Pobierz plik - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

advertisement
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Instrukcja
sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego PJB.
1. Państwowa jednostka budżetowa dokonuje podziału kosztów na:
- koszty inwestycyjne (część oznaczona I),
- koszty bieżące – nieinwestycyjne (część oznaczona II)
i wprowadza odpowiednie pozycje do części I lub II.
Część III, jest podsumowaniem części I i II.
Podsumowanie części I i II powinno uwzględniać udział WFOŚiGW we Wrocławiu w
kosztach. Określenie kosztów inwestycyjnych i kosztów bieżących nieinwestycyjnych
powinno być zgodne z obowiązującą u państwowej jednostki budżetowej polityką
rachunkowości.
2. W zależności od stopnia przygotowania zadania do realizacji, harmonogram powinien być
opracowany w oparciu o następujące dokumenty:
a ) dokumentację projektową stanowiącą załącznik do aktualnego pozwolenia na budowę,
b ) aktualny kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów zatwierdzone przez
inwestora, a w przypadku zadań nieinwestycyjnych - zestawienie planowanych
kosztów zadania.
c ) umowę o wykonawstwo/dostawę wraz z załącznikami.
3. Koszty zadania zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu „Zasadami
udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji”
określa się bez uwzględnienia podatku VAT.
4. Wartości w harmonogramie należy podawać w zgodnie z kosztorysem
inwestorskim/zestawieniem planowanych kosztów zadania lub umową z wykonawcą –
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
5. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych elementy zadania należy opisać w następującej
kolejności:
a ) prace przygotowawcze - uprzednio sfinansowane ze środków własnych inwestora
elementy takie jak: dokumentacja budowlana, ekspertyzy, operaty, opracowanie
materiałów przetargowych, koszty przeprowadzenia przetargu, itp.
b ) roboty budowlano-montażowe oraz dostawy, zakupy i usługi: zakres rzeczowy winien
odpowiadać umowie z wykonawcą/dostawcą/usługodawcą i harmonogramem
realizacji będącym jej załącznikiem,
c ) obsługa inwestycyjna: inwestorstwo zastępcze, obsługa geodezyjna, nadzór
inwestycyjny, autorski archeologiczny.
6. W kolumnie 2 „Wyszczególnienie” - w odniesieniu do zadania inwestycyjnego należy
podać kompletne obiekty, np.: budynki, sieci, obiekty inżynierskie z dodatkową
informacją (budowa, modernizacja lub rozbudowa), zakup urządzeń, wyposażenia
technologicznego. Dla zadań, w których występują złożone technologie wykonawcze
należy wyszczególnić również roboty ziemne, występujące odwodnienia, roboty
budowlano – konstrukcyjne, instalacyjne, oraz zakup i montaż urządzeń, a także
zaznaczyć i podać czynności rozruchowe, eksploatacji wstępnej, napełnienia itp. Jeżeli
występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego uszczegółowienia lub
wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz
urządzeń, sprzętu, itp. ze wskazaniem ich parametrów). W przypadku realizacji, w ramach
umowy z wykonawcą, elementów, których Fundusz nie finansuje (np.: przyłącza, linie
telefoniczne, przygotowanie placu budowy itp.) należy je wyszczególnić osobno.
Instrukcja sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukcja obowiązuje od 31marca 2014r.
Strona 1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
7. W zakresie rzeczowym opisywanego elementu zadania należy podać podstawowe
parametry charakteryzujące poszczególne elementy zadania (np. kubaturę, przepustowość,
wymiary charakteryzujące element zadania, moc dla stacji transformatorowych, kotłów
c.o., długość i średnice sieci). Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów (np.
osadniki wtórne 2 szt.).
8. W kolumnach od 8 do 11 należy podać:
 w liczniku (górny wiersz) wartość ogółem w odniesieniu do każdej pozycji
Harmonogramu – zgodnie z fakturami, rachunkami lub równoważnymi dokumentami
księgowymi,
 w mianowniku (dolny wiersz) kwotę środków WFOSiGW we Wrocławiu
przewidzianą do rozliczenia w oparciu dokumenty wymienione powyżej dla każdej
dofinansowanej przez Fundusz pozycji.
Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub
równoważnego dokumentu księgowego.
9. Harmonogram zatwierdza Wnioskodawca (Kierownik Jednostki) oraz Skarbnik/Główny
Księgowy. Podpisy powinny się znajdować na ostatniej stronie harmonogramu.
10. Terminy realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok)
Terminy rozpoczęcia i zakończenia powinny być zgodne z terminami określonymi
w Części A i w Części B wniosku.
10. Pod harmonogramem należy dodatkowo podać miejscowość oraz datę (dzień/miesiąc/rok)
jego opracowania
Wyjaśnienia dodatkowe
a. Każda zmiana harmonogramu w stosunku do harmonogramu złożonego we wniosku
wymaga jego aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.
b. Finansowanie przez Fundusz elementów zadania:
 ze środków Funduszu mogą być finansowane przede wszystkim koszty związane
z dostawami/zakupami/usługami oraz podstawowymi robotami budowlanomontażowymi bezpośrednio związanymi z realizacją zadania, a decydujące o efekcie
ekologicznym,
 ze środków Funduszu w ramach zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest będą dofinansowane wyłącznie koszty dotyczące: demontażu,
transportu oraz unieszkodliwiania tych odpadów.
c. Fundusz nie będzie finansował następujących kosztów zadania:
 odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek, różnic kursowych,
 prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji inwestycji,
 odsetek za zwłokę,
 opłat z tytułu kar i grzywien,
 kosztów związanych z organizacją procesu inwestycyjnego ( kosztów obsługi
prawnej, opłat notarialnych itp.),
 kosztów opracowania dokumentacji, studiów przedprojektowych , za wyjątkiem zadań
na które udzielana jest pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji niezbędnych do
pozyskania środków z funduszy unijnych kierowanych do sektora ochrony
środowiska,
 opracowania ekspertyz związanych z realizacją dofinansowywanych zadań,
Instrukcja sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukcja obowiązuje od 31marca 2014r.
Strona 2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 prac geodezyjnych,
 przygotowania i likwidacji placu budowy i zaplecza budowy,
 pozyskania nieruchomości, np.: zakup budynków, wykupy gruntów, kosztów
dzierżawy, podatku gruntowego itp.
 dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych nie związanych bezpośrednio
z uzyskaniem efektu ekologicznego – z wyjątkiem docelowych dróg technologicznych
i odtworzenia nawierzchni,
 wykonania zasilenia placu budowy w energię i wodę,
 wykonania linii telefonicznych,
 obsługi inwestycyjnej (prowizji inwestora zastępczego, nadzorów inwestorskich,
autorskich itp.),
 szkolenia obsługi,
 przyłączy gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych do gospodarstw domowych,
 zysku podmiotu w przypadku gdy zadanie lub jego elementy są realizowane siłami
własnymi,
 kosztów związanych z amortyzacją środków trwałych,
 rezerw na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia,
 kapitału założycielskiego i inwestycji finansowych,
 kosztów odtworzenia pokryć dachowych w przypadku unieszkodliwiania azbestu.
d. Dla zadań dofinansowywanych ze środków w ramach programów pomocowych z Unii
Europejskiej dopuszcza się możliwość sporządzania harmonogramów rzeczowofinansowych według procedur obowiązujących dla tych programów.
Instrukcja sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
Instrukcja obowiązuje od 31marca 2014r.
Strona 3
Download