Test III

advertisement
Test III
Zadanie 1. Określ rodzaj komórki przedstawionej na rysunku, a następnie
wpisz w kwadraty litery odpowiadające funkcjom zaznaczonych
na rysunku struktur komórki.
A) Utrzymuje odpowiedni stan uwodnienia komórki; w płynie,
który ją wypełnia, mogą znajdować się substancje zapasowe,
barwniki i produkty przemiany materii.
B) Zawiera kwasy nukleinowe; kieruje wszystkimi
czynnościami życiowymi komórki
C) Otacza komórkę; jest zbudowana głównie z celulozy;
nadaje sztywność komórkom, ochrania je przed parowaniem,
przed czynnikami chorobotwórczymi i uszkodzeniami mechanicznymi
D) Zawiera zielony barwnik – chlorofil; jest miejscem przebiegu fotosyntezy.
Jest to komórka ………………………………………………………………………
Zadanie 2. Schemat przedstawia wybrane tkanki roślinne.
A
B
C
D
Dokończ poniższe zdania:
1. Miękisz asymilacyjny przedstawiony jest na rysunku oznaczonym literą …………, tkanka ta występuje
…………………….. .
2. Tkanki okrywające przedstawiają rysunki …………………. i ……..……………………. .
W liściu występuje tkanka oznaczone litera……….. ponieważ posiada…………………………………….
W korzeniu występuje tkanka oznaczone litera……….. ponieważ posiada…………………………………
3. Tkanka oznaczona literą A jest tkanką martwą i odpowiada za ………………………………………………
Jest to …………………………….
Zadanie 3. Wśród wymienionych organizmów podkreśl trzy zaliczane do królestwa grzybów.
pierwotek, buławinka, pantofelek, toczek, huba, skrętnica, morszczyn, pędzlak
Zadanie 4. Korzystając z opisów, rozpoznaj rośliny przedstawione na rysunkach i wpisz ich nazwy
gatunkowe do odpowiednich rubryk tabeli.
1. Sosna pospolita ma igły ułożone po dwie na krótkopędzie, a szyszki symetrycznie stożkowate o
zaokrąglonej podstawie.
2. Sosna wejmutka ma igły długie, ułożone po pięć na krótkopędzie, a szyszki wąskie, długie, nieco wygięte.
3. Jodła pospolita ma igły ułożone pojedynczo. Szyszki walcowate, rozpadające się, stojące na gałązkach.
4. Świerk pospolity ma igły ostro zakończone, ułożone pojedynczo. Szyszki długie, walcowate, zwisające z
gałązek.
5. Modrzew polski ma igły ułożone na krótkopędach w pęczkach. Szyszki drobne, kuliste lub jajowate.
Zadanie 5. Wszystkie organizmy potrzebują do życia energii. Podstawowym źródłem energii dla
organizmów jest oddychanie wewnątrzkomórkowe. Poniżej przedstawiono dwie
uproszczone reakcje oddychania wewnątrzkomórkowego.
I. C6 H12O6 + 6 O2
II.C6 H12O6
6CO2 + 6 H2O + 36 ATP
2C2 H5OH + 2CO2 + 2 ATP
A. Uzupełnij tabelkę. Wpisz pełne nazwy związków chemicznych (substratów i produktów)
cecha porównawcza
oddychanie tlenowe
oddychanie beztlenowe
substraty
produkty
ilość energii ( duża, mała)
miejsce zachodzenia procesu w komórce
B. Uzupełnij zdania :
Przedstawione równanie oddychania beztlenowego to ………………………….. ………………………...
zachodzi ona w komórkach…………………………………. .
Zadanie 6. Wskaż zdanie fałszywe:
A. Rozmnażanie się płazów zachodzi w wodzie, a gadów – na lądzie.
B. Zarodki płazów i gadów wytwarzają błony płodowe.
C. Płazy i gady są na ogół jajorodne.
D. Płazy przechodzą rozwój złożony, a gady – prosty.
Zadanie 7. W którym zestawie wymieniono cechy charakterystyczne szkieletu ptaków
przystosowujące je do latania?
A. Pneumatyczne kości, zrośnięte odcinki kręgosłupa, duży grzebień na mostku.
B. Pneumatyczne kości, brak klatki piersiowej, kończyny przednie przekształcone w skrzydła.
C. Lekka czaszka, nieruchomo połączona z kręgosłupem, kończyny przednie przekształcone
w skrzydła, kręgosłup złożony z licznych kręgów.
D. Pneumatyczne kości, duży grzebień na mostku, dwa kłykcie potyliczne.
Zadanie 8. Zaznacz cechy charakterystycznych dla grzybów:
A. ściana komórkowa przesycona chityną
B. samożywność i cudzożywność
G. plechowata budowa ciała
H. substancjami zapasowymi są glikogen i tłuszcze
C. rozmnażanie przez nasiona
I. obecność chloroplastów
D. brak chloroplastów
J. ciało zbudowane z tkanek
E. cudzożywność
K. rozmnażanie się przez zarodniki i strzępki grzybni
F. ściana komórkowa zawiera celulozę
L. substancją zapasową jest skrobia
Zadanie 9. Przyporządkuj nazwom zwierząt odpowiadające im narządy wymiany gazowej, wpisując
do tabeli cyfry od 1 do 7.
A. pająk
B. dorosła ropucha
C. mysz
D. pszczoła
E. krokodyl
F. kura
1. skrzela
2. tchawki
3. płuca z workami powietrznymi
4. płuca workowate
5. płuca pęcherzykowate
6. płucotchawki
7. płuca gąbczaste
Zadanie 10.Podpisz wskazane na rysunku części paproci.
Do podanych funkcji przyporządkuj wskazane na rysunku organy
pobiera wodę z gleby
utrzymuje zarodnie
magazynuje substancje odżywcze
służy do rozmnażania bezpłciowego
przeprowadza proces fotosyntezy
Zadanie 11. Średnia liczba osób oczekujących na przeszczepienie wątroby jest wielokrotnie większa niż liczba
wykonywanych zabiegów, dlatego czas oczekiwania na zabieg jest długi i część pacjentów, niestety, nie dożywa „swojej
kolejki”. Sytuacja uległaby poprawie, gdyby zmalała liczba pacjentów, dla których jedynym ratunkiem jest transplantacja
wątroby.
Określ, czy wymienione działania mogą się przyczynić do zmniejszenia liczby osób wymagających
przeszczepienia wątroby.
Działanie
1.
2.
Czy może się do tego
przyczynić?
Badania przesiewowe w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem HPV przy
transfuzji krwi.
Działania na rzecz profilaktyki zakażenia wirusem HBV w wyniku kontaktu
płciowego z osobą chorą.
3. Akcje społeczne promujące wychowanie w trzeźwości.
Tak /
Nie
Tak /
Nie
Tak /
Nie
Przeczytaj uważnie tekst i rozwiąż zadania 12 i 13
Adam przygotował zestaw badawczy do doświadczenia, za pomocą którego chciał sprawdzić, czy kiełkujące nasiona
wydzielają ciepło. Namoczył w wodzie 30 nasion grochu, a następnie umieścił je w termosie. Otwór termosu zamknął
luźnym korkiem z waty, przez który przełożył termometr laboratoryjny. Zanotował temperaturę w termosie, a następnie
przez 12 godzin odczytywał i notował temperaturę w odstępach dwugodzinnych.
Zadanie 12
Który z zestawów jest właściwą próbą kontrolną do tego doświadczenia?
A. Otwarty termos bez nasion.
B. 30 napęczniałych nasion grochu umieszczonych w szklanym słoju, zamkniętym korkiem z waty z termometrem
C. 30 napęczniałych nasion grochu umieszczonych w otwartym termosie.
D. 30 suchych nasion grochu umieszczonych w termosie, zamkniętym korkiem z waty z termometrem.
Zadanie 13.
Oceń poprawność poniższych stwierdzeń dotyczących przebiegu i wyniku opisanego doświadczenia.
Stwierdzenie
1.
2.
Czy jest prawdziwe?
Do doświadczenia użyto namoczonych nasion grochu, ponieważ suche nasiona są martwe
i nie zachodzą w nich procesy życiowe.
Tak /
Nie
Tak /
Nie
Kiełkujące nasiona wydzielają ciepło, ponieważ w ich komórkach wzrasta intensywność
procesów oddychania, dostarczających energii koniecznej do wzrostu zarodka rośliny.
3.
Energia cieplna jest zamieniana w energię chemiczną przez kiełkujące nasiona i
wykorzystywana do budowy tkanek.
Tak /
Nie
Download