Zadanie 6 Wpływ związków allelopatycznych w środowisku na

advertisement
Zadanie 6
Wpływ związków allelopatycznych w środowisku na kiełkowanie nasion i początkowy
wzrost siewek
Wstęp
Uwalnianie do środowiska związków allelopatycznych przez całe rośliny lub ich części (np.
nasiona, korzenie), żywe lub martwe, jest formą konkurencji biochemicznej. Związki
allelopatyczne pochodzące z jednych gatunków mają często hamujący wpływ na kiełkowanie
nasion oraz wzrost młodych siewek wielu innych gatunków roślin.
Cel
Część A
Badanie allelopatycznego wpływu nasion rzodkiewki na kiełkowanie nasion sałaty
Materiał metody
Część A
Materiał:
Nasiona rzodkiewki i sałaty
Sprzęt:
3 wysterylizowane szalki Petri’ego, wyłożone bibułą
Wykonanie
 Przygotować 3 porcje wysterylizowanych nasion, oddzielnie: po 20 sztuk rzodkiewki
i 20 sztuk sałaty oraz 10 sztuk sałaty i 10 sztuk rzodkiewki wymieszanych ze sobą.
 Podpisać szalki Petriego (kierunek, grupa, wykonawca, data, gatunek/gatunki) i
nasączyć bibułę wodą destylowaną (5 cm3 na dużą szalkę).
 Wysiać przygotowane porcje nasion na szalkach Petri’ego. Przygotować tabelę
wyników.
 Po tygodniu oznaczyć liczbę skiełkowanych nasion, zmierzyć długość korzeni siewek
w poszczególnych szalkach. Obliczyć procent kiełkowania i średnią długość korzeni
siewek rzodkiewki i sałaty przy wysiewie czystym i mieszanym.
 Przeanalizować wyniki i sformułować wnioski.

Część B
Badanie allelopatycznego wpływu wyciągów z nasion różnych gatunków na kiełkowanie
nasion i początkowy wzrost siewek gorczycy białej.
Odczynniki:
Wyciągi z nasion pszenicy, pomidorów, rzodkiewki oraz wyki. Wyciągi przygotowano
odważając po 5 g nasion lub ziarniaków zalewając jr wodą destylowaną w ilości 15 cm3 na
okres doby.
Materiał:
Nasiona gorczycy białej
Sprzęt:
wysterylizowane szalki Petri’ego, wyłożone bibułą, 5 sztuk
Wykonanie:
 Wysterylizować 50 sztuk nasion gorczycy
 Podpisać szalki Petri’ego: kierunek, grupa, wykonawca zadania, data, kombinacja:
rzodkiewka, wyka, pomidor, pszenica, kontrola
 Umieścić po 10 nasion gorczycy białej na pięciu podpisanych, jednakowych szalkach
Petriego. Do dużych szalek dolewać kolejno po 5 cm3 wyciągów z wymienionych
nasion i ziarniaków, a do ostatniej szalki dolać 5 cm3 wody destylowanej (kontrola).
Jeżeli używa się małych szalek objętość wyciągów i wody trzeba zmniejszyć do 3
cm3. Przygotować tabelkę wyników.



Po tygodniu policzyć skiełkowane nasiona w poszczególnych szalkach, zmierzyć
długość pędu i korzenia każdej siewki, wyliczyć wartości średnie badanych cech w
każdej kombinacji i wyrazić je jako % kontroli.
Zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski.
Opróżnić i dokładnie wymyć szalki.
Download