akademia wychowania fizycznego

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom drugi
tytuł zawodowy absolwenta: magister
Profil kształcenia: ogólno akademicki
Moduł / przedmiot: W6.2
obowiązkowy
(O)
Programowanie usprawniania w oparciu
o Metody Specjalne Fizjoterapii
Planning of therapy based on Special
Method of Physiotherapy
I rok
Liczba godzin w
semestrze
1 semestr
2 semestr
Studia
stacjonarne
wybieralny
(W)
II rok
3 semestr
4 semestr
W
39 godziny
26ćw=26k
13bk
W
38 godziny
13ćw=13k
25bk
Studia
niestacjonarne
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
X
Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych
Zakład Metod Specjalnych
dr Tomasz Wolny
Prof. E. Saulicz, Prof. H. Kapnik, Prof. R. Gnat, dr A. Myśliwiec,
dr M. Kuszewski, dr M. Kokosz, dr T. Wolny
polski
JĘZYK
FORMA ZAJĘĆ wykłady/ćwiczenia/samodzielna praca bez kontaktu z nauczycielem
ECTS
1,5 FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
CELE
PRZEDMIOT
U
C1. Zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami programowania
usprawniania w oparciu o metody specjalne fizjoterapii
C2. Przygotowanie studenta do bezpiecznego, opartego na prawidłowej diagnozie
programowania pracy z pacjentem z wykorzystaniem różnych metod specjalnych
C3. Przygotowanie i nauczenie studenta odpowiedniego doboru metod
fizjoterapeutycznych oraz oceny przeciwwskazań do prowadzonego postępowania
terapeutycznego w zależności od jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego
pacjenta
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
KW_20
Potrafi wyjaśnić mechanizm oddziaływania specjalnych metod
fizjoterapii, tj. kinezyterapii, neurorehabilitacji, reedukacji
nerwowo-mięśniowej i posturalnej, terapii manualnej i aktywności
adaptowanej
K_W12
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
test wyboru na ocenę
Umiejętności:
Praktyczne zaliczenie elementów
metod specjalnych fizjoterapii
Posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych
dotyczących skuteczności metod fizjoterapeutycznych
K_W23
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i
doboru badań diagnostycznych do oceny stanu pacjenta dla potrzeb
fizjoterapii
Umiejętności:
KU_08
Potrafi prowadzić badania funkcjonalne i wydolnościowe niezbędne
dla doboru środków fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów z
zastosowaniem odpowiednich metod terapeutycznych.
Kompetencje społeczne:
Obserwacja studenta w trakcie zajęć
Kompetencje społeczne:
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
udział w wykładach udział w wykładach udział w ćwiczeniach -24
udział w ćwiczeniach – 11
udział w ćwiczeniach klinicznych
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń - 5
przygotowanie do ćwiczeń - 13
przygotowanie do egzaminu - 2
przygotowanie do egzaminu -2
realizacja zadań projektowych 6
realizacja zadań projektowych 10
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie - 2
egzamin/zaliczenie - 2
inne (kurs metody)
inne (kurs metody)
RAZEM: 39
RAZEM: 38
WW1 wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii
WARUNKI
WW2 wiedza i umiejętności z zakresu metod specjalnych fizjoterapii
WSTĘPNE
TREŚCI PROGRAMOWE
TREŚĆ ZAJĘĆ
nr
liczba godzin
ST BK NST BK
Ćw1 Programowanie usprawniania w oparciu o metodę
Kaltenborn-Evjenth
Ćw2 Programowanie usprawniania w oparciu o metodę PNF
Ćw3 Programowanie usprawniania w oparciu o ocenę wydolności
antygrawitacyjnej dzieci
Ćw4 Założenia, zastosowanie, przeprowadzenie i interpretacja
wyników kolejnych prób Przesiewowej Diagnostyki
Funkcjonalnej (FMS)
Ćw5 Skal funkcjonalnych w ocenie stanu klinicznego pacjentów.
4
1
2
2
4
4
1
1
2
2
2
3
3
3
2
5
3
3
1
5
Ćw6 Programowanie usprawniania w oparciu o diagnostykę
osteopatyczną i chiropraktyczną
4
1
3
Ćw7 Medycyna oparta na dowodach naukowych
2
4
1
5
Ćw8 Podsumowanie procesu dydaktycznego. Zaliczenie testowe
2
26
13
2
13
25
PODSUMOWANIE
LITERATURA
PODSTAWOWA
1. Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii cz. 3. Kasper, Kraków, 2005;
2. Zembaty A. (red.): Kinezyterapia. tom I i II. Wydawnictwo
Kasper, Kraków, 2002;
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Kaltenborn F.: Manualne mobilizacje stawów kończyn.
Wydawnictwo Rolewski, Toruń, 1999.
2. Evjenth O, Glock K.: Lokalizacja objawów w obrębie kręgosłupa
i kończyn, Rolewski, Nowa Wieś, 2002.
METODY
NAUCZANIA
- wykład
- ćwiczenia praktyczne
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
ZALICZENIA
WARUNKI
ZALICZENIA
- rzutnik multimedialny
- sprzęt pomocniczy do kinezyterapii
kod efektu
kształcenia
KW_20
zaliczenie na ocenę
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
kształcenia
M2_W09
Ćw1-Ćw8
C1-C3
sposób
oceny
T,O,U
K_W12
M2_W05
Ćw1-Ćw8
C1-C3
T,O,U
K_W23
M2_W09
Ćw1-Ćw8
C1-C3
T,O,U
KU_08
M2_U05
Ćw1-Ćw8
C1-C3
T,O,U
T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta
Download