Aktywa finansowe

advertisement
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizują 7 i 8 listopada 2016 roku we Wrocławiu XVI
Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Normy Rachunkowości NO-RA na temat:
„Aktywa finansowe”
Główną przesłanką zorganizowania kolejnej konferencji stała się potrzeba publicznej dyskusji o
problemach rachunkowych wynikających z faktu istnienia zróżnicowanych instytucji finansowych i
niefinansowych, które posiadają różnorodne aktywa finansowe, pełniące odmienne funkcje.
Niejednolitość aktywów finansowych pozwala na różną ich klasyfikację i wpływa na odmienność
stosowanych metod wyceny, wykonywanych na potrzeby transakcji i rozliczeń pomiędzy podmiotami,
rozwiązywania sporów prawnych czy zarządzania przedsiębiorstwem.
Podczas obrad poddane zostaną dyskusji trudne kwestie ujęcia, wyceny i ujawnień aktywów
finansowych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych,
w tym wspólnych przedsięwzięć.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach konferencji i przygotowania artykułu.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać drogą mailową na adres: [email protected]
do 30 maja 2016 r. Artykuły będą przyjmowane również do 30 maja 2016 r. w Wydawnictwie
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
internetowej https://review.ue.wroc.pl, po wcześniejszym zarejestrowaniu się autora w systemie.
Instrukcje dotyczące rejestracji, wskazówki edytorskie wraz z szablonem dokumentu znajdują się na
stronie internetowej www.wydawnictwo.ue.wroc.pl. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną
opublikowane w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu (10 pkt).
Liczymy na przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji oraz przygotowanie artykułu.
Informacje organizacyjne
1. Obrady konferencyjne odbywać się będą na terenie
Ekonomicznego we Wrocławiu.
campusu
Uniwersytetu
2. Opłata konferencyjna wynosi 800 zł i obejmuje: publikację artykułów pozytywnie
zrecenzowanych, materiały konferencyjne, tłumaczenie w trakcie obrad, udział w
warsztatach, posiłki w przerwach obrad i w trakcie warsztatów.
3. Opłata konferencyjna bez publikacji artykułu wynosi 600 zł.
4. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów i podróży.
5. Wpłat należy dokonywać do 15 czerwca 2016 r. na rachunek bankowy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
PEKAO Bank Pekao S.A.
konto nr: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem „NO-RA 2016”
oraz podając nazwisko i imię uczestnika
6. Informacje kontaktowe:
Adres:
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53 – 345 Wrocław
tel.: (71) 36 80 384, fax: (71) 36 80 750
Rada Naukowa Konferencji
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Członkowie:
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Waldemar Gos – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk – Uniwersytet Gdański
Dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Komitet organizacyjny:
dr Aleksandra Łakomiak
dr Alicja Mazur
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards