sylabus modułu kształcenia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Farmakologia
Fizjoterapii
PPWSZ-F-2-219-s
PPWSZ-F-2-219-n
Fizjoterapia, studia drugiego stopnia, profil praktyczny
Stacjonarne i niestacjonarne
Rok I, Semestr II
Studia stacjonarne:
Studia niestacjonarne:
wykłady - 30
wykłady - 20
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Pracochłonność
Wykłady
8
Konsultacje
Ćwiczenia/
obowiązko
seminaria
we:
S:30
N:20
Suma
Razem
9
Prowadzący
zajęcia
10
Egzaminator/
Zaliczający
11
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
13
Założenia i cele
przedmiotu
Efekty
kształcenia
przedmiotowe
Egzaminy
1
S:31; N: 21
Stacjonarne:36
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
2/2
Nauka
własna
Inne
S:3
N:13
S: 5; N:15
Niestacjonarne:36
Dr hab. Zofia Rogóż
Dr hab. Zofia Rogóż
Podstawy fizjoterapii klinicznej
Wyposażenie w podstawową wiedzę o lekach i ich działaniu na ustrój człowieka;
problemy farmakokinetyczne; prześledzenie losów leku w ustroju; wybrane zagadnienia
farmakologii klinicznej.
Przekazanie wiedzy w zakresie np. obciążania wysiłkiem chorych stosujących leki,
aplikacji leków (droga przez skórna, droga wziewna), zapoznanie z efektami działania
leków.
Odniesienie
Odniesienie do
Efekty kształcenia przedmiotowe:
do efektów
efektów
kierunkowych
obszarowych
Wiedza:
M2_W03
Posiada znajomość leków stosowanych w zabiegach
K_W09
fizjoterapeutycznych.
M2_W05
Zna przeciwwskazania niektórych stosowania leków
Umiejętności:
Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w praktyce
dotyczące obciążania wysiłkiem chorych stosujących
leki np. przy cukrzycy,
Kompetencje społeczne:
Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy
dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych
leków oraz przebiegu procesu fizjoterapii,
Efekt kształcenia
14
15
16
17
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Stosowane
metody
dydaktyczne
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
M2_U07
K_U10
K_K03
M2_K03
M2_K05
M2_K06
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Wiedza
Egzamin ustny z przedmiotu -znajomość
leków stosowanych w zabiegach
fizjoterapeutycznych.
Umiejętności
Projekt, praca pisemna z wybranych
tematów w zakresie przedmiotu: wybrane
zagadnienia z farmakologii klinicznej;
obciążenie wysiłkiem chorych stosujących
leki, aplikacja leków.
Kompetencje społeczne
Obserwacja studenta w czasie wykładówaktywny udział w dyskusji,
wykład informacyjny, wykład problemowy, film, prezentacja multimedialna
Wykłady:
Tematyka związana z działaniem leku (pochodzenie leku, leki o
przedłużonym działaniu, nośniki leku, dawkowanie, drogi podania,
działania niepożądane). Losy leków w ustroju.
Podstawowe pojęcia farmakokinetyki klinicznej (dostępność biologiczna, objętość
dystrybucji, okres półtrwania). Interakcje leków. 3.Wybrane zagadnienia a ogólne
procesy regulacyjne i homeostaza (leki moczopędne, leki przeciwhistaminowe i
antyalergiczne, leki przeciwbólowe, leki hipolipemizujące, leki hormonalne, leki
stosowane w chorobach układu krążenia, leki stosowane w astmie oskrzelowej
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, leki miejscowo znieczulające).
Antybiotyki.
Środki stosowane do jontoforezy i jonoforezy; środki o
działaniu lokalnym stosowane w trakcie masażu – maści, kremy, żele.
Interakcje miedzy zażywanymi lekami a stosowanymi zabiegami
rehabilitacyjnymi.
Ogólne zasady zlecania i kontrolowania działania środków farmakologicznych.
Leki stosowane w leczeniu chorób układu krążenia.
Kinezyterapia u osób z chorobami układu krążenia. Leki stosowane w leczeniu chorób
układu oddechowego (antybiotyki, leki brochodilatacyjne, mukolityki,
glikortykosterydy).
Zasady leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej.
Tlenoterapia u chorych z niewydolnością
oddechowa.
Leki przeciwbólowe. Zasady leczenia bólu przewlekłego.
Leki miejscowo znieczulające.
Leki przeciwcukrzycowe. Sposoby leczenia cukrzycy. Wysiłek fizyczny u chorego na
cukrzycę.
Terapia lekami podawanymi w aerosolach. Leki stosowane w jonoforezie i fonoforezie.
Leki stosowane w masażu (maści, kremy, żele).
Wpływ leków podanych miejscowo (transdermalnie, wziewnie) na reakcje organizmu..
Egzamin ustny
Zasady dopuszczenia do egzaminu
zaliczenie godzin bez udziału nauczyciela w formie pracy pisemnej na wybrany
temat,
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
/zaliczenia
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
wykonanie projektu - prezentacja multimedialna – wskazany temat
1. Janiec W., Kompedium Farmakologii. PZWL, Warszawa, 2006
2. Kostkowski W. Farmakologia. PZWL, Warszawa, 1998.
3. Bromboszcz J., Dylewicz P: Rehabilitacja kardiologiczna. ELIPSA-JAIM, Kraków
2005
1. Kenyon J., Kenyon K., Kompedium fizjoterapii. Elesevier Urban&Partner, Wrocła,
2007.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards