Komunikat - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

advertisement
Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Transplantologia – wspólne marzenia i sukces”
Wrocław, 29 maja 2015
Miejsce obrad: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Komunikat II
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej
wspólnie przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedrę i Zakład Biochemii
Farmaceutycznej, Studenckie Koła Naukowe Farmakologii Klinicznej i Farmakoekonomiki Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Komisję Farmakologii i Farmacji Klinicznej
oraz Terapii Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, Wrocławski Oddział
Towarzystwa Terapii Monitorowanej, Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych, Młodą
Farmację.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z osiągnięciami współczesnej transplantologii oraz
przybliży znaczenie współpracy przedstawicieli wielu specjalności medycznych i pozamedycznych w
zakresie opieki nad pacjentem w czasie i po transplantacji. Planowana jest również debata z udziałem
przedstawicieli środowisk pacjentów na temat problemów polskiej transplantologii.
Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Patronat:
Dolnośląska Izba Lekarska
Dolnośląska Izba Aptekarska
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Komitet Naukowy Konferencji
Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Członkowie:
Prof. dr hab. Marlena Broncel
Dr hab. Izabela Fecka
Prof. dr hab. Halina Grajeta
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Prof. dr hab. Anna Jabłecka
Prof. dr hab. Bogusław Okopień
Prof. dr hab. Jan Pachecka
Dr hab. Agnieszka Piwowar prof. nadzw.
Przewodnicząca: dr Magdalena Hurkacz
Członkowie:
Halina Biszto
Mgr Olga Fedorowicz
Dr Krystyna Głowacka
Studenci SKN
Mgr Joanna Górka-Dynysiewicz
Farmakologii Klinicznej
Mgr Katarzyna Juszczyńska
Farmakoekonomiki
Dr Paweł Petryszyn
„Młoda Farmacja”
Mgr Beata Sienkiewicz
Dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło
Udział w Konferencji:
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie i odesłanie
formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie http://www.kolofarmklin.umed.wroc.pl/ w zakładce
Konferencja na adres e-mail: [email protected]
Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Lekarze i farmaceuci otrzymają punkty edukacyjne za udział w konferencji. Lekarze – 8 pkt.,
farmaceuci – 2 pkt.
Program szczegółowy konferencji:
8.00 – 8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie konferencji –JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Senator Prof. dr hab. Alicja
Chybicka, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
„Kardiologia na początku XXI wieku - blaski i cienie"
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
„HCC - rak wątrobowo-komórkowy: etiopatogeneza, przebieg naturalny, współczesne
możliwości leczenia, kwalifikacje do przeszczepiania wątroby”
Prof. dr hab. Andrzej Kübler
„Śmierć mózgu – fakty i kontrowersje”
Prof. dr hab. Piotr Szyber
„Transplantologia jako współczesna metoda leczenia”
11.00-11.20 Przerwa
11.20-11.50
11.50-12.20
12.20-12.50
12.50-13.20
13.20-13.40
Prof. dr hab. Maria Boratyńska
„Dobór immunologiczny w transplantacji narządów unaczynionych”
Dr Paweł Chudoba, dr Agnieszka Lepiesza
„Chirurgiczne aspekty zabiegu przeszczepiania wątroby”
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
„Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych u dorosłych - podstawy
patofizjologiczne”
Prof. dr hab. Piotr Rzepecki
„Wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w hematologii”
Lek med. Beata Młot
„Wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w onkologii”
13.40-14.00 Przerwa – sesja plakatowa
14.00-14.30
14.30-14.55
14.55-15.20
15.20-15.45
Prof. dr hab. Andrzej Lange
„Wykorzystanie komórek macierzystych rezydujących w szpiku w medycynie regeneracyjnej”
Mgr Maria Kuśnierz
„Wybrane czynniki psychospołeczne i medyczne, a jakość życia pacjentek po przeszczepie serca”
Dr hab. Tomasz Pawiński
„Praktyczne znaczenie farmakokinetycznego monitorowania leków w terapii immunosupresyjnej”
Dr Paweł Kunicki
„Metody analityczne w monitorowaniu stężenia leków immunosupresyjnych. O czym
diagnosta i lekarz wiedzieć powinni?”
Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu
15.45-16.10
16.10-16.35
16.35-16.55
16.55
Mgr Olga Fedorowicz
„Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem transplantologicznym”
Dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska
„Problematyka niedożywienia w przebiegu chorób onkologicznych”
Debata z udziałem przedstawicieli pacjentów, lekarzy, farmaceutów, samorządu
Zakończenie konferencji
Osoby wyrażające chęć prezentacji pracy w postaci plakatu podczas konferencji proszone są o
przesłanie tematu i streszczenia wystąpienia do dnia 22.05.2015 r. Warunkiem publikacji
prezentowanych doniesień w materiałach konferencyjnych będzie dopełnienie ww. terminu oraz
pozytywna recenzja.
Ewentualne zapytania proszę kierować na adres email [email protected], bądź
telefonicznie pod numerem 71 784 05 91.
Wytyczne dotyczące przygotowania streszczenia do umieszczenia w materiałach zjazdowych:
Tytuł komunikatu:
Autorzy:
Instytucja:
Streszczenie:
Przygotowanie tekstu do druku – informacje wstępne:
 objętość – do 2000 znaków (maksymalnie jedna strona A4)
 czcionka Times New Roman (12 p.), interlinia: pojedyncza
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego wystąpienia w publikacji zbiorowej. Równocześnie upoważniam
wydawcę do zredagowania publikowanych treści bez zmian ich idei.
……………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………
podpis autora tekstu
Download