych jak np. koszenie łąk
do czasu wylęgu ptaków, budujących gniazda na ziemi ( czajka,
skowronek, kszyk)
Przy takim gospodarowaniu na UR mogą się utrzymać nie zakłócone
łańcuchy troficzne i obok siebie występują przedstawiciele różnych
grup zwierząt zarówno ofiary jak i drapieżniki.
Płatność w ramach pakietu „rolnictwo ekologiczne”
przysługuje do powierzchni GO ,TUZ, oraz SADÓW
Pakiet ekologiczny można łączyć z innymi pakietami (
z wyjątkiem pakietu : rolnictwo zrównoważone oraz
ochrona gleb i wód )
Realizujemy przez 5 lat za przerwanie , względnie
uchybienia w jego realizacji przewidziane są
określone sankcje.
PODSTAWOWE ZASADY W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
-Produkcja rolna w ekologicznym gospodarstwie rolnym prowadzona jest zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju
-W całości gospodarstwa prowadzi się produkcję metodami ekologicznymi lub
gospodarstwo składa się z odrębnych części ekologicznej i konwencjonalnej tzn.
posiada oddzielne zabudowania i grunty.
-Utrzymywanie i podwyższanie biologicznej aktywności żyzności gleby poprzez
poprawne stosowanie płodozmianu
Stosuje się dobór gatunków i odmian roślin oraz gatunków i ras zwierząt odpornych
na choroby
-Materiał siewny i rozmnożeniowy jest wyprodukowany metodą ekologiczną
Stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin jest
zabronione.
-Użycie roślin, zwierząt, mikroorganizmów lub ich części uzyskanych drogą inżynierii
genetycznej (GMO) jest zabronione w produkcji i przetwórstwie.
ZASADY EKOLOGICZNEJ UPRAWY ROŚLIN
Ogólne zasady uprawy roli.
-Głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie.
Stosowanie agregatów w celu ograniczenia liczby przejazdów.
-Dążenie do uzyskania na polach całorocznej okrywy
roślinnej.
Prawidłowa uprawa roli stwarza warunki do optymalnego
wzrostu i rozwoju roślin.
-Na zdrowotność roślin mają wpływ terminowe i właściwie
przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne.
OCHRONA ROŚLIN
W rolnictwie ekologicznym zachwaszczenia ogranicza się poprzez:
-Właściwy płodozmian
-Czyszczenie materiału siewnego
-Uprawę międzyplonów i wsiewek
-Ściółkowanie (mulczowanie) gleby
-Stosowanie poprawnej agrotechniki
-Mechaniczne zwalczanie chwastów.
Występowanie chorób i szkodników ogranicza się poprzez:
-Prawidłowy płodozmian
-Zabiegi mechaniczne
-Ochronę naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych
-Właściwe kształtowanie krajobrazu
Można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w
rolnictwie ekologicznym.
Preparaty roślinne mogą być sporządzane samodzielnie przez rolnika .
GOSPODARKA NAWOZOWA
Celem nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest:
-Dostarczenie składników pokarmowych organizmom
glebowym i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju
roślin.
-Podniesienie żyzności i aktywności biologicznej gleby
poprzez prawidłowy płodozmian z udziałem roślin
motylkowatych.
-Podstawowe nawozy organiczne muszą być wytwarzane we
własnym gospodarstwie
PODSTAWOWE NAWOZY W ROLNICTWIE EKOLOGICZYM
-obornik
-kompost
- gnojówka
- nawozy zielone
Nawozy uzupełniające:
-Nawozy mineralne: nawozy potasowe ( kainit, sylwinit, kalimagnezja, siarczan
potasu)
-Nawozy organiczne: mączka z kości, krwi, rogów, pierza, mączka rybna, odpadki
rzeźne, płynne i stałe odpadki z własnego gospodarstwa, kompostowana kora
drzewna i trociny.
-Osady z naturalnych zbiorników wodnych: muł, minerały ilaste.
-Preparaty na bazie: glonów morskich, np. Bio- algen, podłoża z uprawy grzybów, np.
Radivit, mikroelementów, np. Bio Trissol.
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do
stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi IUNG w Puławach (
www.iung.pulawy.pl )
PŁODOZMIAN
Rotacja powinna być długa ( co najmniej 4 letnia)
Musi obejmować międzyplony
W plonie głównym powinny znajdować się rośliny motylkowate (2025%)
MATERIAŁ SIEWNY I DOBÓR ODMIAN
Materiał siewny i wegetatywny materiał rozmrożeniowy powinien
pochodzić z własnego certyfikowanego gospodarstwa lub z
certyfikowanych przedsiębiorstw sprzedających kwalifikowany materiał
siewny i nasadzeni owy.
ZASADY EKOLOGICZNEGO CHOWU ZWIERZĄT
Prowadzenie chowu zwierząt w gospodarstwie nie posiadającym
użytków rolnych jest niedopuszczalne. Obsada zwierząt powinna
wynikać z możliwości produkcji pasz i nie wpływać niekorzystnie na
środowisko.
Pochodzenie zwierząt.
Z własnego chowu lub z innych gospodarstw ekologicznych
Przy powiększaniu stada zwierząt: klaczy i krów- do 10% a owiec i kóz
do 20% może pochodzić spoza gospodarstwa ekologicznego.
Dopuszcza się aby samice pochodziły spoza gospodarstwa
ekologicznego lecz kategorycznie zabrania się używania zarodków.
Żywienie
Gospodarstwo ekologiczne powinno być samowystarczalne
pod względem paszowym, toteż żywienie powinno opierać
się na własnych paszach.
Ewentualne niedobory makro i mikroelementów powinny być
uzupełniane substancjami pochodzenia naturalnego.
Profilaktyka i leczenie
Zapobiegać zachorowaniom zwierząt w gospodarstwach
ekologicznych należy:
Odpowiednio dobierać rasy, dbać o ich dobrostan.
Zapewnić odpowiednią higienę i obsadę w budynkach
inwentarskich.
Zapewnić dostęp do wybiegów i pastwiska.
Warunki utrzymania zwierząt
Zwierzęta należy utrzymywać w warunkach dostosowanych
do ich potrzeb, najlepiej luzem, tak aby miały możliwość
ruchu, łatwy dostęp do paszy i wody.
Odpowiednie warunki w budynkach:
Prawidłowa wentylacja
Oświetlenie dzienne
Higiena
Download