Instrukcja wypełnienia części B wniosku ochrona wód

advertisement
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Instrukcja wypełnienia części ekologiczno-technicznej wniosku
w dziedzinie Ochrony Atmosfery
Uwaga ogólna:
Należy wypełniać wszystkie pola lub w szczególnych przypadkach wpisać słowo „nie dotyczy”.
Ad. 1. Nazwa zadania
Podać nazwę zadania zgodnie z pkt.4.1 części A wniosku. Nazwa zadania winna być jednolita dla
wszystkich części wniosku i załączników
Ad. 2. Rodzaj zadania
Należy podać czy wnioskodawca kwalifikuje zadanie jako inwestycyjne czy nieinwestycyjne.
Ad. 3. Lokalizacja zadania
Podać wszystkie szczegółowe dane administracyjne lokalizacji przedmiotowego zadania. W rubryce
„region” podać, jeśli zadanie jest tam zlokalizowane nazwę: parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru – Natura 2000”, rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego,
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego czy też określenie charakteru miejscowości jako turystycznouzdrowiskowej lub położonej w kotlinie . W rubryce „inne informacje” można podać nr działki,
jeśli lokalizacja zadania nie ma nazwy ulicy, można tez przybliżyć lokalizację danego zadania
w odniesieniu do położenia w dużym mieście, itp.
Ad. 4 Klasyfikacja zadania wg kryterium zgodności z priorytetami
W tabeli należy wpisać odpowiedni priorytet zgodnie z obowiązującą na dany rok kalendarzowy
„Listą przedsięwzięć priorytetowych” dostępną na stronie Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl.
Dla zadania wykraczającego poza zakres objęty listą przedsięwzięć priorytetowych należy wskazać
podstawę prawną dofinansowania tj. podać odpowiedni punkt art.400a ust.1 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późn.zm.
Ad. 5. Opis stanu istniejącego przed realizacją
Przedstawić krótką charakterystykę obszaru, na którym jest zlokalizowane dane przedsięwzięcie
(wymienić region ekologiczny: parki krajobrazowe, narodowe, tereny przyrodniczo-cenne, obszary
ekologicznego zagrożenia, itp.). Wymienić jakie obiekty typu: zwarta zabudowa, zabytki kultury
materialnej, obszary cenne przyrodniczo, miejskie tereny zieleni, tereny rekreacyjnowypoczynkowe, szpitale, sanatoria lub szkoły znajdują się w zasięgu oddziaływania źródła
zanieczyszczeń.
Należy podać między innymi:
- istniejące urządzenia będące przedmiotem modernizacji lub wymiany, ich typ, moc znamionową,
producenta, warunki pracy (na jakie cele pracowało to urządzenie: grzewcze, c.w.u, c.o.,
technologiczne, wentylacji, itp.), czas wykorzystania mocy zainstalowanej w roku. W przypadku
przebudowy kotłowni należy podać:
- moc znamionową i sprawność poszczególnych kotłów,
- rodzaj stosowanego paliwa i jego parametry,
- datę od kiedy modernizowane źródło emisji bądź urządzenie jest eksploatowane,
- ocenę obecnie funkcjonujących urządzeń będących przedmiotem modernizacji, chroniących
środowisko, ich skuteczność i dyspozycyjność, wysokość kominów dotychczasowych źródeł
emisji,
Ad. 6. Opis zadania planowanego do realizacji
Podać opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych.
Podać typ zastosowanych urządzeń i ich cechy znamionowe.
W przypadku modernizacji kotłowni podać m.in. typ i moce znamionowe kotłów oraz rodzaj
palników oraz rodzaj wybranego paliwa i jego parametry. Dla niestandardowych projektów podać
Instrukcja do część ekologiczno-technicznej w dziedzinie Ochrony Atmosfery
Instrukcja obowiązuje od 01 grudnia 2015r.
Strona 1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
szczegółowy opis technologii, proponowanych rozwiązań technicznych oraz zastosowanych
urządzeń.
Podać uzasadnienie wyboru proponowanych technologii i rozwiązań technicznych,
udokumentować, iż przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne są optymalne z punktu
widzenia ochrony środowiska (podać stosowne przepisy z aktów prawnych) z uwzględnieniem
kosztów realizacji i eksploatacji obiektów.
Podać w formie opisowej, w ujęciu ilościowym i wartościowym zaawansowanie zadania w zakresie
rzeczowym np. na dzień składania wniosku. Opisać zakres wykonanych prac budowlanych
i montażowych.
Ad.7. Terminy realizacji zadania i uzyskania efektu ekologicznego:
Termin rozpoczęcia – należy rozumieć jako datę rozpoczęcia robót budowlano- montażowych
lub usług wynikającą z umowy z wykonawcą/usługodawcą. Jeżeli zadanie
jest przed przetargiem należy określić przewidywaną datę rozpoczęcia
zadania (lub datę podpisania umowy z wykonawcą-usługodawcą).
W przypadku, gdy zadanie składa się z kilku kontraktów/części/umów należy
podać terminy skrajne, aby okres realizacji objął wszystkie umowy, w tym
umowy usługowe.
Termin zakończenia – należy rozumieć jako datę zakończenia robót budowlano- montażowych
oraz zakończenia rozruchu technologicznego instalacji (termin zostanie
potwierdzony końcowym protokołem odbioru robót) lub termin wykonania
ostatniej usługi wynikający z umowy z wykonawcą/usługodawcą. Jeżeli
zadanie jest przed przetargiem należy określić przewidywaną datę
zakończenia zadania. W przypadku, gdy zadanie składa się z kilku
kontraktów/części/umów należy podać terminy skrajne, aby okres realizacji
objął wszystkie umowy, w tym umowy na usługi.
Termin przekazania do użytkowania lub zgłoszenia zakończenia robót - należy podać
przewidywaną datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia
o zakończeniu budowy (gdy pozwolenie nie jest wymagane) wraz
z potwierdzeniem przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
o niewniesieniu sprzeciwu lub oświadczenie wnioskodawcy, że organ nie
wniósł sprzeciwu.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – należy podać przewidywaną datę osiągnięcia
poziomu ograniczenia emisji zanieczyszczeń wskazanych w załączniku
nr 2/B
Ad.8 Wartość zadania.
Należy podać wartość zadania zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.
Ad.9. Informacje o posiadanej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej.
Należy podać rodzaj posiadanej dokumentacji oraz datę jej sporządzenia.
Do wniosku należy dołączyć projekty technologiczne danego zadania, kosztorys inwestorski lub
kosztorys ofertowy. Dokumentacja zostanie zwrócona Inwestorowi po podjęciu decyzji przez
organy Funduszu.
Ad.10. Decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania:
- pozwolenie na budowę,
- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego,
- pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów
z instalacji,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
Instrukcja do część ekologiczno-technicznej w dziedzinie Ochrony Atmosfery
Instrukcja obowiązuje od 01 grudnia 2015r.
Strona 2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
-
dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem ewentualnie urządzeniami
w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
inne wynikające z przepisów prawa materialnego.
Należy podać w zależności od rodzaju inwestycji decyzje administracyjne wymagane przy jej
realizacji oraz sankcjonujące rozpoczęcie realizację danego przedsięwzięcie w zakresie formalnoprawnym.
W przypadku, gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę (stosowny art. Prawa
budowlanego) należy przedłożyć kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia inwestycji wraz
z potwierdzeniem jego wpływu do organu nadzoru budowlanego oraz potwierdzenie lub
oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu przez ten organ sprzeciwu.
W przypadku planowanego przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji,
należy dołączyć PFU-Program funkcjonalno-użytkowy.
Ad.11. Uzgodnienia, porozumienia, ekspertyzy:
Należy dołączyć, jeżeli dla przedmiotowego zadania zostały zawarte lub wydane.
Ad.12. Inwestor zastępczy:
Podać nazwę oraz adres. Podać również imię i nazwisko przedstawiciela do stałych kontaktów
z Funduszem w przypadku, gdy takie uzgodnienie nastąpi między Inwestorem a Inwestorem
zastępczym.
Należy dołączyć kserokopię zawartej umowy potwierdzonej za zgodność.
Ad. 13. Wykonawca zadania:
Należy dołączyć kserokopię zawartej umowy wraz z wraz z harmonogramem, kosztorysem
ofertowym, tabelą elementów scalonych potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Do wniosku po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania należy dołączyć „Oświadczenie...”, nr
1/B. Wnioskodawcy, którzy z mocy przepisów prawa podlegają ustawie prawo zamówień
publicznych, obowiązani są do wyboru wykonawcy zadania wg procedury określonej ustawą oraz
przedłożenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Pozostali wnioskodawcy, w tym również zwolnieni z mocy prawa ze stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, składający wniosek o dofinansowanie, którego kwota przekracza wartość
progową określoną w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, przedkładają oświadczenie, w którym wskazują
podstawę wyłączenia spod stosowania przepisów prawa zamówień publicznych i dokonują wyboru
wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w formie przetargu pisemnego
zgodnie z art. 70-72 ustawy Kodeks Cywilny oraz przedłożenia protokołu z wyboru wykonawcy.
Oświadczenie należy wypełnić oddzielnie dla każdego postępowania przetargowego.
Ad. 14. Nazwa jednostki przyjmujących zrealizowanej zadanie do eksploatacji:
Należy podać nazwę i adres jednostki.
Zał. nr 2/B Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania.
Podać dane do wyliczenia efektu ekologicznego: ilość dotychczas zużywanego paliwa, jego
charakterystyczne parametry (wydajność opałowa, zawartość siarki, popiołu, itp.) oraz wielkość
przewidywanego zużycia zamiennego paliwa (gaz, olej opałowy, słoma, drewno) wraz
z gwarantowanymi ich wartościami opałowymi
Wielkość przewidywanego efektu ekologicznego
Efekt ekologiczny jest to zmniejszenie emisji poszczególnych zanieczyszczeń lub ich uniknięcie
wyrażone w Mg/rok, przewidywane do osiągnięcia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Wielkość
efektu podać oddzielnie dla każdego z zanieczyszczeń.
Instrukcja do część ekologiczno-technicznej w dziedzinie Ochrony Atmosfery
Instrukcja obowiązuje od 01 grudnia 2015r.
Strona 3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Do wyliczeń emisji powstającej ze spalania paliw należy stosować „Wytyczne w zakresie określenia
ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza oparte o wskaźniki Krajowego
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami”, które stanowią oddzielny załącznik. Nr 3/B.
Na etapie przeprowadzania obliczeń spodziewanego efektu ekologicznego należy przewidzieć sposób
jego udokumentowania (montaż stosownego licznika wyprodukowanej/zużytej energii, licznika
zużytego paliwa -raportowanie zużycia paliwa, inne propozycje wymagające uzgodnienia
z WFOŚiGW we Wrocławiu).
Instrukcja do część ekologiczno-technicznej w dziedzinie Ochrony Atmosfery
Instrukcja obowiązuje od 01 grudnia 2015r.
Strona 4
Download