Pakiet w roln t 6. Zac nictwie. chowanie e zagroż żonych z

advertisement
 Euro
opejski Fund
dusz Rolny na rzecz Ro
ozwoju Obszarów Wiejjskich: Eu
uropa inwesstująca w obszary wiejjskie DZZIAŁANIE R
ROLNO‐ŚR
RODOWISSKOWO‐KLLIMATYCZZNE Pakiett 6. Zacchowanie
e zagrożżonych zasobów
z
w genetyycznych roślin w roln
nictwie. Działaniie rolno‐środowiskow
wo‐klimatyczzne Pakiet 6. Zachowanie zagrrożonych zasobów z
genetyccznych roślin w rolnictwie ma na celu zaachowanie ginących ii cennych odmian, gatunkó
ów, ekotyp
pów roślin uprawnychh, dywersyyfikację upraw na obbszarach wiejskich, w
wytwarzanie nasio
on gatunkó
ów zagrożoonych erozzją genetyczną spełniaających miinimalne wymagaania jakośściowe, orraz produkkcję materiału siew
wnego odm
mian regio
onalnych i amatorskich zarejjestrowanycch w Krajow
wym Rejestrrze. R
Realizacja p
pakietu pole
ega na upra wie lub wyttwarzaniu m
materiału sieewnego/naasion: • odmian rregionalnycch i/lub amaatorskich zaarejestrowanych w Krajjowym Reje
estrze, • pozostałłych gatunków roślin zaagrożonych erozją genetyczną. Płatność w ramach Pakietu 6. Zacho wanie zagrożonych zasobów z
geenetycznych roślin w rolnicctwie przyzn
nawana jestt beneficjenntowi, któryy: posiada go
ospodarstwo rolne p ołożone na terytoriu
um Rzeczyppospolitej Polskiej, o
o powierzch
hni użytków
w rolnych niie mniejszejj niż 1 ha Płatność przyznawana jest tylko ddo gruntów ornych. p
do makssymalnej powierzchni
p
i 5 ha ddla poszcze
ególnych Płatność przysługuje ggatunków/o
odmian roślin uprawnyych. pełnione w ramach pakkietu: Wymoggi jakie muszzą zostać sp
bowiązek po
osiadania p
planu działallności rolno
ośrodowisko
owej; 1) ob
2) ob
bowiązek zaachowania wszystkich trwałych użżytków zielo
onych i elem
mentów kraajobrazu niieużytkowanych rolniczzo stanowiąących ostoje
e dzikiej przzyrody; 3) ob
bowiązek uprawy u
od
dmian regi onalnych i/lub amattorskich zaarejestrowanych w Krrajowym Reejestrze z kwalifikowa
k
nego mate
eriału siewn
nego w pierrwszym i czzwartym ro
oku uprawyy danej odm
miany. W d rugim, trze
ecim i piątym roku uprrawy tej od
dmiany ‐ ob
bowiązek uprawy u
z materiału m
sieewnego uzyskanego ze z zbioru w
w poprzedn
nim roku i/llub; 4) ob
bowiązek wytwarzania
w
a materiału siewnego zarejestrow
wanych w KKrajowym Rejestrze R
od
dmian regio
onalnych i//lub amatoorskich zgod
dnie z prze
episami o nnasiennictw
wie, przy uttrzymaniu czystości c
i tożsamości odmianow
wej, prowad
dzenie dokuumentacji plantacji orraz wykonyw
wanych zab
biegów i uzyyskanie świaadectwa oceny laborattoryjnej i/lu
ub; 5) ob
bowiązek wytwarzani
w
a nasion gatunków roślin zagrożonych eerozją genetyczną, w
wskazanych w Programie, spełniaj ących minimalne wym
magania jakoościowe (określone w
w przepisach
h krajowycch) oraz poosiadanie wyników w
badań laborratoryjnych w tym zaakresie. Euro
opejski Fund
dusz Rolny na rzecz Ro
ozwoju Obszarów Wiejjskich: Eu
uropa inwesstująca w obszary wiejjskie DZZIAŁANIE R
ROLNO‐ŚR
RODOWISSKOWO‐KLLIMATYCZZNE Płattność przyyznawana będzie coorocznie przez okress 5‐letni ego zobow
wiązania ben
neficjentom
m, którzy dobrowol nie przyjm
mą na siebie s
zobbowiązanie rolno‐
środowiskowo
o‐ klimatyczne w zakressie tego pakkietu. Płattność rolno‐środowiskowo‐klimaatyczna w ramach pakietu p
6 przyznawaana jest w w
wysokości: ‐ 100% staawki podstaawowej – zaa powierzch
hnię od 0,10
0 ha do 50 hha; ‐ 75% staw
wki podstaw
wowej – za ppowierzchn
nię powyżej 50 ha do1000 ha; ‐ 60% staw
wki podstaw
wowej – za ppowierzchn
nię powyżej 100 ha i prrzysługuje do d maksym
malnej powi erzchni 5 ha h dla poszczególnych gatunków//odmian roślin uprawnyych. Stawka płatno
ości przyzn
nawana jesst w wysokkości 750 zł/ha (w pprzypadku uprawy) oraaz 1000 zł/ha (w przypaadku wytwaarzania nasion/materia
ału siewnegoo). Ben
neficjent może m
ubiegaać się o prrzyznanie kosztów k
tra
ansakcyjnycch, które obejmują o
kosszty wykonania ocenyy wytworzoonego mate
eriału siew
wnego/nasioon w laborratoriach urzędowych lu
ub akredyttowanych ((dotyczy wyytwarzania materiału siewnego//nasion). Kosszty transakkcyjne są uzależnione u
od liczby uprawianycch gatunkóów roślin. Kwota K
ta będ
dzie nie więększa niż 20%
% rocznej sttawki płatności. Kwo
ota na refundację koszztów transaakcyjnych bę
ędzie wypła
acana wraz z wypłatą p
płatności roln
no‐środowiskowo‐klim
matycznej zza każdy rok r
realizacji tego ppakietu, w którym dokkonana zosttała ocena w
wytworzoneego materiaału siewneg
go/nasion. 
Download