Co wyrośnie z tego nasionka

advertisement
"CO WYROŚNIE Z TEGO NASIONKA?" - SCENARIUSZ ZAJĘĆ
DLA DZIECI 4,5,6 - LETNICH
TEMAT TYGODNIA: Wiosna w ogrodzie
TEMAT DNIA: Od nasionka do roślinki
TEMAT ZAJĘĆ: Co wyrośnie z tego nasionka? - słuchanie opowiadania L. Łącz "Malwa"
połączone z oglądaniem nasion warzyw i kwiatów ogrodowych. Wysiew
nasion.
CELE OGÓLNE:
 Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy kwiatów popularnych w przydomowych
ogródkach naszego regionu.
 Zwrócenie uwagi na różnorodność nasion.
 Poznanie malwy - kwiatu ozdobnego.
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
 Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 Utrwalenie wiadomości o rozwoju rośliny.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Czynnie uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce.
 Ogląda z uwagą nasiona i rośliny.
 Potrafi posługiwać się lupą.
 Wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem
wiosny.
 Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa oraz kwiaty ogrodowe (dynia, słonecznik,
rzodkiewka, marchewka, fasola, kukurydza, malwa, aksamitka, maciejka).
 Wie, jak przebiega rozwój rośliny i co jest potrzebne do jej rozwoju.
 Czyta globalnie nazwy roślin (5,6-latki).
 Czyta proste wyrazy (5,6-latki)
 Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów (5,6-latki)
 Przestrzega zasad i reguł obowiązujących w grupie - słucha wypowiedzi innych,
cierpliwie czeka na swoją kolej podczas dyskusji.
 Doskonali umiejętność posługiwania się kredką.
METODY:
- słowna - list od Pani Wiosny, rozmowa, objaśnienie, zagadki,
- poglądowa - pokaz, ilustracje, oglądanie nasion i roślin,
- praktycznego działania - zadania w kartach pracy(5,6-latki), wysiewanie nasion,
segregowanie nasion (4-latki),
- metoda ruchowej ekspresji twórczej Carla Orffa - zabawa przy muzyce
FORMY PRACY:
- zbiorowa, grupowa i indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Płyta z muzyką i piosenką "Wiosna i pan ogrodnik", list w kopercie, nasiona , ilustracje,
karki z wyrazami, karty pracy, pojemniki do segregowania nasion, doniczka z sadzonką
malwy, zagadki, obrazki z kwiatkami i warzywami dla każdego dziecka, doniczki z ziemią do
wysiewu kwiatów, nożyczki, klej, kartki, załącznik - zdjęcie (http://www.futuregardens.pl/),
karta pracy - Wyprawka środowisko- str. 24 "Przygoda z uśmiechem" WSiP.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Sformułowanie celów zajęć w sposób zrozumiały dla dzieci :
- Poznacie różne rodzaje nasion oraz rośliny które z nich wyrosną .
- Dowiecie się jak wygląda malwa - kwiat ogrodowy.
- Wysiejemy nasiona malwy.
2. Wprowadzenie do tematu - Rozmowa na temat wiosny w ogródku- praca z obrazkiem.
Przypomnienie wiadomości. Wysłuchanie zagadki o nasionkach.
3. Wprowadzenie elementu zaciekawienia - pokazanie listu od Pani Wiosny, w którym
zachęca do wysłuchania opowiadania pt.: "Malwa". Rozmowa na temat opowiadania,
wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów. Pokazanie dzieciom ilustracji
przedstawiających malwy oraz malwę w doniczce. Opis malwy - kolor, wysokość,
kształt liści i kwiatów.
4. "Kosz niespodzianka" - Zaciekawienie dzieci zawartością koszyka. Oglądanie
przyniesionych nasion. Nazywanie roślin, które wyrosną z tych nasion.
Dopasowywanie wyrazów -nazw roślin do ilustracji (5,6-latki).
5. Zajęcia przy stolikach - oglądanie nasion prze lupę. Dzieci młodsze - segregowanie
nasion dyni, fasoli i kukurydzy, 5, 6-latki - wykonanie zadania w kartach pracy
"Historia malwy". Opowiadanie historyjki obrazkowej.
6. Zabawa ruchowa z instrumentacją do piosenki "Wiosna i pan ogrodnik". Dzieci
podzielone na dwie grupy - warzywa i kwiaty. Jedna grupa śpiewa i wyklaskuje rytm I
zwrotki, druga uderza dłońmi o kolana. Podczas refrenu wszystkie dzieci tańczą. Na
słowa "Jak pracować to - ambitnie"- wszystkie dzieci wracają na swoje miejsce na
grządce.
7. Działania dzieci - wysiewanie nasion malwy do doniczek. Przypomnienie wiadomości
dotyczących rozwoju i pielęgnacji roślin.
8. Podsumowanie wiadomości - zabawa dydaktyczna z piłką "Dokończ zdanie". Dziecko
do którego potoczyła się piłka musi dokończyć zdanie rozpoczęte przez nauczyciela
"Nasiona mogą być ..."
Opracowała:
Agata Strączkowska
Download